Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedoksa-

radnikAleksandarSašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsuduustvrdiodasu

,,Rusi osimorganizacijenasil-

nesmjenevlastinaparlamen-

tarnimizborima2016. godine

pomagali iprotestecrnogor-

skeopozicije2015. godine, ko-

jesuorganizovali čelniciDe-

mokratskogfronta“.

Sinđelić je kazaoda je tu infor-

maciju dobio od Eduarda Šiš-

makova, prvooptuženog za

učešće u organizaciji terori-

stičkognapada2016.godinena

institucije crnogorskog siste-

ma.

Proces vodi sutkinja Suzana

Mugoša.

Pripreme

Svjedok saradnik je naveo da

su „demonstracije iz 2015. go-

dine prodate kao i protesti or-

ganizovani na dan parlamen-

tarnih izbora 2016. godine“.

-Rusisuitekaoznalištojebilo

2015. godine. Rusi su na osno-

vu događaja iz 2015. godine

planirali protesteu2016. godi-

ni. Edimi jekazaoda jenapar-

kingu između dvije zgrade

bilo vozilo namijenjeno raz-

bijanjudemonstracija. Tako-

đeda jeumenzi Skupštine ili

šta već bilo 150 batinaša. U

odnosuna sve tosupreduzi-

mane kontra mjere da do

toga ne bi došlo. A sad kako

su se oni dogovorili, ne

znam–kazao je on.

Sinđelić je objasniiodanije

bio direktno uključen u or-

ganizaciju protesta crno-

gorske opozicije 2015. godine,

alidajenasvenačinepomagao

organizatore, Demokratski

front.

- Nisam rukovodio nikakvim

događajima 2015. godine. Pre-

ko društvenihmreža samširio

informaciju da su crnogorske

vlasti mafijaške, izdajničke i

pozivaoljudedapomognuDe-

mokratski front – kazao je

svjedok saradnik.

Odgovarajućinapitanjebrani-

oca Šišmakova, advokata Ra-

donje Drakulovića, Sinđelić je

kazao da je za organizaciju

protesta 2016. godine radio

onako kako ga je Rus poduča-

vaoikolikosumunjegovazna-

nja omogućavala.

Sinđelićjeponoviooptužbeda

su Rusi došli na poziv Demo-

kratskog fronta i da su oni mo-

lili za pomoć, a onda ih ,,na-

mjestili“.

Oizdaji

Svjedoksaradnik je jučedirek-

tno optužio lidera PzP-a Ne-

bojšu Medojevića da je izdao

opoziciju i plankoji susaRusi-

ma imali za preuzimanje vla-

sti.

- Radi se o Nebojši Medojevi-

ću, istom onom koji je bio za

MilaĐukanovića, koji ga ječu-

Svjedok saradnik nastavio da odgovara na pitanja odbrane okrivljenih za pokušaj terorizma

Sinđelić: Rusi pomagali i

protesteDF-a u 2015. godini

Svjedok: Zar je trebalo

da damsvoj novac da bi

Mandić jeo koljenice

Saša Sinđelić kazao je da je svoj novac koji je davao za orga-

nizaciju akcije u Crnoj Gori refundirao onim koje je dobijao

od Edija.

- Refundirao sam svojih 35.000 eura od Edijevog novca. To

su one novčanice od po 100 eura koje su predate policiji,

koja ih je tada i popisala. Šta sam trebao da uradim? Da svoju

ušteđevinu, koju sampošteno zaradio, damda bi Mandić jeo

koljenice – kazao je Sinđelić.

„Nindža

Pipun tražio

me po gradu“

Svjedok saradnik juče je

saopštio da je od taksiste

čuo za „nindžu Pipuna koji

ga traži po gradu jer hoće

da ga bije“.

On je to kazao odgovara-

jući na pitanje advokata

Radonje Drakulovića da li

postoje nindže.

- Čuo samu taksiju za

nekog nindžu Pipuna

da će da me bije. Čuo

samda postoji nindža

Pipun, da me traži

po gradu i da hoće da

me bije, prvo glavom.

Ne znamni ja šta znači ali

sam čuo. Zamolio bih da

odbrana dođe trijezna jer

ovo nijesu realna pitanja

- kazao je Sinđelić.

Nije bilo pregovora

Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić nije u beo-

gradskom specijalnom sudu Saši Sinđeliću dao bilo kakve

garancije već zaštitu i pravično suđenje ukoliko odluči da

dođe u Crnu Goru i učestvuje u procesu za pokušaj teroriz-

ma. Ovo je juče kazao svjedok saradnik Saša Sinđelić.

