Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Fond rada

je, zaključno sa 21. decem-

bromprošle godine, ispla-

tiootpremninevrijedne

2,07miliona eura za 1.077

stečajaca ili radnikakoji su

proglašeni tehnološkim

viškom, anijesuostvarili to

pravokodbivšegposlodav-

ca.

Direktor Fonda rada Kemal

Đečević Pobjedi je kazao da

je za isplatu preostalo još 78

rješenja u ukupnom iznosu

od 150.228 eura.

- Isplataotpremninapo1.926

eura će biti početkom tekuće

godine - najavio je direktor.

U Fondu se obrađuje još tri

hiljade zahtjeva za isplatu

potraživanja iz rada.

- Najveći broj neobrađenih

zahtjevaseodnosina279biv-

ših radnikaVunka, 147Fabri-

ke celuloze i papira, 128 Ti-

teksa, 123 GK Titograd. U

ovom trenutku nije moguće

procijeniti koliko zahtjeva u

obradi ispunjava uslove pro-

pisane zakonom, niti sred-

stva potrebna za njihovu

isplatu–objašnjavaĐečević.

Podsjetio je da je Fond rada

od osnivanja isplatio 14.337

rješenja po osnovu otpre-

mnina, uukupnomiznosuod

27,6 miliona eura. Fondu je

predato ukupno 21.600 za-

htjeva.

Fond bivšim radnicima, koji

su zbog stečaja ostali bez po-

sla, ne isplaćuje samo otpre-

mnine, nego i dug za zarade i

naknade zarada.

-U2017.isplaćenoje79rješe-

nja za zarade, naknade zara-

da i uplatu doprinosa za PIO

uukupnomiznosuod133.473

eura. Od toga se 109.985 eura

odnosi na zarade, a 23.488

eura je uplaćeno za doprino-

se –kažeĐečević.

Fondu rada je u prošloj godi-

ni predato 105 zahtjeva za

uplatu doprinosa bivšim za-

poslenim,štoimnedostajeza

sticanjeuslovazapenziju, jer

poslodavac nije vršiouplate.

- Ovi zahtjevi su u postupku

obrade. U njihovom rješava-

nju problem predstavlja

zakonska odredba

kojom se ova prava

mogu ostvariti

teknakonokon-

čanja stečaja –

o b j a š n j a v a

Đečević.

Za tekuću go-

dinu budže-

tom je Fondu

rada za isplatu

po t raž i van j a

opredijeljeno 1,2

miliona eura.

- To je za 650 rješenja

bivšimzaposlenimakoji-

ma je, do dana stupanja na

snaguZakonaoradu,prestao

radni odnos kod poslodavca

usljed stečaja ili su proglaše-

ni tehnološkim viškom.

Budžetom je planirano

350.000eurazapotraživanja

stečajaca, koja se odnose na

isplatu zarada, naknada za-

radazbogprivremenesprije-

čenosti za rad, naknade štete

za neiskorišćeni godišnji od-

mor usljed krivice posloda-

vaca, otpremnine zbog odla-

ska u penziju u kalendarskoj

godini u kojoj je pokrenut

stečajni postupak, naknade

štete na osnovu odluke

suda donijete u kalen-

darskoj godini ukojoj

je pokrenut

stečajni postupak, zbog po-

vrede na radu ili profesional-

nogoboljenja.Tujei200.000

eura za uplatu doprinosa bi-

šim zaposlenim za godine

staža koje im nedostaju za

sticanje uslova za penziju, za

koji period poslodavac nije

uplaćivao taj

doprinos -

kazao je

Đečević

našoj re-

dakciji.

M.P.M.

Fond rada lani isplatio dvamiliona za 1.077 stečajaca

Ove godine 1,2miliona

eura za 650 radnika

U obradi

još tri hiljade

zahtjeva za

isplatu potraživanja

iz rada i to 279 iz

Vunka, 147 iz beranske

fabrike papira, 128 iz

Titeksa i 123 iz GK

Titograd

ne dionice autoputa

ela

ljeta

pravo da očekujemo završetak

svih radova u previđenom ro-

ku - zaključio jeMujević.

Dinamika

IZCRBCsuPobjedi kazali da je

iskop svih 16 tunela u završnoj

fazi.

-KodVjeternika, koji jenajduži

tunel sa cijevima od tri i 2,8 hi-

ljadametara,ostalojedasepro-

bije još 800 metara, što očeku-

jemo do kraja aprila. U prvoj

polovini 2018. godine očekuje

nas i završetak proboja na osta-

limtunelima – kazali suCRBC-

a i dodali da se uporedo izvode

radovi na unutrašnjim obloga-

mau tunelima, dok sunamostu

Moračica svi stubovi završeni u

najavljenimrokovima.

- Počela je izrada nultog se-

gmenta rasponske konstrukci-

je, koji će spajati stubove. To je

zahtjevniji dio posla od izliva-

nja stopa, pa je očekivani dnev-

ni napredak sporiji, jer se sve

radi na visini iznad 100 metara

- naglasili su predstavnici

CRBC.

Dužina mosta Moračica je 960

metara,anajvišegstuba180me-

tara, dok je maksimalni raspon

među stubovima 190metara.

