Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Hronika

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Vještak objasnio zašto baterije

specijalnih telefona koje su koristili Sinđelić i Velimirović nijesu ispražnjene

Boljević tvrdi da

nemamanipulacije

PODGORICA–

Vještakelek-

trokomunikacijske struke

PredragBoljević juče jeu

podgoričkomVišemsudu

ustvrdioda jemogućedaba-

terijeu specijalnimtelefoni-

ma ,,lenovo“ koje sukoristili

Aleksandar SašaSinđelić i

MirkoVelimirovićnakon se-

dammjeseci nekorištenja

imaju94 i 76procenta energi-

je. On jepojasniodanaproce-

nat energijeubaterijama

ovih telefonamožedautiče

promjenaoperativnog sof-

tvera, ali i temperaturaupro-

storiji gdje sučuvani.

Sadrugestrane, odbranaokriv-

ljenih ocijenila je pojašnjenje

vještaka nelogičnim i navela da

visok procenat energije u bate-

rijamaukazujedajetelefonima

manipulisano bez njihovog

znanja.Najavilisukrivičnupri-

javu protiv NN osobe koja je,

prema njihovim tvrdnjama,

manipulisalatelefonimadoksu

bili zapečaćeni. Oni suzatražili

novo vještačenje telefona koje

će biti povjereno stranoj speci-

jalizovanoj instituciji. Sudski

proces vodi sutkinja Suzana

Mugoša.

Polemika

Polemika o telefonima započe-

la jenakonzahtjeva tužiocaSa-

še Čađenovića da se svjedoku

saradniku iz sudskog depoa

donesu specijalni telefoni, koje

je koristio u pripremi akcije te-

rorističkog napada 2016. godi-

ne, kako bi pokazao aplikaciju

prekokojejesaprvooptuženim

Eduardom Šišmakovim i Mir-

kom Velimirovićem obavljao

tajne razgovore.

Telefoni iz dokaznogmaterija-

la, a koji su bili zapečaćeni go-

dinu, uključeni su jučeu sudni-

ci nakon čega je konstatovano

da je jedan telefon imao 94 od

100 odsto energije u bateriji, a

drugi 76procenata.

Uslijedio je prijedlog branioca

BratislavaDikića,advokataGo-

rana Petronijevića da se telefo-

ni kao i kompletna komunika-

cijakoja jeobavljenaprekonjih

izdvoji iz spisa predmeta jer,

kako je naveo, očigledno je sa

ovimdokazimamanipulisano.

-Nemogutelefoni poslijegodi-

nu nekorištenja da posjeduju

ovoliko procenata energije u

baterijama. Nakon ovog što

smo otkrili predlažemda se is-

pita koja je osoba manipulisala

ovim telefonima u cilju reme-

ćenja ovog procesa. Nadam se

daTužilaštvonijemanipulisalo

ovim dokazima – kazao je ad-

vokat Petronijević.

Mjerenadzora

Na ovu konstataciju odbrane

reagovaojeglavnispecijalnitu-

žilacMilivojeKatnić, koji jeka-

zao da niko iz Tužilaštva nije

manipulisao telefonima, te da

se nada da to nije učinila ni od-

brana prekonekog iz suda.

- Ono što je sigurno da dokazi

koji su pribavljeni pod mjera-

ma tajnog nadzora i aplikacija

koja je postojala u Bugarskoj i

Njemačkoj, što će se i kasnije

vidjeti, su potpuno legitimni –

kazao jeKatnić.

stručnjacima, koji su kazali da

je situacija u kojoj su zatečeni

specijalni telefoni apsolutno

nemoguća. Konstatovao je da

je izjava „vještakaBoljevićapa-

ušalna i obična laž“.

Branilac Milana Kneževića,

advokat Dušan Radosavljević

naveo je da pojašnjenje koje je

daoBoljevićnijeotklonilodile-

me odbrane.

Sud je uvažio prijedlog advo-

kataPetronijevićainaložiovje-

štaku Boljeviću da aktivira i

ostale telefone koje su koristili

Saša Sinđelić i Bratislav Dikić,

a koji su zaplijenjeni nakon

hapšenja.

Vještak je pregledom Sinđeli-

ćevih telefona ,,nokie C1-01“,

,,alkatela“i,,CAT“konstatovao

dabaterijeunjimanijesu iden-

tične niti slične onim koje se

nalaze u android telefonima

,,lenovo“.

