Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Politika

rsko-primorske sa

og predsjednika Vučića

VLADA:

Okrećemo leđa

retrogradnimvremenima

Vlada Crne Gore i premijer Duško Marković osudili su

diskriminatorski rječnik mitropolita crnogorsko- pri-

morskog Am ilohija, koji je izjavio da se boji da politika

predsjednika Srbije Aleksandra Vučića „vodi izdaji Srbije i

Kosova“, te da se on bavi vradžbinama jer je Anu Brnabić

postavio za premijerku te zemlje.

Oni su iskazali neslaganje sa rječnikom i pristupom koji

je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao

uvredljiv prema predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić.

- Timprije što takva ocjena dolazi iz Crne Gore, koja ne

prihvata jezik diskriminacije, po bilo kojemosnovu - jasni

su u Vladi.

Takođe, saopštavaju da Vlada Crne Gore ima odličnu

saradnju sa Vladom Srbije i premijerkom lično, na svim

konkretnim i važnimpitanjima od interesa za građane

naše dvije zemlje, kao i za cio region.

- Vjerujemo da i ogromna većina naših građana okreće

leđa retrogradnim vremenima, koja se ovakvim izjavama

pokušavaju oživjeti, kao i svima onima koji i dalje žive u

njima - poručuju u Vladi.

koju njegovu akciju kojom bi

rasplamsavao sukob, on vodi

politiku koja nije protiv Srbi-

je, niti semiješadabi raščistio

druge račune oko crkve - za-

ključio jeGoati.

Predsjednica Helsinškog od-

bora za ljudska prava u Srbiji

Sonja Biserko kaže da je Am-

filohijezašaoupolitičke sfere

na način koji nije prihvatljiv s

obziromna to da suCrna Go-

ra i Srbija sekularne države.

- Ovo je navodno apel da se

Kosovo sačuva, a zapravo je u

funkciji protivljenja dijalogu

Beograda i Prištine i zato se

timeVučićoznačavakaoneko

ko izdaje Kosovo. Providan

potez koji jemogao i da se na-

sluti prateći sve ovo što je bilo

kao tema o Kosovu - rekla je

Biserko zaPobjedu.

Dovođenje u vezu Đukanovi-

ća i Amfilohija, kako to tvrde

srpski tabloidi, ali i štam-

pani,priličnoklimavateza.

-NevidimvezuĐukanovi-

ćaiAmfilohijajerĐukano-

vićpodržavaevropskuori-

jentaciju Srbije tako da je

to jedna prilično klimava

teza. Amfilohije je svih

ovih godina imao podršku

nacionalističkihkrugovau

Srbiji,aprekocrkveidede-

stabilizacija Crne Gore i

aktuelne vlasti. Jedna lini-

ja udara Đukanovića, a sa

druge strane i Vučića, na-

dajući se da će moći da

spriječe njegovu orijenta-

cijukaEU- kažeBiserko.

Ona smatra da Amfilohije

ide mnogo dalje od svojih

ovlašćenja.

- Samo što je on ta ovlašće-

nja dobio tako što je ove tri

decenije imao važnu ulogu

upromovisanju srpskog na-

cionalnog projekta, a u me-

đuvremenu niko nije povu-

kao tu liniju gdje mu

ograničava djelovanje, ta-

ko da je to teško staviti u

okvir koji bi nalagao da

se on ponaša u okviru

svog mandata, i u

okviru onoga za šta je

zadužen - zaključila je

Biserko.

J.ĐURIŠIĆ

Radunović: Amfilohije

nije adresa za ispoljavanje

nezadovoljstva

Treba biti iskren i priznati - kada je Kosmet u pitanju, teško

je danas biti u koži visokih funkcionera u Srbiji. Sa proble-

mom koji se projektovao i realizovao u raznim kuhinjama

posljednjih 50 godina, treba se nositi sad, u krajnje nepo-

voljnimgeopolitičkimokolnostima, napisao je na Fejsbu-

ku poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.

On je pozvao na slogu sav srpski narod navodeći da se

nalaze u teškoj poziciji.

- S druge strane, ko je pozvaniji od Egzarha sveštenog

trona pećkog da brine da neko pod tim teškimbreme-

nom, koje im je istorija donijela, ne popusti? Mitropolit

Am ilohije, koji je svaku stopu te svete srpske zemlje pre-

šao, razbacane kosti naše izmučene braće i sestara prona-

šao, sabrao i sahranio, svakako nije adresa za ispoljavanje

nezadovoljstva - dodao je Radunović.

