Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

Na rang listi

pasoša, premabrojuzemalja

ukojevlasnikmožedaode

bezviza, CrnaGora je zauze-

la48.mjestokojedijeli sa

Rusijom, jer slobodnomože-

modaotputujemou 110ze-

malja.

Prema „Henli Pasport indek-

su“ za 2018, kako je objavljeno

na sajtu, najjači pasoš i ove go-

dine imaNjemačka, čiji držav-

ljanimoguslobodnodaputuju

u 177 zemalja na svijetu.

Na drugommjestu je Singapur

sa 176 zemalja, a treće mjesto

dijeli osam država – Danska,

Finska, Francuska, Italija, Ja-

pan,Norveška, Švedska iVelika

Britanija,čijigrađanimoguslo-

bodnoda putujuu 175 država.

SAD su na petommjestu i nji-

hovi državljanimoguda oduu

173 zemlje bez vize.

Od država sa prostora bivše

Jugoslavije, Slovenija dijeli 11.

mjesto sa 167 zemalja u koje

putujete bez viza, dok je Hr-

vatska najlošije rangirana ze-

mlja EU i dijeli 21. mjesto sa

155 država u koje se može ići

slobodno.

Srbija se nalazi na 41. mjestu i

bez vize njeni građani mogu

posjetiti 119zemalja,Makedo-

nija je 46. sa 112 država, BiH je

na 51. mjestu sa 105 zemalja

bez viza.

Nasamomdnulistesugrađani

Sirije sa 28, Iraka sa 27 i Avga-

nistana sa samo 24 države u

kojemoguda putujubez viza.

R.D.

PODGORICA

Savjet Jav-

nog servisanemiješa seu

uređivačku i poslovnupoliti-

ku jer ima ingerencijeda ra-

spravljao radubilokog se-

gmentaJavnog servisa, pa i o

informativno-političkom

programu, čak i udijelukoji

seodnosi na analize emisija–

smatrapredsjednik tog tijela

VladimirPavićević.

Smijenjeni rukovodilac porta-

laRTCGSlavkoĐurđićsmatra

da se Savjet miješa u uređivač-

ku politiku time što, između

ostalog, komentariše uređi-

vačke postupke u Dnevniku i

krši nezavisnost te kuće, ali i

Statut.

Nezavisnost

Podsjetio je i da je donedavno,

na svakoj sjednici Savjeta, po-

sljednja tačka bila „Razmatra-

nje rada informativno-politič-

kog programa između dva

zasijedanja“.

-Tomsuprilikompojediničla-

novi analizirali emisije, uređi-

vačke postupke u Dnevniku i

kontakt emisijama i sugerisali

kojihbi gostijutrebalodabude

manje, akojihviše, tekoji izvo-

ridasekoriste,akojine.Kadsu

i sami shvatili da time flagran-

tno krše nezavisnost Javnog

servisa, tu su tačku preimeno-

vali u „Razmatranje rada

RTCGizmeđudvijesjednice“-

rekao je Đurđić i upozorio da

se Savjet protivustavno i pro-

tivzakonito direktno miješa u

uređivačkuiposlovnupolitiku

RTCG.

Pavićević, međutim, za naš list

kažeda jerazmatranjerada in-

formativnog i svakog drugog

programaRTCGpo Statutu.

- Što je posao Savjeta sem da

razmatra rad Javnog servisa.

Imamopravodasezainteresu-

jemo i da pitamo, a na menad-

žmentu je da nam odgovori.

Odgovornostmenadžmenta je

velika,aliiSavjetakaokrovnog

tijela, takodanemožemodase

bavimo isključivo program-

sko-produkcionimplanovima,

a da zanemarimo sve ostalo.

Čak se ni finansijske odluke,

koje se odnose na iznos iznad

100.000euranemogudonijeti

bez saglasnosti Savjeta, pa su

tu naše ingerencije jasne – po-

ručio jePavićević.

U Statutu Javnog servisa piše

daSavjet donosi opšte akteko-

jim se uređuju pitanja pro-

gramskih i profesionalnih

PODGORICA

Ministar-

stvonaukeprodužilo je rok

zaučešćenaprogramu

„Studentska ljetnja škola

CERN2018“do 17. januara.

Četiri studenta/kinje imaju

priliku da pohađaju teoret-

skuobuku, učestvujuna radi-

onicama, seminarima, izlož-

bama, kao i da se bave

eksperimentalnim radom u

toj istraživačkoj instituciji.

Studentska ljetnja škola

Evropske organizacije za nu-

klearna istraživanja, kako je

saopštenoizMinistarstvana-

uke, održava se svake godine

u trajanju od osam sedmica

tokomjula i avgusta.

- Pravo učešća imaju studen-

ti/kinje studijskog programa

za fiziku Prirodno-matema-

tičkog fakulteta Univerziteta

Crne Gore, dok pravo učešća

zaoblast inženjerskihnauka/

ICT imaju studenti/kinje sa

svih univerziteta u našoj dr-

žavi – precizirano je u saop-

štenju.

Najbolji studenti imaće prili-

ku, kako je najavljeno, da se

uključe u svakodnevni rad

CERN-ovih velikih istraži-

vačkih timova koji realizuju

interdisciplinarna istraživa-

nja, da slušaju predavanja,

posjete laboratorije i postro-

jenja,videopremukojomras-

polaže ova institucija, uče-

stvuju na radionicama sa

naučnicima koji su lideri u

svojim oblastima istraživa-

nja.

