Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–Saplatoanaspram

hotela „Tivat“ sinoć jepočeo

prevoz sedamtransforma-

tora zaopremanjekonver-

torskogpostrojenjauLastvi

Grbaljskoj, neophodnog za

radpodmorskogkablaCrna

Gora - Italija. Transforma-

tore, teškepo280 tona, uve-

zla je italijanskakompanija

„Terna“, anjihovaukupna

vrijednost je 20miliona eu-

ra.

Ulice

IzSekretarijata za komunalne

poslove i saobraćaj saopštili su

da je zbog visine transforma-

tora nemoguć njihov prevoz

ispod pješačkog mosta na Ja-

dranskoj magistrali kod stare

zgradeopštine,paćenarednih

dana u tri ulice važiti poseban

režimsaobraćaja.

- Od 10. do 16. januara, u vre-

menu od 22 do 23 sata, obu-

stavljaće se saobraćaj za sve

vrstevozila,osimzapolicijska,

vozila hitne pomoći, vatroga-

sna i vozila za hitne interven-

TIVAT:

Zbog opremanja konvertorskog postrojenja u tri ulice promijenjen režimsaobraćaja

Džinovski transformatori

nemogu proći ispodmosta

DOPREMLJENIIZBIJELENAPRISTANIŠTEOPATOVO:

Transformatori

cije na infrastrukturnim

objektima, u Istarskoj, Đačkoj

i Ulici Luke Tomanovića – na-

vedeno je u saopštenju.

Ostrvo

Za potrebe prevoza transfor-

matora radnici Komunalnog

su uklonili pješačko ostrvo na

skretanju sa magistralnog

puta prema Domu zdravlja, a

nakon prevoza tereta ponovo

će postaviti ivičnjake i vratiti

ostrvo zajedno sa biljkama,

koje je Služba zelenila zasa-

dila na tomprostoru.

Komunalna policija je

obavijestila građane

da je do 16. januara

zabranjeno parki-

ranje u Ulici Luke

Tomanovića na

potezu od zgrade

stare opštine do

prodavnice „Be-

ko“.

Transformatori su

pomorskim putem

dopremljeni iz Bijele na

pristaništeOpatovo.

S.K.

tona težak je jedan trans-

formator

280

HERCEGNOV

I - Pričao iz-

gradnji osnovne školeu Iga-

lunijeodmaklaod inicijati-

vekoju jeprijedvije godine

pokrenula grupa roditelja

čijadjecapohađajupodruč-

noodjeljenjeOŠ „DašoPavi-

čić“uprostorijamaDječjeg

odjeljenja Instituta ,,Igalo“.

Ulokalnojvlastismatrajudaje

gradnja škola obaveza države,

ali i ističu da nastoje da daju

svoj doprinos pronalaženju

rješenja tog višedecenijskog

problema.

Planovi

Novi PUPopštinepredvidio je

izgradnju škole na lokaciji Ši-

štet - Bare u Igalu, gdje je pla-

nirana i izgradnja autobuske

stanice.

Predsjednik hercegnovske

opštine Stevan Katić smatra

da je zbog blizine Jadranske

magistrale i još nekihmanjka-

Herceg Novi: Lokalna uprava o infrastrukturnimprojektima

Šištet nije dobra

lokacija za školu

Zbog blizine

Jadranske

magistrale i još

nekihmanjkavosti,

racionalnije

je rješenje da

škola ostane u

prostorijama

Dječjeg odjeljenja

Instituta ,,Igalo“ –

smatra predsjednik

hercegnovske

opštine Stevan

Katić

vosti racionalnije rješenje da

škola ostane u prostorijama

Dječjeg odjeljenja Instituta

,,Igalo“. Taj prostor ne kori-

sti se kao medicinski objekat

odsredinedevedesetihgodina

prošlog vijeka. Sada u njemu

nastavu pohađa 165 đaka OŠ

,,Dašo Pavičić“, kao područno

odjeljenje matične škole na

Toploj koja je odavno prema-

šilabroj uodnosunaprojekto-

vani broj učenika.

-Ministarstvuprosvjetepred-

ložiću da se Dječje odjeljenje

Instituta, koji jedržavna svoji-

na, isknjiži i izvrši njegovana-

mjena za osnovnu školu. Sma-

tra da bi to bilo najbrže i

optimalno rješenje – kazao je

Katić.

Da bi se obezbijedio nedosta-

jući školski prostor, predlaže

se i nadogradnja školske zgra-

de na Toploj, koju pohađa oko

1.200učenika.