Na pitanje advokata Gorana Petronijevića da li je jedan od

uslova bio da izađe iz zatvora, svjedok saradnik je kazao da

,,nikakih pregovora nije bilo“.

Ko je izvjesni Ivan koji

je ispitivao Sinđelića

Saslušanju Saše Aleksandra Sinđelića u Moskvi 2016. godi-

ne prisustvovao je Petar Muljtatuli – bliski saradnik bivšeg

direktora ruskog Instituta za strateška istraživanja, general

– pukovnika koji okuplja snage protiv NATO-a na Balkanu

Leonida Rešetnjikova.

Taj detalj otkriven je u srijedu kada je Sinđelić na pitanje tuži-

oca Saše Čađenovića da li prepoznaje osobu sa predočene

fotogra ije kazao da je to „izvjesni Ivan“, koji je prisustvovao

njegovom i Edijevom sastanku u Moskvi.

- To je Ivan, ali je ovdje napisano drugo ime. Ovdje piše da je

Petar Muljtatuli. To sigurno nije njegovo ime. Predstavio se

kao Ivan i Edi ga je tako zvao – ispričao je Sinđelić.

Nakon uvida u fotogra iju, svjedok saradnik je optužio

Demokratski front da je ta politička grupacija „namjestila tog

čovjeka“.

- Ja sam se sa ovim čovjekom sastajao sam. Ja ga nijesam

pominjao, niti ga ima gdje. Edi ovu fotogra iju sigurno nije

poslao vama. Ovu fotogra iju sumogle da pošalju samo

osobe koje sada nijesu tu – kazao je Sinđelić.

Podatak da je „kredibilitet“ Sinđelića ispitvao Muljtatuli – glav-

ni sradnik Rešetnjikova jasno ukazuje da je operacija 16. okto-

bar brižljivo planirana i da organizatori, kako ih Tužilaštvo

označava, Edurd Šišmakov i Vladimir Popov ništa nijesu htjeli

da prepuste slučaju, pogotovo kada je u pitanju bio izbor

ključnog operativca.

Angažovanje Muljtatulia ukazuje i da su ruske državne struk-

ture bile uključene u pripremanje krvoprolića koji je trajno

trebalo da destabilizuje Crnu Goru.

Muljtatuli je, kako sumediji prenosili, sa Rešetnjikovim i Niki-

tomBondarevim, protivnicima ulaska Crne Gore u NATO, bio

gost okruglih stolova posvećenih spoljnoj politici Rusije na

ZapadnomBalkanu.

Rešetnjikov se kao direktor RISI od 2009. godine aktivno

bavio Balkanom i otvorio je ogranak RISI u Beogradu. Oštro

je kritikovao Zapad i orijentaciju Srbije i drugih balkanskih

zemalja, posebno Crne Gore, ka EU.

Smijenjen je početkomnovembra 2017. godine ukazom

predsjednika Rusije Vladimira Putina. Na njegovomjesto, od

4. januara dolazi doskorašnji šef ruske Spoljne obavještajne

službe Mihail Fradkov.

Rešetnjikov je, podsjećamo, najavljivao da u Crnoj Gori može

doći i do krvoprolića i do juriša na parlament.

- Do svačega može doći. Sve će zavisiti od toga koliko su lide-

ri odlučni i koliko je složna opozicija - kazao je Rešetnjikov u

emisiji TV Carigrada televizije u vlasništvu Konstatina Malofe-

jeva ruskog tajkuna, bliskog Putinu.

vao, hvalio i branio ga. Nema

ambasade u kojoj nije oprao

noge, od američke do italijan-

ske, 100odsto je radiosa stran-

cima. Apsolutno sam siguran

da je on izdao jer je on bio naj-

bliži Đukanoviću i bio je naj-

bliži Amerikancima - kazao je

Sinđelić.

OptužiojeMedojevićaidaime

veze sa beogradskim podze-

mljem.

- Takođe je kriminalac, član

zemunskog klana. Sve ovo je

bilo u svim medijima. Ovo je

100 odsto tačno jer je on prvi

pomenuo cifru od 100.000 eu-

ra i računao da ću ja biti ubijen

i da će te pare biti nađene kod

mene - kazao je Sinđelić.

Snimci

On je ponovio i da mu je Edu-

ardŠišmakovrekaodasuuRu-

siji snimili čelnike DF-a kako

uzimajunovac i da će seonpo-

truditidasududostavitesnim-

ke.

