Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Agencijaza

elektronskemedijeodbila je

dvaprigovoraPinkMtelevi-

zijenaradJavnogservisa jer

jeutvrdiladanijesuosnova-

ni.

PinkMpožalio se Agenciji na

prilog Javnog servisa koji je

emitovan 29. oktobra prošle

godineuDnevnikuu 19.30sati

povodomotvorenogpismako-

je je Goran Đurović uputio

Pinku.

- Podnosilac prigovora smatra

dasuemitovanjemnavedenog

sadržaja prekršeni članovi

Pravilnika o programskim

standardima u elektronskim

medijima,kaoiZakononacio-

nalnomjavnomemiteruRadio

i Televizije Crne Gore - piše u

rješenjuAgencije.

UobrazloženjuPinkanavede-

nojedajeJavniservisdozvolio

Đuroviću da ih „neistinito op-

tužuje,diskreditujeipokušava

im nanijeti profesionalnu i

svakudruguštetu“.

UAgenciji,međutim,smatraju

dajeJavniservisprilogomkoji

je za Pink bio sporan, zapravo

dao „doprinos slobodnom,

istinitom, cjelovitom, nepri-

strasnom i blagovremenom

informisanju javnosti preno-

šenjem segmenata otvorenog

pisma člana Savjeta RTCG

upućenog AEM-u, cjelovitog

saopštenja Agencije kao i

ključnog segmenta saopštenja

uredništvaimenadžmentaTe-

levizijePinkM“.

Prilog,kakosenavodi,nesadr-

ži elemente koji ukazuju na

kršenje načela objektivnosti,

niti elemente koji ukazuju na

kršenjenačelanepristrasnosti.

Direktor Agencije Abaza Beli

Džafić odbio je i drugi prigo-

vorTelevizijePinkMnaprilog

emitovan 17. oktobra. 2017. u

Dnevnku.

Uprigovoru su, pored ostalog,

naveli da je direktor Televizije

VladanMićunović na sjednici

Savjeta održanoj 17. oktobra

iznionetačnepodatkeogleda-

nosti čime su, kako tvrde iz

Pinka, uticali na njihov ugled.

Uobrazloženjunavode i da im

jeKadija nanijela štetu jer je u

izjavi za Pobjedu rekla da je

„RTCGžrtva ranijihbrutalnih

napada i kršenja profesional-

nih principa televizije Pink

M“.

Agencija je u rješenju navela

da je RTCG imao legitimno

pravo da prenese stavove čla-

nova organa upravljanja

RTCG, povodompitanja o ko-

jima je bilo riječi na redovnoj

sjednici tog tijela.

- Upredmetnomprilogu emi-

ter ne iznosi svoj stav, komen-

tar ili mišljenje već činjenični

dio izvještavanja zasniva na

prenošenju izjava članova Sa-

vjeta – piše, između ostalog u

rješenju.

K.J.

PODGORICA

-USpecijalnoj

bolnici zapsihijatriju„Dobro-

ta“uKotoruvišeod100hro-

ničnihpacijenatanemožese

otpustiti zatoštonemajugdje

daodu.

Dabisetajproblemriješio,kako

je za Pobjedu kazao direktor te

zdravstvene ustanove Dragan

Čabarkapa,Ministarstvozdrav-

lja će do kraja ovogmjeseca for-

mirati stručnu komisiju za nad-

zor koja će dati prijedlog za

trajno rješenje višegodišnjeg

problemaprebukiranosti bolni-

ce.

Usuprotnom, kažeon, nećepo-

stojati mogućnost prijema no-

vihpacijenata.

- Prosječno vrijeme boravka

hroničnih pacijenata je oko de-

vet godina. Neki u ovoj bolnici

borave od osnivanja, odnosno

65 godina. Najstariji pacijent

ima 78, a najmlađi 19 godina, jer

bolnica ne prima maloljetne

osobe–kazao jeČabarkapa.

Prema njegovim riječima, u

2017. kao i prethodnih godina,

svega dva do tri hronična paci-

jenta godišnje su smještena u

domove za stare, u ustanovi

„Komanski most“ ili su eventu-

alno vraćeni u porodicu, ali one

ne žele ili nemaju mogućnosti

da ihprime.

