Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Društvo

„Kuća na pola puta“ je usluga

socijalne zaštite čiji je cilj sma-

njenje socijalne izolacije i ugro-

ženosti osoba samargina druš-

tva.

Na naše pitanje, postoji li opa-

snost da će ,,deinstitucionaliza-

cija“ Specijalne psihijatrijske

bolnice dovesti do povećanja

kapaciteta ustanova socijalne

zaštite,anedopovratkamental-

no oboljelih osoba u zajednicu,

Čabarakapa kaže da takva mo-

gućnost postoji, ali da je za ove

pacijente svakakoboljedabudu

u domovima za stare ili nekoj

drugoj socijalnoj ustanovi.

- Za ,,socijalne pacijente“, koji

godinama, pa i decenijama, bo-

raveubolnici sa skromnimpro-

stornim, smještajnim i drugim

uslovima, bolje je da buduuno-

vimimodernoopremljenimdo-

movimaza stare ili uspecijalnoj

socijalnoj ustanovi koja bi bila i

stručno i organizaciono postav-

ljena namodernimprincipima,

gdje bi uz angažovanost psiho-

socijalnihslužbi,komforikvali-

tet života tih osoba bio daleko

kvalitetniji ihumaniji uzmaksi-

malnopoštovanjenjihovihljud-

skihprava i sloboda–poručio je

Čabarkapa.

Sl.RADONJIĆ

PODGORICA

–Vlada je juče

opredijelila finansijskupo-

drškuu iznosuod 190.000

eura za saniranje šteteprou-

zrokovane zemljotresom,

koji je4. januarupogodio

sjevernaše zemlje, saopštila

jenovinaramanakon sjedni-

ceministarkabezportfelja

MarijaVučinović.

Prema njenim riječima, usvo-

jen je prijedlog za dodjelu in-

terventne finansijske pomoći

lokalnim samoupravama iz

budžetske rezerve.

- Opština Plav dobija 70.000

eura, Gusinje 50.000, Andrije-

vica 40.000 i Berane 30.000

eura–preciziralajeVučinović.

Naglasila je da je to hitna fi-

nansijska pomoć za najugro-

ženije porodice na sjeveru na-

še zemlje, te da će naknadno

čekati procjenu Komisije za

procjenu štete sa lokalnog ni-

voa.

- Kad stignu, Vladina komisija

zaprocjenuštetećeopredijeli-

ti dalje sredstva na osnovu tih

zahtjeva – rekla jeVučinović.

Vlada će za saniranje štete po

redovnoj proceduri iz budžeta

izdvojiti 10 odsto od ukupne

procijenjene štete, a komisija

ima rok od 33 dana od dobija-

nja finalnih izvještajadadone-

se procjenu o ukupnoj materi-

jalnoj šteti.

Zemljotres jačine 5,1 stepen

Rihterove skalepogodio je sje-

ver naše zemlje 4. januara u 11

sati i 46minuta, sa epicentrom

na planini Visitor kod Plava.

Oštećeno je više stotina kuća.

Uglavnomsuunjima popucali

zidovi, oštećeni su plafoni, a u

pojedinima su uništeni krovo-

vi i dimjaci. Sedamporodica iz

Plava i jedna iz Berana iz be-

zbjednosnih razloga iseljene

su iz svojihdomova.

J.B.

PODGORICA

-Ugovori sa

zdravstvenimustanovama

iz zdravstvenemreže, čiji

jeosnivačdržava, zaključi-

vaće senapet, a sadrugim

davaocima zdravstvenih

usluganadvije godine,

predviđeno je izmjenama

Zakonaozdravstvenom

osiguranju.

Ugovori će se usklađivati za

svaku godinu, prema plani-

ranim sredstvima u budžetu

Fonda,popravilu,do31.mar-

ta tekuće godine.

Važećim zakonom je propi-

sano da se ugovori za pruža-

nje zdravstvenih usluga van

zdravstvenemrežezaključu-

juna godinu.

