Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Hronika

BAR

- BaraninNusret Li-

čina (41) ranjen je sinoću

porodičnoj kući unaselju

Ilino. Premanezvaničnim

informacijama, Ličina je

ranjendok je sjediona

trosjedu.

Maskirani napadač upao je u

Ličinukućuiizvatrenogoruž-

ja ispalionekolikometaka.

Nakon ranjavanja Ličina je

medicinski zbrinut u Opštoj

bolnici uBaru.

Kako je saopštio dežurni lje-

kar, on je zadobio tri ustrelne

rane u predjelu obraza, desne

šake i lijeve strane vrata. Ope-

risan je i van je životne opa-

snosti.

Policija traga za napadačem.

V.K.V.

BAR

–UstanuĆamilaRa-

movića (53) izBaraprona-

đena sučetiri gramakokai-

na, 40kesica sa 14,3 grama

heroina, dvijepvckesice sa

5,2gramaheroina, 13 tableta

buprenorfin, četiri komada

pištoljskemunicijekalibra9

milimetara i 5.520eura i 10

švajcarskih franaka zakoji

se sumnjada su stečeni pro-

dajomdroge.

Kako se navodi u saopštenju

policije, Ramović je uhapšen

zbog sumnje da je počinio kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga u stica-

ju sa krivičnim djelom nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Pojašnjeno je da sudrogupro-

našli službenici Odsjeka za

borbu protiv droge zajedno sa

kolegama Centra bezbjedno-

sti Bar i Sektora granične poli-

cije, preduzimajući mjere i

radnje s ciljem sprečavanja

ulične prodaje droge na po-

dručjuBara.

StanRamovićapretresen jena

osnovu operativnih informa-

cija, u koordinaciji i po nalogu

tužioca uVišemdržavnomtu-

žilaštvu u Podgorici, a po na-

redbi sudije za istragu Osnov-

nogsudauBaru.Odogađajuje

obaviješten viši državni tuži-

lac u Podgorici koji je naložio

da se Ramović privede. Droga

će biti upućena u Forenzički

centar radi vještačenja.

C.H.

PODGORICA/BIJELOPO-

LJE

–Policija jeuakciji uBije-

lomPolju s ciljemsuzbijanja

nezakonitogdržanjaoružja i

ekspozivnihmaterija, pro-

našlapištolj i lovačkupušku.

Policiji je prijavljeno da ispred

crkve Svetog Petra u Bijelom

Poljunepoznata osoba šenluči i

ubrzo je uhapšenD. B. (41).

On je, kako se sumnja, ispred

svoje porodične kuće koja se

nalazi u neposrednoj blizini cr-

kve, repetirao pištolj i pušku, a

nakondolaskapolicije jepobje-

gao, ali je ubrzouhapšen.

- Policajci su6. januarapronašli

pušku „M48 kalibra“ 7,62mili-

metara, startni gasni pištolj

„blow“, u ilegalnom posjedu i

nož - piše u saopštenju.

Osumnjičeni će biti priveden u

Osnovno državno tužilaštvo u

BijelomPoljuzbogsumnjedaje

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Pet dana kasnije inspektori su u

mjestuMajstorovina, a ponared-

bi sudije za istragu Osnovnog su-

da u BijelomPolju, pretresli stan

M.M. (16). Pretresomnijeprona-

đen gasnipištolj,,blow“,većsuga

našlikodD.M.(28),kojijekakose

sumnjakupioodM.M. Izpoliicje

su saopštili da su istog dana pre-

tresli i stan A. G. (20) i pronašli

lovačku pušku – dvocijevkumar-

ke CZ kalibra 16 milimetara, u

ilegalnomposjedu.

C.H.

PODGORICA

–Ponovljeno

suđenjeDragojuBaošićuko-

ji se tereti da je 14. septem-

bra 2014. godineudiskoteci

,,Kaza“u IgaluubioJovana

Kosaća zakazano je za 28. fe-

bruar.

