Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Kultura

PODGORICA

Radi unapre-

đenjameđunarodneprepo-

znatljivosti i imidža, Crna

Gora ćeučestvovati napred-

stojećem16. Bijenaluarhi-

tektureuVeneciji (LaBi-

ennaledi Veneziadi

Architettura) koje će seodr-

žati od26.majado25. no-

vembra - navedeno jeu in-

formacijuoučešćuCrne

Gorena 16. Bijenaluarhitek-

tureuVeneciji koja jeusvo-

jenana jučerašnjoj sjednici

VladeCrneGore.

Za organizaciju, umjetnički i

istraživački okvir Projekta

predstavljanja Crne Gore na

16.BijenaluarhitekureuVene-

ciji odgovorni su komesar dr

Dušan Vuksanović, glavni dr-

žavni arhitekta i kustos dr So-

njaRadović-Jelovac. Zapotre-

be odabira autorskog tima koji

će nas predstavljati u Veneciji,

planirano je raspisivanje me-

đunarodnog javnog konkursa,

nakon čega će stručni žiri

vrednovati pristigle ponude i

odabrati pobjednički tim.

Konkurs će raspisatiMinistar-

stvo održivog razvoja i turiz-

ma. Ukupni troškovi predstav-

ljanja naše zemlje u Veneciji

iznosiće 146.000 eura.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada

jedonijelaodlukudasenastavi

sa zakupom prostora u Palati

MalipjerouVeneciji poddosa-

Vlada usvojila informaciju o učešću Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji

Ukupni troškovi

biće 146.000 eura

sale umjetničke direktorice

ovogodišnjeg Bijenala Ivon

Ferel i Šeli Meknamara

(Yvonne Farrell i Schelly

McNamara). Ivon Farel i Šeli

Meknamarasvojizborsuobja-

snile sljedećim riječima: -Slo-

bodanprostorpredstavljaveli-

kodušnost duha i osjećanje

humanog koji se nalaze u sa-

mojsržiarhitektonskeagende,

fokusirajući se na kvalitet sa-

mog prostora. Slobodan pro-

stor se fokusira na svojstvo ar-

hitekture da obezbijedi

slobodne i dodatne darove u

viduprostoraonimakoji jeko-

riste,kaoinanjenusposobnost

daseobratineiskazanimželja-

ma stranaca. Slobodanprostor

slavi svojstvo arhitekture da

pronađe dodatnu i neočekiva-

nu velikodušnost u svakom

projektu - čak i u najprivatni-

jim, najdefanzivnijim, najek-

skluzivnijim ili komercijalno

najrestriktivnijimuslovima...

Direktori ovogodišnjeg Bije-

nala podsjećaju i da je arhitek-

turaigrasvjetlosti,sunca,sjen-

ke, mjeseca, vazduha, vjetra,

gravitacije na načine koji ot-

krivaju tajne svijeta.

- Svi ovi resursi su besplatni.

Na 16. međunarodnoj izložbi

arhitekture će se slaviti pri-

mjeri velikodušnosti i promi-

šljenosti u arhitekturi širom

svijeta - poručile su Ivon Ferel

i ŠeliMeknamara.

A.Đ.

Za organizaciju,

umjetnički i

istraživački

okvir projekta

predstavljanja

Crne Gore na

16. Bijenalu

arhitekture

u Veneciji

odgovorni su

komesar dr Dušan

Vuksanović i

kustos dr Sonja

Radović-Jelovac

dašnjimuslovima, odnosno da

se obnovi ugovor sa firmom

Immobiliarecadore, pokomje

cijena godišnjeg zakupa

28.000 eura, koju će zajednič-

ki plaćati Ministarstvo održi-

vog razvoja i turizma za 2018.

godinu, aMinistarstvokulture

za 2019. godinu.

Tema 16. Bijenala arhitekture

je„Freespace“(„Slobodnipro-

stor“), a odabrale su je i defini-

CETINJE

Ministar kul-

tureAleksandarBogda-

nović i predsjednikSUB-

NOR-a i antifašistaCrne

Gore akademikZuvdija

Hodžić sreli su se jučena

Cetinju i razgovarali o

mogućnostima za finansi-

ranje sanacije spomen-

obilježjaposvećenihna-

rodnooslobodilačkoj

borbi – saopšteno je iz

Ministarstvakulture.

Razgovarano jeopodizanju

spomenika posvećenog cr-

nogorskimkomitimauNik-

šiću, za koji jeMinistarstvo

kulture daloneophodne sa-

glasnosti, a opština Nikšić

počela aktivnosti na izradi

spomen-obilježja.

Kako je istakao ministar

Bogdanović, Ministarstvo

kulturepružićeneophodnu

podršku kako bi ovaj proje-

kat štoprije bio realizovan.

Predsjednik SUBNOR-a

Hodžić zatražio je i podrš-

ku ministarstva kako bi

Spomenik Partizanu borcu

na Gorici bio adekvatno sa-

niran.

Kako je saopšteno, mini-

starstvo je u prethodnom

periodu finansijski podrža-

lo izradu prve faze konzer-

vatorskog projekta i ima u

planu nastavak aktivnosti i

uovoj godini. Za sanaciju je

neophodno obezbijediti

značajna finansijska sred-

stva, pa je dogovoreno da

ministarstvo i SUBNOR

razmotre kandidovanje

pro j ekt a za kapi t a lni

budžet unarednoj godini.