- Navedeni rok nije optima-

lan, imajući u vidu, prije sve-

gastomatološkezdravstvene

usluge na primarnom nivou

koje su izmještene iz javnog

zdravstvenog sistema i obe-

zbjeđujuseisključivozaklju-

čivanjem ugovora sa privat-

n i m s t o m a t o l o š k i m

ambulantama, kojih je više

od 170 u Crnoj Gori – piše u

obrazloženju, prenijela je

agencijaMina.

Upućivanje javnog poziva i

zaključivanje ugovora svake

godine je neopravdano, kako

sa aspekta Fonda za zdrav-

stveno osiguranje i stomato-

loških zdravstvenih ustano-

va, koje su, kako se navodi,

iskazale opravdano nezado-

voljstvo.

- Produžavanjem važenja

ugovora na dvije godine,

Fond se ne dovodi u nepovo-

ljan položaj kao ugovarač

usluga, s obzirom da se u

ugovormožeunijetiodredba

da Fond zadržava pravo ot-

kazaugovorausljedprestan-

ka potrebe za pružanjem

zdravstvenihuslugaosigura-

nim licima - piše u obrazlo-

ženju zakona.

Rok koji je propisan Zako-

nom o zdravstvenom osigu-

ranjuzauvođenjeiostvariva-

nje dopunskog zdravstvenog

osiguranja neophodno je da

se produži jer još nijesu stvo-

reni tehnički uslovi za njego-

vu implementaciju.

Kako se navodi, nije uspo-

stavljen integralni zdrav-

stveni informacioni sistemu

koji treba da buduumrežene

sve zdravstvene ustanove.

- Odlaganje sprovođenja i

ostvarivanja prava iz do-

punskog zdravstvenog osi-

guranja treba izvršiti i zbog

nedostatka tehničkih pret-

postavki u smislu obezbje-

đivanja registar kasa za na-

platu doplate od 20 odsto

cijene zdravstvene usluge i

obavezu izdavanja fiskalnih

računa – navodi se u doku-

mentu.

R.D.

PODGORICA

–Crnogorski

Telekomuključio seumeđu-

narodnu inicijativu

„Women’s STEMAward“ čiji

je ciljmotivacija, kroznagra-

de,mladihženadapočnuka-

rijeruuSTEMoblastima -

nauci, tehnologiji,

inženjerstvu imatematici.

Kako je saopšteno iz ove kom-

panije, pridruživanjem inicija-

tivi našim studentkinjama

omogućeno je da učestvuju na

konkursu u kojem će najbolji

diplomski ili magistarski rad

biti nagrađen sa 3.000 eura,

dok se posebno dodjeljuje 500

eura inovativnim radovima u

različitimkategorijama.

- Nagrada je namijenjena stu-

dentkinjama završnih godina

STEM fakulteta ili onima koje

su nedavno diplomirale. Kan-

didatkinje treba da dostave di-

plomski ili magistarski rad iz

oblasti kao što su Internet of

Things (internet stvari), vje-

štačka inteligencija, sigurnost

na internetu i mreže budućno-

sti – precizirano je u saopšte-

nju.

Iz Crnogorskog Telekoma su

naglasilidaaktivnopodržavaju

razvoj STEM oblasti u našoj

zemlji, zbog toga što su ta zani-

manja ključna za razvoj digi-

talne ekonomije.

Direktor za ljudske resurse u

ovoj kompaniji Miroslav Jani-

čić rekao je da ih raduje što su

sepriključili inicijativiDeutsc-

he Telekoma, koja se realizuje

već pet godina. Konkurs je

otvoren do 25. februara, a sve

informacije mogu se naći na

sajtu

https://challenge.tele- kom.com/en/challenges/frau-

en-mint-award?lang=en.

J.B.

