Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Društvo

grama. Mi razmatramo rad

čitavog Javnog servisa i sma-

tramda to i treba da bude tako

- kazao jePavićević.

Formulacije

Član SavjetaMimo Drašković

takođesmatradanijeproblem

u samoj formulaciji sporne

tačke dnevnog reda, već u to-

me što pojedini članovi Savje-

tauzimajunadležnostikojeim

ne pripadaju.

- Tačke dnevnog reda pred-

stavljajusamoformalnouobli-

čenje onoga o čemu se razgo-

vara na Savjetu. Dnevni red

predlaže predsjednik Savjeta,

a prije početka svake sjednice

on se usvaja, sa ili bez izmjena

i dopuna.Raspravljanjeoradu

RTCG između dvije sjednice

je samo širi kontekst u koji, iz-

među ostalog, spada i infor-

mativa, tako da ne vidim pro-

blemusamoj formulaciji. Više

puta sam isticao činjenicu da

pojedini članovi Savjeta uzi-

maju nadležnosti koje im ne

pripadajuiupozoravaonamo-

guće posljedice takvog djelo-

vanja - istakao jeDrašković.

Tvrdi da nikada nije sebi do-

zvolio da se bavi bilo kakvim

„personalnim rješenjima, niti

da ispoljava pretenzije kada je

uređivačkapolitikaupitanju“.

- Trudio samseda svojedjelo-

vanje kao nezavisnog člana

Savjeta obavljam u skladu sa

Zakonom,StatutomiPravilni-

komo radu Savjeta, a saglasno

nadležnostima koje su tim ak-

tima precizirane. Uvijek sam

isticao da je u sveukupnom

radu Javnog servisa suština

mnogovažnijaodforme.Ovog

puta suština je u činjenici da

menadžment RTCG, na čelu

sa generalnom direktoricom

Andrijanom Kadijom, nakon

objavljivanjanetačnihpodata-

ka o rejtingu gledanosti i niza

drugih konstatovanih propu-

sta,zaključnosaneusvajanjem

devetomjesečnogIzvještajaza

2017. godinu i Programsko

produkcionog plana za 2018.

godinu, više ni formalno ni su-

štinski nema podršku Savjeta

da nastavi sa radom. To će, na-

dam se, biti jasno nakon zva-

ničnog podnošenja inicijative

za razrješenje generalne di-

rektoriceiglasanja-poručioje

Drašković.

Kadija i direktor TVCG Vla-

dan Mićunović juče nijesu

htjeli da komentarišu da li Sa-

vjet prevazilazi svoje ingeren-

cije i miješa se u nezavisnost

Javnog servisa.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

VeselinKo-

čanović izMurina, čija je

starakuća znatnooštećena

unedavnomzemljotresu i

zbog čeganijebezbjedna za

život, zbog čega suon i nje-

govaporodica– supruga i

tek rođeni sin, bili smješteni

uhotelu„Rosi“uGusinju,

juče su se, ipak, vratili u svoj

dom.

- Sedam dana sam van kuće.

Bio sam u štabu juče, dali su

mi dozvolu da se vratimkući i

to ću i učiniti – kazao jeKoča-

nović zaPobjedu.

Prema njegovim riječima, ko-

misija zaprocjenu štetebila je

juče do njegove kuće, gdje je

njegov otac koji je nakon ze-

mljotresa odbio da napušti

svoj dom.

- Očekujemo odgovor za 15

dana, a slijedi procedura zbog

kojebi pomoćmoglada stigne

zatrimjeseca.Nemogučekati

toliko, imam i dodatnih troš-

kova,zabebinepotrebe.Sveto

košta imoramkući da idemda

bihmogaoneštodaradimiza-

radim – objasnio je Kočano-

vić, koji familiju izdržava tako

što siječe i prodaje drva.

Ni on ni supruga nijesu zapo-

sleni. Za Pobjedu je istakao da

ako u njihovoj kući bude neu-

slovno za život, ići će kod nje-

gove tetke, kojamu je ponudi-

la privremeni smještaj.

Jak zemljotres, jačine 5,1 ste-

peni Rihterove skale, sa epi-

centrom na planini Visitor

kod Plava, 4. januara u 11 sati i

46minutapogodiojesjevernu

regijunaše države.

Podrhtavanjetlatadasunajvi-

še osjetili mještani opština

Plav, Gusinje, Andrijevica i

Berane. Osimmaterijalne šte-

te uglavnom u starijim objek-

tima, u kojima je došlo do pu-

canja zidova, oštećenja

plafona, a u pojedinima su

uništeni krovovi i dimnjaci,

niko nije povrijeđen. Sedam

porodica sa teritorije Plava

moralo se iseliti iz svojih do-

mova, kao i jedna izBerana.

Vladina komisija za procjenu

štete nastale od elementarnih

nepogoda, kako je Pobjeda pi-

sala, finansijski ćepomoći sta-

novništvu na sjeveru čije su

kuće oštećene u tom zemljo-

tresu sa deset odsto od uku-

pnoutvrđene štete.

Predsjednica komisije i mini-

starka bez portfelja Marija

Vučinović istakla jeda je iznos

od deset odsto minimalan, ali

da vjeruje da će na sjednici

Vlada opredijeliti dodatna

sredstvazapomoćugroženim

porodicama.

Lokalne komisije u Plavu, Be-

ranama, Andrijevici i Gusinju

suna terenu i naosnovuprija-

va koje šalju građani priku-

pljajupodatke.