Sa druge strane, inicijatori na-

vode da njihovo djelovanje vi-

še nema smisla, osim što dr-

žavnoj i lokalnoj vlasti ,,daju

priliku da prebacuju loptu sa

jednihna druge“.

- Utihnuli smo, jer ne vidimo

smisao u našem djelovanju -

kazali su iz neformalne grupe

roditelja. Oni suprijedvije go-

dineuspjeli dadobijupodršku

opštineivišeod2.000građana

koji supotpisali peticiju.

Budžet

O izgradnji škole u Igalu priča

sedužeoddeceniju,ainicijati-

va je obnovljenaumartu2016.

godine, zahvaljujući roditelji-

ma đaka, nakon čega je ušla u

opštinsku proceduru. Premda

se pokazalo da postoji dobra

volja, zvaničnog pomaka. Iz-

gradnja nove školske zgrade

često je imala političku kono-

taciju, jer se to pitanje stalno

pominjalo i u predizbornim

kampanjama, ali inaskupštin-

skim raspravama. Kapitalnim

budžetomza2017.godinuVla-

da je opredijelila 10.000 za

izradu projektne dokumenta-

cije, ali iako je bilo obećano da

će se za ovu godinu planirati

sredstvazapočetakgradnje,to

nije urađeno.

Katić je na posljednjemproš-

logodišnjemzasjedanjuSkup-

štineustvrdiodasredstvanije-

su opredijeljena jer se u

Novom vlast promijenila u

majuprošle godine.

Ž.K.

O izgradnji škole u Igalu

priča se duže oddeceni-

ju, a inicijativa je obnov-

ljena 2016. zahvaljujući

grupi roditelja, nakon

čega je ušlauopštinsku

proceduru

Novi PUPopštine

predvidio je izgrad-

nju škole na lokaciji

Šištet - Bare u Igalu,

gdje je planirana i iz-

gradnja autobuske

stanice

NEIZVJESNAIZGRADNJAŠKOLE:

PodručnoodjeljenjeOŠ „DašoPavičić“

ROŽAJE

– Odbornici Soci-

jaldemokratskepartijenaja-

vili suda ćedoći nadanašnje

skupštinskozasijedanje.

Premanezvaničniminfor-

macijima, predstavnici SDP

postavili suuslovda se sa

dnevnog reda 23. sjednice

,,skinu“ tačke završni račun

budžeta za 2016, potomime-

novanjedirektoraJUDnev-

ni centar i odlukao rebalan-

subudžeta za 2017. godinu,

što jepredsjednikSOHuse-

inKurtagićprihvatio.

Prisustvom dva odbornika

SDP Skupština bi imala kvo-

rum jer Bošnjačka stranka od

34odborničkamjesta ima 17.

Premadnevnomredu23.sjed-

nice odbornici treba da usvoje

odluku o privremenom finan-

siranjukojujedoniopredsjed-

nik opštine budući da nije

usvojena odluka o budžetu

opštine za ovu godinu.

Takođe je predviđeno da se

razmatraju odluke koje se

odnose na studiju lokacije za

izgradnju benzinske pumpe,

izmještanje separacije kame-

noloma zbog izgradnje puta

prema Štedimu i donošenje

odluke o određivanju biznis

zone. Pred odbornicima će se

naći i prijedlog odluka o zara-

dama lokalnih funkcionera i

lokalnih službenika i namje-

štenika, kao i nekoliko drugih

odlukaiznadležnostilokalnog

parlamenta.

Inače, riječ je o nastavku sjed-

nice iz jula, koja je prekinuta

zbog nedostatka kvoruma ka-

da su opozicioni odbornici,

DPS, SD, SDP i SPP, napustili

sjednicu uz obrazložemje da

nijesu zadovoljni načinom vr-

šenjavlasti,tenavodilida Boš-

njačka stranka nema legitimi-

tet da sama vrši vlast budući

da, odraskidakoalicije saSDP,

sredinom2016, nemavećinuu

lokalnom parlamentu da do-

nosi punovažne odluke.

Sjednica je od tada tri puta za-

kazivana i odlagana zbog ne-

dostatka kvoruma.

F.K.

Rožaje: Danas četvrti pokušaj održavanja SO

Odbornici SDP

najavili dolazak

Skupština nije zasijedala od jula kada

je sjednica prekinuta zbog nedostatka

kvoruma jer su opozicioni odbornici,

DPS, SD, SDP i SPP, napustili sjednicu

BOJKOTOPOZICIJETRAJEODJULA

: ZgradaSkupštineopštine