Pregledom dva Dikićeva tele-

fona, ,,samsunga“ i ,,nokie“,

Boljevićjekonstatovaodaima-

ju litijum jonske baterije, da ne

spadaju u telefone nove gene-

racije.

Za treći telefon marke ,,ajfon

6“Boljević je konstatovaoda je

baterijaispražnjenaidanemo-

že da se upali. Uočio je da ovaj

telefon ima integrisanu bateri-

ju kao i četvrti Dikićev telefon

,,galaksi S6“. Iz tog razloganije

uspio da ih fizički odvoji od

aparataividiokojemtipubate-

rija se radi.

Odgovarajući na pitanje advo-

kata Petronijevića, Boljević je

kazao da ne isključuje moguć-

nost da Dikićevi telefoni

,,samsung galaksi S6“ i ajfon

imaju litijumpolimerske bate-

rije.

Jedan od ova dva smart telefo-

na Boljević nije mogao da

uključi, dok jedrugi imao4od-

sto energije ubateriji.

Nakon pregleda telefona, bivši

komandant srpske žandarme-

rije Bratislav Dikić pojasnio je

dasunjegovitelefoninovijiida

je počeo da ih koristi nekoliko

mjeseci prije nego što su mu

oduzeti.

Zatražio je od suda da u zapi-

snik unese da su baterije u nji-

ma bile na 100odsto prije nego

što su zapečaćeni.

Objašnjenje

Advokat Petronijević prigovo-

rio je pojašnjenju vještaka Bo-

ljevića, navodeći da ono nije

logičnoipredložionovovješta-

čenjekojebi sepovjerilo struč-

noj ustanovi.

- Ne možete u rezervoar od 40

litara da naspete 100 litara, ta-

ko jednostavno logika nalaže.

Naročito kada uporedimo sa

novim ,,samsungom“ i ajfo-

nom, koji sigurno imaju iste

baterijepribližnesnagekaošto

to ima ,,lenovo“ - kazao je Pe-

tronijević.

Glavni specijalni tužilac je pri-

jedlog odbrane ocijenio kao

pokušaj odugovlačenja po-

stupka.

-Ovo jenova fazagdjebi treba-

la Šeherezada i otomanska im-

perijada radi 1001 dan.Mimo-

l imo da se nas t av i ova j

postupak sa svjedokom sarad-

nikom, drugim svjedocima,

materijalnim dokazima i da se

utvrdi da li je neko kriv ili ne, a

ne da ostavljamo na nivou ba-

sni i bajki - kazao jeKatnić.

Imajući u vidu ovo izjašnjenje

tužioca, advokat Petronijević

je predložio da nakon sljede-

ćeg radnog dana sud donese

odluku o potencijalnompreki-

dupostupkadodobijanjanala-

za imišljenja.

Suđenje se nastavlja danas.

B.ROBOVIĆ

On je predložio sutkinjiMugo-

ši daodbijeprijedlogodbraneo

izuzimanju telefona i komuni-

kacije koja je obavljena preko

njih jer, kako jekazao, sve i da je

bilo kakve manipulacije u me-

đuvremenu ne može uticati na

podatkekojisuiztelefonauzeti

pozakonuodmahnakonnjiho-

ve zapljene.

Nakon jednosatne pauze, na

pozivsutkinjeMugošeusudni-

cu je stigao i vještak telekomu-

nikacijske struke Predrag Bo-

ljević, koji je kazao da litijum

polimerske baterije, a koje se

nalaze u mobilnim aparatima

,,lenovo“ troše oko dva odsto

energije mjesečno u stanju ka-

da je telefon isključen.

Stavvještaka

- Litijum polimerske baterije

kada su isključene negdje na

mjesečnom nivou gube oko 2

odsto. Za nekih sedammjeseci

od kako su baterije ugašene za

očekivati je da je došlo do pada

od 14 odsto. Moguće da doda-

mo još par procenata, ali taj

procenat ne bi trebao da pređe

20 odsto. Taj procenat gubitka

temperature može da zavisi i

od temperature prostorije u

kojojjetelefonbio–obrazložio

jeBoljević.

On je naveo da je na spornim

telefonimaposljednjiputradio

u aprilu prošle godine kada ih

je priključio na računar pa su

oniprilikomradasanjima isto-

vremeno bili i punjeni.

