Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Uokviru

ekološkekampanje „Budi

šampion!“ od 12. do 17. janua-

ra stanovnicima sapodručja

pet nacionalnihparkovabi-

ćepodijeljeno7.000komada

platnenihcegera, nakojima

senalazi slogankampanje

„Nećukesu! Imamceger“.

Delegacija Evropske unije od

jula 2017. godine sprovodi ovu

ekološku kampanju u saradnji

saMinistarstvomodrživog ra-

zvoja i turizma i Javnim pre-

duzećemNacionalni parkovi

Crne Gore, a čiji je cilj podiza-

nje svijesti javnosti o potrebi

zaštite prirode nacionalnih

parkova.

Istraživanje

Uprvojfazi,aktivnostikampa-

nje su bile usmjerene na pro-

bleme pravilnog odlaganja ot-

pada. U drugoj fazi, koja će se

odvijati u januaru 2018. godi-

ne, cilj jeda se raznimaktivno-

stima podigne svijest šire jav-

nosti o štetnom uticaju

plastičnih kesa na prirodu i

čovjeka i ponuditi rješenja ka-

ko da se smanji njihova preko-

mjerena upotreba.

- U okviru ekološke kampanje

od 12. do 17. januara stanovni-

cima sapodručjapet nacional-

nih parkova - Lovćen, Skadar-

sko jezero, Biogradska gora,

Durmitor i Prokletije biće po-

dijeljeno7.000komadaplatne-

nih cegera, na kojima se nalazi

slogan kampanje ,,Neću kesu!

Imam ceger“ – saopštili su iz

DelegacijeEU.

Podsjećaju da je pred početak

kampanje, u avgustu 2017,

sprovedeno istraživanjenapo-

PODGORICA

- Zajednički

konsultativni odbor civilnog

društvaEvropskeunije i Cr-

neGorepozvao jedržavne

institucijedapreispitaju

usvajanjeodredbi kojebi u

ozbiljnojmjeri ograničile

sprovođenje javnihraspra-

va, saopšteno je iz Instituta

alternativa.

Iz Instituta alternativa saop-

štili suda jeMilenaMilošević,

istraživačica u toj NVO, kra-

jem decembra učestvovala na

sastanku zajedničkog konsul-

tativnogodboracivilnogdruš-

tvaEvropskeunijeiCrneGore

i da je prezentovala ključne

nalaze i sugestije za unapre-

đenje reforme javne uprave,

uključujući i učestvovanje

građana udonošenjuodluka.

Ona jeukazala ina toda jeVla-

da, van planiranih aktivnosti

Strategijom reforme javne

uprave, na sjednici 16. novem-

bra 2017. godine utvrdila pri-

jedlog izmjena Zakona o dr-

žavnoj upravi, koji definiše da

se javnaraspravanećesprovo-

diti„kadsezakonom,odnosno

strategijomuređuju pitanja iz

oblasti odbrane i bezbjednosti

i godišnjeg budžeta; u vanred-

nim, hitnim ili nepredvidlji-

vimokolnostima; kad se zako-

nombitnodrukčijeneuređuje

nekopitanje“.

Zbog togaovaNVOi zajednič-

ki konsultativni odbor civil-

nog društva Evropske unije,

kako su saopštili, poziva dr-

žavne organe Crne Gore da

preispitaju usvajanje odredbi

koje bi u ozbiljnoj mjeri ogra-

ničiledobrupraksusprovođe-

nja javnih rasprava, a to je na-

vedeno u Deklaraciji koja je

usvojena na sastanku 19. de-

cembra 2017. uBriselu.

Prijedlogzakonaoizmjenama

i dopunama Zakona o držav-

noj upravi je u skupštinskoj

proceduri, a Institut alternati-

va je pozvao poslanike da ga

ne usvoje.

N.K.

PODGORICA

– Nevladina

organizacija „Banka hrane“

apelovala je na sve ljude

dobre volje, preduzeća i

ustanove da pomognu Pod-

goričanki Marijani Bogavac,

koja nije umogućnosti da

prehrani svoju djecu, a sada

je zadesila i tragedija – juče

ujutro umrla joj je dvogodiš-

nja kćer.

- Znamo da je djevojčica

imala šećer koji je naslijedila

od oca, koji ih je napustio.

Našli su je modru. Zamolili

bi vas, humane ljude da

pomognete ovoj porodici u

najtežem trenutku. Da im se

nađete pri ruci, ukoliko imate

snage za to – pozvali su iz

„Banke hrane“.

Navode da su oni juče ujutro

pozvali sve nadležne ustano-

ve i zamolili ih za pomoć.

- Informisali smo: Centar za

socijalni rad, Sekretarijat za

socijalno, ministra rada i soci-

jalnog staranja, Ministarstvo

rada i socijalnog staranja,

gradonačelnika, Opštinu

Podgorica. Žiro račun za

pomoć ovoj porodici je kod

Societe generale banke, broj

550 0100400472240 31

na ime Marijane Bogavac –

naveli su u saopštenju.

