Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Društvo

zahtjevima –priča on.

Pobjedin sagovornik smatra

da su, ako je uopšte moguće

PODGORICA

Uokviru

programaAkcijaMarija

SklodovskaKiri, koji jepre-

stižni dioOkvirnihprogra-

maEvropskeunije za istra-

živanja i inovacije, odnosno

Horizont 2020, otvoreno je

višeod200poziva za razli-

čitenaučnedisciplineu

ovoj kategoriji stipendija.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva nauke, dio programa

namijenjenjemladimistraži-

vačima, pretežno doktoran-

dima, a otvoreni subrojni po-

zivi za atraktivne stipendije i

savremeneprogrameobrazo-

vanjamladihnaučnika.

-Sveinformacijeootvorenim

pozicijama na evropskim

univerzitetima objavljuju se

naEURAXESSportalukoji je

uspostavilaEvropskakomisi-

ja. Prijavljivanje za ove sti-

pendije je lakše i sa manjom

konkurencijom, nego kad je

riječ o individualnim stipen-

dijama za iskusne istraživače

–navedeno je u saopštenju.

Prijavljivanje se, što je dodat-

na olakšavajuća okolnost,

obavlja direktno kod institu-

cije koja ima već odobren

projekat za sprovođenje pro-

grama naučnog usavršavanja

zamlade istraživače.

- Akcije Marija Sklodovska

Kiri već 20 godina pružaju

mogućnostizameđunarodnu

mobilnost, usavršavanje i

razmjenu znanja. Do sada ih

je koristilo više od 100.000

istraživača različite starosti,

nacionalnostiinaučnihdisci-

plina – naglasili su iz Mini-

starstva nauke.

J.B.

PODGORICA

Međunarod-

naobuka zanastavnike en-

gleskog jezikapodnazivom

Cross-borderClassroom

Connections, koju finansira

Stejt department, počećeda-

nas uBudvi.

Obukućeotvoriliambasadorka

Sjedinjenih Američkih Država

u Crnoj Gori Margaret En Ue-

hara sa šeficom regionalne

kancelarije Stejt departmenta

za engleski jezik DženMekar-

tur i predsjednicomUdruženja

nastavnika engleskog jezika

Crne Gore ELTAMDraganom

Radoman.

- Programće obuhvatiti 40 sati

obuke za oko 75 nastavnika en-

gleskog jezika, eksperata i ad-

ministratora programa engle-

skog jezika, kao što je Access

Microsholarshipprogram,koje

finansiraStejtdepartment-na-

vodi se u saopštenju.

Učesnici obuke su iz Bosne i

Hercegovine, Bugarske, Esto-

nije,Kosova,Makedonije,Crne

Gore i Srbije. Tokom pet dana,

eksperti za engleski jezik iz

SAD-a, uključujući Fulbright

stipendiste i specijaliste izregi-

ona, podijeliće znanje i isku-

stvo sa učesnicima.

- Cilj obuke je pružanje podrš-

ke profesionalnom razvoju na-

stavnika i administratora pro-

grama engleskog jezika koje

finansiraStejtdipartmentiraz-

mjena ideja o tome kako podu-

čavati engleski jezik i američku

kulturu sa fokusom na medij-

sku pismenost, kritičko promi-

šljanje i druge vještine neop-

hodneu21. vijeku - precizira se

u saopštenju. Cilj obuke je ta-

kođe da se osnaži regionalna

saradnja u toj oblasti.

- Obuka je inicijativa regional-

nekancelarijeStejt dipartmen-

ta za engleski jezikuBeogradu,

Ambasade Sjedinjenih Država

u Podgorici i Biroa Stejt depar-

tmenta za obrazovanje i kultu-

ru - kancelarije za engleski je-

zik–piše u saopštenju.

Program sprovodi Udruženje

nastavnika engleskog jezika

CrneGoreELTAM.

R.D.

PODGORICA

Uprava za

bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarneposlovepri-

premila je izmjenePravilni-

kao fitosanitarnimmjerama

za sprečavanjeunošenja, ši-

renja i suzbijanje štetnihor-

ganizamabilja, biljnihproi-

zvoda i objekatapod

nadzorom, koji jeusklađen

saDirektivomEvropskeKo-

misije (EU) 2017/1279 i nje-

govo stupanjena snagu se

očekujeuskoro.

