Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

CrnomGorom

GUSINJE

–Od januarau

Gusinjuradi preduzećeKo-

munalnedjelatnosti, pa te

usluge građanimavišene

pružajuplavski komunalci.

DirektorDemirBajrović

kažeda ćeunjihovoj nad-

ležnosti osimodvoženja

smeća i vodosnabdijevanja

biti i održavanjeputeva.

Komunalnojeprvojavnopre-

duzeće u Gusinju iako je op-

ština formirana prije skoro

četiri godine.

Radnici

Unjemujesadazaposlenose-

damradnika.

-Obaveza naše opštine nakon

razgraničenjabila jedaodop-

štine Plav preuzmemo 19 za-

poslenih iz svih službi, te je u

Komunalno preduzeće ras-

Gusinje četiri godine od osnivanja dobilo opštinsku službu

Otvoreno prvo

javno preduzeće

poređeno sedam. Taj broj nije

dovoljanpa ćemonastojati da

zaposlimo još ljudi i pokrije-

mo najvažnija mjesta – poru-

čio je on.

Kada je u pitanju oprema ko-

jom raspolažu, Bajrović kaže

da nije zadovoljan.

- Arbitražna komisija koja je

bila zadužena za raspodjelu

imovine između Plava i Gusi-

nja dodijelilanamjedioopre-

me koji nije ispravan pa sa-

mim tim nije upotrebljiv. U

pitanju su utovarna lopata i

traktor.Poredtoga,dodijeljen

nam je jedan auto za odvoz

smeća i manji kamion za či-

šćenjesnijegakojisuispravni.

U dogovoru sa lokalnom sa-

moupravomuskoroćemofor-

mirati komisiju koja će utvr-

diti koliko će nas koštati

popravkapokvarenemehani-

Arbitražna komisija nakon podjele imovine sa opštinomPlav dodijelila

nam je utovarnu lopatu i traktor koji nijesu ispravni. Pored toga, dodijeljeni

su namauto za odvoz smeća i manji kamion za čišćenje snijega. Predstoji

zapošljavanje još radnika – kaže direktor Komunalnog Demir Bajrović

Demir Bajrović

SAMIĆEODRŽAVATIGRAD:

Gusinje

zacije, a do tada trudićemo se

da ispunimo sve obaveze u

našojnadležnosti –poručio je

Bajrović.

Kriza

Odluku o osnivanje preduze-

ća Komunalne usluge Skup-

ština opštine donijela je u

martu prošle godine. Politič-

ka kriza učinila je da ono poč-

ne da radi deset mjeseci ka-

snije.

- Tek sad su stvoreni uslovi za

rad.Bilojeplaniranodaseod-

luka o osnivanju javnih službi

donese još 2016. Ali, zbog ta-

dašnje krize vlasti ( jedan od-

bornik iz redova vladajuće

koalicije je prešao u redove

opozicije) nije bilo uslova za

održavanjesjednica i donoše-

njeodluka–objašnjavaBajro-

vić.

I.T.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEvICA:

od 9:30 do

14:30 sati Bojovići i Đulići.

Berane: od 9:30 do 14:30 sati

Ruišta, Bubanje i kratko isklju-

čenje dalekovoda „Zaostro“.

BIJElOPOlJE:

od 9 do 15 sati

Ivanje, Vergaševići i Pape.

CEtINJE:

od 10 do 15 sati Lipo-

vik, Čukovići , Dujeva, Zaječina,

Mihaljevići, Poseljani i Zaštek.

GUSINJE:

od 8 do 14:30 sati

Izvori, Izbegličko, Vusanje,

Dosuđe, Kruševo i Martinovići

Rožaje: od 9:30 do 12:30 sati

Seošnica.

KOlAšIN:

od 9 do 15 sati: Tre-

Dio Kolašina bez

struje šest sati

KOlAšIN

-Vjerujemoda ćemo jenaći, imadobrih ljudi

koji znaju ilimogupretpostaviti kolikoznači pas koji se

voli. Konampruži informacijeonašemnajboljemprija-

teljupostaćenaš prijatelj za cijeli život.

To poručuje vlasnik japanske akite koja, kako navodi na pla-

katu kojim je oblijepio Kolašin, ima crvenu ogrlicu i drveni

privjesak.

Informacijama se nadajuna broj 067 511 722.

Dr.D.

Foto-bilješka

Traže najboljeg

prijatelja akitu

BERANE

– Skupština juče

nije usvojila odluku o privre-

menom finansiranju, od 1.

januara do 31. marta, koju je

donio predsjednik opštine.

Rasprava je prekinuta nakon

što je odbornik vladajuće koa-

licije i funkcioner Pokreta za

promjene (PZP) Velimir Bato

Đurišić proceduralno reagovao

i kazao da neće podržati pri-

jedlog odluke. Iako je većina

glasala za razmatranje te tačke,

predsjednik parlamenta Goran

Kiković dao je pauzu, ali nije

saopštio kada će sjednica biti

nastavljena.

Đurišić je prošle godine na

nekoliko zasijedanja bio uzdr-

žan prilikomglasanja, pa nije

bilo kvoruma da se donesu

važne odluke kao što su plan

Berane: Skupština nije donijela odluku o privremenomfinansiranju za ovu godinu

Đurišić ponovo protiv vlasti

ODBORNICIDPSNIJESU

DOŠLI:

Sa sjedniceSO

i program rada SO Berane za

2017. godinu i izmjene i dopu-

ne DUP-a Desna obala Lima.

Đurišić je tada saopštio da nije

protiv Koalicije Zdravo Berane,

ali da neće podržati ni jedan

Šćekićev prijedlog, jer on (Šće-

kić) radi za DPS.

Jučerašnje zasijedanje je

održano bez odbornika opo-

zicione Demokratske partije

socijalista.

Odbornici koalicije Zdravo

Berane prethodno su dali

saglasnost o podizanju spo-

menika maršalu Georgiju

Konstantinoviču Žukovu kao

i kapetanu Aleksandru Leksu

Saičiću.

Goran Kiković je kazao da se

podizanjem tih obilježja trajno

obilježavaju događaji i čuvaju

uspomene na borce za slobodu.

- Maršal Žukov i Lekso Saičić su

izuzetne ličnosti koje su zadi-

vile svijet. I jedan i drugi su se

borili za slobodu i dostojanstvo

ljudskog roda. Lekso je bio

veliki borac protiv japanskog

imperijalizma i okupacije, a

Žukov je spasio SSSR i čovje-

čanstvo od fašizma. Time su

zaslužili da im se podignu

spomenici baš u slobodnim

Beranama koje poštuju civi-

lizacijske tekovine - kazao je

Kiković.

On je ocijenio da su se odborni-

ci DPS nedolaskomna zakaza-

nu sjednicu svrstali na stranu

onih koji ugnjetavaju civilizacij-

ske vrijednosti.

V.J.

Odbornici koalicije

ZdravoBerane pret-

hodno sudali sagla-

snost opodizanju spo-

menikamaršalu

GeorgijuKonstantinovi-

čuŽukovukao i kapeta-

nuAleksandru Leksu

Saičiću

baljevo, Sjerogošte, Bakovići,

Ocka, Trešnjica, Velje Duboko,

Trešnjica i Rovca.

NIKšIć:

od 9 do 10 sati Ulica

29. novembra.

Petnjica: od 9:30 do 14:30 sati

Radmanci; od 9:30 do 12:30

sati Trpezi i Dobrodole.

UlCINJ:

od 12 do 14:30 sati

Pinješ i naselje kod repetitora;

od 8 do 12 sati – Kodre i izlaz

iza „Građa komerca“.

I.T.