Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Politika

VAŠINGTON/PODGORICA

Ovo

je još jednoupozorenje i skretanje

pažnjevlastimauVašingtonu, da su

uEvropi, ali i uregionuZapadnog

Balkana,mogućenove zakulisne,

možda i violentne, akcijeMoskveu

zonamanakojePutinovaRusija že-

li daostvari ili zadrži snažanuticaj

–ocijenio jeurazgovoruzaPobje-

du strani diplomata suštinu Izvje-

štaja senatora iz redovaDemokra-

ta, pripremljenog zapotrebe

Komiteta spoljnihposlovaSenata

SAD.

ČlanoviSenataizDemokratskestran-

ke zatražili suu srijedu 10. januara od

administracijepredsjednikaDonalda

Trampa da strano miješanje u izbore

tretira kao nacionalnu krizu, da for-

mira agenciju za koordinisanje odgo-

voraiuspostavinovuvrstusankcijaza

brzo kažnjavanje odgovornih.

Crnogorski rizik

Crna Gora je pristupanjem NATO

preuzela veliki rizik, ali i spremnost

da sprovede dalekosežne reforme,

navodi se u zaključcima izvještaja

Stejt departmenta u dijelu koji se tiče

CrneGore.

U opširnom izvještaju, nazvanom

„Putinovasimetričninapadnademo-

kratijuuRusiji i Evropi: posljedicepo

nacionalnu bezbjednost SAD“, jedan

dio jeposvećen i dešavanjimauCrnoj

Gori prije i nakon parlamentarnih iz-

bora 2016. godine.

Izvještaj je objavio ugledni demokra-

ta Bendžamin Kardin (Benjamin L.

Kardin) i navodi se, između osta-

log, da je crnogorska odluč-

nostdapostanedioAlijan-

se dokaz koliko je NATO

danas značajan savez.

-VodećezemljeNATO-a, uključujući

i SAD, treba da prepoznaju posveće-

nost najranjivijih saveznikaAlijansi, i

kontinuirano uzvraćaju ponavlja-

njemposvećenosti SjedinjenihDrža-

va značaju NATO-a, posebno članu 5

- navodi se uodjeljkudokumenta koji

se odnosi na „naučene lekcije“ (Le-

ssons Learned).

Državniudar

- Suštinska namjera ove sveobuhvat-

ne analize jeste razotkrivanje stvar-

noguticajaMoskvekojijedugo,naro-

čito u SAD, bio potcjenjivan, bez

razumijevanja da Moskva već duže

koristi, nesamoobavještajnestruktu-

re, već i društvene mreže, medije i

NVO aktiviste za promociju uticaja i

ostvarivanje interesa – objašnjava sa-

govornikPobjede.

I zaista, u analizi posvećenoj ovdaš-

njim dešavanjima se navodi da je

maligni,štetniuticajRusije(malign

influence) dugo prisutan u Crnoj

Gori, ali da je intenziviransredinom

2016. godine, unamjeridase, posva-

ku cijenu, ometu ,,napori zemlje da

postane članicaNATO-a“.

- Obnovljeni fokus na Crnoj

Gori, koji je obuhvatao pro-

pagandu, podršku nevladi-

nim organizacijama i poli-

t i č k i m s t r a n k a m a ,

kulminirao je ruskim napo-

romdazbaci vladuposlije

parlamentarnih izbora

2016. godine, ističe se u

izvještaju.

Navodi se da je pri-

jetnja silom došla u

vidu „zavjere za

izvođenje državnog udara, skovane

sredinom 2016. godine“, u kojoj su

učestvovali ,,bivši ruski obavještajni

agenti Šišmakov (alijas Širokov) i Po-

pov, srpskinacionalisti, ačiji cilj jebio

da se poremete planovi Crne Gore da

se pridruži NATO-u.

Pozivajući se na podatke, izjave i ana-

lize brojnih zvaničnika SAD i analiti-

čara, kao i zapadnih medija (Vilson,

Hojt Ji, Bugajski, Asenova, Harper...)

u Izvještaju se jasnonaznačava ko su,

i na koji način, bili zastupnici ruskih

interesa uCrnoj Gori.

Takose ističeda jeDemokratski front

,,za koji se vjeruje da je primiomilio-

ne dolara ruske pomoći“, prerastao u

glavnu opozicionu stranku u Crnoj

Gori; da su ,,aktivisti DF-a organizo-

vali demonstracije u oktobru 2015.

godine, na kojima je došlo do sukoba

sa policijom“ i da se propaganda u

Crnoj Gori ,,slobodno širila putem

Sputnjika i proruskog internet por-

tala

inf4.net

“...

