Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

UBandićima,

naselju izmeđuPodgorice i

Danilovgrada, gradiće se

projekatEko siti, naseljekoje

će imati oko 1.400 stambenih

jedinica i 7.000 stanovnika -

najavio je zaPobjedudirek-

torCrnogorskog fonda za so-

lidarnu stambenu izgradnju

DaniloPopović. Vrijednost

ovogprojekta je, kako jedo-

dao, 250miliona eura. Eko

naseljeovakvevrstebi bilo

prvonaBalkanu.

- Od polovine prošle godine

pregovaramo sa pet arapskih i

izraelskih investicionih fondo-

va, jer je tek početkom 2017.

usvojenprostorniplan.Ovifon-

dovi su slična naselja radili po

Španiji, Engleskoj, Novom Ze-

landu Australiji i oni bi vidjeli

koji je dio njihove zarade, po-

sebno u tržišnim centrima, ho-

telima, ambulantama, školi –

kaže Popović i objašnjava da se

radi o fondovima koji ne ulažu

ispod 150miliona, a ovaj proje-

kat im se dopada zbog geograf-

skog položaja, jer je 75 km od

zimskogcentraŽabljaka,80km

odmora, 14kmodaerodroma, a

planirana je izgradnja bulevara

sa četiri trake od Danilovgrada

doPodgorice.

Naveo je da su zainteresovani i

penzioni fondovi iz Londona,

Pariza,Rimadakupestanoveza

svoje korisnike.

- Idejni projekat su nam radili

Španci 2009. godine, ali je tada

na tom prostoru bila predviđe-

na zelena površina. Pokrenuli

smo zahtjev zamoguću izgrad-

nju naselja za potrebe zaposle-

nih u Danilovgradu, Nikšiću i

Podgorici, gdje bi se otpadne

vode prerađivale, a vjetrenjače

koristile za proizvodnju struje

- kazao je Popović i dodao da su

za ovo naselje zainteresovani i

ambasadori koji u Crnoj Gori

nijesu riješili stambeno pitanje

kroz svoje rezidencije, već

iznajmljuju stanove.

-Većinajezainteresovana,jerbi

se tu radio golf teren sa 16 rupa,

svaka zgrada bi imala bazen i ne

višeod70stanovanatridočetiri

sprata. Naselje bi imalo svoju

zdravstvenu ustanovu, školu,

vrtić, tržni centar… Imali bismo

dio kvalitetnih stanova za ljude

nafunkcijamaidiojeftinijihsta-

nova za one koji nijesu riješili

stambeno pitanje, a vile za am-

basade - kazao je Popović i do-

dao da bi opština Danilovgrad

ustupila plac na korišćenje, na

šta bi Vlada trebalo da da sagla-

snost i oslobodi od plaćanja ko-

munalija. Svezgradebi se radile

odprirodnihmaterijala, a stola-

rija bi bila drvena. Naselje bi ra-

dili u pet faza i za pet godina za-

vršili projekat.

N.KOVAČEVIĆ

Direktor Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju

Danilo Popović pregovara o novomprojektu

Traže pare za eko

naselje u Bandićima

Intenzivirani radovi na svimobjektima priorite

PODGORICA

Kvalitet ra-

dovana autoputu je zaista

dobar i u skladu saugovo-

rom, kao i dinamika izvođe-

nja radova– izjavio jedirek-

torMonteputaJonuz

Mujević, koji očekujeda će

prioritetnadionicabiti zavr-

šenauroku. Ukineskoj

kompaniji CRBC, glavnom

izvođačuradova, planiraju

ove godineproboj svih tune-

la, završetakdijelamostova i

većinenasipa i usjekanapri-

oritetnoj dionici.

U okviruMonteputa formira-

na je posebna poslovna jedini-

ca za upavljanje izgradnjom

prioritetne dionice autoputa

Smokovac –Uvač -Mateševo.

- Kvalitetu radova doprinosi

prije svih izvođač i kvalitetan

nadzor nad izvođenjem rado-

va. Domaće kompanije u pot-

punosti izvode ugovorene ra-

doveuskladusaugovoromina

visokom nivou – rekao jeMu-

jević Pobjedi i podvukao da su

svi radovi planirani za prošlu

godinu uspješno privedeni

kraju. Dodao je da sve radove

prati i planirano povlačenje i

trošenje sredstava.

Saradnja

- Dosadašnja saradnja

Monteputa i glavnog izvo-

dača radova, kineske kom-

panije CRBC je korektna, u

okviru ugovorom definisa-

nih odnosa. Saradnja je do-

bra i sa ostalimučesnicima

na izvođenju radova i vrše-

nju nadzora. Posebnih

nerješivihproblemane-

mamo - rekao je Muje-

vić i dodao da, kao na sva-

komgradilištu, ima

određenih problema, koji se

rješavaju na dnevnoj komuni-

kaciji.

-Premadinamici dosada izve-

denih radova, a naročito lanj-

skih, možemo zaključiti da se

izvođač kreće u okviru ugovo-

renih rokova, što nam daje za

Svih 16 tu

probiće d

Za godin

radnika

Na autoputu je uku-

pno angažovano

3.048 radnika, od čega je

1.162 iz Crne Gore i regiona.

- U decembru 2016. godine imali smo

1.488 radnika. Dvostruko povećanje

PODGORICA

Aukcija državnih zapisa

vrijednih 24,45 miliona eura biće održana

u petak.

Na sajtu CBCG se navodi da je rok dospje-

ća zapisa 182 dana, odnosno 16. jul.

Podsjetimo da je prošle godine održano

osam aukcija sa rokomdospjeća od 182

dana.

M.P.M.

Centralna banka Crne Gore najavila za petak

Aukcija 24,4miliona

eura državnih zapisa

PODGORICA

UCrnoj Gori

su svevrste goriva, osimeu-

rosupera95oktana, posku-

piledvadočetiri centa, sa-

opšteno je izMinistarstva

ekonomije.

Litar eurosupera 98 je posku-

pio četiri centa na 1,34 eura, a

eurodizeladvacentana1,2eu-

ra. Lož ulje za veleprodaju je

skuplje tri centa i košta 1,18

eura. Litar eurosupera 95 će i

narednih 15 dana koštati 1,3

eura.

Posljednje promjene cijena

goriva bile su 1. januara, kada

su sve vrste poskupile po dva

centa, zbog povećanja stope

PDV-a na 21 odsto.

Maksimalnemaloprodajneci-

jenegorivauCrnojGoriuskla-

đuju se svakog drugog pone-

d j e l j ka u zav i snos t i od

promjene cijena naftnih deri-

vata na međunarodnom trži-

štu i valutnog odnosa eura i

američkog dolara.

S.P.

Ponovo skočila cijena na nih derivata

Gorivo skuplje dva

do četiri centa

JonuzMujević

Projekat budućegnaselja