Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

Pošto jeko-

misija za žalbeodbila žalbu

predsjednikaSindikataod-

brane i VojskeCrneGore

NenadaČobeljića zbogpri-

jevremenogpenzionisanja,

on jepodnio tužbuUprav-

nomsuduCrneGorepreko

advokatskekancelarije „Iu-

stitia“.

U tužbi piše da odluka treba

da bude poništena.

Čobeljić je podnio žalbu ko-

misiji za žalbe, kojom je tra-

žio poništenje rješenja o nje-

govom pr i j evremenom

penzionisanju. U žalbi, koja

je odbijena, se tražilo da se

njegov predmet vrati Mini-

starstvu odbrane na ponovno

odlučivanje ili da sepreinači i

utvrdi apsolutnoništavnim.

R.D.

PODGORICA

Skupština

CrneGorepredložila jeda

Ustavni sudodbijeprijed-

log zaocjenuustavnosti Za-

konaoparničnompostup-

kukoji supodnijeli

poslaniciDemokratskeCr-

neGore.

Demokrate navode da su čla-

nomna osnovu kojeg državi i

njenimorganima,kaoučesni-

cima u sudskim postupcima,

pripada pravo na troškove

prema advokatskoj tarifi, po-

vrijeđena načela jednakosti i

zabrane diskriminacije jer su

strankeusudskompostupku,

iako se nalaze u istoj situaciji,

dovedene u različit položaj.

Premaocjeni parlamenta, os-

porena norma zasniva se na

pravilu „gubitnik plaća“, pre-

ma kojem neuspješna strana

mora platiti troškove uspješ-

ne strane.

Načelo na kojem počiva pra-

vilo da „gubitnik plaća“ teži,

kako se navodi, legitimnom

cilju obezbjeđivanja pravil-

nog djelovanja pravosudnog

sistema i zaštite prava drugih

odvraćanjem potencijalnih

tužitelja od pokretanja neu-

temeljenihsporovailipodno-

šenja previsokih tužbenih

zahtjeva bez posljedica.

- Ovo pravilo ne mijenja či-

njenicada se istaprimjenjuju

na građanskopravne postup-

keukojima je strankadržava,

čime joj se omogućuje da od

neuspješne stranke naplati

troškove zastupanja, jer se ne

može smatrati da država ima

neograničene resurse, te bi i

država, kao i druge stranke,

trebaladauživazaštituodne-

osnovanih parnica – piše u

obrazloženju, prenosi agen-

cijaMina.

Kako se navodi, prema advo-

katskoj tarifi te se nagrade u

parničnim postupcima na-

čelno izračunavaju u odnosu

na vrijednost predmeta spo-

ra.

- Sve navedeno potvrđuju

presude Evropskog suda za

ljudska prava - Klauz protiv

Hrvatske (2013. godine) i

Cindrić i Bešlić protivHrvat-

ske (2016. godine) –navodi se

u odgovoru crnogorskog par-

lamentaUstavnomsudu.

Inicijativu za ocjenu ustav-

nosti Zakona o praničnom

postupku podnijeli su posla-

nici Demokrata - Momo Ko-

privica, Zdenka Popović, Da-

nilo Šaranović, Valentina

Minić i DženanKolić.

R.D.

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/NOVIPAZAR

Premapodacima četiri ne-

formalneorganizacijena-

staleodnekadašnjih

logističkihćelija za „regru-

tovanje“ radikalnih islami-

stanaKosovu i Sandžaku,

donovembraprošle godine

na sirijskimratištima zaro-

bljeno je60bivšihdžihadi-

sta - državljanaBosne i

Hercegovine, Srbije, Koso-

va i CrneGore.

Najviše je bosanskohercego-

vačkih državljana - 25, zatim

kosovskih - 20, srpskih - 12 i

crnogorskih - tri. Manje od

trećine (18) zarobile su oru-

žane formacije sirijske armi-

je, doksu42osobeuzaroblje-

ništvu raznih vojski i milicija

koje su se borile protiv tako-

zvane ISILdržave, ali su i po-

red toga ostale protivnice

zvanične sirijske vlasti.

Kurdskimetodi

Nekadašnji aktivista

novopazarskog Fur-

kana, a sada jedan

odlideraslužbeno

neregistrovane

vjerskehumani-

tarnemreže Fa-

hredinĆ. objaš-

n j a v a d a j e

situacija sa za-

robljenicima ve-

oma složena, a u

naročito teškom

položaju su oni koji

sudopali šakakurdskoj

miliciji, a takvih je dvade-

setak.

Radi se uglavnom- kaže on, o

bivšimborcimakoji sudezer-

tirali nakon teških poraza

ISIL jedinica, pokušavajući

da se preko teritorija koje

kontrolišu Kurdi najkraćim

koridoromdomognu granice

Turske.

- Nastojali smo da na razne

načine, preko provjereno ja-

kih veza stupimo u kontakte

sa ljudima bliskim kurdskim

lokalnim vlastima koje kon-

trolišupunktovenakojimasu

našiistovjerniciizemljaciza-

robljavani ali, džaba – ispri-

čao je naš sagovornik.

