Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Svjetskabanka je snizilapro-

gnozurasta crnogorske ekonomije zaovu

godinu0,2procentnapoena sa tri na

2,8odsto.

U najnovijem januarskom iz-

vještaju, za razliku od tekuće

godine, Svjetskabanka jepo-

visila prognozu za 2017. sa

3,3 odsto na 4,2 odsto, od-

nosno za 0,9 odsto.

Prema najnovijim

prognozama, cr-

nogorska ekono-

mija bi u narednoj

godini trebalo da

poraste 2,5 odsto,

sa ranije procijenjenih dva odsto, a u 2020. go-

dini 2,1 odsto.

Svjetska banka očekuje globalni ekonomski

r a s t od 3,1 odsto, što je blago ubrzanje u

odnosu na prošlu godinu, za koju

jeprocijeniladajezavršilasasto-

pom rasta od tri odsto. Time je

svoju raniju procjenu rasta

globalne ekonomije za

ovu godinu povećala

0,2procentnapo-

ena.

SB u narednoj

godini očekuje

globalnu stopu

rasta od tri od-

sto.

M.P.M.

Svjetska banka objavila januarski izvještaj

Snizili prognozu za

Crnu Goru na 2,8 odsto

PODGORICA

Nijednaod 15

banakauprošloj godini nije

koristilakreditCentralne

banke zapremošćavanjepro-

blema sa likvidnošću - rečeno

jePobjedi izovog regulatora.

Savjet Centralne banke je ne-

davno usvojio novu odluku o

bližim uslovima za davanje

kredita bankama u slučaju po-

treba za likvidnošću, kojomni-

je limitiran iznos kredita.

- Odlukomnije definisan iznos

potencijalnog kredita, kojeg

bankamožedazatraži.Onzavi-

si od potrebe pojedinačne ban-

ke za premošćavanje kratko-

ročnih potreba za likvidnošću

- kazali su izCBCG.

Uslovi za davanje kredita odlu-

komsupreciznodefinisani.

- Banka može koristiti dnevni,

noćni i kredit do 180 dana.

Ostavljena je i mogućnost da

ovaj kredit dodatno produži za

još 180 dana. Dnevni kredit

banka uzima ukoliko u toku

radnog dana nema dovoljno

sredstava za izvršavanje svih

dospjelih obaveza. Noćni kre-

ditzalikvidnostCBCGodobra-

va banci ukoliko ona na kraju

radnog dana nema dovoljno

sredstavaza izvršavanjeobave-

za. Ovekreditebankamožeko-

ristiti ukoliko je iskoristila 50

odsto sredstava obavezne re-

zerve - objašnjavaju izCBCG.

Odlukom je regulisano da je

uslov za odobravanje ovog kre-

dita da je obezbijeđen hartija-

maodvrijednostikojejeemito-

valadržava,državečlaniceEUi

međunarodnefinansijskeinsti-

tucije ili drugim hartijama od

vrijednosti koje CBCG ocijeni

prihvatljivim.

- Nominalna vrijednost hartija

odvrijednosti, odnosno tržišna

vrijednost drugih sredstava

obezbjeđenja koja se daju za

kredit za likvidnost mora izno-

siti najmanje 110 odsto vrijed-

nosti kredita. Ukoliko njihova

tržišna vrijednosti padne za vi-

še od 5 procentnih poena u od-

nosu na inicijalno ugovoreni

procenat za obezbjeđenje tog

kredita, banka je dužna da, na

zahtjevCentralnebanke, obez-

bijedi dodatna sredstva obe-

zbjeđenja ili vrati dio kredita

radi usklađivanja sa inicijalno

ugovorenim procentom za

obezbjeđenje – navodi se u no-

voj odluci uz preciziranje da

nepokretnosti ne mogu biti za-

loga za ovaj kredit.

Kamatne stope za ove kredite

suna godišnjemnivou.

