Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vlada ćeop-

štinamana sjeverudržave

pogođenimnedavnimze-

mljotresom, ukojemsu

oštećene stotineobjekata,

uplatiti finansijskupomoću

iznosu 10odstoodukupno

utvrđene štete, saznajePo-

bjeda.

Ovu informaciju potvrdila

nam je predsjednica Vladine

komisije za procjenu štete na-

stale od elementarnih nepo-

goda, ministarka bez portfelja

Marija Vučinović. Kako je na-

vela, iznos od 10odsto jemini-

malan, zbog čega Vučinović

očekuje da će Vlada opredije-

liti i dodatna sredstva za po-

moć ugroženimporodicama.

Ažurnost

Zemljotres jačine 5,1 stepeni

Rihterove skale pogodio je 4.

januara, u 11 sati i 46 minuta,

sjevernuregijunašedržave, sa

epicentromna planini Visitor,

kodPlava.Srećom,osimmate-

rijalnešteteitolistomnastari-

jimobjektima, nikonijepovri-

jeđen.

Lokalne komisije u Plavu, Be-

ranama, Andrijevici i Gusinju

na terenu su i na osnovu prija-

va koje su im slali građani pri-

kupljaju podatke o tome koli-

ka jematerijalna šteta.

- Kada lokalna komisija završi

svoj dio posla, zahtjevi dolaze

do Vladine komisije. Nakon

toga imamo obavezu da se u

roku od 33 dana sastanemo da

sve „papirološki“ koncipira-

mo i odradimo naš dio posla.

Koliko budu ažurne komisije

na lokalnom nivou, mi ćemo

biti još ažurniji - kazala je Vu-

činović.

Predsjednik opštine Plav Or-

han Šahmanović rekao nam je

jučedaočekujedaćenajkasni-

je za 10dana procijeniti kolika

je oštećenja napravio zemljo-

tres i najaviodaćedanaspisati

premijeru Dušku Markoviću

kako bi se dogovorili koliko

novca će biti izdvojeno za sa-

naciju štete. Rekao je i da je do

juče više od 1.100 Plavljana i

Gusinjana prijavilo oštećenje

na kućama.

-Komisijezaprocjenuštetesu

na terenu i očekujemo da će-

mo za desetak dana imati ja-

snu sliku o tome kolika su

oštećenja na kućama, a u me-

đuvremenu ćemo sa Vladom

definisati koliko će novca iz-

dvojiti da pomognu porodica-

ma, kao i koliko će izdvojiti lo-

kalna samouprava – pojasnio

je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, si-

tuacijauPlavu je sada stabilna

i samosudvijeporodice i dalje

iseljene.

- Jedna je smještena kod rod-

bine, dok je druga u hotelu

„Rosi“ uGusinju - naveo je on.

Zloupotrebe

Šahmanović je rekao da će

uraditi sve što je u njihovoj

moći da pomognu porodica-

ma kojima je zemljotres nanio

štetu, ali danemogudanapra-

ve novi domnikome odnjih.

- Žao mi je zbog ovoga što se

desilo, ali ne možemo da na-

pravimonovi domljudima. To

nemogu da očekuju - poručio

je Šahmanović.

Kako bi se izbjegle zloupotre-

be,premariječimageneralnog

direktora Direktorata za

vanredne situacije Mirsada

Mulića, u opštinskim komisi-

jama radiće stručnjaci koji su

već na terenu.

- Na opštinskomnivou formi-

rane su komisije na čijemčelu

su predstavnici lokalnih sa-

moupravakoji će imatimnogo

posla jer je stiglo dosta prijava

građana –precizirao jeMulić.

Predsjednik opštine Berane

Dragoslav Šćekić za Pobjedu

jerekaodajekomisijaza

procjenu štete izašla

na teren i da se još ne

zna kolika je šteta.

- Svim porodicama

čije su kuće tokom

zemljotresa ošte-

ćene do mjere da se

u njima nije mo-

gao nastaviti

boravak obez-

b i j eđen j e

smještaj –

kazao j e

Šćekić.

PODGORICA

-Ministarstvo

unutrašnjihposlova i nadlež-

ne službeove godine realizo-

vaćeplanrevidiranjavo-

začkihdozvolapoosnovu

ljekarskih izvještaja.

Zacrnogorskevozačejeposeb-

no bitno da će se izdavanje lje-

karskih uvjerenja, ali i sam si-

stempolaganja vozačkog ispita

obavljati po strožim kriteri-

jumima, prenio je Portal Anali-

tika.

UAkcionomplanu, usvojenom

krajemprošle godine, kritikuje

se Ministarstvo zdravlja zbog

neispunjenja dva cilja od kojih

se jedanodnosina izraduefika-

sne baze registra traumatiza-

ma, a drugi na uspostavljanje

stabilnog izvještavanja o izda-

vanju ljekarskih uvjerenja i

kontrolnim zdravstvenim pre-

gledima, te izdavanju ljekar-

skih uvjerenja za vozače mo-

tornih vozila, uvjerenja o

privremenoj nesposobnosti,

kaoirevidiranjuvećizdatihvo-

začkih dozvola po osnovu lje-

karskih izvještaja.