Međunarodnazaštita

Kaže da su uspjeli, negdje u

novembru prošle godine da

dobijupriličnopouzdanu in-

formaciju da su petnaestori-

ca živi, ali njihovo oslobađa-

nje ne dolazi u obzir bez

adekvatne otkupnine.

-Od20do30hiljadadolara„po

glavi“uzbezbjedantransferdo

granice sa Turskom. Sve dalje

od toga je Alahova volja, što

znači da nema nikakvih garan-

cija i kada bi se otkupnina do-

stavila u skladu sa kurdskim

PODGORICA

Doskoraš-

nji rukovodilacPortala

RTCGSlavkoĐurđić, kojeg

je smijeniladirektorica

Javnog servisaAndrijana

Kadija, smatrada jeSavjet

temedijskekućeprigrabio

ovlašćenjakojamupoza-

konunepripadaju i udu-

žemperiodu seotvoreno i

grubomiješaouuređivač-

kupolitikuJavnog servisa.

On je u intervjuu za Portal

Analitikarekaodasu„brižlji-

vimmeđunarodnim posma-

tračima“ promakle neke

ključne tačke o kojima je Sa-

vjet raspravljao.

- Donedavno je, na svakoj

sjednici Savjeta, posljednja

tačka bila „Razmatranje rada

informativno-političkog

programa izmeđudvazasije-

danja“. Tom su prilikom po-

jedini članovi analizirali emi-

sije, uređivačke postupke u

Dnevniku i kontakt emisija-

ma i sugerisalikojihbigostiju

trebalo da bude manje, a ko-

jihviše, tekoji izvoridaseko-

riste, a koji ne. Kad su i sami

shvatili da time flagrantno

krše nezavisnost Javnog ser-

visa, tusu tačkupreimenova-

liu„RazmatranjeradaRTCG

izmeđudvije sjednice“, što je

samo drugo pakovanje istog

proizvoda- istakaojeĐurđić.

On kaže da je interesantna

pozicija Savjeta RTCG, ko-

jem je zahvaljujući pojedin-

cima injihovim„domišljanji-

ma Statuta i pravilnika,

protivustavno i protivzako-

nito omogućeno direktno

miješanje u uređivačku i po-

slovnupolitiku“.

-Udesili suda budunedodir-

ljivi i neodgovorni i da nijesu

uhvaćeni u konfliktu intere-

sa, neki bi od njih u Savjetu

dočekali penziju. Iz menad-

žmenta, naravno, niko nije ni

zucnuo, ali zucnuo, uzprista-

nak na ulogu transmisije za

mnoge nerazumne i nezako-

nite odluke. Zato bi kadrov-

skiinoviraniSavjettrebaloda

povede računa o timaspekti-

ma, a da predsjednika malo

„odmori“. Zajedno s njego-

vomtransmisijom- istakaoje

Đurđić.

Rekaojeda„centrineformal-

nemoći unutar Javnog servi-

sa“ nemaju interes da Javni

servisbude jaki stabilan, iako

se preko „glasnogovornika

prenemažu nad njegovom

zlehudom sudbinom i tobož

hoće da ga zidaju od teme-

lja“.

- Njima treba upravo ovakav,

tehničko-tehnološki i ka-

drovski zapuštensistem.Kao

takav, podesan da provedu

„mirnu političku tranziciju u

Crnoj Gori“, ali i određene

poslovne mahinacije. Reci-

mo, niko neće ozbiljno da

analizira drastičan pad pri-

hodaodmarketinga.Logično

bi bilo pitanje ko je i zašto

smanjio rabat agencijama i

ko je od toga imao korist, te

kakosenamarketingodrazio

pad gledanosti - naveo je

Đurđić.

On je istakao da uprkos me-

dijskomratuuCrnojGori, na

Portalu RTCGmogli su se za

vrijeme dok je bio rukovodi-

lac naći tekstovi Pobjede, Vi-

jesti, Dana, portala Ana-

litika, CdM-a, Pinka M,

Antene M i svih drugih

medija u zemlji i regio-

nu.

- Savjeta i menadžmen-

ta biće i mijenjaće se.

Istokao i urednika.Ali,

kršenje principa o ko-

jima sam govorio

srušiće svakog,

ma kakvu moć

imao ili umislio

da ima. Prije

ili kasnije -

poručio je

Đurđić.

K.J.

Nenad Čobeljić podnio

tužbu Upravnomsudu

Izjašnjenje o Zakonu o parničnompostupku

Skupština predložila

da Ustavni sud odbije

inicijativu Demokrata

SVJEDOČENJA

: Kakva je sudbina bivših džihadista - zaroblje

Smijenjeni rukovodilac Portala RTCG smatra da je Savjet prigrabio ovlašćenja kojamu ne pripadaju

SlavkoĐurđić

Đurđić: Grubomiješanje

u uređivačku politiku

Otkupnina „po

20do 30hiljad

ILUSTRACIJA

NenadČobeljić

Među

zarobljenicima iz

našeg regiona najviše je

bosanskohercegovačkih

državljana - 25,

zatimkosovskih -

20, srpskih - 12 i

crnogorskih - tri

Pobjedin sagovornik

smatra da su, ako je uopšte

moguće govoriti iole

optimistički, unajpovoljni-

jempoložaju zarobljenici

regularne sirijske armije