- Kamatna stopa je 1,5 odsto za

dnevni, dva odsto za noćni i 2,5

odstozakratkoročni do 180da-

na. Za produžetak ovog aran-

žmana naplaćuje se dodatnih

0,5procentnihpoena–saopšti-

li su izCentralne banke.

Rok dospjeća dnevnog kredita

je kraj radnog vremena, u danu

kad je kredit odobren. Ukoliko

bankadokrajaradnogvremena

ne vrati dnevni kredit, CBCG

bez zahtjeva banke odobrava

noćni kredit za likvidnost u

iznosunevraćenog dnevnog.

Podsjećaju da je banka dužna

da noćni kredit, uključujući i

kamatu, vrati Centralnoj banci

narednog radnog dana do 10

časova. Ukoliko banka u propi-

sanom roku ne vrati noćni kre-

dit, CBCG do dana naplate

obračunava kamatu u visini

stope zakonske zatezne kama-

te.Kratkoročnikreditzalikvid-

nost Centralna banka može

odobriti banci koja ima kratko-

ročne poteškoće u održavanju

redovne likvidnosti.

M.P.M.

Bankarski sistemu prošloj godini nije imao problema sa likvidnošću

Nijedna banka nije

pozajmljivala od CBCG

Za dnevni kredit za likvidnost CBCG

bankama zaračunava kamatu od 1,5

odsto, dva odsto za noćni i 2,5 odsto

za kratkoročni do 180 dana

Kazne do

10.000 eura

Ukoliko banka ne bi pošto-

vala uslove kredita, kazne

su predviđene od tri do

10.000 eura.

Ova kazna je predviđena

ukoliko se kredit za likvid-

nost ne koristi isključivo za

izmirivanje dospjelih oba-

veza prema deponentima

i drugimpovjeriocima, ne

vodi posebnu evidenciju

o korišćenju sredstava iz

kredita za likvidnost. Za

odgovorno lice u banci

predviđena je kazna od

500 do 1.000 eura.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović najavio tra

PODGORICA

Pripreme za

ovogodišnju turističku sezo-

nu suu toku, anajvećanovost

je skorousvajanje strateškog

plana, koji ćedefinisati prio-

riteteupromociji narednih

pet godina, najavio jemini-

star održivog razvoja i turiz-

maPavleRadulović.

- Kroz ovaj dokument razradi-

ćemo i predloge modela tran-

sformacije lokalnih turističkih

organizacija u organizacije za

upravljanje destinacijom, a ra-

dićemo i na modelu privatno-

javnogpartnerstvakakobituri-

stička privreda aktivnije

učestvovala u promociji Crne

Gore kao turističke destinacije

– rekao je Radulović Pobjedi i

najavio smanjenje sive ekono-

mije u ovoj oblasti zahvaljujući

zakonimaoturizmuioplanira-

nju i izgradnji.

POBJEDA:

Kako ocjenjujete

2017. godinu?

RADULOVIĆ:

Bilajerekordna

po svimparametrima. Zaprvih

devetmjeseci prihod jebio900

miliona, kao cijele 2016. godi-

ne, a inicijalneprocjene govore

namda ćemo se primaći ili do-

stićimilijardueura.Poizvješta-

jima lokalnih turističkih orga-

nizacija prvi put u istoriji imali

smoskorodvamilionaturista,a

i sezona je produžena, jer smo

prve organizovane grupe imali

u martu. Tome je doprinijelo

mnogo faktora, a u prvomredu

kontinuirani rad, poboljšana

avio-povezanost, povećanje i

poboljšanje smještajnih kapa-

citeta. Velikoangažovanje turi-

stičkeprivredeiinstitucijakoje

Ko živi od turi

da plati i za pr

se bave ovim sektorom je evi-

dentno i smatram da je to re-

cept za uspjeh u narednim go-

dinama.

POBJEDA:

DaliprimjenaZa-

kona o planiranju prostora i

izgradnji objekata ide plani-

ranomdinamikom?

