Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Ekonomija

a do početka ljetnje turističke sezone

PODGORICA

Tržište elek-

tronskihkomunikacija je jed-

noodnajrazvijenijihuCrnoj

Gori, ocijenio je izvršni di-

rektorAgencije za elektron-

skekomunikacije i poštansku

djelatnost (EKIP)DarkoGr-

gurović. On jenajavioda je

globalni satelitski internet

provajder američkakompa-

nijaGlobalstar iskazala inte-

resovanje zaulazaknanaše

tržište.

Naveo je da su se lani sastali sa

direktoromGlobalstarainjiho-

vim pravnim zastupnikom za

Crnu Goru, advokatskom kan-

celarijomHarisons. Globalstar

je globalni satelitski internet

provajderkojiuslugepružapu-

tem zemaljskog sistema male

snage.

- Oni namjeravaju da poslova-

nje prošire na evropsko tržište.

Počeli su pregovore sa pojedi-

nim zemljama članicama EU,

kao i sa nama. Te razgovore će-

mo nastaviti početkomove go-

dine - istakao jeGrgurović, koji

vjerujedaćečlanstvouNATOi

stepen razvoja sektora infor-

maciono- komunikacionih

tehnologija privući nove inve-

sticije uCrnuGoru.

- Naše elektronske komunika-

cione mreže su dobro razvije-

ne,štoomogućavanajsavreme-

niju tehnologiju za pružanje

usluga. Putem tih mreža kori-

snicimasenudeskorosveuslu-

ge koje se pružajuu razvijenim

državama i koje zadovoljavaju

potrebekorisnika-kazaojeGr-

gurovićPobjedi i naglasioda se

možemoporeditisanajrazvije-

nijimzemljama Evrope po ste-

penu pokrivenosti stanovniš-

tva signalommobilnihmreža.

- Sva tri operatora ističu pokri-

venost stanovništva GSM si-

gnalomod 99 odsto, a približni

podaci su i u slučaju pokrive-

nosti signalom UMTS i LTE

mreža - rekao je Grgurović i

podsjetio da je lani zabilježen

intenzivan razvoj optičke in-

frastrukture i u gradskim i u

slabije naseljenimpodručjima,

što omogućava velike brzine

prenosa podataka pogodne za

pristup internetu i prenos TV

programa najvećeg kvaliteta.

- Istraživanje o stepenu zado-

voljstvakorisnika elektronskih

komunikacionihusluga,kojeje

obavljenotokomprošlegodine,

pokazujeda jeuslugama fiksne

telefonijezadovoljno91,1odsto

korisnika, uslugama mobilne

telefonije 91,4 odsto, dok

jegeneralninivoza-

dovoljstva kva-

litetom in-

t e r n e t

servisa

8 5 , 7

odsto– rekao jeGrgurović, koji

smatra da je rezultat rada

EKIP-auprethodnih15godina

predvidiv regulatorni okvir,

koji je i najvažniji uslov za po-

slovanje operatora.

Kazao je da Agencija kontinui-

ranoprati stanjena tržištu i već

petu godinu sprovodi projekat

troškovnog i odvojenog raču-

novodstva i prati da li su cijene

operatora sa značajnom tržiš-

nomsnagomtroškovnoorijen-

tisane.

-Kaorezultat togaprocesa, Cr-

nogorski Telekomtri godine je

zaredom snižavao cijene uslu-

ga, u skladu sa odgovarajućim

odlukama Agencije - kazao je

Grgurović i istakaoda sucijene

fiksne telefonije kod nas ispod

prosjeka u regionu i EU.

-Štose tičecijenamobilne tele-

fonije, Agencija nema zakon-

skog osnova za njihovo reguli-

sanjenamaloprodajnomnivou

- rekao je Grgurović i dodao da

će

najvećiuticajnasniženjecijena

imati dalje jačanjekonkurenci-

je.

Kazao jeda jeAgencijazapoče-

la dogovore sa regulatorima

BiH, Makedonije i Srbije o da-

ljem snižavanju cijena romin-

ga.

- Očekujemo da će uskoro sva-

ka agencija uputiti inicijativu

svom resornom ministarstvu

zapotpisivanjenovogsporazu-

ma o snižavanju cijena roming

usluga -izjavio jeGrgurović.

U ovoj godini je najavio dono-

šenje nove i izmjene postojeće

regulative.

- Naročito bih istakao pripre-

mu planova raspodjele radio-

frekvencija za pet opsega za

implementaciju LTE-a i za

uvođenje 5G - najavio jeGr-

gurović.

On jedodaodaEKIPuovoj

godini osimdodatnog pro-

movisanja univerzalnog

servisa,planiraipokretanje

inicijative kod Vlade za iz-

mjenu minimalnog skupa

usluga koje obuhvata univer-

zalni servis, kao i inicijativu

kodMinistarstva ekonomije za

povećanja brzine prenosa po-

dataka za funkcionalni pristup

internetu putem univerzalnog

servisa.

S.POPOVIĆ

U EKIP-u smatraju da je naše tržište elektronskih komunikacija jedno od najrazvijenijih

Globalstar zainteresovan

za ulazak u Crnu Goru

Globalstar

je američki satelitski

internet provajder, koji

usluge pruža putem zemaljskog

sistemamale snage. Lani su

počeli pregovore sa pojedinim

članicama EU, kao i sa nama.