Proces ćevoditi sutkinjaVišeg

sudaVesnaMoštrokol.

Prvostepenom presudomBa-

ošić je osuđen na deset godina

i desetmjeseci, ali jeApelacio-

ni sud ukinuo odluku i vratio

na ponovno suđenje.

IstompresudomDraganBigo-

vić je osuđen na desetomje-

sečnu robiju, jer je pomogao

Baošiću da pobjegne nakon

ubistva.

Prema navodima prvostepene

presude, sud je odbacio stav

Tužilaštva da je ubistvo poči-

njeno sa umišljajem.

Vijeće sudijaVišeg suda ranije

je ocijenili da je okrivljeni Ba-

ošić 14. septembra 2014. oko

01.30časovau Igaluudiskote-

ci ,,Kaza“, prekoračenjem

nužne odbrane ispalio više hi-

taca premaKosaću.

Kako piše u optužnici, Baošić

je iz pištolja u Kosaća ispalio

više projektila. Hici su žrtvu

pogodili u stomak i grudi i na-

nijete sumu teške tjelesne po-

vrede od kojih je nastupila

smrt.Dopucnjavedošlo jeoko

01.30 sati u diskoteci ,,Kaza“

kada je Kosać kao radnik obe-

zbjeđenja pokušao da zabrani

ulazak braći Bigović. Kosać je

preminuo u Opštoj bolnici u

Meljinama. Dragoje Baošić

nakonubistvabiojeubjekstvu

sedamdana.

M.L.

BEOGRAD

-Viši suduBeo-

graduodredio jepritvor

VladimiruŠaranoviću (41)

koji se sumnjiči da jeude-

cembru2015. godineubio

advokataVladimiraZreleca

naVračaru.

Šaranović je uhapšenuutorak

uokoliniZrenjananinapome-

đunarodnoj potjernici.

Osumnjičenom je pritvor

određen zbog opasnosti od

bjekstva, straha da će uticati

na svjedoke, ponoviti krivično

djelo, zbog težinedjela i zapri-

jećene kazne kao i zbog uzne-

mirenja javnosti.

Protiv Šaranovića je u Višem

javnom tužilaštvu u Beogradu

u toku istragazakrivičnadjela

teško ubistvo i neovlašćena

proizvodnja i stavljanje u pro-

met opojnih droga, a Tužilaš-

tvo nije vezano zakonskimro-

kom od 48 sati za njegovo

saslušanje, već će ga ispitati

naknadno.

Šaranović se sumnjiči da je iz

kola u pokretu 1. decembra

2015. godine ubio advokata

Zreleca ispred zgrade u kojoj

je imao advokatsku kancelari-

ju na Vračaru, a inače je bio

branilac njegovog rođaka Slo-

bodanaŠaranovića, koji jeubi-

jenuBudvi.

Tri nedjelje nakon oružanog

napada, advokat je podlegao

povredamauUrgentnomcen-

tru. Motiv ubistva Zreleca do

danas je nepoznat.

Istražitelji ispituju dva pravca

– da je žrtva sukoba porodica

Bojović i Šaranović ili da je

ubijen zbog duga prema Slo-

bodanu Šaranoviću, kojeg je

zastupaoupostupcimazaubi-

stvo Nikole Bojovića i Miloša

Vidakovića.

RatŠaranovićaiBojovićapočeo

je 2009. godine, kada je nestao

Baranin Slobodan Radonjić,

kumBranislava Šaranovića.

Ubrzo nakon toga Branislav

Šaranović je ubijen, a tijelo

Slobodana Radonjića nikada

nijepronađeno.Ubijen je iRa-

donjićev otac – Danilo, a ka-

snijimobračunomstradali su i

Nikola Bojović i Slobodan Ša-

ranović.

C.H.

PODGORICA

–Taksisti Ili-

ruHajrulahaju izUlcinjako-

ji se tereti da jenedjeljuveče

pucaona sugrađaninaElvisa

Paljevića ispredkafića ,,Sat

kula“napočetkubulevara

Teutaodređen jepritvordo

30dana.

