Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 11. januar 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

U centru Nikšića, u

Ulici beogradskoj, juče oko 18

časova teško je ranjen Radoje

Korać (36).

Policija je blokirala taj dio

grada i uhapsila trideset deve-

togodišnjeg Dalibora Šapurića

iz Nikšića sbog sumnje da je

nožemnapao tri godine mla-

đeg sugrađanina.

Korać ima povrede stomaka.

Iz nikšićke Opšte bolnice saop-

šteno nam je da je Korać sinoć

operisan, da je na odjeljenju

intenzivne njege i da je zado-

bio teške povrede abdomena,

ali da je stabilnih vitalnih funk-

cija nakon operacije.

Istražitelji su pronašli nož koji

su poslali na vještačenje u u

Forenzički centar. Viša držav-

na tužiteljka Suzana Milić tere-

ti Šapurića za krivično djelo

ubistvo u pokušaju. Osumnji-

čeni će danas biti priveden na

saslušanje da bi se tužiteljka

Milić izjasnila o zadržavanju.

Nezvanično smo saznali da je

ranjavanju prethodila krađa

iz kuće Radoja Koraća u pri-

gradskomnaselju Straševina.

Policija je došla do osnovane

sumnje da iza toga stoji Šapu-

rićeva supruga Danijela, kod

koje je pronađena garderoba.

Ra. P.

NIKŠIĆ:

Teško povrijeđen Radoje Korać (36)

Šapurić nožem

ranio sugrađanina

PODGORICA

Crnogorska

policija sakolegama izAlba-

nije i Italije zaplijenila je600

kilogramamarihuane i pre-

kinulameđunarodni šverc

odAlbanijeka zemljama

Evropskeunije.

- Zahvaljujući podacima do

kojih su službenici našeg SGP

došli i dali kolegama u Italiji i

Albaniji, u Albaniji je otkrive-

no 600 kilograma marihuane

kojaje,kakosesumnja,bilana-

mijenjena međunarodnom

krijumčarenju upotrebom

plovila koja je naša policija lo-

ciralai zaplijenila–navodiseu

saopštenju.

Od pet osoba koje su zatečene

ubliziniplovilauzetesuizjave,

a naša policija će podatke do

kojih je došla ustupiti kolega-

ma u Albaniji i Italiji, radi kri-

vičnog procesuiranja ovog

predmeta.

U saopštenju se pojašnjava da

su službenici sektora granične

policije, postupajući po poda-

cimakojesudobilirazmjenom

informacija sa kolegama iz

Italije i Albanije, izveli vi-

šednevnu akciju kojom

su presjekli lanac me-

đunarodnog krijum-

čarenja marihuane

morskim putem od

Albanije ka Italiji i

dalje, ka drugimze-

mljama Evropske

unije.

Kako se navodi, gra-

nični policajci su za-

hvaljujući dobroj

operativnoj saradnji sa

italijanskom Guardia di

Finanza i Graničnompoli-

cijomAlbanije na plavoj gra-

nici

6. januara i juče zaplijenili tri

plovila kod kojih je zatečeno

pet osoba.

Navodi se da je akcija počela 5.

januara, a da su već narednog

danananašoj teritoriji zaplije-

nili dva plovila, a juče još jed-

no. Plovila su, kako dodaju, ta-

kvih karakteristika da su

pogodna za krijumčarenje

narkotika.

- 5. januara 2018. godine oko

16.40 časova našem Sektoru

granične policije su, putem

kontakt tačke za operativnu

saradnju Sektora granične po-

licije sa italijanskom Guardia

diFinanzaiGraničnompolici-

jomAlbanije na plavoj granici,

u realnomvremenu dostavlje-

ni operativni podaci u vezi po-

tjere za nepoznatim plovilom

RIB dužine oko 8,5 metara,

velike brzine imo-

torske snage – na-

vodi se u saopšte-

nju.

Potjeru za plovi-

lom su vršili pa-

trolni čamci Guar-

d i a d i F i nanz a

Italije i albanske gra-

nične policije na otvo-

renommoru, a plovilo se

u momentu obavještenja

crnogorske policije nalazilo

naspramDrača, krećući se ve-

likombrzinomu kursu prema

teritorijalnim vodama Crne

Gore.

Službenici Sektora granične

policije su odmah locirali plo-

vilonadkojimjevršena24-ča-

sovna opservacija.

