Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE

SjednicaSkupšti-

ne jučenijeodržana iako su,

uokrnjenomsastavu, od-

bornici SDi SPPdošli na za-

sijedanje i takoprekinuli

bojkot parlamentakoji je

trajaood julaprošle godine.

Međutim, kvorumnijebio

dovoljanda se sjednicaodr-

ži jer ostatakopozicije, DPS

i SDP, nijesuprihvatileda se

udnevni reduz tri dogovo-

reneuvrste i dvijenove tač-

ke. Pretpostavlja seda će

sjednicabiti održanapo-

sljednje sedmice januara.

Oni su prilikom utvrđivanja

dnevnog reda tražili da se raz-

matraju samo tačke za koje

imaju mandat svojih partij-

skih organa. Riječ je o progla-

šenjubizniszone,utvrđivanju

lokacije ,,Pogled“ i o izgrad-

nji benzinske pumpe ,,Skare-

pača“.

Zahtjevi

Opozicioniodbornicisukaza-

li da će, ukoliko se takav dnev-

ni red ne prihvati, napustiti

sjednicu.

PredstavniciBošnjačke stran-

ke zatražili su da se u dnev-

ni red uvrsti odluka o privre-

menom finansiranju lokalne

uprave za period od januara

do marta, koju je predsjednik

opštine, uslovljen zakonom

zbog toga što nije usvojen

budžet za tekuću godinu, do-

nio posljednjeg dana minule

godine.Takođe,tražilisudase

u dnevni red uvrsti i odluka o

određivanju privremene lo-

kacije za eksploataciju teh-

ničko-građevinskog zemlji-

š t a , ob r az l a žuć i da ć e

nepotvrđivanjeteodlukeima-

ti za posljedicu zatvaranje fir-

me, odnosno otpuštanje

50 radnika.

Nakon što su odbornici DPS i

SDP saopštili da ne mogu da

donose odluke bez konsulta-

cija sa svojimpartijskimorga-

nima, predsjednik Skupštine

opštine Husein Kurtagić dao

je pauzu. Deset minuta kasni-

HERCEGNOVI

Vježba

simulacije prirodne katastrofe

– zemljotresa biće održana od

danas do 15. januara na planini

Orjen.

U vježbi će učestvovati Službe

zaštite i spasavanja Herceg Novi

i Kotor, kao i vatrogasne jedini-

ce iz tri hrvatska grada: Opatije,

Rijeke i Dubrovnika. Vježbu će

pohađati dvadesetak pripadni-

ka jedinica za potragu u zemljo-

tresima i sedampotražnih pasa.

Radi se o prvoj vježbi ovog tipa

u Crnoj Gori, a strateški partner

i pokrovitelj vježbe je opština

koja je preko Službe zaštite i

spašavanja i organizator vježbe.

- Kako se Herceg Novi nalazi

na trusnompodručju, namjera

opštine je da proširi saradnju sa

gradovima u okruženju, kako bi

razmjenjivali iskustva, unapri-

jedili sistem zaštite i u slučaju

vanrednih okolnosti i katastrofa

mogli računati jedni na druge

– saopštili su iz opštinske pres

službe.

Ž.K.

ROŽAJE:

Povratkomodbornika opozicije, DPS i SDP, prekinut bojkot parlamenta

Imali kvorum, falila volja

Vlast je tražila

da se raspravlja

o privremenom

nansiranju i

određivanju

lokacije za

eksploataciju

tehničko -

građevinskog

zemljišta.

Opozicija nije

prihvatila jer

za to nijesu

imali saglasnost

partijske centrale

Nurković: Teške posljedice nedonošenja

odluke o privremenomfinansiranju

Predsjednik opštine Ejup Nurković je apelo-

vao na odbornike da usvoje odluku o privre-

menom inansiranju lokalne uprave, da ne

bi došlo do blokade u radu lokalne uprave.