Kako je saopšteno, Evropska

komisija usvojila je izmjene i

dopune Aneksa Direktive

2000/29 o zaštitnimmjerama

protiv štetnih organizama bi-

ljaka, koje se primjenjuju od

početka ove godine. IzUprave

navode da su novi zahtjevi

uvedeni kakobi se spriječio ri-

zikodunošenja i širenjanovih

i opasnih organizama štetnih

za biljkena teritoriji Evropske

unije.

-Veoma jevažnodaseuvozni-

ci, distributeri i proizvođači

pojedinih vrsta bilja i biljnih

proizvoda informišu o odred-

bama ovog pravilnika, radi što

efikasnijeg sprovođenja uvo-

znih procedura. Kada govori-

mo o unošenju bilja i biljnih

proizvoda na teritoriju Crne

Gore, jedna od novina je da će

fitosanitranompregledu pod-

lijegati citrusi i to microcitrus

swingle, naringi adans, swin-

gleamerr, paradajz - solanum

lycopersicum L. i nar punica

granatum L. - navedeno je u

saopštenju.IzUpravesaopšta-

vaju da ovi plodovi, osimnara,

podliježu fitosanitarnompre-

gleduukoliko suporijeklomiz

neevropskih zemalja, a nar -

punica granatumL. podliježe

fitosanitarnom pregledu ako

je porijeklom iz zemalja afrič-

kogkontinenta, saKabeVerde

(Cape Verde), Svete Helene,

Madagaskara, Réuniona, Ma-

uricijusa i iz Izraela.

K.J.

ika porijeklomsa Balkana

AkcijeMarija Sklodovska Kiri

namijenjene i mladim istraživačima

Otvoreno više

od 200 poziva

lavi“ od

dolara

Obuka za nastavnike

engleskog jezika

Uprava za bezbjednost hrane

Pojačan nadzor

uvoza voća i povrća

Osimnaučenog iz

knjige, vrednovaće

i kritički stav đaka

Zavod za školstvo formirao komisiju koja će izraditi

standarde za ocjenjivanje učenika

Svjesni smo što treba damijenjamo.

Treba da stavimo fokus na praktična,

primjenjiva znanja. Naša djeca imaju

fantastična teorijska znanja, ali nemaju

praktična. Reforma ide u tompravcu -

rekao je za Pobjedu direktor Zavoda za

školstvo Rešad Sijarić

če kritički da promišljaju i

istražuju.

Platforma

Direktor Zavoda za školstvo

Rešad Sijarić potvrdio je Po-

bjedi ovu informaciju i kazao

da će komisija izraditi plat-

formusa smjernicamaoocje-

njivanju koje treba da bude u

skladu sa novimpredmetnim

programima zasnovanim na

ishodima. Ocjenjivaće se,

prema njegovim riječima,

znanje,vještine,zalaganjeđa-

ka, radna disciplina, kontinu-

itet uučenju.

- Svjesni smo što treba dami-

jenjamo. Treba da stavimo

fokus na praktična, primje-

njiva znanja. Na Pisa testira-

njima smo negdje na samom

dnu, dok su Finci i Novoze-

lanđani u samom vrhu. Naša

djeca imaju fantastična teo-

rijska znanja, ali nemaju

praktična. Reforma ide u tom

pravcu - učenju na ishodima,

a ne na ciljevima. Šta je ishod,

odnosno rezultat? Recimo,

cilj mi je da igram fudbal. Ok,

igrao sam fudbal. Ishod je je-

sam li pobijedio ili nijesam -

pojasnio je Sijarić.

Ta platforma, kako je poja-

snio, dalje će se specifikovati

prema užem s t ručnom

usmjerenju, odnosno prema

svakom pojedinačnom pred-

metu. Sijarić je istakaodaćeu

ovom poslu primijeniti Blu-

movu taksonomiju.

Ocjenjivanje

- Koristi se u čitavom svijetu.

Fokus je na kritičnosti i krea-

tivnosti đaka. Blumovu tak-

sonomiju, međutim, nećemo

moći da primijenimo u svim

predmetima. Kod prirodnih

nauka je moramo izbaciti. Iz

fizike, recimo, dijete nema

mogućnost da kritikuje Njut-

nov zakon, niti Pitagorinu te-

oremu izmatematike – rekao

je on.

