Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–Ukoliko

bi opozicijanapredsjed-

ničkimizborima imala za-

jedničkogkandidata, a

vladajućakoalicijakandi-

dovalaMilaĐukanovića,

34,3odstograđana glasalo

bi za lideraDPS-a, a 28,8

odstoza jedinstvenog

kandidata– saopštila je

MilenaBešić izCEDEM-

a, predstavljajući istraži-

vanje javnogmnjenjaod

decembraprošle godine.

Najviše anketiranih ocije-

nilo je da su lideri DPS-a

Milo Đukanović i Demo-

krata Aleksa Bečić najbolji

kandidati za crnogorskog

predsjednika, s tim što bi

CEDEM-ovo istraživanje pokazalo da građani kao najbolje predsjedničke kandidate vide lidere DPS-a i Demokrata

Đukanović

bi pobijedio

zajedničkog

kandidata

opozicije

ULCINJ

– Opštinska izborna

komisija u Ulcinju potvrdila je

10 prijava za učešće na pred-

stojećim lokalnim izborima u

tomgradu od čega je osam

samostalnih lista i dvije koa-

licije.

Ovo je za Pobjedu rekao

predsjednik ulcinjske izborne

komisije Pjeter Ljuljđuraj.

Na izbore će samostalno izaći

Demokratska partija socija-

lista, Socijaldemokrate, Gra-

đanski pokret Ura, Demokrate,

Socijaldemokratska partija,

Demokratska unija Albanaca,

Nova demokratska snaga

Forca i Bošnjačka stranka.

Sa druge strane, Socijalistička

narodna partija i Demokratski

front, kako i Demokratska

partija, Perspektiva i Demo-

kratski savez odlučili su se za

koalicioni nastup na izborima

4. februara.

Đ.Ć.

PODGORICA

- Potpred-

sjednikSavjetamladihDe-

mokratskepartije socijalista

MarjanJunčaj najozbiljniji

jekandidat za funkcijupred-

sjednikaopštineTuzi. Više

izvoraPobjede izDPS-a je

saopštilodadoskorašnji

predsjednikdrAbedinAd-

žovićnajvjerovatnijeneće

biti reizabran.

- U pitanju je podmlađivanje

rukovodstva gradske opštine

Tuzi.Opromjenamaipodmla-

đivanju bilo je govora i na po-

sljednjoj sjednici Opštinskog

odbora DPS-a glavnog grada

na kojoj je Vladan Vučelić na-

javiopromjene iuTuzima- re-

kao je izvor Pobjede izDPS-a.

Buduću vlast će sačinjavati

DPS, Bošnjačka stranka, De-

mokratska unija Albanaca i

najvjerovatnije Socijaldemo-

krateCrneGore.

DPSjenalokalnimizborimau

Tuzima prvobitno osvojio 15

mandata, da bi na ponovlje-

nom glasanju u MZ Vranj iz-

gubio jedan mandat od De-

Većina smatra bojkot

parlamenta neopravdanim

Najveći broj građana (44,4 odsto) nema stav o opozicionom

bojkotu parlamenta. Komparativno, više je onih (33,9) koji

smatraju da bojkot nije opravdan u odnosu na one (21,7) koji

smatraju da jeste.

Bojkot parlamenta, kako je kazala Milena Bešić, najviše podr-

žavaju glasači DF-a, Demosa i SNP-a. Zanimljivo, veći je broj

građana (28 odsto) koji opravdavaju povratak DF-a u parla-

ment u odnosu na one koji smatraju da je to pogrešna odluka

(15,9).

Đukanovićapodržalo39,7od-

sto građana, a Bečića 30,1 od-

sto– rezultati su istraživanja.

Podaci pokazuju da bi, osim

glasača DPS-a, 72,7 odsto bi-

rača Bošnjačke stranke i 67,7

odsto glasača Socijaldemo-

krata podržalo Đukanovića

za šefa države. Bečić bi dobio

podršku65,6odstobiračaDF-

a i 61,7 odsto glasača SNP-a.