Rješenje

Ključ za rješenjeproblemaovih

takozvanih ,,socijalnih slučaje-

va“ odnosno pacijenata koji ne

trebadabudunabolničkomlije-

čenju, Čabarkapa vidi u razvoju

komunalne psihijatrije. On

smatra da bi odmogućnosti po-

rodičnog smještaja, uz nado-

knadu koju bi obezbjeđivali

centrizasocijalnirad,imaloma-

lokoristi.

- Treba jačati kapacitete i timo-

ve u centrima za mentalno

zdravljepridomovimazdravlja,

kao i rad na terenu, zatimotva-

rati dnevne centre kao i manja

psihijatrijskaodjeljenjaprisvim

opštimbolnicama – smatra Ča-

barkapa.

Spiskovi

Kada je u pitanju deinstitucio-

nalizacija ovih pacijenata, naš

sagovorniknaglašavadatajpro-

jekatnijedaorezultate.

- Specijalna bolnica za psihija-

triju predala je spisak samišlje-

njemza107hroničnihpacijena-

ta za koje je procijenjeno da

mogu biti otpušteni iz bolnice u

uslovima obezbjeđivanja ade-

kvatnog smještaja u socijalnoj

ustanovi, domovima za stare ili

porodici. Aktivnosti centara za

socijalni rad, međutim, do sada,

osim sporadičnih slučajeva, ni-

jesuzavršene,aništanijeurađe-

nodaseposebnoprekobudžeta

dodatno finansira boravak tih

pacijenata u bolnici – rekao je

Čabarkapa.

Naglašava da ni mnoge projek-

tne aktivnosti koje je vodiloviše

nevladinih organizacija, osim

verbalnog opredjeljenja u tom

pravcu, nijesu dale konkretne

rezultate.

-Nije fomirananiti jedna „Kuća

napolaputa“ ukojubi se izmje-

stilobarpet hroničnihpacijena-

ta iznašebolnice i takopokazao

pozitivan primjer održivosti ta-

kvih projekata – objasnio je Ča-

barkapa.

PODGORICA

-Najnovije

istraživanjeCEDEM-apo-

kazuje značajanrast povje-

renjauCrnogorskupravo-

slavnucrkvu, a s druge

strane registrovan jepad

povjerenjauSrpskupravo-

slavnucrkvu.

Rast povjerenja u CPC u od-

nosu na ranijih 21,1 odsto sa-

da iznosi 23,4. SveštenikCPC

Lav Lajović, komentarišući

pad povjerenja u Srpsku cr-

kvu u Crnoj Gori, ocijenio je

da tonije neočekivano.

- Pad je postao trend. Sa 53

odsto koliko su imali u junu

2016. godine došli su na 44.

Ljudi prosto nijesu slijepi,

uviđaju to politikanstvo ko-

jimse služe vođe Srpske pra-

voslavne crkve u Crnoj Gori,

koje personifikuje Amfilohi-

je, Džomić, Plamenac – ka-

zaojeLajovićzaPortalAnali-

tika.

Dodao je da su njihovi stavo-

vi, „bolje reći ispadi govora

mržnje“,kulminiraliposljed-

njih mjeseci, što se odrazilo

na padpovjerenja.

- Ponižavaju svakog onog ko

nemisli kaooni, čineći Crno-

gorce i pripadnike drugih et-

ničkihgrupaivjerskihkonfe-

sija, građanima drugog reda,

ravnim skotovima. To politi-

kanstvoiuvrede,poput rijali-

ti zvijezda, možda donose

neku kratkoročnu popular-

nost inakolonost ekstremnih

nacionalističkih struktura,

ali na duži rok izazivaju ne-

povjerenje i zazor civilizova-

nog i obrazovanog svijeta,

koji se okreće od takvih. Jer

ljudima je dosta mržnje, vo-

kabulara i ideologija 90. Žele

duhovnike koji će da grade

mir, toleranciju, stabilnost i

ljubav među ljudima. A to

svakako nijesu popovi SPC -

zaključio jeLajović.

R.D.