- Lani su probijeni tuneliMrke,

Klopot, Vilac i Jabučki krš i po-

čeli radovi na svim objektima.

Sada je autoput najveće gradili-

šteuCrnojGori i jednoodvećih

u regionu - rekli su iz CRBC-a i

dodali da je trenutnoangažova-

no 70 podizvođača, od čega je

oko 85odsto crnogorskihkom-

panija.

- Zadovoljni smo njihovim

učinkom i profesionalnim od-

nosom prema poslu - poručili

su izCRBC-a.

Gradnja prioritetne dionice,

dugačke41kilometar,trebalobi

da bude završena u maju 2019.

godine, a koštaće 809 miliona

eura.

S.POPOVIĆ

broj

dvostručen

broja angažovanih za 12 mjeseci jasan

je pokazatelj povećanja obima posla -

kazali su iz CRBC i dodali da planiraju da

povećaju broj kineskih i lokalnih radni-

ka, zavisno od potreba gradilišta i obima

radova.

PODGORICA

Poreska

uprava je jučeobjavilapravil-

nik i obrazacprijave zapla-

ćanjeporezanadobit prav-

nih licakoji jedevet odsto.

On se, podsjetimo, plaća elek-

tronskimputem.

Ovaj porez iz poslovne 2017.

treba, kako zakon nalaže, da se

plati u roku od tri mjeseca od

isteka perioda za koji se obra-

čunava.

Poreski obveznik uz prijavu

dostavlja i bilans uspjeha, bi-

lans stanja.

Zakon je predvidio i kazne u

slučaju nepoštovanja obaveza.

Kazne za pravno lice kreću se

od 550 do 16.500 eura, ako ne

obračuna,netačnoobračunaili

ne uplati porez po odbitku na

isplaćeneprihode, akoupropi-

sanom roku ne podnese izvje-

štaj o obračunatom porezu po

odbitku, ne podnese poresku

prijavu ili akouzprijavunedo-

stavi dokaz o uplaćenompore-

zu, odnosno bilans uspjeha i

stanja. Ista kazna sljeduje i ako

obračuna porez na dobit su-

protno zakonu.

Odgovornom licu u pravnom

licu zaprijećena je novčana ka-

zna od 110 eura do 1.100 eura.

M.P.M.

Poreska uprava objavila pravilnik i obrazac prijave poreza na dobit

Kazne za prekršaje

do 16,5 hiljada eura

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna lista

PODGORICA

Nacional-

na turističkaorganizacija

predstaviće aktuelnu tu-

rističkuponuduCrneGo-

rena sajmu turizmaVa-

kantiebeurs 2018. u

UtrehtuuHolandiji, sa-

opštili sunjeni predstav-

nici.

Na štandu NTO ponudu će

predstaviti lokalne organi-

zacije Budve, Bara, Podgo-

rice i Ulcinja, HP Budvan-

ska rivijera, turističke

agencije Montenegro Rei-

zen, Eksplorer i Rams, kao i

predstavnici sektora kam-

pova Crnogorskog turistič-

kog udruženja.

Sajam Vakantiebeurs, koji

će trajati do nedjelje, oku-

plja 1.200 izlagača i 100 hi-

ljada posjetilaca i jedan je

od najvažnijih u zemljama

Beneluksa.

N.K.

NTO na sajmu turizma u Utrehtu

Predstavljaju

ponudu

u Holandiji

PODGORICA

Željeznička infra-

struktura zakazala je vanrednu

sjednicu skupštine akcionara za 31.

januar ove godine.

U pozivu za sjednicu, koji je objavljen

na sajtu Montenegroberze, su samo

dvije tačke dnevnog reda razrešenje

članova Odbora direktora i izbor

novih. U Odboru direktora ove irme

sada su HasimDacić, predsjednik i

članovi Predrag Lutovac, Neda Dabo-

vić, Ljubomir Sošić i Biljana Šofranac.

M.P.M.

Željeznička infrastruktura

zakazala vanrednu skupštinu

akcionara za 31. januar

Biraju

novi bord

direktora

PODGORICA

Partija penzionera, invalida i

restitucije podnijela je juče krivičnu prijavu protiv

direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše

zbog nesavjesnog rada i zloupotrebe službenog

položaja.

U prijavi koju su u ime stranke potpisali Momo Jok-

simović, prof. dr Mile Milinović i prof. dr Kosara

Đokić se navodi da je Mugoša nečinjenjemnanio

štetu Fondu PIO i državnombudžetu od 16

miliona eura. Oni takođe tvrde da je ukupna

šteta po EPCG i državu preko 100miliona

eura.

Podsjetili su i da je ova stranka 13.

decembra prošle godine pod-

nijela krivičnu prijavu protiv

članova borda direktora

EPCG ,,zbog orga-

nizovane pljač-

ke“.

M.P.M.

Partija penzionera, invalida i restitucije

nezadovoljna radomPoreske uprave

Podnijeli krivičnu

prijavu protivMugoše

Direktor

Monteputa

Jonuz Mujević

zadovoljan

dinamikom

i kvalitetom

radova i očekuje

da će kompletan

posao biti

završen u

ugovorenom

roku

Kemal Đečević

Tunel Vjeternik

MiomirM.Mugoša