Anketirani su, kao najbolje

predsjedničke kandidate na-

kon Đukanovića i Bečića, iz-

dvojili Milicu Pejanović-Đu-

rišić koju bi podržalo 25,9

odstograđana,DuškaMarko-

vićakojibidobiopodršku25,5

odsto iDritanaAbazovića ko-

jeg bi podržalo 19 odsto gra-

đana. Slijede Marko Milačić

(16,8 odsto), pa Miodrag Le-

kić (14,3 odsto). Na pretpo-

sljednjem mjestu je Ranko

Krivokapić sa 11,2 odsto po-

drške a na posljednjemmje-

stu Andrija Jovićević koji bi

dobio najmanju podršku – 11

odsto.

Građani sumeđupolitičarima

najbolje ocijenili predsjedni-

kaCrneGoreFilipaVujanovi-

ća, zatimMilaĐukanovića, pa

Aleksu Bečića. Na četvrtom

mjestu je premijer Duško

Marković, a na petom šef par-

lamenta Ivan Brajović. Damir

Šehović iz SD je na šestom

mjestu, a nakon njega slijede

Dritan Abazović, predsjednik

Ure, zatim Miodrag Lekić

(Demos), Ranko Krivokapić

(SDP), Snežana Jonica (SNP),

GoranDanilović(UCG),neza-

visni poslanikAleksandarDa-

mjanović, Raško Konjević

(SDP) , Mi l an Knežev i ć

(DNP), Andrija Mandić (No-

va), SrđanMilić (SNP), teNe-

bojšaMedojević (PzP), Janko

Vučinić (DF) i Predrag Bula-

tović (DNP).

Najlošije ocijenjen je pred-

sjednik Crnogorske Dragan

PurkoIvančević,AzraJasavić

izPozitivne jenapretposljed-

njemmjestu, aprijenje jeAn-

drijaPopović (LP).

DPS, kada je riječ o rejtingu

partija, podržava 39,9 odsto

DPS 39,9, Demokrate 21,3,

DF 13 odsto, a SNP 4,5 odsto

Kada je riječ o rejtingu partija, DPS podržava 39,9 odsto

građana, Demokrate 21,3, Demokratski front 13 odsto

građana. Iznad cenzusa su SNP sa 4,5, SDP 3,9, Socijalde-

mokrate, Demos i Ura sa 3,5. Ispod cenzusa je Bošnjačka

stranka sa 2,7, Ujedinjena Crna Gora sa 0,4 odsto kao i

partije manjinskih naroda.

Bešić je kazala da Demokrate i DF bilježe rast podrške u

odnosu na jun prošle godine.

građana, Demokrate 21,3, a

Demokratski front njih 13 od-

sto. Demokrate i DF bilježe

rast podrške u odnosu na jun

prošle godine, čemu, kako je

objasnila Bešić, doprinose

kampanja Demokrata i suđe-

njezapokušaj terorizma lide-

rimaDF-a koje je u toku.

Većina građana, 37,2 odsto,

smatra da se Crna Gora kreće

pogrešnimputem, a 33,7 sma-

tra da je naša država na pra-

vomputu.

-Uporastujebrojgrađanako-

ji smatraju da Crna Gora ide

pravimputem – kazala je Be-

šić.

RadomVlade nije zadovoljno

47 odsto građana. Bešić je re-

kla da je, u odnosu na jun

prošle godine, u porastu po-

vjerenjeusveinstitucije,osim

u Srpsku pravoslavnu crkvu

kojoj je značajnije opala po-

drška građana u odnosu na

junsko istraživanje.

Građani, njih 53,2 odsto, ima-

ju najviše povjerenja u sistem

obrazovanja,dok48odstoan-

ketiranihvjeruje najviše poli-

ciji, a 47,7 odsto zdravstve-

nom sistemu. Najmanje je

povjerenje u Crnogorsku

pravoslavnu crkvu – 23,4

odsto.