STIŽEPODRŠKAZANAJUGROŽENIJE:

Uzemljotresuoštećenestarekuće

Vlada opredijelila novac za hitne

intervencije nakon zemljotresa

Plavu, Gusinju,

Andrijevici

i Beranama

190.000 eura

MarijaVučinović

Podnijeto

2.000

zahtjeva

za odštetu

Komisija za procjenu

štete od elementarnih

nepogoda opštine Plav

do juče je primila 2.000

zahtjeva, saopštio je

Pobjedi savjetnik za

odnose sa javnošću u

kabinetu predsjednika te

opštine BesimMusić.

On je rekao da je lokalna

uprava otvorila i dva žiro-

računa, jer je u zemljotre-

su pričinjena velika šteta.

– Tako humani ljudi u

našoj zemlji i inostran-

stvumogu uplatiti nov-

čanu pomoć za sanaciju

štete – kazao je Musić.

Za uplate iz Crne Gore

i Evrope žiro račun je

510000000009618172,

a za uplate iz Sjedinjenih

Američkih Država je

2321011 2 02006090.

Dodatne informacije

nalaze se na sajtu opštine

www.plav.me

.

I. T.

Podsticaj napočetkukarijere

Konkurs „Women’s STEMAward“ za studentkinje

Nagrada 3.000 eura

zanajbolji diplomski

ilimagistarski rad

Medicinski tehničar dobio otkaz

Medicinskom tehničaru koji je, kako je utvrđeno, zlostavljao

nekoliko pacijenata juče je uručeno rješenje o otkazu.

Dragan Čabarkapa, komentarišući ovaj slučaj i izvještaj

nevladine organizacije Akcija za ljudska prava u kojem se

ukazuje na diskriminaciju prema ovoj populaciji, kaže da niko

ne spori da se dešavaju pojedinačni slučajevi i da se oni ne

smiju tolerisati, ali da se ,,zbog toga ne smije omalovažavati

rad i medijski satanizovati bolnica i zaposleni u njoj“.

- Zaposleni u psihijatrijskoj bolnici rade jedan od najtežih

poslova u okviru zdravstvenog sistema. Većina i ako doživi

penziju ode narušenog zdravlja, često bez riješenog stambe-

nog pitanja – rekao je Čabarkapa.

On tvdi da osoblje u ovoj zdravstvenoj ustanovi nema goto-

vo nikakvu zaštitu, jer obezbjeđenje postoji samo na Sud-

skomodjeljenju, a bolnica nikada nije imala ni pravu ogradu.

- Bilo je, nažalost, više prijava napada i povređivanja medicin-

skih tehničara od pacijenata, što zaposleni dostojanstveno

podnose, pa immedijsko isticanje pojedinačnog slučaja, kao

što je ovaj nedavni teško pada. Samo zahvaljujući ogromnom

iskustvu i stručnosti osoblja u bolnici se ne dešavaju teži

ekcesi ili nesrećni slučajevi, kojih ima svuda u svijetu, pa i u

daleko opremljenijim i modernijimustanovama ovog tipa –

istakao je Čabarkapa.

Klinički centar

entru zabranjene posjete

vencije, koje podrazumijevaju

redovnoprovjetravanjeprosto-

rija,izbjegavanjebliskihkonta-

kata sa oboljelima i boravka u

zatvorenim prostorima gdje je

veliki broj ljudi, adekvatnu

ishranu sa dosta svježeg voća i

povrća i fizičku aktivnost – na-

glasili su izKliničkog.

Iz Instituta za javno zdravlje

ranije je saopštenoda jeuproš-

loj sedmici laboratorijski po-

tvrđeno sedamslučajeva gripa,

dok su sa simptomima nalik

gripuuistomperioduprijavlje-

ne 82 osobe.

Sl.R.

Čabarkapanaglaša-

vadanimnoge pro-

jektne aktivnosti ko-

je je vodilo više

nevladinihorganiza-

cija, osimverbalnog

opredjeljenjau tom

pravcu, nijesudale

konkretne rezultate

Izmjene Zakona o zdravstvenomosiguranju

Ugovori na dvije

godine saustanovama

izvanmreže

DraganČabarkapa