Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Politika

Žestoke reakcije na prepucavanjeMitropolije crnog

državnimvrhomSrbije, poglavar SPC podržao srps

OdAm lohija se

ogradio i Irinej

PODGORICA

Patrijarh

srpski Irinej ogradio se ju-

čeod izjavamitropolita

crnogorsko-primorskog

Amfilohija, koji jekazao

dapolitikapredsjednika

SrbijeAleksandraVučića

vodi ka izdaji Srbije iKo-

sova i, suprotnoAmfilohi-

jevimstavovima, ustvrdio

da seVučićbori da sačuva

Kosovo.

- Ljudi mogu da pričaju ovo

ili ono, ali mi vidimo koliko

se predsjednik Srbije Alek-

sandar Vučić bori da sačuva

KosovoiMetohiju-poručio

je patrijarh srpski Irinej na

liturgiji, koju je služio u Ba-

njaluci, povodomDana Re-

publike Srpske. Dodao je i

da se Vučić lavovski bori da

sačuvaKosovo.

- Blagodarimo Gospodu što

nam je podario čovjeka koji

selavovskiborizasrpskina-

rod, a posebno za mučenič-

ko i stradalno Kosovo i Me-

tohiju. Nadamo se i molimo

se Gospodu da predsjedni-

ku Republike Srbije da sna-

ge i moći da se odupre sil-

nim vjetrovima našega

vremena,sanadomivjerom

i uz pomoć božju da nas

Gospodnećeostaviti-rekao

je Irinej oponirajući Amfi-

lohijevom stavu da zvanič-

na srpska politika vodi pri-

znanjuKosova.

Sagovornici Pobjede sagla-

sni su u ocjeni da je Amfilo-

hije posljednjim komenta-

rima još jednom izašao iz

okvira crkvenih nadležno-

stiidaseotvorenonastojimije-

šatiuvođenjedržavnepolitike.

Crkva i(li)država

Profesor beogradskog Fakul-

tetapolitičkihnaukaVladimir

Goati smatra da odnos crkve-

neipolitičkevlastinemoguda

budu kompletno odvojene

grane, ali da je demokratsko

nastojanje da te dvije vlasti

rješavaju pitanja koja su u

njihovoj nadležnosti i da se

nemiješaju jedna udrugu.

- Bavite se dušom, vjernici-

ma, ali ne i poslovima drža-

ve. To je u srednjem vijeku

bilopitanje - da li crkva tre-

ba da vlada, da li je papa

glavni, pa je tako bila aktu-

elna latinska sentenca Cui-

us regio, illius religio - „Čija

je zemlja toga je i vjera“.

Međutim, danas, demo-

kratska teorija je jasna - dr-

žava je odvojena od crkve i

obje vlasti imaju svoja pra-

vila - rekao je Goati za Po-

bjedu.

Dodaje da pitanje Kosova i

Srbije kao i većina pitanja

nije riješeno, ali se, kaže on,

Vučić trudi da to pitanje re-

guliše.

- To je ozbiljna stvar i trajan

proces, a on se trudi da to

riješi nanajboljimogući na-

čin sada kada je Srbija istje-

rana sa Kosova. Amfilohije

ovakvim ponašanjem pre-

lazi ,,crvenu liniju“ između

crkvene i državne vlasti -

kaže profesorGoati.

ProjekcijeoĐukanoviću

Komentarišući kampanju

tabloida u Srbiji, koji su ju-

čerašnje izjave Amfilohija

doveli u vezi sa bivšim

premijerom Crne

Gore MilomĐuka-

novićem, Goati ka-

že da su tonerealne

projekcije.

-Onnije čovjekkoji bi

tohtio, nevjerujemubilo

Ne vidimvezu Đukanovića i

Am lohija jer Đukanović podržava

evropsku orijentaciju Srbije, tako

da je to jedna prilično klimava teza

koju plasiraju tabloidi. Am lohije

je svih ovih godina imao podršku

nacionalističkih krugova u Srbiji,

a preko crkve ide destabilizacija

Crne Gore i aktuelne vlasti. Jedna

linija udara Đukanovića, a sa

druge strane i Vučića,

nadajući se da

ćemoći da

spriječe njegovu

orijentaciju ka

Evropskoj uniji,

kaže Sonja

Biserko

SUKOBUVRHUSPC:

Patrijarhsrpski Irinej

imitropolitAm lohije

PODGORICA

Teroristički

napadnadanparlamentar-

nih izbora 2016. uCrnoj Gori

nijesumogli da isplaniraju i

izveduruski nacionalisti,

pojedinci, ada ruskebe-

zbjednosne službeo tomene

znajuništa, ubijeđen jeVla-

dimirMilov, lider ruske

opozicionepartijeDemo-

kratski izbor i jedanodnaj-

bližihpolitičkih saveznika

ubijenog ruskogopoziciona-

raBorisaNjemcova.