Kada je riječ o radu mini-

starstava, najbolje su ocije-

njeni resori sporta i pro-

svjete.

Najviše građana - skoro

svaki drugi, odnosno 47,9

odsto - smatra daMinistar-

stvo sporta iministarNiko-

la Janović rade dobro, a

42,2 odsto je to kazalo za

Ministarstvoprosvjete i re-

sornog ministra Damira

Šehovića.

I.K.

Do sada

najveća

podrška

NATO-u

Istraživanje je pokazalo

veću podršku članstvu

Crne Gore u NATO, pa se

za članstvo izjasnilo 42,5

odsto građana, dok je pro-

tiv bilo 38,8 odsto.

- Do sada je ovo najveća

podrška članstvu Crne

Gore u NATO – istakla je

Milena Bešić.

Članstvo Crne Gore u EU

podržava 62,2 odsto anke-

tiranih, dok 21,4 odsto sma-

tra da država ne treba da

uđe u Uniju. Bešić je kazala

da je u odnosu na jun proš-

le godine povećan stepen

podrške članstva u EU.

Da se Crna Gora u spoljnoj

politici treba oslanjati na

SAD smatra 21,5 odsto gra-

đana, a 20,1 odsto na Rusiju.

Ulcinj:

Potvrđeno

10 lista

DPS planira promjene na nivou rukovodstva opštine Tuzi

OIK Berane potvrdila šest

lista, tri na popravnom

Junčaj

mijenja

Adžovića?

mokrata.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

zbog gubitka mandata u Tuzi-

ma posebno je bio ljut pred-

sjednikDPS-aMiloĐukanović

koga su iz lokalnog ogranka

uvjeravali da je „samo teoret-

skimogućeizgubitimandatod

Demokratskog saveza Nikole

Camaja“.

- To je, između ostalog, jedan

od razloga što se ušlo u pro-

mjene - tvrdi naš izvor.

Funkcioner DPS-a Nikola Ge-

gaj ranije je najavio da će na-

stavak konstitutivne sjednice

SOTuzibitiodržannakonpra-

voslavnog Božića. On je ista-

kao da očekuje da će na toj

sjednici biti izabran predsjed-

nik opštine iz DPS-a, kao i

predsjednikparlamentaizDe-

mokratske unijeAlbanaca.

-Očekujemdaćepregovaračka

grupa, odmah nakon pravo-

slavnog Božića, izaći sa kon-

kretnim prijedlogom politič-

kih subjekata koji će činiti

koaliciju, odnosno formalizo-

vatikoaliciju-kazaojetadaGe-

gaj.

N.Z.

BERANE

-Opštinskoj izbor-

noj komisiji uBeranama

predato jeukupnodevet li-

sta zapredstojeće lokalne iz-

borekoji ćebiti održani 4. fe-

bruara. Prema riječima

predsjednikaOIK-aVladi-

miraObradovića, jučedove-

černjih sati potvrđeno je šest

lista.

- Liste su potvrđene Demo-

kratskoj Crnoj Gori, koalicija-

ma „Berane pobjeđuje - Milo

Đukanović - DPS, SD, BS “,

„Zdravo Berane“ i SDP- De-

mos - dr Radovan Asanović,

kao i Uri i građanskoj listi „Ri-

ječ“. Kod preostale tri liste -

građanska lista „Glas naroda

za Berane“, grupa građana

„ZorkaBrakočević-Napredno

Berane“ i grupa građana

Stranka pravde i pomirenja -

„Beranezapravdu“, uočenesu

određenenepravilnostiirješe-

njem im je naloženo da ih u

rokuod48 sati otklone - kazao

jeObradović.

Onjedodaodaćežrijebanjeza

raspored na glasačkom listiću

biti obavljeno nakon potvrde

svih lista. Pravo glasa na pred-

stojećimizborimauBeranama

ima 23.775 birača.

V.J.

Berane