- Ja sampostupio po zakonu, pa da ne bi došlo

do paralize lokalne uprave, ponudio sam vam

danas da date saglasnost na odluku o privre-

menom inansiranju lokalne uprave. Molim

odbornike da zbog interesa lokalne uprave,

javnih ustanova i preduzeća, prihvate da se ta

tačka nađe na današnjemdnevnom redu. Uko-

liko se ova odluka ne potvrdi danas, prestaje

joj važnost, štomože izazvati velike probleme

u radu lokalne uprave – kazao je Nurković.

DPS, SD, SDP i SPPboj-

kotovali su radparla-

mentauz obrazloženje

daBošnjačka stranka

nema legitimitet da sa-

ma vrši vlast budući da,

od raskida koalicije sa

SDP, sredinom2016, ne-

ma većinuu lokalnom

parlamentu

je informisao je odbronike da

nijesu obezbijedili saglasnost

centrala da se u dnevni red

uvrste odluke koje je predlo-

žilaBošnjačka stranka. Potom

je jednoglasno donijeta odlu-

ka da se 17. januara održi kole-

gijum na kojem će biti preci-

zno utvrđen dnevni red, dok

će nova sjednica Skupštine

opštine, najvjerovatnije biti

zakazana do kraja januara.

Pozivi

Sjednici nisu prisustvovala

dva odbornika SD, kao ni od-

bornikStrankepravde i pomi-

renja. IzSDsukazalidanjiho-

ve predstavnike predsjednik

SOHuseinKurtagićniej pozi-

vao na kolegijume koje je vo-

dio sa predstavnicima opozi-

cije tokom trajanja bojkota

parlamenta. Istakli su da su

ostali dosljedni dogovoru

opozicijedaćezajedničkidje-

lovati dok sene otklone razlo-

zi zbog kojih su napustili par-

lament u julu. Odbornik SPP

HazbijaKalač je kazao da nije

prisustvovao sjednici jer sma-

tra da lokalna vlast mora po-

kazati legitimnost u skupštin-

skoj većini.

DPS,SD,SDPiSPPbojkotova-

li su rad parlamenta uz obra-

zloženje da, Bošnjačka stran-

ka nema legitimitet da sama

vrši vlast budući da, od raski-

da koalicije sa SDP, sredinom

2016,nemavećinuulokalnom

parlamentu da donosi puno-

važne odluke.

F.KALIĆ

DANILOVGRAD

Ogromna stijena zapremine oko 20

kubika obrušila se na saobraćajnicu koja povezuje manastire

Ždrebaonik i Ostrog umjestu Bare Šumanovića kod Dani-

lovgrada, u noći između 10. i 11. januara. Zastoja saobraćaja

na toj inače frekventnoj dionici nije bilo jer se, kaže direktor

Direkcije za saobraćaj i održavanje puteva Dragan Antović,

pravovremeno reagovalo.

- Stijena i rasuto kamenje zahvatili su jednu kolovoznu traku

pa je bilo neophodno upotrijebiti tešku građevinskumašinu

da se ono ukloni. Odmah po saznanju da se stijena obrušila

angažovan je privatni preduzetnik Željko Marunović koji je

bagerom raščistio put, tako da nije bilo zastoja u saobraćaju

– kaže Antović.

B.KADIĆ

BRZOUKLONJENA:

Džinovska stijena

Foto:PODGORIČKI VREMEPLOV

Odron na putu premaManastiru Ostrog

Obrušila se stijena

od 20 kubika

Regionalna vježba

u Herceg Novom

Uče kako

se djeluje

u slučaju

zemljotresa

BERANE

Pouzorunapo-

znate evropske fondacije

koje sebavehumanitarnim

radom, uBeranama jeu

martuprošle godinepočela

da radi fondacija „Podrži

Berane“. Njeni osnivači su

mladi ljudi koji slobodno

vrijemekoriste zahumani-

tarni rad -MarkoLalević,

DaliborKastratović, Alek-

sandarMijović iNataša

Obradović.

DaliborKastratovićističedaje

„PodržiBerane“osnovanakao

nevladino, dobrotvorno, ne-

profitno i nestranačko udru-

ženje, čiji članovi upravnog

odbora su akademski građani.

