Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Vlada jena

jučerašnjoj sjednici razrije-

šilakompletanSavjetAgen-

cije za civilnovazduhoplov-

stvo i imenovalanovi.

Portal Analitika je objavioda

je novi predsjednik Savjeta

VojinVlahović, a članovi Zo-

ran Radonjić, Nikola Gegaj,

Esad Šainović i Abidin Mu-

sić.

Vlada je u aprilu 2016. godi-

ne imenovala dosadašnji Sa-

vjet Agencije za civilno vaz-

duhoplovstvo, na čijem čelu

je bioČaslavVešović, zamje-

nik gradonačelnika Podgori-

ce, dok su članovi bili Zoran

Đurišić dugogodišnji direk-

tor Montenegro erlajnza,

Marija Blagojević, Predrag

Mitrović i Branko Bulatović.

Savjet je organ upravljanja

Agencije. Predsjednika i čla-

nove Savjeta imenuje Vlada

na period od pet godina i za

svoj radodgovarajuVladi.

Vlada je 2009. godine, doni-

jela je odluku o osnivanju

Agencijezacivilnovazduho-

plovstvo radi obavljanja po-

slova od javnog interesa iz

oblasti vazdušnog saobra-

ćaja. Zakonom o vaz-

dušnom saobraćaju

propisanodajeAgenci-

ja nezavisno pravno li-

ce koje vrši javna ovla-

šćenja u skladu sa

zakonom,

d a j e

osnivaVlada, da je samostal-

na u obavljanju poslova iz

svoje nadležnosti i da za svoj

rad odgovara Vladi. Organi

Agencije su Savjet Agencije i

direktorAgencije.

Agenciju predstavlja, zastu-

pa i rukovodi njenim radom

direktor. Na tom mjestu je

Dragan Đurović od septem-

bra 2009. godine. Savjet

Agencije imenuje i razrješa-

va direktora, uz saglasnost

Ministarstvasaobraćaja,ana

osnovu javnogkonkursa.

S.P.

Razriješen kompletan Savjet Agencije za

civilno vazduhoplovstvo prije istekamandata

Novi predsjednik

Vojin Vlahović

Vlada ni

riječi o

smjenama

Vlada poslije sjednice nije

potvrdila ni demantovala

informaciju da je razriješila

Savjet Agencije za civilno

vazduhoplovstvo i imeno-

vala nove članove.

U dokumentima objav-

ljenimnakon sjednice

Vlade u okviru kadrovskih

pitanja navedena su dva

dokumenta o razrje-

šenju i imenovanju,

ali su ,,prazni“. Ni u

saopštenju nakon

sjednice ne pomi-

nju se bilo kakve

promjene u Savjetu

Agencije niti da je o

tome bilo riječi.

M.P.M.

Aerodromi Crne Gore najavljuju prelazno rješenje za proširenje kapacite

PODGORICA

Poštoće, pre-

maprocjenama, obimavio

saobraćaja godišnje rasti

prosječno 15do20odsto, a

kako jeprethodnu turističku

sezonuobilježilavelikaopte-

rećenost dvijevazdušne luke,

kompanijaAerodromi Crne

Gorepredložila jeVladi iz-

gradnjučetiri privremena

objektakaododatnekapaci-

tete zaprihvat i otpremu

putnika, saznajePobjeda. U

kompaniji očekujudaovi

objekti buduzavršeni dopo-

četka ljetnje turističke sezo-

ne.

Ulažuvlastitasredstva

Aerodromi su spremni da, pre-

ma saznanjimaPobjede, isklju-

čivoizsopstvenihizvorastvore

pretpostavke za efikasnije op-

služivanje putnika i vazduho-

plovana oba aerodroma. Dosa-

dašnje najave ukazuju na

značajan rast saobraćaja na ae-

rodromu Tivat u ovoj godini, a

kapcitet putničkog terminala

je 4.100 kvadrata. U toku jula i

avgusta na toj površini se op-

služi250.000putnika,auistom

periodu podgorički aerodrom,

čija terminalna zgrada ima

5. 500 kvadra t a , ops l už i

150.000 putnika. Uz to, Aero-

drom Tivat, pošto nema noć-

nih letova, ljeti radi u prosjeku

13 sati dnevno.

Aerodromi CG predlažu iz-

gradnju privremenog objekta

površine 1.300 kvadrata i jed-

nostavne konstrukcije. Ukom-

paniji smatraju da bi se, ukoli-

koseblagovremenoobezbijede

neophodnesaglasnostiipojed-

nostave procedure, objekat

mogao staviti u funkcijudopo-

četka ljetnje turističke sezone.

U tom objektu predviđen je

prostor za boravak putnika sa

šest ček in šaltera, dvije linije

KD kontrole, četiri šaltera pa-

soške kontrole, te dva carinska

punkta. U sklopu objekta pla-

niran jeodlazeći gejt sa tri izla-

za, kao i sortirnica za pripre-

manje prtljaga za transport.

Izgradnjomovog objekta stva-

Predlažu izgrad

privremena ter

Na tivatskomaerodromu bi se gradio

jedan objekat koji bi mogao da primi

još 400 putnika, a na podgoričkom

tri, koja bi mogla da opsluže još 800

putnika po vršnom satu

raju se uslovi za opsluživanje

dodatnih 300 do 400 putnika u

vršnomsatu.