VladimirGoati

CETINJE

Još uvijek sene

znakada će senastaviti kon-

stitutivna sjednicaSkupštine

prijestonice, a jošmanje je

poznatokoćebiti novi gra-

donačelnikCetinja, akoće

biti predsjednik lokalnog

parlamenta. Izvjesno jeda je

sporazumo formiranjuvlasti

uprijestonici izmeđuDemo-

kratskepartije socijalista i

Socijaldemokratapostignut

krajemprošle godine i da se

čekajupotpisi obje stranena

tomdokumentu. Kada će to

biti, nema zvaničnih infor-

macija.

Podsjetimo, nekoliko dana pri-

je istekaprošlegodineodržana

jekonstitutivnasjednicaSkup-

štine prijestonice na kojoj su

verifikovani mandati odborni-

cimauparlamentu,nakončega

je predsjedavajući, najstariji

odbornik dr Mića Perazić pre-

kinuo sjednicu.

Danima se u prijestonici spe-

kulisalokobimogaobitigrado-

načelnik Cetinja, nakon što je

Aleksandar Bogdanović ime-

novan za ministra kulture. Po-

minjan je Aleksandar Kašće-

lan, pa Oskar Huter, a zatim su

u ,,čaršijskim pričama“ kao

najozbiljniji kandidati pomi-

njani Borislav Prlja i Borislav

Pravilović. Bilo je i onih koji su

na mjestu gradonačelnika vi-

djeli Anu Nikolić, ali takvo ne-

što je manje vjerovatno, jer je

jedan od zahtjeva Socijalde-

mokrata da Bogdanović i nje-

govi najbliži saradnici ne budu

više na vodećimmjestima.

Nova radna sedmica u 2018.

godini donijela je i dva nova

imena sa kojima se licitira za

mjesto prvog čovjeka prijesto-

nice – to suMiloš Ražnatović,

direktor Vodovoda, i Sreten

Mrvaljević,direktorJUOdma-

ralište „Lovćen –Bečići“. Me-

đutim, posljednjih dana sve

češćesečujedaće„novi grado-

načelnik biti iznenađenje za

sve“.

I dok predsjednik Skupštine

mora biti neko ko se nalazio na

izbornoj listi DPS-a, to ne važi

za gradonačelnika.

Mnogo je manje interesantna

funkcijapredsjednikaSkupšti-

ne prijestonice. Na toj funkciji

u jednom trenutku viđena je

MajaĆetković, ali ima imišlje-

nja da bi parlament najbolje

vodio Borislav Prlja, trenutno

glavni administrator.

Izbori na Cetinju održani su

26. novembra, tako da ima do-

voljnovremenazaodlučivanje.

Trimandataosvojila jeSocijal-

demokratska partija, dok supo

dva osvojili Socijaldemokrate i

Stara garda liberala.

J.Đ.

BERANE

Posljednjeg, za-

konompredviđenogdana za

predaju lista za lokalne izbo-

re, koji ćebiti održani 4. fe-

bruarauBeranama, Opštin-

skoj izbornoj komisiji liste

supredale tri koalicije, dvije

partije i jednanezavisna

grupa građana.

Koaliciju „Zdravo Berane“,

koju čine SNP, Demokratski

front, Srpska stranka - dr Mi-

lovan Živković i Ujedinjena

Crna Gora, predvodi aktuelni

predsjednik opštine Drago-

slavDado Šćekić.

Nosilac liste koalicije Berane

pobjeđuje –Milo Đukanović -

DPS, SD,BS jepredsjednikOO

DPS-aBeraneBogdanFatić.

Treću koaliciju na predstoje-

ćimizborimačinićeSDP–De-

mos,anosilacoveizborneliste

je dr RadovanAsanović izDe-

mosa.

Na izborima u Beranama sa-

mostalno će nastupiti Demo-

kratska Crna Gora, čiju listu

predvodi profesor Goran Fo-

lić.Uizbornu trkusamostalno

se uključila i Ura sa listom čiji

je nosilac dr Dragan Labudo-

vić.

I nezavisna lista građana „Ri-

ječ“ Velimira Bata Đurišića

nastupiće na izborima uBera-

nama.

Broj upisanih birača koji će

moći da svoje biračko pravo

iskoriste na izborima zakaza-

nimza4. februar, premapoda-

cima Ministarstva unutraš-

njih poslova, je 23.775. Iz

Opštinske izborne komisije su

saopštili da je za predaju liste

trebalodaseprikupinajmanje

191 potpis podrške.