Odluku je donio sudija za

istragu Višeg suda Vladimir

Novović.

Hajrulahajseteretizakrivično

djelo teško ubistvo u pokušaju

i krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

- I. H. je, kako se sumnja, ispa-

lio jedanhitac izpištoljakoji je

pogodio staklo od vozila na

mjestuvozača, kojimjeuprav-

ljao E. P. Kako se sumnja, I. H.

je drugi hitac ispalio u vazduh

nakon čega se udaljio u nepo-

znatom pravcu - saopštili su

ranije iz policije.

M.L.

PODGORICA

–BakirMato-

vić (38) izRožajauhapšen je

uFrancuskoj popotjernici

Interpol Podgorica zbog iz-

državanjakazne zatvora za

ubistvoupokušaju.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, zaMatovićem je bila ras-

pisan potjernica zbog izdrža-

vanja kazne zatvora u Crnoj

Gori od pet godina zbog ubi-

stva u pokušaju i nedozvolje-

nog držanja oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Na kaznu zatvora od pet godi-

na Matović je osuđen presu-

domVišeg suda u BijelomPo-

lju u maju 2015. godine, a

presuda je preinačena presu-

domApelacionog suda u dije-

lu odluke o kazni u septembru

2015. godine.

Matović je, kako jepresuđeno,

26. novembra 2012. godine u

Rožajama iz pištolja pucao u

Rožajca E. R. Slijedi komuni-

kacija nadležnih organa dvije

države u vezi izručenjaMato-

vićaCrnoj Gori.

C.H.

Pucnjava u Baru, policija traga za napadačem

Ličina ranjen u kući

Krivična prijava

protiv Baranina

Pronađen

kokain, heroin,

municija i

novac

Zakazano suđenje za ubistvo Jovana Kosaća u diskoteci ,,Kaza“

Baošiću se

ponovo sudi

28. februara

SaprivođenjaBaošića

Policija pretresala više

osoba u BijelomPolju

Oduzet pištolj i

lovačka puška

Osumnjičeni za ubistvo advokata na Vračaru saslušan

u beogradskomVišemsudu

Šaranoviću određen pritvor

Sauviđaja

PODGORICA

- Specijalno

policijskoodjeljenjepozvalo

je lideraPokreta zapromje-

neNebojšuMedojevićada

danas da iskaz i kaže šta zna

ozlostavljanjima zavrijeme

ratnihdešavanja.

Na to jeMedojević uputio pri-

govor vrhovnom državnom

tužiocu Ivici Stankoviću na

postupanje glavnog specijal-

nog tužiocaMilivojaKatnića.

OnuprigovorutvrdidaKatnić

sistematski, tendenciozno i

bez ikakvog osnova, nastavlja

sa njegovim progonom i pro-

cesnimmaltretiranjem.

Podsjeća da je svoje informa-

cije i saznanja koja ukazujuna

vršenjenajtežihkrivičnihdje-

la već davao policiji i Specija-

lanomtužilaštvu.

Dodaje da je postala praksa da

sadržaj službenih zabilješki o

njegovim iskazima, neko iz

SDT dostavlja jednoj dnevnoj

novini i privatnoj TV.

- Pozivam vas da kao rukovo-

dilac jedinstvenog državnog

organa VDT otvorite istragu o

curenjupovjerljivihslužbenih

dokumeneta iz faze izviđja -

pozivaMedojević.

C.H.

Lideru Pokreta za promjene uručen poziv od Specijalnog policijskog odjeljenja

Medojević danas daje iskaz

Osumnjičenog za

pokušaj ubistva saslušao

sudija za istrage

Hajrulahaj

poslat u

pritvor

30 dana

Rožajac

će kaznu

služiti

u Spužu

Oduzetadroga imunicija

Ulicaukojoj senalazi kućaLičine

NebojšaMedojević