-Kada lokalna komisija završi

svoj dio posla, zahtjevi dolaze

do Vladine komisije. Nakon

toga imamo obavezu da se u

rokuod33dana sastanemoda

sve „papirološki“ koncipira-

mo i odradimo naš dio posla.

Koliko budu ažurne komisije

na lokalnom nivou, mi ćemo

biti još ažurniji –kazala jeVu-

činović.

J.B.

PODGORICA

UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

sedamslučajeva sezonskog

gripa. Učetiri se radi o in-

fekciji virusomgrip- tipB, a

u tri tipaA.

Iz Instituta navode da je od

početka sezone laboratorijski

potvrđeno devet sluačajeva

gripa.

- Prema podacima Evropskog

centra za kontrolu i prevenci-

ju bolesti (ECDC), aktivnost

gripaširomevropskogregiona

(zaperiodod25. do31. decem-

bra 2017) je niskog intenzi-

tetau29zemalja, odnjih

38 koje su dostavlile

podatke. Aktivnost

gripa srednjeg inten-

ziteta je prijavljena u

Francuskoj, Irskoj,

Italiji, Holandiji,

Norveškoj, Španiji,

Švedskoj, Engleskoj i

Turskoj - naveli su iz In-

stituta.

U najvećem broju evropskih

zemalja koje dostavljaju po-

datke o aktivnosti gripa domi-

nira infekcija virusom gripa

tipB - u62,5 odsto slučajeva.

Iz Instituta podsjećaju da je

vakcinacija najefektivnija

mjera prevencije, pri čemu se

zaštita stvara nakon dvije do

tri sedmice od dobijanja vak-

cine.

- Vakcine se preporučuju

svimosobamastarijimodšest

mjeseci sa hroničnim obolje-

njima respiratornog i kardio-

vaskularnog sistema i bubre-

ga, onima koji se liječe od

metaboličkih poremećaja i

osobamasasmanjenomfunk-

cijom imunološkog sistema

uključujući i osobe sa HIV/

AIDS-om, kao i osobe koje

imaju transplantirane organe

i/ili ćelije. Preporuka za vak-

cinaciju je i za starije od 65

godina, a SZO preporučuje i

vakcinaciju trudnica, kao i

djece uzrasta od šest mjeseci

dopetgodina–naveli suizIn-

stituta.

Sl.R.

vilnika o programskim

standardima u elek-

tronskimmedijima)

-navodi seusaopšte-

njuDPS-a.

U rješenju Agencije,

u koje je Pobjeda

imalauvid, pišeda je

nakon sprovedenog

postupkaiuzuvaža-

vanje svih relevan-

tnih činjenica, di-

rektor Agencije

Abaz Džafić do-

nio odluku ko-

jom se emite-

ru izriče upravno-nadzorna

mjeraupozorenja i nalažeda

usaglasi emitovanje pro-

gramskih sadržaja u okviru

programa TVCG sa standar-

dima definisanim u zakonu,

podzakonskimaktimaAgen-

cije i izdatimodobrenjimaza

emitovanje.

-Prilikomizricanjaupravno-

nadzorne mjere, direktor

Agencije je imao u vidu da je

izrečena mjera srazmjerna

prirodi i težini prekršaja, kao i

da se može očekivati da će

upozorenje biti dovoljno da

emiter ubuduće ne ponovi

protivpravnoponašanje. Emi-

teru je naloženo i da u skladu

sa čl. 140 stav 3 Zakona o elek-

tronskimmedijima izrečenu

mjeru upozorenja objavi u

svom programu, u okviru in-

formativne emisijeDnevnik u

19.30 časova - navedeno je u

rješenju ko-

je je potpi-

s a o

Džafić.

K.J.

bilo komsegmentu programa

Porodica izMurina neće čekati odluku Komisije za procjenu štete od zemljotresa

Kočanovići se vratili kući

Plav: Manji

zemljotres

U Plavu je juče zabilje-

žen zemljotres manje

jačine, odnosno 2,7

jedinica Rihterove skale

u hipocentru, u 10 sati i

21 minut, saopšteno je iz

Sektora za seizmologiju

Zavoda za hidrometeo-

rologiju i seizmologiju.

Kako je napisano,

prema preliminarnim

podacima obrade, epi-

centar, odnosno žarište

zemljotresa, lociran je

na dubini od 10 kilome-

tara, oko osam kilome-

tara od Plava.

- Na osnovu teorijskog

modela makroseizmič-

kog polja ovog regiona,

magnitude zemljotresa

i dubine hipocentra,

ovaj zemljotres nije

mogao izazvati materi-

jalne štete u epicentral-

nompodručju – kazali

su iz Sektora za seizmo-

logiju.

Iz Instituta za javno zdravlje saopštili podatke o oboljelima od virusne infekcije

Prošle sedmice potvrđeno

sedamslučajeva gripa

Sa

simptomima

nalik gripu

prethodne sedmice

prijavljene su 82

osobe – naveli su

iz Instituta

partije socijalista

visu da

andarde

ZgradaRTCG

Detalji izkućeKočanovića

Više puta sam isticao

činjenicu da pojedini članovi

Savjeta uzimaju nadležnosti

koje imne pripadaju i

upozoravao namoguće

posljedice takvog djelovanja

- rekao je član SavjetaMimo

Drašković