On jepojasniodapametni tele-

foni posjeduju softver za pu-

njenje, koji ne dozvoljava da se

baterija napuni do njenog fi-

zičkog maksimuma kako bi

imala veći broj punjenja. a to je

od 300do 500 ciklusa.

- Iako telefon pokazuje da je

baterija puna 100 odsto, to ne

mora da znači da je napunjena

do maksimuma. Nakon pro-

mjene fabričkog softvera kori-

snikmožedaukloni tubarijeru

idatopunjenjepovećadoonog

kapacitetabaterijekoji onado-

zvoljavaukolikomubroj ciklu-

sa nije bitan. Da li je to ovdje

urađeno ili nije, ja ne znam. To

možebitirazlogzaštojebateri-

ja ovog telefona na 94 odsto.

Dakle,nakonizmijenjenogsof-

tvera, ovo što pokazuje 94 od-

stotojesasvimočekivano–po-

jasnio jeBoljević.

Glavni specijalni tužilacKatnić

jekazaodanemapitanjazavje-

štaka jer se. kako je naveo, nje-

govo pojašnjenje poklapa sa

informacijama koje je dobio od

saradnika izsektora informaci-

onih tehnologija uTužilaštvu.

-Veoma je jasnoda se ovdje ra-

di o prirodnom stanju i da ov-

djenikonijemanipulisao imo-

liobihdaseovaj procesuredno

nastavi - kazao jeKatnić.

Izjašnjenjaodbrane

Sdrugestrane, odbrananijebi-

la zadovoljna pojašnjenjima

koje je pred sudomdao vještak

Boljević.

Advokat DraženMedojević je

naveo da odbrana nije sjedjela

skrštenih ruku tokom pauze,

većdasuseionikonsultovalisa

Sinđelić: Nikome nije

prisiljavao da dođem

Svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić juče je, odgova-

rajući na pitanje tužioca Saše Čađenovića, kazao da je iz Beo-

grada u Crnu Goru doputovao avionomu kome se nalazio i

glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Na aerodromu u Podgorici Sinđelić tvrdi da ga je sačekala

crnogorska policija i da ga je sprovela kod sudije za istragu,

koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Istakao je da ga niko nije prisiljavao da dođe u Crnu Goru i

kaže što je rekao i u Tužilaštvu i pred sudom.

Svjedok saradnik ne zna uloge frontovaca

Saša Sinđelić juče je na foto-

grafiji kojumu je predočio

tužilac Saša Čađenović pre-

poznao izvjesnog Ivana, koji

je prisustvovao njegovom

sastanku sa Edijemu Moskvi.

- To je Ivan, ali je ovdje napisa-

no drugo ime. Ovdje piše da je

neki Petar Maltituli. To sigurno

nije njegovo ime. Predstavio

se kao Ivan i Edi ga je tako

zvao – kazao je Sinđelić.

On nije mogao da sakrije

iznenađenje zbog činjenice

da Tužilaštvo u posjedu ima

fotografiju izvjesnog Ivana i za

to je optužio lidere Demokrat-

skog fronta.

- Ova slika govori o svemu.

Ovog čovjeka nije mogao

niko drugi na namjesti do oni.

Ja sam se sa ovim čovjekom

sastao sam. Ja ga nijesam

pominjao, niti ga ima igdje. Edi

ovu fotografiju sigurno nije

poslao vama. Ovu fotografiju

sumogla da pošalju samo lica

koja nijesu sada tu – kazao je

Sinđelić.

Kazao je i da mu je Edi suge-

risao da kontaktira ljude iz

Demokratskog fronta, ali da

on nije želio komunikaciju sa

njima.

- Meni je Edi govorio da se

radi o liderima Demokratskog

fronta. Nije mi nikada rekao

konkretna imena bilo koga i

ja neću da kažemono što nije

tačno, neću da griješimdušu.

Nije govorio koliko ih je bilo, ali

se vrlo jasno radilo o grupaciji

Demokratski front. Ko je za šta

bio određen, to ne znam i tu

ne mogu da vampomognem

– kazao je Sinđelić odgovara-

jući na pitanja tužioca Saše

Čađenovića.

OdBRANANAJAVIlAPRIJAVU:

Juče ispredVišeg suda

Boljevićusudnici