Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

Političkog savjetaNove srp-

skedemokratije i poslanik

Demokratskog frontaBudi-

mirAleksićprvi jepotpisnik

,,Apela zaodbranuKosova i

Metohije“, saznajePobjeda.

Za razlikuodAleksića, nje-

gov stranački šefAndrija

Mandić, kao i predsjednik

Demokratskenarodneparti-

jeMilanKnežević, nijesu

potpisali dokument, koji su-

štinski optužuje srpskog

predsjednikaAleksandraVu-

čića za izdajuKosova.

Aleksić u kratkoj izjavi za Po-

bjedu nije želio da govori o ra-

zlozima zbog kojih je potpisao

apel koji je sačinila Demokrat-

ska stranka Srbije, bivša stran-

ka nekadašnjeg predsjednika

SRJipremijeraSrbijeVojislava

Koštunice.

- Ne želimda vašem listu govo-

rim o našim problemima - re-

kao je kratko Aleksić za Pobje-

du.

Potpis

Predsjednik DNP-a Milan

Knežević, kao ni Aleksić nije

želio da komentariše apel, kao

nirazlogezbogkojihnijepotpi-

sao taj dokument.

- Nemam komentar - rekao je

Knežević kratkoPobjedi.

NakonAleksića, kaodrugipot-

pisniktogdokumentanaveden

je mitropolit crnogorsko-pri-

morski Amfilohije. Mitropoli-

tov potpis, kao i njegove direk-

tne optužbe na račun Vučića,

izazvale su medijski rat vrha

srpske države i SPC u Crnoj

Gori.

AmfilohijejeoptužioVučićada

će ,,izdati Kosovo“, dok su mu

saradnici srpskog premijera

odgovorili da semiješaupoliti-

ku i da je ,,političar koji se bavi

vradžbinama“.

Osim Aleksića, od ličnosti bli-

skih Demokratskom frontu

apel je potpisao i Vladimir Bo-

žović, predsjednikMatice srp-

ske u Crnoj Gori, književnik

NovicaĐurić, kao i vlasnikpor-

tala IN4SGojkoRaičević.

Aleksić,Božović,Đurić iRaiče-

vićsenalazenaspiskuosnivača

Srpskekuće,institucijesrpskog

narodačijeosnivanje jestopro-

centno finansirala Vlada Srbije

u iznosuod 3,3miliona eura.

Iznos

Kompletan iznos je obezbije-

đen na inicijativu srpskog

predsjednika, tada premijera

AleksandraVučića.

,,Apel za odbranuKosova iMe-

tohije“ nastao je u Beogradu, u

saradnji Političkog savjeta De-

mokratske stranke Srbije sa,

nestranačkim, javnim ličnosti-

ma i nekoliko arhijereja SPC. U

tom apelu se potencira da

je ,,proces secesije južnesrpske

pokrajine dobio zabrinjavajući

zamah“, te napominje da kon-

flikt treba zamrznuti.

- Sadašnje međunarodne okol-

nosti su takve da do pravednog

rješenja nije moguće doći. Za-

mrznuti konflikt (poput kon-

fliktanaKipruidrugdje)jedina

je razumna odluka. Budući na-

raštaji neće biti najsrećniji ako

im u nasljeđe ovo pitanje osta-

vimo neriješeno, ali će biti naj-

nesrećniji ako i sebe i njih zau-

vijek osramotimo, odričući se

Kosova i Metohije, svoje časti i

svog Jerusalima. To nikad nije

učinio ni jedannarod. Pristaju-

ći na takav presedan, Srbija bi

smrtnoranilasebeiudarilasra-

mni žig na lice Srba, svih i svu-

da - navodi se, između ostalog,

u apelu izBeograda.

N.Z.-J.Đ.

BIJELOPOLJE

–Petar

Smolovićnajozbiljniji je

kandidat zanovogpredsjed-

nikaopštineBijeloPolje. On

ćena toj funkciji zamijeniti

AleksandraŽurića, kojem

drugimandat ističeuokto-

bru. Žurić jekrajemprošle

godinena sjednici Skupštine

opštinenajavioda seneće

ponovokandidovati za tu

funkciju.

Takvu odluku ponovio je 2. ja-

nuara tokom radnog doručka

sa novinarima, uoči Dana op-

štine.

U izjavi za Pobjedu Žurić je

potvrdio da je odluku još rani-

je donio.

-Više puta samu protekloj go-

dini, čakinasjednicama lokal-

nog parlamenta, najavljivao

da neću, poslije dva na osnovu

podrške građana Bijelog Polja

vjerujem uspješna mandata

tražiti podršku na izborima u

maju ove godine, kazao je Žu-

rić.

On ističe da će Predsjedništvo

DPS-a, u saradnji sa odborom

iz Bijelog Polja zajednički do-

nijetiodlukenjegovomdaljem

o angažmanu.

-Omom daljem angažmanu i

svemu ostalom vezanom za

predstojeće lokalne izboreod-

lučiće se u dogovoru sa Pred-

sjedništvom stranke koje mi

mi jedvaputa i dalosaglasnost

za obavljanje ovog odgovor-

nog posla, rekao jeŽurić.

Prema informacijama Pobje-

de, Demokratska partija soci-

jalista bi 12. januara trebala da

odluči o novom angažmanu

Žurića.

Petar Smolović od maja 2016.

godine obavlja funkciju pot-

predsjednika opštine.

Žurić će na sjednici SO, koja je

zakazana za 26. januar, podni-

jeti izvještaj oraduza2017. go-

dinu.

V.Šb.