PODGORICA

-UKliničkom

centruoddanas suzabranje-

neposjetepacijentima zbog

povećanja aktivnosti virusa

gripakao i registrovanog

brojaoboljelihodbolesti koja

liči na grip.

Obustavaposjete trajaćedopo-

boljšanja epidemiološke situa-

cije.

Kako je saopšteno izove zdrav-

stvene ustanove, informacije o

zdravstvenom stanju pacijena-

ta članovi uže porodice (su-

pružnik, roditelji ili djeca) mo-

gu dob i t i na ma t i čnom

odjeljenju putem telefona sva-

kog dana u periodu od 14 do 15

sati.

- Apelujemo na građane da se

pridržavaju opštih mjera pre-

Zgradaukojoj je smještenaPINKMtelevizija

AEModbila dva prigovora

Optužbe PinkM

televizije na račun

RTCGneosnovane

Prihvaćen

prigovor

Javnog

servisa

Agencija za elektronske

medije prihvatila je pri-

govor Radio Televizije

Crne Gore na rad Pink M

Televizije i upozorila ovu

televiziju zbog kršenja

načela objektivnosti,

nepristrasnosti i tačnosti u

emisiji „Minut, dva“.

U dokumentu u koji smo

imali uvid, navedeno je

da je Pink prekršio Zakon

o elektronskimmedijima,

kao i Pravilnik o pro-

gramskim standardima

u elektronskimmedijima

prilikom emitovanja prilo-

ga u informativnoj emisiji

„Minut, dva“ 12. oktobra

2017. godine u 14, 17, 19 i

22 sata, kao i dan poslije u

isto vrijeme.

Ministarstvo zdravlja će pokušati da riješi problem

prebukiranosti Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru

Neki pacijenti

u bolnici još od

njenog osnivanja

Prosječno vrijeme boravka hroničnih pacijenata je oko devet

godina. Najstariji pacijent ima 78, a najmlađi 19 godina, jer

bolnica ne primamaloljetne osobe – kazao je Dragan Čabarkapa

Gradnja sudske bolnicemoguća 2019.

Radna grupa za izradu studije

izvodljivosti za gradnju sud-

ske bolnice pri ZIKS-u, prema

riječima Čabarkape trebalo bi

da bude formirana do kraja

mjesca. On kaže da je već

izvjesno da bi za 2019. trebalo

planirati novac za gradnju

ove specijalne zdravstvene

ustanove, bilo iz kapitalnog

budžeta države, ili iz fondova

EU.

Naš sagovornik je podsjetio

da u bolnici u Dobroti imaju

oko 50 ,,sudskih pacijenta“

više u odnosu na kapacitete -

21 krevet.

- Jedini način da se organizuje

tretman ovolikog broja paci-

jenata je da se oni preraspodi-

jele na druga odjeljenja, zajed-

no sa dobrovoljno i prisilno

hospitalizovanimpacijentima,

što povremeno ometa sva-

kodnevno funkcionisanje

bolnice i obavljanje prijema

akutnih pacijenata, a kosi se

i sa poštovanjem ljudskih

prava – rekao je Čabarkapa.

Tek sa gradnjom i početkom

rada nove specijalne usta-

nove, smatra on, stvoriće

se uslovi za kvalitetan rad,

blagovremeno izvršenje svih

mjera bezbjednosti obave-

znog čuvanja i psihijatrijskog

liječenja, kao i mjera bezbjed-

nosti obaveznog liječenja

zavisnika.

Lajović: Ljudima je dostamržnje

Istraživanje CEDEM-a ukazalo na pad povjerenja u Srpsku pravoslavnu crkvu

UKliničkom

LavLajović

107

hroničnihpacijenata

spremno je za otpuštanje

iz bolnice uuslovima

obezbjeđivanja adekvat-

nog smještaja u socijalnoj

ustanovi, domovima za

stare ili porodici

Ključ za rješenje pro-

blemaovih takozvanih

,,socijalnih slučajeva“,

odnosnopacijenata

koji ne trebadabudu

nabolničkom liječe-

nju, Čabarkapa vidi u

razvojukomunalne

psihijatrije

SpecijalnapsihijatrijskabolnicauDobroti