Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

Ministar ra-

da i socijalnog staranjaKe-

mal Purišić zatražio jeda se

ispitaju svapostupanja insti-

tutucijakojepripadaju tom

Vladinomresoru - uvezi sa

socijalnimstatusomporodi-

cepreminuledvogodišnje

djevojčice izPodgorice.

Iz podgoričkogCentra za soci-

jalnostaranjejučejesaopšteno

da majka djevojčice, nakon što

suukinutenaknadeženamapo

osnovu rođenja troje i više dje-

ce, nije podnijela zahtjev za

ostvarivanjematerijalnogobe-

zbjeđenjaporodice.Ističudaje

krajemseptembra2017.godine

zatražilajednokratnunovčanu

pomoć koja joj je odobrena, ali

da je ona do sada nije preuzela

sa blagajneCentra.

Ranije juče grupa građana za-

tražila je ostavku ministra Pu-

rišića nakon što je nevladino

udruženje„Bankahrane“usri-

jedu saopštiloda jeuPodgorici

dvogodišnja djevojčica obolje-

laoddijabetesapronađenamr-

tva u kući u kojoj je živjela sa

majkomi dvije sestre.

Zvaničnipodaci

MinistarKemal Purišić izrazio

je duboko žaljenje zbog smrti

dvogodišnje djevojčice i saop-

štio da je naložio da se ispitaju

sva postupanja ustanova.

- Izražavam duboko žaljenje

zbog smrti maloljetne djevoj-

čiceJ. B.Nažalost, jedannevini

život sepreranougasio–kazao

je on.

Ministarstvo rada je, kako je

dodao, uputilo interventnu

materijalnu pomoć porodici

Bogavac, kako bi im ,,makar

malo olakšalo ovu tešku situa-

ciju“.

Uopširnomsaopštenjupodgo-

ričkog Centra za socijalni rad

ističe se da oni nijesu odgovor-

niidanijesunapravilipropuste

u postupanju prema toj poro-

PODGORICA

Dugogodišnja

novinarka Olja Bulatović preu-

zela je funkciju urednice Portala

Radio Televizije Crne Gore, a za

Pobjedu je kazala da taj medij

ima solidnu osnovu koju će

zajedno sa mladim i obrazova-

nimnovinarskim timom koji

tamo radi dodatno unaprijediti.

- Jedni drugima moramo

pomagati. Potrebno je da se

bolje uvežemo sa televizijskim

news deskom, RCG-om ali i sa

Jutarnjimprogramom i redak-

cijom za kulturu. Jako je važna

i saradnja sa publikom, pa se

nadamda ćemo imati još bolju

komunikaciju tako što ćemo ih

uključiti da nam šalju snimke

i fotogra ije. U toku je i rad na

poboljšanju vizuelnog identiteta

- kazala je Bulatović.

Ona je a irmisana novinarka sa

bogatimprofesionalnim isku-

stvom. Generalna direktorica

Javnog servisa Andrijana Kadija

nedavno je smijenila Slavka

Đurđića sa funkcije rukovodioca

Portala.

- Ovo je sasvimuobičajena

smjena u kući koja se desila

bez ikakvog posebnog razloga.

Željela samda osvježimportal

i to je sve. Izuzetno cijenim

Đurđićev dosadašnji rad, on ima

veliko znanje i iskustvo, koje

će nastaviti da koristi na novoj

funkciji, a to je novinar – urednik

na Portalu - rekla je tada Kadija

Pobjedi. Đurđić je nekoliko dana

kasnije saopštio kako je njegova

smjena rezultat neznanja i dile-

tantizma, pa tek onda služenja

neformalnim centrima koji tajno

upravljaju Javnim servisom.

K. J.

PODGORICA

Vlada je juče

donijelaAkcioni planza

sprovođenjeStrategije za

reformu javneuprave zape-

riod2018-2020 - saopštila je

ministarka javneupraveSu-

zanaPribilović i naglasilada

je time ispunjenposljednji

preduslovzapotpisivanje

akcionogdokumenta zado-

bijanje sektorskebudžetske

podrškeod 15miliona eura

odEvropskeunije.