Sjutradan oko 17 časova, dvije

patrole iz sastavaRegionalnog

centra granične policije „Jug“

su oduzeli plovilo RIB, imena

VLORE-17, pod albanskomza-

stavom,dužineoko8,5m,teget

plave boje sa dva vanbrodska

motora velike snage.

NalicumjestazatečenisuE.K.

(40) iz Bara koji je, kako se

sumnja, upravljao ovim plovi-

lom, kao iM.S. (36) izBara koji

je, kako se sumnja, imao na-

mjerudaputničkimmotornim

vozilom „tojota“, podgoričkih

registarskih oznaka, preveze

ovo plovilo nakon pristajanja.

Zbog počinjenog prekršaja iz

člana67 stav 1 tačka 1Zakonao

graničnojkontroli,E.K.jeuru-

čen i naplaćen prekršajni na-

log.Takođe, ploviloVLORE-17

sa prikolicom je uz potvrdu

privremeno oduzeto i disloci-

rano jerE.K. nije imaopotreb-

nudokumentaciju za plovilo.

Istog dana, službenici našeg

SGP-a su locirali i oduzeli plo-

vilomarke SEAR, pod američ-

komzastavom, kojimjeuprav-

ljaoR.M. (30) izKosova.

Prikupljeni operativni podaci

od našeg Sektora granične po-

licije, koji su potom razmije-

njeni sa Graničnom policijom

Albanije i Guardia di Finanza

iz Italije, su doveli do toga da

na osnovuovihpodatakabudu

iniciranebrojne istrage idruge

aktivnosti u ove dvije države, a

od kojih je jedna od njih imala

za rezultat otkrivanje oko 600

kilograma marihuane u Alba-

niji,uneposrednojblizinimje-

sta polazne rute plovila VLO-

RA-17.

Dalje aktivnosti koje je naša

granična policija sprovela do-

vele su do lociranja još jednog

plovila i još dva lica. Naime,

službenici SGP-a su juče, 10.

januaraoko2:10časova,detek-

tovali RIB plovilo koje je iz Al-

banije uplovilo u Crnu Goru i

uputilo se prema zapadu. Oko

5 časova plovilo RIB je, nakon

uplovljavanja u rijeku Sutori-

na, privezano u blizini plaže

gdje su ga službenici SGP i

kontrolisali. Tom prilikom su

zatečeni E. G. (23) i F. I. (23) iz

Vlore,državljaniAlbanije,pro-

tiv kojih je podnijeta prekršaj-

na prijava zbog nezakonitog

prelaska državne granice.

Sumnja se da je plovilom

upravljao F. I, dok je E.G. bio

saputnikna plovilu. F. I. nepo-

sjeduje dozvoluza upravljanje

čamcem niti dokumenta za

plovilo, a takođe za ovo plovilo

ne postoji ni vinjeta. Zbog po-

činjenih prekršaja iz Zakona o

sigurnosti pomorskeplovidbe,

F. I. je upućen kod inspektora

pomorske plovidbe radi daljeg

postupanja.

Odsvihpetosobauzetesuizja-

ve koje će biti predmet dalje

obrade u vezi sa međunarod-

nimkrijumčarenjemmarihua-

ne.

Crnogorska policija nastavlja

sa aktivnostima u vezi sa ovim

događajima, u komunikaciji sa

kolegama iz italijanske i alban-

ske policije. Naša policija će

sve potrebne podatke do kojih

je došla dostaviti kolegama u

Italiji i Albaniji.

C.H.

Crnogorska policija sa kolegama iz Albanije i Italije presjekla lanac šverca droge

ILUSTRACIJA

Zaplijenjeno

600kilograma

marihuane

Službenici

crnogorskog SGP

presjekli međunarodni

lanac krijumčarenja

marihuanemorskimputem

od Albanije ka Italiji. Kod

nas zaplijenjena tri plovila,

zahvaljujući našim

saznanjima u Albaniji

otkrivena droga

PETNJICA

Džip volvo „XC

60“ petnjičkih tablica, vlasni-

ka Adisa Kršića, izgorio je juče

ujutro i u potpunosti je uništen,

prenosi Radio Petnjica.

Kako prenosi ovaj portal, sum-

nja se da je požar podmetnut, a

policija i kriminalistički tehniča-

ri bili su na licumjesta.

Službenik policije, koji je više

od 25 godina u službi, za ovaj

portal rekao je da je ovo prvi

slučaj paljenja automobila na

području Bihora.

Uviđaj je obavila petnjička poli-

cija, a istraga će utvrditi detalje.

C.H.