- Posebno sam ponosan na to

što su u upravnomodboru i dr

Stefan Lalević koji radi na

Univerzitetskoj klinici u Ciri-

huidrNikolaĆulafić,prvidje-

čiji psihijar u Crnoj Gori koji

radinakliniciuŠtutgartu–ka-

žeKastratović.

Ciljevi fondacije supomoć so-

cijalno ranjivim kategorijama

stanovništva, pomoć pri lije-

čenjudjece i odraslih, podrška

talentovanimučenicima i stu-

dentima,sportskimtimovima,

organizacijama i pojedincima

kojisebavenaukomidjelatno-

stima u oblasti obrazovanja,

kulture i umjetnosti.

-Takođe, dajemo podršku ja-

čanju uloge mladih i žena u

društvu, promovisanje i zašti-

ta kulturne baštine, očuvanje

životnesredine i zdravihstilo-

va života – rekao je Kastrato-

vić.

Ciljeve, kaže on, dostižu kroz

organizovanje i podsticanje

humanitarnih akcija, kultur-

nihmanifestacija i prije svega

podsticanje talentovanih uče-

nika, studenata i sportista-ka-

zao je za Pobjedu jedan od

osnivača fondacije, Dalibor

Kastratović.

Fondacija „Podrži Berane“ do

sada je učestvovala u više do-

brotvornih akcija.

- Djelovanje smo počeli prije

zvaničnog osnivanja pozivom

građanimadaučestvujuupro-

ljećnom čišćenju Jasikovca i

naišli na izuzetanodziv, pogo-

tovo kod naših najmlađih su-

građana. Imali smo zadovolj-

stvo da pomognemo Ivanu

Goluboviću, učiteljuupenziji,

daobjavi svojujubilarnudese-

tu knjigu, a završeno je spon-

zorstvo knjigeMilije Pajkovi-

ća koja je odštampana prije

nekolikodana. Takođe, pomo-

gli smo našoj mladoj sportis-

tkinji, reprezentativki Crne

Gore, da otputuje nameđuna-

rodno takmičenje. Fondacija

je učestvovala na memorijal-

nom turniru umalom fudbalu

,,Željko Femić“, koji je ujedno

bio i humanitarnog karaktera.

Naša fondacija priključila se i

humanitarnojakciji,,Srcemza

Sofiju“, učenika SMŠ ,,Dr

Branko Zogović“ iz Berana, i

dala skromni doprinos u lije-

čenjudjevojčice-kažeKastra-

tović.

Fondacija planira da u rad

uključi više ljudi i da sa njima

radi na prikupljanju pomoći

najugroženijemstanovništvu.

- Formirali smo i projektni tim

koji će se baviti pisanjempro-

jekata i konkurisati na kon-

kurse na lokalnom, državnom

i međunarodnom nivou, kao i

javnimpozivimanakojimmo-

žemodaučestvujemouskladu

sanašimstatutom. Stupili smo

u kontakt i sa Fondacijom

,,Novak Đoković“ čija je jedna

od glavnih djelatnosti pomoć

u adaptaciji i proširenju pro-

stora predškolskih ustanova.

Ideja nam je da zajedno sa ru-

kovodstvom vrtića ,,Radmila

Nedić“ i opštinom Berane

konkurišemo za sredstva radi

proširenjakapacitetavrtića.U

planu je osnivanje fonda za

znanje, odnosno prikupljanje

sredstava za dodjelu jedno-

kratne stipendije za tri najbo-

lja studenta iz Berana u 2018.

godini. Uslovi konkursa ćena-

knadno biti objavljeni, a svi

građani će biti u mogućnosti

da uplate sredstva putem po-

sebne aplikacije ,,za studen-

te“- najavljujeKastratović.

V.JAŠOVIĆ

Fondacija „Podrži Berane“ planira da proširi aktivnosti

Podstiču sugrađane da

pokažu humanu stranu

DaliborKastratović

KVORUMOBEZBIJEĐEN,SJEDNICA

ODGOĐENA:

JučeuparlamentuRožaja