Platformom će, takođe, kako

je istakao Sijarić, nastojati da

ujednačekriterijumeocjenji-

vanja. Poznato je, kaže on, da

je u određenim školama kod

nekihprofesora ,,teško“dobi-

ti bolju ocjenu, dok nije isti

slučaj sa nekim drugim na-

stavnicima.

- Cilj je usaglasiti kriterijume

prema ishodima. Kada se

usvoje standardi nastavnik

mora biti realan ocjenjivač –

kazao je on.

Kako se nastava u školama od

septembra prošle godine od-

vija po novim programima,

Sijarić ističe da je izrada ove

platforme na neki način naj-

teži dioposla.

-Svemožetedobrouraditi,ali

je ocjenjivanje najosjetljivije.

Uvijek je podložno procjeni

da li je nađena najboljameto-

dologija ili ne - istakao je on.

Kada komisija izradi platfor-

mu, organizovaćeseobukeza

nastavnike.

N.Đ.

PODGORICA

Zavodza

školstvo formirao jekomi-

sijukoja će zanastavnike

narednihdanapočeti da

izrađujepreporukekojim

ćeprecizirati standarde

zaocjenjivanjeđaka, jer se

višenećevrednovati samo

nivonaučenoggradiva iz

knjige, već i kritičkopro-

mišljanjeučenikaoodre-

đenimpojavama, njihov

stav i kreativnost, saznaje

Pobjeda.

Komisiju čine predstavnici

Ministarstva prosvjete, Za-

voda za školstvo, Ispitnog

centra,kaoiodređeniprofe-

sori, a kada okončaju posao

ova novina u školama poče-

ćedaseprimjenjujeodškol-

ske 2018/2019. godine, od-

nosnoodseptembra. Prema

našimsaznanjima, nadležni

su pristupili uređivanju

standarda u ocjenjivanju,

između ostalog, jer vjeruju

da će tako poboljšati znanje

đaka kako bi postizali bolje

rezultate na Pisa testiranji-

ma, gdje pokazuju loše

praktično znanje. Izmijeni-

će ovim, takođe, praksu na-

stavnika koji uglavnom

ocjenjuju samo nivo savla-

danog gradiva iz knjige, jer

želedaosposobeučenikeda

osimteorijskogznanja,nau-

MORAMOPROMIJENITIREZULTATE

NAPISATESTIRANJIMA:

RešadSijarić

FahredinĆ. objašnjava da je

situacija sa zarobljenicima

veoma složena, a unaročito

teškompoložaju suoni koji

sudopali šaka kurdskoj mi-

liciji, a takvih je dvadesetak

govoriti iole optimistički, u

najpovoljnijem položaju za-

robljenici regularne sirijske

armije, jer iporedsvegaštose

u toj državi događalo u po-

sljednjih šest godina, neke

institucije i djelovi admini-

strativnogaparatapodsvoje-

vrsnim sumonitoringom re-

levantnih i autoritativnih

međunarodnih organizacija,

pa bi semoglo vjerovati da su

neke od konvencija koje se

odnosena ratne zarobljenike

već na snazi.

Dogovornooslobađanje

Za sada nema pouzdanihpo-

dataka da li je neko od 18 bal-

kanskih zarobljenika sirijske

armije ipakstradao, ali sezna

dasumisionariraznihhuma-

nitarnih organizacija sa ovih

prostora u Siriji još od sredi-

nedecembraprošle godine, a

krajem januara na desetod-

nevni boravakuSirijućekre-

nuti i naš sagovornik, zatim

AnelaS. izKosovskeMitrovi-

ce i ElmaĐ. izPrištine.

Misija će se odvijati u sarad-

nji sa sličnimhumanitarnim

organizacijama istovjernika

iz Turske, Albanije, Bosne i

Libije, a njen osnovni je cilj

dodatno evidentiranje i što

preciznije lociranje zaro-

bljenika na svim stranama,

nakon čega bi se uz pomoć

islamskih autoriteta iz ra-

znihvjerskihzajednicaotvo-

rio proces njihovog „dogo-

vo r nog , pa c i f i s t i č kog

oslobađanja, uključujući i

oprost, odnosno pomilova-

nje“.

Naš sagovornik je uvjerenda

je ovakva humanitarna kon-

cepcijarealna, aukojojmjeri

- preciznije bi moglo da se

zna oko 10. februara, po po-

vratkumisionara iz Sirije.

R.TOMIĆ

Osudbinimnogih

zarobljenikanezna seništa