Kako su kazali iz Ministar-

stva nauke, odabraće četiri

kandidata/kinje, ali ćeCERN

uraditi finalnu selekciju do

krajaaprila.Ovedvije institu-

cijećepokritiputnetroškove,

kao i troškoveboravka i smje-

štaja za vrijeme trajanja ljet-

nje škole–90švajcarskih fra-

naka podanu.

Uslovi za apliciranjemogu se

naći nasajtuMinistarstvana-

uke, a svapitanjamogu sepo-

staviti i samostalnoj savjetni-

ciuDirekcijizameđunarodne

programe i evropske integra-

cije u tomresoruMartini Lu-

kić na broj 020/205-334 ili

imejl adresu [email protected]

mna.gov.me

, kao i nacional-

noj kontakt osobi za saradnju

sa CERN-om profesorici dr

NatašiRaičevićna imejlnata-

[email protected]

.

J.B.

PODGORICA

Agencija za

elektronskemedijeprihva-

tila jeprigovorDemokrat-

skepartije socijalista i izre-

klaupozorenjeJavnom

servisuzbog, kako suurje-

šenjunaveli, neispunjava-

njaobaveze emiteradado-

prinosi cjelovitomi

nepristrasnominformisa-

nju javnosti odogađajimau

zemlji i inostranstvu.

Prigovor Agenciji uputio je

DPS zbog priloga emitova-

nog u informativnoj emisiji

Dnevnik u 19.30 sati od 11.

novembra prošle godine, u

kojoj jeurednički timJavnog

servisa emitovao izjavu Mi-

odraga Lekića izDemosa, ali

je izbjegao da javnosti pred-

stavi i stavove DPS-a na tu

temu, koje je saopštio posla-

nikNikolaRakočević.

- Prigovor je upućen zbog

neispunjavanja uslova za

emitovanje televizijskog

programa i to da vijesti mo-

raju istinito i korektno pre-

dočiti činjenice, a različiti

pristupi i mišljenja moraju

biti primjereno zastupljeni,

uz poštovanje razlika u mi-

šljenjima o političkim ili pri-

vrednim pitanjima (član 56

stav4Zakonaoelektronskim

medijima, zbog kršenja oba-

veze emitera da u proizvod-

nji informativnih programa

poštuje načelo nepristrasno-

sti), kao i da se događaji mo-

raju vjerno prikazati, a razli-

čiti pristupi i mišljenja biti

profesionalno i korektno za-

stupljeni (član 8 st. 1 i 2 Pra-

Pasoš Crne Gore

na 48. mjestu, bez

viza u 110 zemalja

Crnogorski pasoš

Produžen rok za CERN-ovu ljetnju školu

Konkurs za

četiri studenta

Predsjednik Savjeta RTCG smatra da to tijelomože da raspravlja

Pavićević

tvrdi da

imaju pra

da pitaju

standardautojkući,aliiusvaja

programska dokumenta.

Navodi se i da Savjet analizira i

odlučuje o prijavama u vezi sa

kršenjemprogramskihprinci-

pa utvrđenih Zakonom i pro-

gramskim dokumentima i na-

laže odgovarajuće mjere

generalnom direktoru, nakon

što čuje njegovo mišljenje. Ne

piše da oni mogu da biraju ko-

ga će urednici da pozovu da

gostuje u emisijama ili Dnev-

niku.

Pavićević tvrdi i da preimeno-

vanje tačke dnevnog reda koja

se odnosi na razmatranje rada

informativno-političkog pro-

grama nije uslijedilo, kako im

je spočitao Đurđić zato što su

shvatilidajetonezakonito,već

da bi na sjednicama govorili i o

drugim programima. On kaže

da Savjet „prati izbalansira-

nost gostiju u emisijama i o to-

me iznosemišljenje“.

- Razmatranje informativnog

programa bila je stalna tačka,

međutim onog trenutka kada

su parametri iz informativnog

programa postali dobri, odno-

sno kada je učešće političkih

akterapostalopribližnoslično,

ondasusepostavilainekadru-

gapitanja,pasmouveliraspra-

vu o drugim segmentima pro-

TEORETSKAIPRAKTIČNAOBUKA,

RADIONICE,SEMINARI:

CERN

Razmatranje informativnogprogramabila je stalna

tačka,međutimonog trenutka kada suparametri iz

informativnogprogramapostali dobri, odnosnoka-

da je učešće političkihakterapostalopribližno slič-

no, onda su se postavila i nekadrugapitanja

Agencija za elektronskemedije prihvatila prigovor Demokratske

Čađenovićev prigovor odbijen

Agencija za elektronske

medije odbila je prigovor

novinara dnevnika Vijesti

Ivana Čađenovića koji se

požalio da je „oklevetan i

diskreditovan bez dokaza“

u emisiji „Minut, dva“ koja se

emituje na Televiziji Pink M.

U ovoj emisiji naveli su da je

Čađenović novinar tabloida

Vijesti i da je on autor spor-

nog teksta u kome se tenden-

ciozno i krajnje nekorektno

izvještava o Pinku.

- Uoči sjednice Savjeta AEM,

Čađenović je tražio odgovore

od Agencije zašto se Pink

strože ne sankcioniše - nave-

deno je u toj emisiji.

Čađenović je u prigovoru,

kako piše u dokumentu,

naveo da mu je profesional-

na obaveza da ukaže i nađe

odgovor zašto AEM nije

strože od upozorenja kaznio

Televiziju Pink M jer „krši pro-

fesionalne standarde“.

Direktor Agencije Abaz Dža ić

odbio je prigovor Čađenovića

jer ga smatra neopravdanim.

Upozorenje Javnomse

poštuje profesionalne s

Agencijazaelektronskemedije

Vladimir Pavićević

MimoDrašković

AndrijanaKadija