Ovaj dokument, kako je rekla

Pribilović, sadrži sve neop-

hodne elemente za uspješno

upravljanje procesom refor-

me javne uprave što podrzu-

mijeva precizno definisane

ciljeve i aktivnosti, rokove, in-

dikatoreipotrebnafinansijska

sredstva.

Prema njenim riječima, po-

sebno su značajne aktivnosti

koje se odnose na monitoring

primjene Zakona o upravnom

postupku, mjerenje zadovolj-

stva građana pruženim uslu-

gama, povećanje broja eklek-

tronskih usluga, primjena

novih zakonskih rješenja u

službeničkomsistemu.

- Očekujemo da će realizaci-

jom aktivosti iz Akcionog pla-

OljaBulatović

PODGORICA:

Smrt dvogodišnje djevojčice izazvala reakcije, resorni ministar najavio provjere

Purišić traži da se ispitaju

postupanja institucija

Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave za period 2018 2020

Podrška EU u iznosu

od 15miliona eura

Usvojena Strategija za djelovanje NVO

Vlada je juče usvojila i Strategiju za unapre-

đenje podsticajnog okruženja za djelovanje

nevladinih organizacija 2018 2020. kojom

se zaokružuje strateški i normativni okvir za

funkcionisanje nevladinog sektora.

Pribilović je kazala da saradnja sa nevladinim

organizacijama predstavlja važan segment u

kreiranju javnih politika.

- Usvajanjem Strategije zaokružuje se stra-

teški i normativni okvir za funkcionisanje

NVO na čemu je Ministarstvo radilo od osni-

vanja - rekla je ona. Strategija je, kako je kaza-

la, rezultat dvogodišnjeg rada međusektor-

ske radne grupe sačinjene od predstavnika

relevatnih državnih organa i NVO sektora.

- Radna grupa je prethodno pripremila

Prijedlog analize efekata implementacije

Strategije razvoja nevladininih organizacija

2014 2016. U ovomdokumentu su na anali-

tički način sagledana sva dostignuća i slabo-

sti strategije kako bi se na osnovu naučenih

lekcija kreirao kvalitetan strateški okvir u

ovoj oblasti - rekla je Pribilović. Ona je navela

da Strategija posebno tretira pitanje jačanje

kapaciteta državne uprave za vršenje poslo-

va od značaja za saradnju sa nevladinim sek-

torom, unapređenje pravnog i institucionalog

okvira za veću inansijsku održivost NVO.

- Istovremeno Savjet za razvoj nevladinih

orgnizacija biće tranformisan kako bi njegov

rad bio operativiniji i e ikasniji - saopštila je

Pribilović.

na za 2018-2020. biti stvoreni

uslovi za unepređenje posto-

jećeg stepena efikasnosti jav-

ne uprave, ali i stvaranjenovih

potencijala za ostvarivanje

dugoročnihrezultata-poruči-

la jePribilović.

Vlada je juče prihvatila finan-

sijski sporazum Crne Gore i

Evropske komisije koji, kako

je saopšteno nakon sjednice,

podrazumijeva direktnu

budžetsku podršku Evropske

unije u oblasti reforme javne

uprave u iznosu od 15 miliona

eura.

Sekretar Ministarstva evrop-

skihposlovaMiodragRadović

kazao je da je ta podrška od

izuzetnog značaja imajući u

vidu ulogu reforme javne

uprave u procesu pristupanja

EUiusvimaktuelnimreform-

skimprocesima.

- Finansijska podrška kroz

ovaj program ojačaće i dopu-

niti podrškukojuEUinačeda-

je kroz sektor demokratije i

upravljanja i direktnopodrža-

ti sprovođenje Strategije re-

forme javne uprave - kazao je

Radović.