Kada je u pitanju objekat u

Kolašinu, ukojemje održa-

no zasijedanje CASNO-a

razgovarano je omogućno-

stima za njegovu sanaciju.

- Najprije je neophodno

odrediti namjenu objekta,

nakon čega ćemo biti umo-

gućnosti da planiramo da-

lje aktivnosti – kazao jemi-

nistar Bogdanović.

Sagovornici su izrazili za-

dovoljstvo dosadašnjom

saradnjom ministarstva i

SUBNOR-a, a kako je na-

glašeno, ministarstvo će bi-

ti na raspolaganju za sve

buduće inicijative i prijed-

loge.

R.K.

Ministar Bogdanović razgovarao sa predsjednikomSUBNOR-a

Dogovorili plan sanacije

spomen-obilježja NOB-a

PODGORICA

Crnogorska

umjetnicaAnaMiljkovac

izlagaćenameđunarodnoj

izložbi ,,HotelDrawings“u

perioduod 13. januarado24.

marta. Organizator izložbe je

Centar vizuelnihumjetnosti

izNordLinkolnšira (Velika

Britanija).

Pokretačkimoto izložbe su po-

znati radovi ,,Crteži hotela“

njemačkog umjetnikaMartina

Kipenbergera. Umjetnik no-

madskog karaktera, koji je bo-

ravio u hotelima nedjeljama i

mjesecima, koristio je brendi-

ranehotelskepapireiblokčićei

stvorio stotine crteža. Ana

Miljkovac će se predstaviti ko-

lažem ,,Sobna temperatura 2.“.

- Sama tema izložbe mi je bli-

ska, volim da pravim bilješke

crtajućinasalvetama,papirima

i blokčićima u hotelskim soba-

ma, bifeima na autobuskim i

željezničkim stanicama, resto-

ranima… Kako ovog materijala

imam puno, glavni problem je

bioizbornajupečatljivijihskica

i krokija. Za ovu izložbu sam

izabrala neke na koje sam bila

potpuno zaboravila, pa me

obradovalo njihovo ponovno

,,otkriće“. Igrala sam se njiho-

vomkombinacijomi tako jena-

stao kolaž ,,Sobna temperatura

2.“ koji samposlala za izlaganje

- navela jeMiljkovac.

A.Đ.

Kolaž AneMiljkovac u Velikoj Britaniji

PODGORICA

Petugodinuzaredomjanuar i

februaruCrnogorskomnarodnompozoristu

bićeuznakuakcije „Dvojekao jedno–zalju-

bite seupozorište“. Ova akcijapodrazumije-

vapopust od50odstonakupovinuulaznica

za svepredstave, apokrenuta je s namjerom

da se repertoarCNP-adodatnopopularizuje i

učini dostupnimnajširoj publici.

KakonajavljujuizCNP-a,tokomjanuarapublika

ćebitiuprilicidapogleda

trinaestpredstava.Na

-

kon praznične pauze, prvi program na velikoj

sceni CNP-a biće upriličen 15. januara kada će

nastupiti Crnogorski simfonijski orkestar. Pod

dirigentskim vođstvomGrigorija Kraska, pored

naših simfoničara, publici će se kao solisti pred-

staviti članovi orkestra - flautistkinja Marija

Đurđević-Ilić i hornistkinja Ana Abramović, a

prvi put i mladi srpski hornista Teodor Blagoje-

vić. Sljedećeg dana na repertoaru su „Učene že-

ne“ŽanaBatistaPoklenaMolijeraurežijiJagoša

Markovića. U okviru programskog segmenta

scena „Akademija“, na velikoj sceni CNP-a 17.

januarabićeizvedenapredstava„Mamumukoje

prvi počeo“ Dejana Dukovskog u režiji Luke

Kortine.Usklopuscene„Studio“nanelikojsceni

18. januara biće izvedena predstava „Isti“ Sare

ĐurovićurežijiDamjanaČitkuševa, adankasni-

je „Otvoren kraj“ Jovane Bojović u režiji Petra

Pejakovića. Na repertoaruCNP-a 20. i 21. janua-

ranaći će sedvijepredstaveu režiji VeljkaMiću-

novića, „Samoubica“ Nikolaja Erdmana i „Revi-

zor“NikolajaVasiljevićaGogolja.

„Zimska bajka“ Vilijama Šekspira u režiji Dina

Mustafića, koja je premijerno izvedena 22. de-

cembra biće igrana 23. i 24. januara.

Slijedi „Predstava Hamleta u selu Mrduša Do-

nja“ IvaBrešanaurežijiLukeKortinekojaćebiti

izvedena 25. januara, pa „Istraga“ Aleksandra

Radunovića u režiji Stefana Sablića 26. januara.

Nagrađena dramaMajeTodorović „Šćerimoja“,

u režiji Ane Vukotić, na repertoaru CNP-a je 27.

januara. Krajmjeseca uCNP-u obilježiće autor-

skiprojekatBorisaLiješevića„Očevisugrad(ili)“

(29. januar), „Ženidba“ Nikolaja Vasiljeviča Go-

golja u režiji Egona Savina (30. januar) i „Don

Žuan“ŽanaBatistaPoklenaMolijeraurežijiAne

Vukotić (31. januar).

R.M.

Akcija „Zaljubite se u pozorište“ u CNP-u

Dvije karte po

cijeni jedne

Pokretački moto

su ,,Crteži hotela“

DušanVuksanović

SonjaRadović-Jelovac