RADULOVIĆ:

Ide u skladu sa

trenutnimkapacitetima. Urba-

nističko-građevinska inspekci-

ja, organizovana u tri regije, sa

sjedištima u Bijelom Polju,

Podgorici i Baru, kao i kancela-

rijama u Budvi i Herceg No-

vom, svakodnevno obilazi te-

renivršikontrolupoprispjelim

prijavama za građenje, kao i

evidentiranju objekata

koji se nelegalno

grade. Početkom

godine plani-

ran je prijem

novih inspek-

tora, kako bi

se kapaciteti

popunili po

planu. Krajem

decembra iz-

vrše-

Radićemo i

namodelu

privatno-javnog

partnerstva

kako bi

turistička

privreda

aktivnije

učestvovala

u promociji

Crne Gore

kao turističke

destinacije,

kaže Pavle

Radulović

PODGORICA

Obavezna rezerva banaka na

kraju novembra je iznosila 232,6miliona eura,

pokazuju podaci Centralne banke.

Na računima obavezne rezerve banaka u zemlji

je 51,3 odsto, a na računima CBCG u inostran-

stvu 48,7 odsto.

- Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u

oktobru, koji čine osnovicu za obračun obave-

zne rezerve, bilo je 3,15 milijardi. Po viđenju je

60,7 odsto, a oročeni 39,3 odsto. Na depozite

ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji

imaju klauzulu omogućnosti razročenja u roku

kraćemod jedne godine primjenjuje se stopa

od 7,5 odsto - navodi se u izvještaju CBCG.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50

odsto izdvojene obavezne rezerve za održava-

nje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate

istog dana.

M.P.M.

CBCG: Obavezna rezerva 232miliona

PODGORICA

Poljska podružnica

litvanske niskobudžetne i čarter avio-

kompanije Smol planet erlajnz uvešće

sezonsku avio-liniju na relaciji Katovice

- Tivat. Na toj liniji saobraćaće svakog

četvrtka od 14. juna do 27. septembra

avionima tipa ,,airbus A 320“, kapacite-

ta 180 putnika, prenosi Radio Tivat.

U Nacionalnoj turističkoj organizaciji

smatraju da je dolazak te kompanije

na tivatski aerodrom još jedna potvrda

rastućeg interesa na poljskom tržištu za

crnogorsku turističku ponudu.

Sezonsku avio-liniju između Varšave

i Podgorice prošle godine pokrenula

je i poljska nacionalna avio-kompanija

LOT, dok će ovog ljeta sezonski između

glavnog grada Crne Gore i Katovica

saobraćati i mađarski loukoster Viz er.

S. P.

Nova sezonska avio-linija

između Poljske i Crne Gore

Smol planet

povezuje

Katovice

i Tivat

PODGORICA

Naobaaero-

droma jeuprvihsedamdana

ove godine opsluženo 24 hi-

ljade putnika, što je 27 odsto

više nego u istom periodu

prošle godine, saopšteno je

izAerodromaCrneGore.

Na početku godine povećan promet na aerodro

Prevezeno 27 odsto

Iz kompanije su kazali da je

u tomperiodu opsluženo 26

odsto više aviona.

Izvršni direktor Aerodro-

ma Danilo Orlandić kazao

jedati rezultatipredstavlja-

Guverner sadirektorimabanaka

NJUJORK/PODGORICA

Osnivač Amazona

Džef Bezos postao je, prema Forbsu, najbogatiji

čovjek u istoriji sa imovinom vrijednom 105 mili-

jardi dolara i prestigao je prvog čovjeka Majkro-

softa Bila Gejtsa, navodi agencija Bloomberg.

Takođe prema Forbsu, Bezos je prvi na listi

najvećih svjetskih bogataša. Procjenjuje se da

većina njegove imovine dolazi od 78,9miliona

dionica Amazona. Bezos posjeduje i udio u

jednoj od najznačajnijih američkih novina Vašin-

gton postu, te u kompaniji za privatna svemir-

ska putovanja Blue Origin, koja planira da vodi

turiste u svemir.

R. E.

Prema Forbsu

Bezos najbogatiji

čovjek u istoriji

Svjetskabanka