Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–Kroz14dananovo-

godišnjegprograma„Dobro-

došlinazabavu“Tivat jepo-

sjetiloblizu40.000ljudi, od

čega jenajvišeposjetilacaza-

bilježenounoćidočeka. Sve-

mujeprethodila jakodobra

marketinškakampanja -kaza-

la jedirektoricaTOGabrijela

Glavočićnasastankusapred-

stavnicimaorganizatora, op-

štinom,Turističkomorgani-

zacijom, firmom„BrendNew

Tivat“ iUdruženjemugostite-

lja ihotelijeraTivat.

Zajedničkaocjena je, saopšteno

je, da je program u potpunosti

uspio.

Tokom dva mjeseca, kazala je

Glavočić, dostignut je broj od

1.300.000 korisnika na društve-

nimmrežama Fejsbuk i Insta-

gram.

-NastraniciprogramaNovego-

dine na sajtuTurističke organi-

zacijezabilježenoje30.000ula-

za, blizu 22.000 ulaza na Jutjub

kanalu i 69.000 pregleda videa

na Instagramu. Na osnovu ovih

podataka dolazimo do zaključ-

ka da je, pored brojnih televizij-

skih i radijskih reklama, blizu

120.000 ljudi udecembruvidje-

loprogramNovegodine-kazala

jeGlavočić.

Ona jezahvalilanapomoći uor-

ganizaciji Komunalnompredu-

zeću,Komunalnojpoliciji,Služ-

bi bezbjednosti, te sponzorima.

Predsjednica opštine, dr Sneža-

naMatijević, uz iskazano zado-

voljstvo cjelokupnomrealizaci-

jomprograma, predložila je da

se ove godine kićenje grada u

potpunostiobavido1.decembra

idaseutajposaojošvišeuključe

hotelska preduzeća u centru

grada,kićenjemsvojihobjekata.

Na upješnoj i dobroj saradnji,

kao i odličnoj komunikaciji sa

svimučesnicima u organizaciji

novogodišnjeg programa za-

hvalilisusepredstavniciKomu-

nalnog preduzeća i MUP-a

Tivta, ana sastanku je istaknuto

da Tivat s pravom nosi naziv

grada kulture jer je 14danapro-

grama proteklo bez i jednog in-

cidenta.

Novogodišnji program je imao

humanitarni karakter, a priku-

pljenih 600 eura biće uplaćeno

Dnevnom centru za djecu sa

teškoćama u razvoju i za liječe-

njedječakaSaveRilija.

S.K.

TIVAT:

Organizatori novogodišnjeg dočeka zadovoljni učinkom

Na društvenimmrežama oko

120.000 ljudi gledalo program

U2019. sa ŽeljkomJoksimovićem

Na jučerašnjem sastanku je dogovoreno da u 2019. godinu

Tivćani i gosti grada uđu sa Željkom Joksimovićem, čiji je

koncert planiran za 1. januar morao biti odgođen zbog lošeg

vremena.

- Dobro je što već imamo izvođača za 31. decembar jer može-

mo računati na dužumarketinšku kampanju, što je glavni

osnov za još bolje opstajanje ovakve vrste manifestacije

- stav je predstavnika Udruženja ugostitelja i hotelijera, koji

su istakli da je organizacija programa bila bolja nego prošle

godine. Da bi praznična čarolija, kako su naglasili, trajala što

duže, ugostitelji su predložili da se tipske montažne kućice

postave na rivi već početkomdecembra i da se pojača ponu-

da štandova organizovanjembazara.

DOČEKIMAOHUMANITARNIKARAKTER:

Tivat31.decembra

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janjeelektričnomenergijom

uvišeopština.Zbog togapo-

trošači u pojedinimnaselji-

ma po nekoliko sati neće

imati struju.

Andrijevica:

od 9:30 do

14:30 sati Gračanica i dale-

kovod „Andrijevica“; od

10:30do14:30sati–Andrije-

vica3.

Berane: od9:30do 14:30 sati

dioLuga iGoražde.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati:

Rasovo, Gimnazija, Lijeska i

Zminac;od10do12sati:Pot-

krajci, Sutivan, Njegnjevo,

Gubavac, Bistica, Dobrako-

vo,Kanje,Kukulje i Sela.

Cetinje:

od9do15satiLipo-

vik, Čukovići, Dujeva, Zaje-

čina, Mihaljevići, Poseljani i

Zaštek; od 9 do 13 sati - dio

Bajica (Brajanovkraj).

HercegNovi:

od 9 do 11 sati

– dio Igala (korisnici na po-

dručjuispodInstituta-Igalo

(IIfaza),okolinaDječijebol-

nice iHotel „Palmonbej“;

Kolašin: od 8 do 14:30 – Lu-

govi iRaško.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Gor-

njaRžanica(premaOtaševi-

ćima) i Brezojevica (prema

seluDašiće).

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Đuranovića Luke i kratko

dalekovod„Kalače“.

Ulcinj:

od9do13satiPinješi

naselje kod repetirora; od 8

do10satiVladimirskeKrute

i Štodre.

I.T.

DioCetinja

bez struje

šest sati

KOLAŠIN

-Da je skijaška i

turistička sezonauSki-cen-

truKolašin 1450počelana

pravi način, svjedoči i poda-

takda je zaprvihdeset dana

januaravišeod 15.000 skija-

ša „probalo“dobropripre-

mljene stazeBjelasice. Še-

stosjed ,,Vilinevode“

konstantno jeupogonu.

DirektoricaSki-centraAnđela

Vuković zadovoljna je.

- Počeli smo sredinomdecem-

bra, imali smo dobru posjeće-

nost u tommjesecu i što jenaj-

važn i j e i sko r i s t i l i smo

decembarskepadavinedapri-

premimo staze na pravi način.

Staze su izdržale sve dosadaš-

nje jugovine, i „drže“ se kako

treba, a u to su se uvjerili i ski-

jaši koji su bili naši gosti u do-

sadašnjem dijelu sezone. Na

Bjelasici suove sezone skijali i

početnici ali i takmičari u

okviru međunarodnih FIS tr-

ka - istakla jeVuković.

Prema njenim procjenama,

dobra posjeta nastaviće se.

- Bili su novogodišnji i božićni

praznici, a u toku je školski

raspust takodasmo imali kon-

tinuitet posjete. Očekujemo

da se sezona nastavi u takvom

ritmu. Skijanje na Bjelasici su

pored ostalih najavili i gosti iz

Francuske, tako da možemo

očekivatidaovobudejednaod

najuspješnijih skijaških sezo-

na u Ski-centruKolašin 1450 -

najavila jeVuković.

Dr.DRAŠKOVIĆ

PUNABAŠTA:

Predah

izmeđuskijaških tura

Skijanje na Bjelasici su pored ostalih najavili i gosti iz

Francuske, tako damožemo očekivati da to bude jedna od

najuspješnijih sezona direktorica Ski-centraAnđelaVuković

,,Viline vode“ prevezle

više od 15.000 skijaša

Dobar početak godine u Ski-centru Kolašin 1450

UVIJEKPUN:

Šestosjed ,,Vilinevode“