Izgorjelo vozilo Adisa

Kršića u Petnjici

Požar na

džipu je

podmetnut

BEOGRAD

Vladimir Šara-

nović (41), koji se tereti da

je u decembru 2015. godine

ubio advokata Vladimira Zre-

leca na Vračaru, biće danas

saslušan u Višem sudu u

Beogradu povodomodluke

o pritvoru koji mu je određen

dok je bio u bjekstvu - piše

Tanjug.

Protiv Šaranovića je u Višem

javnom tužilaštvu u Beogra-

du u toku istraga za krivično

djelo teško ubistvo u saiz-

vršilaštvu, a tužilaštvo nije

vezano zakonskim rokomod

48 sati za njegovo saslušanje,

već će ga ispitati naknadno,

rečeno je Tanjugu.

Šaranoviću je još 17. novem-

bra Viši sud odredio pritvor

na predlog tužilaštva, kada je

izdao i naredbu za raspisiva-

nje međunarodne potjernice

za njimpo kojoj je uhapšen u

okolini Zrenjanina.

Šaranović se sumnjiči da je iz

kola u pokretu 1. decembra

2015. godine ubio advokata

Zreleca ispred zgrade u kojoj

je imao advokatsku kance-

lariju na Vračaru, a inače je

bio branilac njegovog rođaka

Slobodana Šaranovića, koji je

ubijen u Budvi.

Tri nedjelje nakon oružanog

napada, advokat je podlegao

povredama u Urgentnom

centru.

C.H.

HapšenjeŠaranovića

Istraga protiv osumnjičenog

za ubistvo advokata Zreleca

Šaranović

danas pred

sudijom

PODGORICA

VeselinSmo-

lovićod jučenijenačelnik

odjeljenja graničnebezbjed-

nostiHercegNovi, pa će to

mjestodo imenovanja novog

načelnikapokrivatiDejan

Janković.

Janković je obavljao funkciju

pomoćnika načelnika OGB

HercegNovi.

Kako se navodi u saopštenju

policije, do kadrovskih pro-

mjena došlo je nakon konsul-

tacije direktora Uprave polici-

je Slavka Stojanovića sa

pomoćnikom za Sektor gra-

nične policije VeskomDamja-

novićem.

Smoloviććebiti raspoređenna

druge poslove i zadatke u Up-

ravi policije.

Prije tri sedmice Stojanović je

sagledavajući potrebe službe,

izvršio kadrovske promjene i

smijeniošefovehercegnovske,

kotorske i tivatske policije.

Za načelnika CB Herceg Novi

postavljen je Goran Banićević,

koji je bio viši policijski in-

spektor prve klase za kontrolu

zakonitosti primjene policij-

skihovlašćenjauOdjeljenjuza

unutrašnjukontroluradapoli-

cijeMUP-a.

Banićević je ranijih godina bio

šef hercegnovske policije, a

smijenjen je 2013. godine kada

je na njegovomjesto tada ime-

novanMilošVučinić.

Vučinić je 22. decembra po-

stavljen za šefa cetinjske poli-

cije. Načelnik Odjeljenja be-

zbjednosti Cetinje do tada je

bioMihailo Šaranović.

Vučinić je bio komandant Po-

sebne jedinice policije, načel-

nik Odjeljenja bezbjednosti

Danilovgrad i šef Centra be-

zbjednostiHercegNovi.

Odprvepolovine2014. nijebio

u policiji, tada je obavljao duž-

nost koordinatora bezbjedno-

sti u kompaniji Montenegro

erlajnz.

Po odluci Stojanovića, nedav-

no su promjene uslijedile i u

Odjeljenju bezbjednosti Ko-

tor, a za prvog čovjeka postav-

ljen je Živko Ćorić, koji je bio

viši policijski inspektor u CB

HercegNovi.

Novi načelnikOBTivat jeDra-

ganKontić, koji jedodanasbio

viši policijski inspektor u Sek-

torukriminalističke policije.

C.H.

Smijenjen načelnik odjeljenja granične bezbjednosti Herceg Novi Veselin Smolović

Novi šef Dejan Janković

Nikšić

Opljačkana

pumpa

u Zeti

PODGORICA

Pumpa

,,Zeta petrol“ opljačkana

je juče oko 17 sati, ali do

zaključenja broja našeg

lista nije bilo poznato

koliko su razbojnici

odnijeli iz kase.

Napadači su bili maski-

rani i naoružani pišto-

ljem.

Podgorička policija

intenzivno traga za

pljačkašima.

C.H.