Onu intervjuu za portal Ante-

naMkaže da mu nije do kraja

jasno šta se tačno desilo u Cr-

noj Gori jer je većinu informa-

cija dobio izmedija.

Ipak, siguran je u jedno - uko-

liko je tozaistaakcija izRusije,

nemoguće je da je posrijedi

akcija pojedinaca.

R.P.

Ocjena VladimiraMilova, jednog od najbližih

saradnika ubijenog ruskog opozicionara Njemcova

Pokušaj terorizma djelo

je državnih službi Rusije

PODGORICA

BrajanHojt Ji

podnio jeostavkunamjesto

pomoćnika zamjenikadržav-

nog sekretaraSADzaEvropu

i Evroaziju, potvrđeno jeAl

Džaziri uStejt departmentu.

U odgovoru je navedeno da je

Hojt Ji o napuštanju sadašnje

dužnosti obavijestio kolege u

američkomMinistarstvuspolj-

nihposlova.

Na toj poziciji bio je od 2013.

godine. Kao njegov nasljednik

nezvanično se pominje neka-

dašnji šef misije OSCE-a u Bo-

sni i Hercegovini Džonatan

Mur.

U javnosti se spekuliše da bi

Hojt Ji mogao preuzeti duž-

nost ambasadora SAD-a u jed-

noj oddržavaZapadnogBalka-

na.

BeogradskiBlicobjaviojedabi,

umjesto u Skoplju, što je bilo

ranije najavljivano, mogao pre-

uzeti dužnost američkog am-

basadora uSarajevu.

R.P.

Dolazi li američki diplomata na Balkan

Hojt Ji podnio ostavku

ULCINJ

Rokzapredaju

lista zapredstojeće lokalne

izboreuUlcinju, koji će se

održati 4. februara, istekao

je sinoćuponoć.

Izborne liste, kakojePobjedi

saopšteno iz Opštinske iz-

borne komisije, predali su

Demokratska partija socija-

lista, Socijaldemokrate, So-

cijaldemokratska partija,

Građanski pokret Ura, De-

mokrate,Demokratskaunija

Albanaca i Forca.

Nosilac liste DPS-a pod na-

zivom „Ulcinj pobjeđuje –

Ulqini Fiton Milo Đukano-

vić“ je predsjednik OO DPS

UlcinjLjoroNrekić, ana listi

su 33 kandidata za odborni-

keuulcinjskomparlamentu.

Za nosioca liste Socijalde-

mokrata određen je Ćazim

Hodžić, inače predsjednik

Opštinskogodbora tepartije

uUlcinju.

Listu Socijaldemokratske

partije predvodiće, takođe,

predsjednik ulcinjskog od-

bora strankeNaser Resulbe-

gović.

Nosilac listeGPUra jediplo-

mirani ekonomista Omer

Bajraktari, aDemokrataMi-

lošKopitović.

Na predstojećim lokalnim

izborima u Ulcinju samo-

stalno će nastupiti i Demo-

kratskaunijaAlbanaca i For-

ca. DUA će u kampanji

nastupatipodsloganom„Me

zemër përparaUDSH“ („Sr-

cemnaprijedDUA“).

Nosilac liste Force je stra-

nački lider i aktuelni pred-

sjednik opštine Nazif Cun-

gu.

Socijalističkanarodnaparti-

ja izlazi na izbore u koaliciji

saDemokratskimfrontom.

R.P.

ULCINJ:

Istekao rok za prijavljivanje za izbore

Predato sedam lista

Ura tvrdi da

ih je Nika

fizički napao

Bivši poslanik u Skupštini

Crne Gore i predsjednik

Skupštine opštine Ulcinj, a

danas službenik ulcinjske

opštine Muhamet Nika juče

je nasrnuo na funkcionere i

aktiviste Građanskog pokre-

ta Ura prilikompodnošenja

izborne liste za predstojeće

lokalne izbore, tvrde u toj

stranci.

Ura u saopštenju navodi

da je Nika je, tomprilikom,

gurao i napadao kandidatki-

nje za odbornice i kandidate

za odbornike pokreta Ura,

ali i polomio pokretna slova

imena pokreta koje Ura

koristi na promocijama. Ura

je slučaj prijavila tužilaštvu,

koje ga je, navode u toj

stranci, okarakterisalo kao

„onemogućavanje predaje

izborne liste uz remećenje

javnog reda i mira“.

Ulcinj

VladimirMilov