Istovremeno, naglašava se da je

Rusija navodno uložila resurse u

nevladine organizacije „Ne ratu,

NeNATO-u“ i „Pokret zaneutral-

nost“ da bi se javno suprotstavila

pristupanjuAlijansi.

Slučaj Crne Gore,

kako se ocje-

njuje, pokazu-

je i koliko je

daleko ruska

vlada spre-

mna da ide

da bi zausta-

vila član-

stvo neke zemlje u Alijansi. To bi, na-

vodi se, trebalo da posluži kao

upozorenje ostalim aspirantima za

NATO i EU, naročitonaBalkanu.

Naoprezu

U izvještaju se ocjenjuje da su crno-

gorske vlasti imale sreću da otkriju

zavjeru povezanu sa državnim uda-

romprije nego što se ona desila.

- Ali, dokazi predočeni na suđenju za

pokušaj terorizmapokazujudasuoni

koji su pokušali državni udar bili vrlo

blizuuspjeha.SlučajCrneGorepoka-

zujekolikodalekojeruskavladaspre-

mnadaidekakobizaustavilačlanstvo

zemlje uNATO, piše u izvještaju.

Crna Gora bi, dodaju, trebalo da po-

služikao,,pozivzabuđenjesvimosta-

lim zemljama Balkana koje žele da

bududioNATO i EU“.

Sada kada se Crna Gora pridružila

NATO-u, ruska ,,čvrstorukaška“ i na-

silna taktika imaće manje šanse, na-

vode senatori. Međutim, Moskva bi,

dodaju, mogla i dalje vršiti uticaj na

CrnuGoru,kaoštotodanasradiuBu-

garskoj.

-Međunarodnazajednicanebitreba-

lo da miruje, sada kad je Crna Gora

članica NATO, već bi trebalo da po-

mogne crnogorskoj vladi uborbi pro-

tiv ruskog uticaja - navodi se u za-

ključcima izvještaja.

CrnojGori se savjetujeda i daljebude

na oprezu s obziromna to da bi „Mo-

skvamogla da nastavi da vrši pritisak

na sličannačinkaoudržavamapoput

Bugarske“. Stoga međunarodna za-

jednica ne bi trebalo da bude samo

zadovoljna timešto jeCrnaGorasada

članica, već bi trebalo da pomogne

vladi da poboljša odbranu protiv

drugih instrumenata meke moći u

ruskom asimetričnom arsenalu,

preporučuje se u izvještaju.

- Ovaj izvještaj će biti od izuzetnog

značaja za Vašington u kreiranju

strategije, ne samo zaštite i udara

na zemlje saveznice SAD i Ali-

janse,veććeuticatiinakonkret-

ne administracije u Vašingtonu

– zaključuje strani diplomata,

sagovornikPobjede.

Z.D.–J.Đ.–D.Đ.

PODGORICA

Predsjed-

ništvoDemokratskog fron-

ta smatradakada jeupita-

njuKosovo iMetohijane

postoje „sukobljene stra-

ne“, već samomišljenjaod-

govornih institucija srp-

skognarodao tomvažnom

državno-političkompita-

njuSrbije i CrneGore, sa-

opšteno je iz tepolitičke

grupacije.

- Shodno tome, nije moguće

zauzimati strane, na način

koji bi rado vidjeli naši nepri-

jatelji, nedobronamjerni me-

diji i strane agenture, jer su

patrijarh SPC, mitropolit

MCPipredsjednikSrbijenaj-

odgovorniji za slogu i buduć-

nost ovih prostora, naveo je

DF.

Zato, kakonavode, DFnepri-

staje da učestvuje u bilo ka-

kvoj nametnutoj podjeli koja

može imati nesagledive po-

sljedice po Crkvu i odnose

duhovne i svjetovne vlasti.

- Nije teško prepoznati cilj

zlonamjerne kampanje da se

vjerujući ljudi u Crnoj Gori

natjeraju da biraju stranu i

učestvuju u urušavanju vla-

stitoga bića i vlastite Crkve.

Demokratski front iskazuje

poštovanje svima onima koji

stoje na braniku otadžbine,

zato što smo i u našem pro-

gramu zapisali da ćemo od-

mah nakon preuzimanja vla-

sti ukinuti najsramniju

odluku u istoriji crnogorskih

vlada,opriznanjulažnedrža-

veKosovo.Ujednoobavješta-

vamo građane Crne Gore da

ćeDemokratski front u subo-

tu 13. januara, sa početkom u

20 časova, organizovati 20.

jubilarni svečani doček pra-

voslavne nove godine na cen-

tralnom gradskom trgu u

Podgorici, zaključio jeDF.