Objasnio je da će ova novčana

podrška biti podijeljena na 12

miliona klasične direktne

budžetskepodrške koja će biti

isplaćena u tri tranše, od čega

prvau iznosuodčetirimiliona

već uovoj godini.

Premanjegovimriječima,pre-

ostala tri miliona eura biće

opredijeljena za takozvanu

komplementarnu podršku,

odnosnojačanjekapacitetain-

stitucija nadležnih za sprovo-

đenje Strategije i, generalno,

korisnika te podrške.

N.K.

Nova urednica Portala

RTCG preuzela funkciju

Olja

Bulatović

umjesto

Đurđića

dici. Izrazili su žaljenje zbog

tragedije.

Naglasili suda će i dalje predu-

zimati mjere iz domena svoje

nadležnosti prema toj porodi-

ci, a pružaće i pomoć i podršku

uobavljanjuroditeljskogprava

unajboljeminteresudjece.

- Napominjemo da zbog zaštite

privatnostiporodiceipravadje-

teta, Centar za socijalni rad ne

može iznijeti u javnost sve ras-

položive informacije koje ima o

ovoj porodici - istakli suoni.

Naveli suda je ova porodica bi-

la korisnik prava na materijal-

noobe-

zbje-

đenje

u pe-

riodu

od 1.

j u l a

2000. godine do 1. novembra

2002, kao i od 1. jula 2007. do 1.

marta2010. godine, kaopotpu-

na porodica.

- Nakon toga, intervju sa su-

pružnicima je obavljen 22. de-

cembra 2015, kojom prilikom

je utvrđeno da porodica ne is-

punjava uslov za materijalno

obezbjeđenje, jer se suprug ta-

da nije nalazio na evidenciji

Zavoda za zapošljavanje – ista-

kli su izCentra.

Od1. januara2016. godinemaj-

ka djevojčice bila je korisnica

naknade koju je ostvarila po

osnovu rođenja troje i više dje-

ce, u iznosuod 192 eura.

-Uperiodudokjeporodicabila

korisnik prava na materijalno

obezbjeđenje M. B. je živjela

zajedno sa suprugom koji je

doprinosio izdržavanju poro-

dice obavljanjem određenih

poslova–naglasilisuizCentra.

Otacpomaže

Pojasnili su i da ova porodica

nema riješeno stambeno pita-

nje, već žive kao podstanari i

plaćaju kiriju u iznosu od 120

eura. Stan u kojem žive je dvo-

soban, opremljen je neophod-

nim pokućstvom, ima struju i

vodu, sanitarni čvor i uslovan

je za život.

- U posljednje vrijeme, u stanu

M. B. je živjela i njena sestra sa

kćerkama. Radi izdržavanja

porodice, prema informacija-

ma dobijenim od bliskih srod-

nika, M. B. obavlja dva posla, a

korisnici su i obroka koji obe-

zbjeđuje NVO ,,Narodna kuhi-

nja“ pri Hramu. Suprug se na-

lazi na radu u inostranstvu i u

kontaktu je sa porodicom– sa-

opšteno je iz Centra za socijal-

ni rad.

Grupa građana sinoć jeorgani-

zovalaiprotestnaTrgunezavi-

snosti u Podgorici optuživši

državu i institucije da su krivi

za smrt djevojčice.

Predsjednica NVO ,,Banka

hrane“ Marina Medojević re-

kla je da institucije konačno

treba da preduzmu odgovor-

nost.

- Protestujemo protiv stanja u

kome se nalaze socijalno ugro-

žene porodice, da ukažemo na

problemmalog čovjeka – rekla

je ona.

N.Đ.

MiodragRadović

SuzanaPribilović

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

uputilo interventnumaterijalnu

pomoć porodici Bogavac. Iz Centra

za socijalni rad saopšteno da, radi

izdržavanja porodice, prema

informacijama dobijenim

od bliskih srodnika, majka

djevojčice obavlja dva posla,

a korisnici su i obroka koje

obezbjeđuje NVO ,,Narodna

kuhinja“ pri Hramu

Kemal Purišić

SaprotestauPodgorici