Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Izmjenama

Zakonaozaštiti konkuren-

cije, koje suušleu skupštin-

skuproceduru, predviđeno

jedaAgencija za zaštitu

konkurencijepreuzme i

kontroludržavnepomoći.

Da li će se todesiti zavisi od

odlukeposlanikakadaovaj

predlogdođenadnevni red

plenuma.

Kontrolu dodijeljene državne

pomoći sada obavlja Komisija

čiji predsjednik je Mitar Baj-

četa.

Izmjenama je predloženo da

će Agencija, kojoj je na čelu

MiodragVujović, preuzeti po-

sloveKomisije za kontrolu dr-

žavne pomoći u roku od 120

dana od dana stupanja na sna-

gu zakona. Takođe je predvi-

đenoda jeKomisijazakontro-

lu državne pomoći dužna da

Savjetu Agencije, danom pre-

uzimanja poslova, dostavi iz-

vještaj ododijeljenoj državnoj

pomoći, sa izvještajem o kon-

troli namjenskog korišćenja.

Predlog sa ovim rješenjem

Vlada je usvojila na posljed-

njoj sjednici pred Novu godi-

nu, a skupštinski Odbor za

ekonomiju o tome bi trebalo

da raspravlja iduće sedmice.

Sa seljenjemkontroledržavne

pomoći u Agenciju za zaštitu

konkurencije prethodno su se

složila ministarstva finansija,

ekonomije i vanjskihposlova.

U obrazloženju ove promjene

se navodi da će se omogućiti

da seposlovi kontroledržavne

pomoći obavljaju u okviru po-

stojećih institucionalnih rje-

šenja, bez proširenja mreže

regulatornih tijela. Jedan od

razloga je i usklađivanje sa

odredbama Zakona o uprav-

nompostupku.

Ove izmjene su, podsjetimo, i

jedan od uslova za otvaranje

poglavlja osam koje se odnosi

na konkurenciju. Podsjetimo

da EU od Crne Gore odavno

traži uspostavljanje operativ-

no nezavisnog tijela za oblast

državne pomoći, na koju su

oni do sada imali primjedbi,

između ostalog i zbog visine u

prethodnomperiodu.

Radi obezbjeđivanja funkcio-

nalne nezavisnosti, kako se

navodi upredlogu zakona, de-

finisano je da predsjednik i

članovi Savjeta Agencije, di-

rektor, zamjenik, pomoćnik

direktora i zaposleni ne smiju

da traže ni da primaju uput-

stva oddržavnihorgana, orga-

na državne uprave, lokalne

samouprave, ustanova i dru-

gih subjekata koji vrše javna

ovlašćenja ili drugih pravnih i

fizičkih lica.

U mišljenju Ministarstva fi-

nansija se navodi da je analiza

pokazala da će za primjenu

predloženog rješenja trebati

dodatna sredstva, ali se ne na-

vodi kolika.

- Dodatna sredstva su potreb-

na za zarade predsjednika,

članova savjeta Agencije i dva

pomoćnika direktora, kao i za

njihov nesmetan rad - navodi

se umišljenjuMinistarstva fi-

nansija.

M.P.M.

U skupštinsku proceduru stigle izmjene Zakona o zaštiti konkurencije

Predloženo ukidanje Komisije

za kontrolu državne pomoći

Izmjenama je predloženo

da će Agencija za zaštitu

konkurencije preuzeti

poslove Komisije za

kontrolu državne pomoći

u roku od 120 dana od

dana stupanja na snagu

izmijenjenog zakona

PODGORICA

Izvršni di-

rektor i predsjednikamerič-

kebankeJP ,,MorganČejsa“

DžejmiDajmon izjavio jeda

mu je žao što je izjavioda je

bitkoinprevara, prenose

agencije.

Dodao je da lično i dalje nije

zainteresovan za digitalne va-

lute.

- Žao mi je što sam to uradio -

rekaojeovaj bankaridodaoda

je i dalje zabrinut kako ,,vlade

misle da se nose s ovolikimra-

stombitkoina“.

Useptembru jeDajmonocije-

nio da je bitkoin prevara i re-

kaoda nema šanse da uspije.