Razgovore nastavljamo

početkomove godine

- kaže Darko

Grgurović

Može doći do dodatnih integrisanja

Grgurović je podsjetio da je u proteklomperi-

odu došlo do promjena na tržištu u smislu što

su vodeći operatori napravili akviziciju i inte-

grisali diomanjih operatora.

- Dosadašnja integrisanja povećala su kon-

kurentnost u svim segmentima tržišta. Sma-

tramo da može doći do dodatnih integracija

određenih operatora, što je poželjno u cilju

pospješivanja konkurencije, poboljšanja ponu-

de i kvaliteta usluga - naglasio je Grgurović.

Aktivno 35 operatora

Grgurović je naveo da je Agencija do sada upisala u registar

ukupno 79 operatora javnih elektronskih komunikacionih

mreža i usluga.

- Shodno zakonskimovlašćenjima Agencija je izbrisala 44,

što znači da je trenutno aktivno 35 operatora elektronskih

komunikacija - kazao je Grgurović i dodao da su u prošloj

godini u registar upisana tri operatora.

ju četiri

inala

dratapovećalona976kvadrata,

odnosno za smještaj dodatnih

150do 200odlazećihputnika.

Objekatsajužnestranejezami-

šljen kao objekat polivalentne

namjene, koji bi se u zavisnosti

od potreba saobraćaja koristio

kompletnokaoprostorzadola-

zećeiliodlazećeputnike,ilikao

objekat za obje grupe putnika.

IzgradnjomovogobjektaAero-

dromPodgorica bi obezbijedio

dodatan prostor od 450 kva-

drata, što bi stvorilo kapacitete

za opsluživanje dodatnih 300

do400putnika.

Treći privremeni objekat biobi

namijenjenzačekaonicuzaod-

lazeće putnike, a postojeći ka-

paciteti gejta za VIP i general-

nuavijacijubilibiiskorišćeniza

registraciju putnika i prtljaga u

vidu dva dodatna ček in šaltera

i dodatne linije bezbjednosne

kontrole,kojasenalazinaovom

gejtu. Planirani kapacitet ovog

objekta je 340 kvadrata, što

otvara mogućnost za opsluži-

vanje dodatnih 220 odlazećih

putnika.

S.P.

PODGORICA

Svi potro-

šači električne energijeko-

jima se računi plaćaju iz

budžetadržave ili opštine

dužni sudaurokuod30

dana zaključe saCrnogor-

skimelektrodistibutivnim

sistemomugovoreopri-

ključenjunadistributivnu

mrežu - saopšteno je juče

nakon sjedniceVlade, koja

jeusvojila tu informaciju,

ali jenijeobjavila.

Formiranajeiradnagrupaza

pregovaračko poglavlje 7 –

pravo intelektualne svojine.

Šefica ove radne grupe u ko-

joj je 21 član je Valentina Ra-

dulović-Šćepanović. Imeno-

vani su i naši predstavnici u

Mješovitom odboru za turi-

zamCrne Gore i Hrvatske, a

to su ministar turizma Pavle

Radulović,DamirDavidović,

Olivera Brajović, Ana Vuka-

dinović, Goranka Lazović i

Maja Kovačević. Ključni cilj

jepovećanje saradnjeuobla-

sti turizma između ove dvije

države.

Uokvirutesaradnjećeseraz-

mjenjivati informacije, stra-

teška dokumenta, planovi ra-

zvoja…

Odbor koji će biti sastavljan

od predstavnika obje države

sastajaćesepopotrebi –naiz-

mjenično u Crnoj Gori i Hr-

vatskoj.

Usvojen je i prijedlog izmje-

na Zakona o svojinsko prav-

nimodnosima, koji predstav-

lja usklađivanje sa pravnom

tekovinomEvropske unije.

- Izmjene, koje će stupiti na

snagu kada Crna Gora uđe u

Evropskuuniju,seodnosena

izjednačavanje statusa dr-

žavljana zemalja članica u

pogledu sticanja prava svoji-

ne na nepokretnostima sa

domaćim fizičkim i pravnim

licima – objašnjeno je nakon

sjednice.

M.P.M.

Vlada usvojila informaciju o potrošačima čiji se računi za struju plaćaju iz budžeta

Ugovor sa CEDIS-omu roku od 30 dana

Lani inflacija

2,4 procenta

U Vladinomdokumentu

o pregledu trgovinskih

politika se navodi da se

lani in lacija kretala od dva

odsto u januaru do 2,8

odsto u septembru, što je,

kako je ocijenjeno, i najve-

ća godišnja stopa u ovom

periodu. Prosječna stopa

in lacije za period januar-

septembar iznosila je 2,4

odsto

- Uticaj eksternih faktora na

in laciju u Crnoj Gori vidljiv

je kroz ,,prelivanje“ kreta-

nja cijena hrane i goriva

sa svjetskog tržišta. Među

unutrašnjim faktorima je

rast cijena duvana zbog

povećanja akciza i usluge

smještaja koje bilježe naj-

veću godišnju stopu rasta

u julu od 17,1 odsto - nave-

deno je u dokumentu.

Sa sjedniceVlade

DarkoGrgurović