R.P.

PODGORICA

Funkcioneri

DPS-anadržavnomi lokal-

nomnivouobavezni suda

mjesečnouplaćuju tri odsto

odplatena ime članarine, a

predstavnici strankeuuprav-

nimodborima, savjetima i

odborimadirektora javnih

preduzećaplaćajumjesečnu

članarinuu iznosuod sedam

odstomjesečne zarade, pišeu

odluciDPS-aonačinuutvr-

đivanjavisine članarine za

2018. godinu.

Kako se navodi u dokumentu

koji je objavljen na sajtu Agen-

cije za antikorupciju, ovomod-

lukomse reguliše načinutvrđi-

vanja visine članarine u

Demokratskoj partiji socijali-

sta.

– Izabrani funkcioneri u ime

partijenadržavnomilokalnom

nivou su u obavezi plaćati mje-

sečnučlanarinuuiznosutriod-

sto od neto zarade po ovom

osnovu. Izabrani funkcioneri u

ime partije u organima uprav-

ljanja (upravni odbori, savjeti,

odbori direktora) ustanova-

preduzeća plaćaju mjesečnu

članarinuuiznosusedamodsto

od pripadajuće naknade. Ova

obaveza ne isključuje obavezu

plaćanja članarine po drugim

osnovama, u skladu sa ovom

odlukom – konstatuje se u do-

kumentuDPS-a.

Objašnjenojedačlanovipartije

kojisuustalnomradnomodno-

suudržavnimiorganimalokal-

nesamouprave, javnimustano-

vamaipreduzećimaudržavnoj,

opštinskoj, mješovitoj ili pri-

vatnojsvojiniplaćajumjesečnu

članarinu jedan odsto od neto

zarade.

Takođe, kako se ističe u doku-

mentu DPS-a, ukupan novčani

iznos članarine, namjesečnom

nivou, ne može preći iznos od

deset odsto prosječne mjeseč-

ne neto zarade u Crnoj Gori za

prethodnu godinu.

Ovomodlukomseičlanovipar-

tije koji su penzioneri, nezapo-

sleni i studenti oslobađaju pla-

ćanja članarine.

– Članarina se po pravilu upla-

ćuje jednommjesečno, do pe-

tog u mjesecu za prethodni

mjesec, u skladu sa ostvarenim

mjesečnimprimanjima. Direk-

toratpartijećesestarati ospro-

vođenju ove odluke, a vodi i

evidencijuoplaćanjučlanarine

i informiše Predsjedništvo o

sprovođenju odluke najmanje

jednom godišnje – ističe se u

dokumentu Demokratske par-

tije socijalista.

Prema odluci SNP-a o izdvaja-

nju dijela zarade za finansira-

nje partije, poslanici su dužni

daizdvajajumjesečno100eura

za rad stranke, od čega 50 eura

za potrebe Fondacije ,,Momči-

lo Vučetić“, a još 50 za potrebe

sprovođenja izborne kampa-

nje partije na narednimizbori-

ma.

,,Odbornici SNP u skupština-

maopština,glavnoggradaipri-

jestonice uplaćuju partiji dio

naknade za radodbornika od4

odsto od visine mjesečne na-

knade - piše u odluci SNP-a.

Dodajeseidajavnifunkcioneri

takođe imaju obavezu da iz-

dvajaju četiri odsto zarade.

- Javni funkcioneri koji kao

kandidati partije obavljaju jav-

nufunkcijuudržavnimorgani-

ma i organima lokalne samou-

prave, organima lokalne

uprave, javnim preduzećima i

javnim ustanovama uplaćuju

dio zarade partije u iznosu 4

odsto - navodi se u dokumentu

SNP-a.

J.ĐURIŠIĆ

ANALIZA:

Izvještaj Komiteta za spoljne poslove Senata SAD o ruskomuticaju u Evropi i na Balkanu

Opasnost odPutinovog

,,asimetričnog napada“

Predsjedništvo DF saopštilo da ne postoje

,,sukobljene strane“ kada je u pitanju Kosovo

DF: Irinej, Amfilohije i

Vučić odgovorni za slogu

Objava Agencije za sprečavanje korupcije

Funkcioneri DPS-a izdvajaju tri,

SNP-a četiri odsto za članarinu

Sada kada se Crna

Gora pridružila

NATO-u, ruska

,,čvrstorukaška“

i nasilna taktika

imaćemanje šanse,

navode senatori.

Međutim, Moskva

bi mogla i dalje vršiti

uticaj na Crnu Goru,

kao što to danas

radi u Bugarskoj –

ističe se u Izvještaju

američkih senatora

BenKardin