-Valutanećefunkcionisati.Ne

možete imati biznis u kome

ljudi mogu izmisliti valutu i

misliti da su oni koji to kupuju

zaista pametni - rekao je Daj-

mon tada i zaprijetio da će ot-

pustiti sve u ,,Morgan Čejsu“

ko se bavi kriptovalutama.

R.E.

Šef JP ,,Morgan Čejsa“ Džejmi Dajmon se izvinio

Kaje se što je klevetao bitkoin

USD

1.19920

JPY 133.62000

GBP 0.88670

CHF

1.17250

AUD

1.52890

CAD

1.49310

Kursna lista

sformaciju lokalnih turističkih organizacija

ma treba

mociju

no je prvo rješenje i touBudvi.

Legalizacija ne može biti stvar

izbora, niti zakon predviđamo-

gućnost da se neko ne odluči za

legalizaciju.Koneprijavi legali-

zaciju u predviđenom roku, su-

očiće se sa plaćanjem visokih

kazniirušenjemobjekta.Posto-

je i objekti koji neće moći da se

legalizuju, a to su objekti koji

nijesuusadašnjimplanovimaili

koji ne budu u planu generalne

regulacije,teonikojisuizgrađe-

ninatrasamainfrastruktureiliu

zaštićenimpodručjima.

POBJEDA:

Kakve su prve

ocjene zimske sezone?

RADULOVIĆ:

Sudeći podosa-

dašnjim rezultatima i najavlje-

nombukingu, naša visoka oče-

kivanja su opravdana. Ovu

zimskusezonusmodočekali sa

šest aktivnih skijališta – Savin

kuk, Javorovača, Kolašin 1450,

Vučje, Lokve i Hajla, na kojima

će biti organizovane razne ma-

nifestacije i takmičenja. Na sje-

veru su otvoreni tokom ove i

prošle godine novi hoteli, a dio

zimske ponude su bili i progra-

mi za doček Nove godine, koje

su ponudili Herceg Novi, Ko-

tor,Tivat, Budva, Bar iPodgori-

ca.

POBJEDA:

Da li imate nekih

najavauoblasti turističkihin-

vesticija?

RADULOVIĆ:

Velike investi-

cije na Primorju su od velikog

značaja i pratimo ih sa velikom

pažnjom. U okviru tri velika

projekta Porto Montenegro,

Luštica Bej i Portonovi ostva-

ren je napredak. Sa kompani-

jomKatari Diar smo u stalnoj i

aktivnojkomunikaciji,aznača-

jan je i početak ulaganja kon-

zorcijuma Krisma u hotele

„Olimpik“ i ,,Belvi“.

POBJEDA:

Kakve aktivnosti

planirateurazvoju sjevera?

RADULOVIĆ:

Evidentno je da

je interesovanje turista za sje-

verni region sve veće, ali jeupr-

vom redu potrebno stvoriti in-

frastrukturne preduslove za

velike investicije. Najznačajniji

takav projekat je izgradnja au-

toputa, a neophodno je ulaga-

njeiuturističkuinfrastrukturu.

Vlada je planirala da samo na

područjuBjelasicekrozvišego-

dišnji projekat uloži 70miliona

eura u izgradnju tri skijališta

koja će biti povezana sistemom

žičara.

N.KOVAČEVIĆ

Radulović:

Od legalizacije

40miliona

U ovom trenutku teško je pretpostavi-

ti iznos prihoda od legalizacije objeka-

ta, ali Radulović procjenjuje najmanje

40miliona eura.

- Ovaj prihod će se ostvariti kroz

naknadu za komunalno opremanje

čiju visinu određuju opštine, naknadu

za zemljište ukoliko je bespravni obje-

kat izgrađen na državnom zemljištu,

te naknadu za Regionalni vodovod

na Primorju. Novac od komunalne i

naknade za zemljište koristiće opštine

za namjensko ulaganje u infrastruk-

turu, komunalno opremanje naselja,

izgradnju škola, vrtića i drugih druš-

tvenih sadržaja - kazao je Radulović.

ima

iše putnika

junastavakprošlogodišnjeg

uspjeha, kaoida imajunaja-

ve velikog broja avio-kom-

panija koje ove godine žele

da lete prema Crnoj Gori.

Dodao je da će to doprinijeti

boljoj avio-povezanosti Cr-

neGore i dati dodatni dopri-

nos turističkoj privredi.

S.P.

MiodragVujović

Mitar Bajčeta

Džejmi Dajmon