Udijelu o revidiranju vozačkih

dozvola u izvještaju se, između

ostalog, navodi da će Fondu za

zdravstvenoosiguranjebiti do-

stavljene sve potrebne infor-

macije za izradu projektnog

zadatka za implementaciju

centralizovanog informacio-

nog sistema koji će podržavati

stabilan sistem izvještavanja,

monitoringa i evidencije izda-

vanja ljekarskih uvjerenja u

skladu sa postojećom zakon-

skomregulativom.

Navedeno je da Ministarstvo

zdravlja radi na uspostavljanju

radne grupe koja će biti tehnič-

ka podrška za realizaciju ove

aktivnosti.

Bićerealizovaniprojekatpove-

zivanja elektronske evidencije

privremenooduzetihvozačkih

dozvola sa registromnovčanih

kazni i prekršajnom evidenci-

jomMinistarstva pravde.

Navodi se i da su formirane no-

ve komisije za polaganje vo-

začkih ispita. Kada je u pitanju

izradanovihtestova,formirana

je radna grupa koju čine pred-

stavnici svih relevantnih par-

tnera.Urađenjenacrtzadataka

za testove i definisan obim po-

jedinihzadataka u testu.

Piše i da će Zavod za hitnume-

dicinskupomoćdobitinekeno-

ve zadatke.

- Potrebno je izvještavanje Za-

voda za hitnu medicinsku po-

moćpodefinisanimparametri-

ma - vrijeme odgovora, time

response hitnemedicinske po-

moći u slučajevima saobraćaj-

nih udesa na čitavoj teritoriji

Crne Gore - zaključuje se u do-

kumentu.

R.D.

Vlada će opštinama na sjeveru uplatiti pomoć u iznosu od 10 odsto od ukupne štete

Vučinović: Koliko

budu ažurne opštine,

mi ćemo biti još više

Za vozački ispit od ove godine stroži kriterijumi

I ljekarski izvještaji biće u bazi podataka

Kočanović: Momdjetetu je potreban dom

Veselin Kočanović iz Murina, čija je stara kuća

znatno oštećena u zemljotresu zbog čega nije

bezbjedna za život, kazao je za Pobjedu da sa

bebomod 20 dana ne može da živi u hotelu i

da će se za dan ili dva vratiti kući.

- Svaki dan sa porodicomputujem čak 20

kilometara iz hotela „Rosi“ u Gusinju do svoje

kuće kako bismo kuvali hranu i obišli mog oca

koji je bolestan. Zaista sam zahvalan opštini

Plav koja mi je pomogla i svim ljudima dobre

volje, ali nam treba neko trajno rješenje -

rekao je Kočanović.

Socijalna služba ih je obišla juče.

- Uslovi u sobi nijesu dobri za dijete, kojem je

potreban dom. Iz opštine Plav su dolazili da

nas obiđu prvog dana kada se desio zemljo-

tres, ali kasnije nijesu. Sa nestrpljenjem čekam

komisiju za procjenu štete jer je neophodno

da oni dođu što prije. Znamda nijesmo jedini

kojima je načinjena šteta, ali imamo praktično

tek rođeno dijete zbog koga se ovomora što

prije riješiti. Ne mogu da ugrožavamdjetetovu

bezbjednost, ali ne mogu ni da budem više u

hotelu - rekao je Kočanović.

On kaže da je „satjeran u ćošak“ .

- Kući nema opravke jer je sva ispucala. Moj

otac neće da izađe iz nje ni po koju cijenu,

pa se nadamda će namVlada pomoći jer bi

bilo dobro da nam sagrade montažnu kuću -

naglasio je Kočanović.

Zemljotres

u Podgorici

Zemljotres manje jačine,

3,0 jedinice Rihterove skale

zabilježen je juče oko devet

sati, sa epicentromu okolini

Podgorice i nije povezan sa

onim koji je pogodio Plav i

okolinu.

Seizmolog Marin Čaveliš

iz Zavoda za seizmologiju

kazao je medijima da seiz-

mička aktivnost u Plavu

koja je počela prije nekoliko

dana i dalje traje, ali da taj

rasjed i ta aktivnost nema-

ju nikakve veze sa ovim

zemljotresom.

- To su dva potpuno odvo-

jena rasjeda, koja nezavi-

sno rade - kazao je Čaveliš.

Iz Zavoda za hidrometeoro-

logiju i seizmologiju naveli

su da je žarište zemljotresa

locirano na dubini od 20

kilometara.

- Na osnovu numeričkog

modela promjene intenzi-

teta sa rastojanjemu ovom

regionu, magnitude zemljo-

tresa i dubine hipocentra,

ovaj zemljotres nije mogao

izazvati materijalne štete u

epicentralnompodručju -

piše u saopštenju.

Komisije za procjenu štete su na terenu i

očekujemo da ćemo za desetak dana imati jasnu

sliku o tome kolika su oštećenja na kućama, a u

međuvremenu ćemo sa Vladomde nisati koliko

će novca izdvojiti da pomognu porodicama, kao

i koliko će izdvojiti lokalna samouprava - rekao je

predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović

J.B./K.J.

Stručnjaci pripremajunove testove

MarijaVučinović

DragoslavŠćekić

MirsadMulić

KućaKočanovićauMurinuvišenijeuslovnazaživot