- Lideri DF-a su snimani kako

uzimaju novac. To mi je Edi

ličnokazaoumomentukadaje

od mene tražio da nađem čo-

vjeka da ubijeMila Đukanovi-

ća. Tada je rekao da će zbog iz-

d a j e d a u b i j e M i r k a

Velimirovića (Paju) na šta sam

mu ja kazao da bi trebalo da

provjeri ljude iz DF-a. Među-

tim, on je kazao da je nemogu-

ćeda suDF-ovci izdali jer su ih

snimili kako traže novac –

ispričao je Sinđelić.

Svjedoksaradnik jekazaoda je

Edi od njega tražio da likvdira

Mila Đukanovića, ali da je on

to odbio.

- To sam istog trenutka saop-

štio Ediju. Nijesam bio u mo-

gućnosti to da uradim. Nije-

sambio kriminalac, a i bio sam

tražen i nijesam mogao da

uđem u Crnu Goru – pojasnio

je on.

Odgovarajući na dalja pitanja

odbrane, Sinđelić je kazao i da

je on krivio Paja za propast ak-

cije u Crnoj Gori, ali samo u

početku.

-UpočetkusambioljutnaPaja

kadasambiouBeograduikada

sam saznao za sve ovo. Sve se

tako nekako predstavljalome-

dijski, ali Mirko nije tek tako

otišao u policiju. Tada sampo-

sumnjao inaovogMedojevića,

ali kasnije sam saznao kako

stoje stvari. Jedinu krivicu ko-

juosjećamje štosampomogao

Demokratskom frontu, što

samdozvolio ovimzlotvorima

da manipulišu ovim ljudima

ovdje - kazao je Sinđelić.

Nakon što je sutkinja Mugoša

uskratila svjedoku saradniku

da odgovori na pitanje da li bi

bio pozvan na odgovornost

zbog propasti akcije u Crnoj

Gori da je član ozbiljne krimi-

nalne organizacije Sinđelić je

optužio sudda štiti DF.

Poligraf

-Sudsprečavadasečujeistina.

Uvjeren sam da vi štitite De-

mokratski front ovdje, njih ov-

dje nema, njih niko ne pita ni-

šta, a vi mene pitate tu godinu

dana – kazao je on, nakon čega

je opomenut.

Odgovarajući na pitanja od-

brane, Sinđelić je naveo da ni-

kada nije ličnoupoznaoVladi-

mira Bebu Popovića, ali da su

sa njim „komunikaciju imali

upravo ljudi izDF-a“.

- Komunikaciju sa njim su

imali lideri DF-a da bi snimili

film i mene diskreditovali. Ta

emisija puštena je na televiziji

B92. Radi se o emisiji Insajder

- kazao je Sinđelić.

Istakao je da nije bio u kontak-

tu sa bezbjednosnim služba-

ma, što se, kako tvrdi ne može

reći za lidere DF-a, koje je još

jednompozvao na poligrafsko

testiranje.

-Nekavidicijelisvijetidakažu

za pare jesu li uzeli ili nijesu i

jesu li tražili pare u Moskvi, a

daodgovorimjanaistapitanja.

Samo na jedno ako padnem,

hapsiteme odmah i odgovara-

ćuza sve - kazao je svjedok sa-

radnik.

Branilac AndrijeMandića, ad-

vokatMirojeJovanovićupitao

je Sinđelićada li bi osimnapo-

ligrafsko testiranje pristao i da

se vještači njegovo psihičko

stanje.

-Akomibranilacpredložisvog

phihijatra, kod kojeg je bio u

Novom Sadu, jer ga ja znam

lično, ja ću pošto je njegov psi-

hijatar izuzetno dobar da za-

tražimdameni pomogne - od-

govorio je Sinđelić advokatu

Jovanoviću.

Sinđelić jenakonte izjaveuda-

ljen sa suđenja jer je više puta

upućivao uvrede advokatima

odbrane.Prethodnojekažnjen

sa novčanom kaznom od 500

eura jer je govorio bez dozvole

suda.

Advokati su na kraju jučeraš-

njeg suđenja iznijeli primjed-

be na zapisnik. Advokat Bula-

tović je između ostalog kazao

da bi uvrede Sinđelića koje je

izniona računodbrane trebale

da buduu zapisniku.

Suđenje se nastavlja 18. janua-

ra.

B.ROBOVIĆ

Aleksandar SašaSinđelić

PetarMuljtatuli i LeonidRešetnjikov