V.J.

PODGORICA

Socijalistička

narodnapartijana izborima

uUlcinju i Beranamanastu-

pićeukoaliciji saDemokrat-

skimfrontom–potvrdio je

jučePobjediDragan Ivano-

vić, potpredsjednikSNP-a.

- Dali smo ovlašćenje ulcinj-

skom odboru da sklopi spora-

zumo koaliciji uUlcinju. Nosi-

lac izborne liste u toj opštini

bićeizSNP-a,alizasadajošnije

dogovoreno ko će to biti – ka-

zao je Ivanović.

IzvršniodborSocijalističkena-

rodne partije, kako nam je ka-

zao Ivanović, u ponedjeljak je

dvotrećinskomvećinompotvr-

dioodlukuda SNPuBeranama

nastupisaDemokratskimfron-

tom, kao i sa Ujedinjenom Cr-

nomGorom. Nosilac liste biće

DragoslavŠćekić,potpredsjed-

nik SNP-a i predsjednik opšti-

neBerane. SNP je i na prethod-

nim izborima u Beranama

učestvovala u koaliciji sa De-

mokratskimfrontom.

Glavni odbor Socijalističke na-

rodnepartijeprenio jeovlašće-

nja na Izvršni odbor da donese

odluke o koalicionim nastupi-

ma.KakouSNP-uobrazlažu,to

je učinjeno zbog efikasnosti

djelovanja. Za takveodlukepo-

trebna je podrška dvije trećine

članovaOdbora.

Izbori uBeranama i Ulcinjubi-

će 4. februara.

I.K.

Cetinje ni 45 dana nakon izbora nije dobilo gradonačelnika i predsjednika SO

Još nije poznato ko će

zamijeniti Bogdanovića

U susret lokalnim izborima u Beranama

Liste predale tri koalicije,

dvije partije i grupa građana

ŠĆEKIĆ:

„Zdravo

Berane“

će opet

pobijediti

Nosilac liste „Zdravo Bera-

ne“ Dragoslav Šćekić ubi-

jeđen je da će koalicija na

čijem je čelu odnijeti ubjed-

ljivu pobjedu.

– Naša lista je sastavljena od

poštenih i kvalitetnih ljudi,

koji imaju iskrenu želju da se

Berane i dalje razvijaju i da

se očuva ono što smo posti-

gli uminulomperiodu. To je

garant da će građani većin-

ski dati povjerenje koaliciji

„Zdravo Berane“, jer niko

ne želi da se Berane vrati u

period kad je ovimgradom

upravljao DPS, koji je ostavio

milionske dugove – kazao je

Šćekić.

FATIĆ:

Smijenićemo neefikasnu vlast

Siguran u pobjedu koalicije na čijem je čelu,

Bogdan Fatić je kazao da je Demokratska par-

tija socijalista u saradnji sa svojimprogramski

srodnim koalicionimpartnerima sastavila

pobjedničku odborničku listu.

- Pobjednička koalicija Berane pobjeđuje - Milo

Đukanović - DPS, SD, BS predala je danas izbor-

nu listu koju je svojimpotpisima podržao veliki

broj građanki i građana Berana, preko 3000.

Na listi imamo više od 70 odsto novih ljudi

kojima građanke i građani Berana vjeruju i

koji su ostvareni u svojimprofesijama. Lista

na kojoj se nalaze sposobni, stručni i mladi

ljudi garant je smjene nee ikasne vlasti koja je

Berane dovela do najnižih grana. Zahvaljujući

koaliciji DPS, SD i BS Berane će postati uređe-

nije i čistije pomjeri svih građana - kazao je

Fatić.

Socijalistička narodna partija odlučila o nastupu na predstojećim lokalnim izborima

Ivanović: Imali smo dvije trećine na IOGO

O krizi koalicije u Budvi uskoro

Izvršni odbor SNP-a nije razgovarao o krizi koalicije u Budvi,

nakon što je predsjednik budvanskog SNP-a i potpredsjednik

te opštine Veselin Marković kazao da je postizborna koalicija,

koja je u ovomgradu zaključena nakon izbora 2016, raski-

nuta i da je SNP otvorena za nove pregovore. Odbor SNP-a o

ovoj situaciji razgovaraće na narednoj sjednici.

Cetinje

Berane

Dragan Ivanović