Dosadašnjenajavegovoredaće

na podgoričkom aerodromu u

ovoj godini biti evidentan rast

saobraćajaiznačajnooptereće-

njepostojećihkapaciteta,naro-

čito u periodu ljetnje sezone.

Kapacitetaerodromajepredvi-

đen za 600 putnika u vršnom

satu(dolazećihiodlazećih),što

u principu predstavlja opsluži-

vanje tri vazduhoplova u tom

vremenskomperiodu, prosječ-

nog kapaciteta 100 sjedišta. U

periodu januar-oktobar 2017.

godinezabilježeno je107sati sa

preko 600 opsluženih putnika,

odkojihje20satibilosaoptere-

ćenjemizmeđu800i 1.200put-

nika u vršnomsatu. Uprethod-

noj sezoni evidentiran je i

značajanbrojproblema,kaošto

jenedovoljanbrojčekinšaltera

za registracijuputnika i ručnog

prtljaga,neadekvatankapacitet

čekaonice za odlazeće putnike,

uska grla na pristupnoj, pasoš-

koj i bezbjednosnoj kontroli za

odlazeće putnike, manjak ade-

kvatnogprostorazapredukrca-

vanje putnika, nedostatak ka-

paciteta čekaonice za dolazeće

putnike.

Prema saznanjima Pobjede u

kompaniji smatraju da bi ovi

problemi bili prevaziđeni iz-

gradnjom dva privremena

objekta,sajužneisjevernestra-

neputničkog terminala i trećeg

privremenog objekta uz gejt za

putnikeVIPigeneralneavijaci-

je, na prostoru pored admini-

strativne zgrade. Osim ovih

objekata, čija izgradnja takođe

zahtijeva pojednostavljene

procedure usljed vrlo kratkog

vremena do početka ljetnje tu-

rističke sezone, predvidjeli su i

jedan otvoreni punkt za regi-

straciju putnika i prtljaga, ko-

jimbi se sadva šalterskamjesta

dodatno rasteretili postojeći

kapaciteti. Dva privremena

objekta sa južne i sjeverne stra-

ne su planirani kao čekaonice

za odlazeće/dolazeće putnike,

uzobezbjeđenjedodatnogpro-

stora za sprovođenje pasoške

kontrole udolascima.

Privremeniobjekti

Izgradnjomobjektasasjeverne

strane dobija se dodatnih 226

kvadrata, što bi kapacitete po-

stojeće čekaonice od 750 kav-

PODGORICA

Guverner dr

Radoje Žugić kazao je juče da

je Centralna banka zadovoljna

pozitivnim trendovima koji su

karakterisali prošlogodišnje

poslovanje Addiko banke.

On je na sastanku sa sa člano-

vima uprave Addiko banke iz

Beča, MartinomThomasom

i JohannesomProkschom i i

glavnim izvršnimdirektorom

u Podgorici Christophom

Schoenom saopštio da je

CBCG otvorena za saradnju

kako bi dala doprinos daljem

razvoju te inansijske institu-

cije.

Sagovornici su, kako se anvodi

u saopštenju CBCG, konstato-

vali da banka ispunjava pro-

pisane parametre i zajednički

zaključili da se u narednom

periodu treba fokusirati na

dalja poboljšanja, kako bi ban-

karski sektor, kroz aktivniju

ulogu i pružanje podrške pri-

vredi, doprinio dinamiziranju

ekonomskog rasta.

M.P.M.

Kursna

lista

USD

1.20170

JPY

134.19000

GBP

0.89075

CHF

1.17360

AUD

1.52810

CAD

11.50930

PODGORICA

SDP je juče pozvala ministra rada Kemala

Purišića da zakaže sjednicu Socijalnog savjeta na kojoj bi se

raspravljalo o povećanjuminimalne zarade, koja iznosi 193

eura i nije se mijenjala godinama.

Član Predsjedništva SDP-a Bojan Zeković je kazao da države

u regionu, u kojima je prosječna zarada manja nego kod nas,

ovih dana povećavajuminimalac na 50 odsto prosječne zara-

de.

- Tako će u Srbiji minimalac iznositi 210, a u Hrvatskoj 350 eura.

Naša Vlada nastavlja sa politikomdaljeg socijalnog raslojava-

nja, protivno Ustavu - kazao je Zeković.

Povećanje minimalca uporno traže sindikati, a poslodavci to

uslovljavaju smanjenjemdoprinosa.

M.P.M.

SDP zahtijeva zakazivanje sjednice Socijalnog savjeta

Traže povećanje

minimalne zarade

Guverner se sastao sa predstavnicima Adiko banke

Regulator zadovoljan

trendovima u banci

VojinVlahović

PODGORICA

- Privredna komora je raspisala konkurs za dodjelu

nagrada za prošlu godinu, na koji se prijave mogu dostavljati do

9. marta. PKCG je pozvala sve članice i organe, odbore udruženja,

privredne asocijacije, institucije i pojedince da daju prijedloge za

nagrade. Komora će dodijeliti nagrade za uspješno poslovanje,

društvenu odgovornost, inovativnost i unapređenje menad-

žmenta, dok se na konkurs mogu prijaviti članice Komore, kao i

pojedinci ili grupe. Nagrade će biti dodijeljene na Dan Komore, 21.

aprila.

R.E.

Konkurs Privredne komore

Prijave za nagradu