KOTOR

–Nipolagodineod

pokretanjapostupkaTužilaš-

tvaoslučajudržavljanstva

predsjednikaopštineKotor

VladimiraJokića, građani tog

grada jošnemajuodgovorda

li sui zaštona izborimaglasali

zastranca, odnosnoosobuko-

ja jetadabilasrpskidržavlja-

nin, saopšteno je juče izkotor-

skogogrankaDemokratske

partijesocijalista.Ubrzo je

uslijedio i odgovorDemokra-

taukomeoninavodeda jeza-

pravoDPStaj koji ovakvim

navodima„svevrijeme laže

Kotorane“.

DPS podsjeća da su se još ljetos

pojavili dokazi u vidu izvoda iz

knjigedržavljana izkojih se, ka-

ko navode, nedvosmisleno vidi

daJokićimadržavljanstvoSrbi-

je i da ga je, na osnovu zahtjeva

iz2011, stekao2013. godine.

-NaosnovuovečinjeniceVladi-

mir Jokićnijemogaobiti kandi-

datnalistiDemokratanaizbori-

ma u Kotoru, kao ni na listi za

parlamentarne izbore. Pored

Jokića još niz javnih funkcione-

rastrankeAlekseBečićaimaoje

srpsko državljanstvo i panično

supokušali, odpokretanjaafere

državljanstvo, daga seoslobode

–navode izDPS-aKotor.

Demokrate,sadrugestrane,isti-

ču da je Jokić već pružio kon-

kretnedokazekojimajedeman-

tovao sve spekulacije i prazne

priče u vezi sa njegovimdržav-

ljanstvom.

- Što se njega tiče, to je završena

priča – poručuju Demokrate i

navode da „sve tri frakcije ove

partijeuKotoruznajudajeDPS

svevrijeme lagaograđane“.

Oni su u saopštenju kolege iz

DPS-a ponovo pitali da li je tač-

no da deset lokalnih funkcione-

ra te stranke, čija imena suobja-

vili prošle godine, pored

crnogorskog posjeduju i držav-

ljanstvodrugedržave.

-Ovogputa vas pitamouvezi sa

još jednim imenom koje pred-

stavljamo

javnosti.Da

li je tačno

davašlokalnifunkcionerizNik-

šića, i direktor Prve srednje

stručne škole Goran Davidović

posjeduje i državljanstvoRepu-

blike Srbije, sa prebivalištemna

NovomBeogradu–pitalesuDe-

mokrate.

UDPS-u, međutim, ističu kako

jeTužilaštvovećutvrdilo „da su

članovi DPS-a, koje su Demo-

krate targetirali kao strance, cr-

nogorski državljani“.

Đ.Ć.

PODGORICA

- Predsjednik

EvropskekomisijeŽanKlod

Junker kazao jedadržave

ZapadnogBalkana zaslužuju

perspektivupristupaEvrop-

skoj uniji i dodaodaonaneće

biti sprovedenaudjeloza

vrijemenjegovogmandata.

-Ali,moramopostavititemelje

za to, a te zemlje moraju da se

poduhvate neophodnih refor-

mi da bi do pristupa uskoro

moglo i da dođe - rekao je Jun-

ker u intervjuu zaDojče vele.

On je pohvalio Bugarsku što je

približavanje Zapadnog Bal-

kana EU navela kao jednu od

najvažnijihtemasvogpredsje-

davanja SavjetomEU.

-Bugarska jepredodređenada

gradimostovemeđuzemljama

ZapadnogBalkana jer poznaje

taj region, kulturui jezik, a i sa-

ma je uspješno prošla kroz

proces proširenja EU - zaklju-

čio je Junker.

R.P.

,,Apel za odbranu Kosova i Metohije“ podijelio i Srbe u

Crnoj Gori, u Frontu različiti stavovi o tomdokumentu

OsimAleksića, od ličnosti bliskih Demokratskom frontu apel je potpisao i

Vladimir Božović, predsjednikMatice srpske u Crnoj Gori, novinar Novica Đurić

kao i vlasnik portala IN4S Gojko Raičević. Aleksić, Božović, Đurić i Raičević se

nalaze na spisku osnivača Srpske kuće, institucije srpskog naroda čije osnivanje

je stoprocentno nansirala Vlada Srbije u iznosu od 3,3miliona eura

Predsjednik opštine Bijelo Polje povlači se

sa funkcije prije istekamandata

Smolović kandidat

da zamijeni Žurića

Aleksić potpisao,

Mandić i Knežević

ne bi protivVučića

Potpisnici Matija Bećković, Petar Božović,

Joanikije, Budimir Dubak, DraganMaršićanin…

Dokument je, kako izvještavaju srpski mediji,

do sada potpisalo 178 srpskih intelektualaca, a

među potpisnicima su, osimAm ilohija i Alek-

sića, i episkop Joanikije, kao i bivši ministar

kulture u Vladi Crne Gore Budimir Dubak.

Apel su potpisali i srpski akademik Matija Beć-

ković, kao i glumac Petar Božović.

Dokument o kome se vode polemike u srp-

skoj i regionalnoj javnosti potpisali su i reditelj

Predrag Antonijević, akademik Aleksa Buha,

episkop kumanovski Joakim, episkop slavon-

ski Jovan, episkop šabački Lavrentije, episkop

zapadnoamerički Maksim, episkop novogra-

čaničko-srednjezapadnoamerički Longin kao i

Dragan Maršićanin, bivši predsjednik Narodne

skupštine Republike Srbije.

Petar Smolović

Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker

Zapadni Balkan zaslužuje

perspektivupristupa EU

ŽanKlodJunker

DPS Kotor opet pozvao Vladimira Jokića da odgovori na pitanje o državljanstvu

Kotorani još ne znajuda li su glasali za državljanina Srbije

BudimirAleksić

AndrijaMandić

MilanKnežević

Vladimir Jokić