J. B.

PODGORICA

–Godinuza

nama iznevladinogudruže-

njaCrnogorskakulturna

mrežaocijenili suveoma lo-

šompogotovoza crnogorski

identitet, koji suoni nazvali

emigrantomuCrnoj Gori ,

ali i zbog lošegpoložajamla-

dih.

Oni smatraju da odgovornost

snose Vlada i državne institu-

cijejersenijeradilonajačanju

tekovina 21. maja i izgrađiva-

njukulta crnogorske zastave.

- Državne institucije nijesu

doprinijelepodizanjustepena

povjerenja građana u njihov

rad–napisanojeusaopštenju.

Vrhovno državno tužilaštvo

je, kako je navedeno, „kontro-

verznimodlukamaupredme-

tu ‘držani udar’ koje su se od-

nosilenalidereDemokratskog

fronta za neodređivanje pri-

tvora poslalo jasnu poruku

građanima da nijesu svi jed-

naki pred zakonom“.

- Posebnoporažavajuće za dr-

žavu i za sve vjernike Crno-

gorske pravoslavne crkve je

zabrana službe crnogorskom

sveštensvuusakralnimobjek-

tima koji suu vlasništvudrža-

ve - istakli su izCKM.

Prema njihovim riječima,

„poražavajuće je da senikood

visokih državnih funkcionera

nijeoglasiodaosudiorganiza-

ciju obilježavanja 99 godina

ododržavanja sramnePodgo-

ričke skupštine“.

Komentarišući položaj mla-

dih oni su istakli kako su poli-

tičari, naročito oni iz opozici-

je, konstantno trošili vrijeme

pričajući o političkoj krizi,

umjestodagovoreonedostat-

ku radnih mjesta za mlade i

pravljenjuboljegambijentaza

njih.

Upozorilisuidasuu„opština-

maBudva,Kotor iHercegNo-

vi bila evidentna partijska za-

pošljavanja“.

Ni ministarstva, kako je nave-

deno, nijesu postigla željene

rezultate.

- OsimMinistarstva poljopri-

vrede i ruralnog razvoja, koje

je u prethodnoj godini jedino

dalokonkretnerezultatekada

je u pitanju pružanje podrške

mladima i otvaranje novih

radnih mjesta – smatraju iz

CKM.

J.B.

Nova faza ekološke kampanje „Budi šampion!“ biće nastavljena u zoni nacionalnih parkova

Platneni

cegeri

umjesto

plastičnih

kesa

odsto anketiranih građana

izražava spremnost da podrži

inicijative za smanjenje

upotrebe plastičnih kesa

78

dručju svih pet nacionalnih

parkova koje je pokazalo da su

plastične kese glavni zagađi-

vač prirode, jer čine veliki dio

otpada kojim se naružuje i za-

gađuje životna sredina.

- Činjenice govore o težini

ovog ekološkog problema: u

prirodi plastičnoj kesi trebavi-

še od 400 godina da se razgra-

di; spaljivanjem četiri plastič-

ne kese potroši se ista količina

kiseonika koliko čovjek potro-

ši za jednodnevno disanje, a u

vazduh sagorijevanjem odu

otrovni gasovi i teški metali –

upozorava se u saopštenju.

Dobrapraksa

Prema tom istraživanju, poje-

dinačno domaćinstvo pro-

sječno koristi i baci jednu pla-

stičnukesudnevno.

-Ukolikosestanovniciiposje-

tioci nacionalnih parkova ne

Primjenjujući primjere

dobre prakse iz zemalja

EU, ukojima se sve više

koristebiorazgradivi,

platneni cegeri, samo

jednaporodicau toku

jedne godinemože da

smanji količinuplastič-

nihkesauprirodi za 365

komada

Poruka konsultativnog odbora civilnog društva EU i Crne Gore

Pozivaju Vladu da ne

ograničava javne rasprave

VladaCrneGore

Apel za pomoć

Upozorenje Crnogorske kulturnemreže

Crnogorski identitet

je zapostavljen

Skadarskojezero

suočesaštetnimposljedicama

koje prouzrokuju plastične

kese, vizija Nacionalnih par-

kovaCrneGore, kaozaštićene

teritorije sa očuvanom priro-

dom i valorizovanim turistič-

kim potencijalom, biće dove-

dena u pitanje – ističe se u

saopštenju.

Dodaje sedapodatakdaveliki

procenat anketiranih, 78 od-

sto, izražava spremnost dapo-

drži inicijative za smanjenje

upotrebe plastičnih kesa uliva

nadu umogućnosti rješavanja

ovoga problema.

- Primjenjujući primjere

dobre prakse iz zemalja EU, u

kojima se sve više koriste

biorazgradivi, platneni cegeri,

samo jedna porodica u toku

jedne godine može da smanji

količinu plastičnih kesa u

prirodiza365komada.Pojedi-

načno, na lokalnomnivou to je

jedanodnajlakšihnačinadase

utiče na povećanje vrijednosti

prirodnog blaga nacionalnih

parkova, očuva vrijednost

sopstvenih imanja, turistički

potencijal, a globalno smanji

zagađenje i efekat staklene

bašte koji troše ograničene

resurse- poručilisuizDelega-

cije.

N.K.