Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

CrnomGorom

Nakon praznične pauze nastavljeni radovi namagistralnimputevima prema Primorju i sjeveru

Bez totalne obustave od Cetinja do Budve

PODGORICA

– Nakon pra-

znika nastavljeni su radovi

na putu Cetinje – Budva,

dionica Brajici - Lapčići i

dionica Košljun – Zavala,

ali nema totalne obustave

saobraćaja. Iz Auto-moto

saveza saopšteno je da će

se vozila kretati jednom tra-

komnaizmjenično, te da će

saobraćaj regulisati sema-

forima na mjestu izvođenja

radova. Na toj dionici, kod

Brajića, od 2. do 20. decem-

bra saobraćaj je potpuno bio

obustavljen zbog odrona.

U toku je rekonstrukcija

magistralnog puta Ulcinj

– Krute, u dužini od 13,5 kilo-

metara. Planirano je da rado-

vi traju do kraja maja, za to

vrijeme dolaziće do totalnih

obustava saobraćaja od 9 do

12 i od 14:30 do 15:30 sati.

- Mimo ovih termina saobraćaj

se obavlja jednom trakom

naizmjenično – saopšteno je iz

Auto-moto saveza. Zbog izvo-

đenja minerskih radova na

južnomportalu tunela Vežeš-

nikk, autoputa Bar - Boljare

na prvoj sekciji Smokovac

- Uvač - Mateševo dolaziće

do obustava saobraćaja za

sve vrste vozila ne dužih od

30minuta u terminima od 1

do 5 sati, od 10 do 12 i od 14

do 16 sati. Takav režim važi-

će do 15. februara.

Iz Auto-moto saveza pod-

sjećaju da je do 31. marta

upotreba zimske opreme

obavezna na putevima

gdje je to naznačeno signa-

lizacijom, bez obzira na

vremenske prilike. Takođe,

upotreba zimske opreme

za sva motorna vozila koja

učestvuju u saobraćaju

obavezna je na svimpute-

vima ukoliko postoje zimski

uslovi na putu (snijeg, led ili

poledica).

C.G.

NEMAZASTOJA:

Brajići

Iz Auto-moto saveza

podsjećajuda jedo 31.

martaupotreba zim-

ske opreme obavezna

naputevimagdje je to

naznačeno signalizaci-

jom, bez obzirana vre-

menske prilike

BOKANEWS

DPS: Dočekom

uništili ,,Boku“

HERCEGNOVI

-Novogodiš-

nji i božićni praznici protiču

umanirupalanke, štonaš

gradne zaslužuje. Nijebilo

dočekauhotelima, Belavista

jeprazna, neokićena, centar

grada takođe. Na šetalištu

poneki znakpraznika. U

praznovanjunajgore jepro-

šaopark ,,Boka“ koji je zbog

koncerata zasut šoderom –

sopšteno je izOpštinskog

odboraDemokratskepartije

socijalista.

Zasipanje šoderom bi, ocje-

njuju, makar za neko vrijeme i

prošlonezapaženoda izopšti-

ne ,,nijesu plasirali manipula-

ciju da nikada bolji i nikada

spektakularniji javni doček

Novegodinenijebioorganizo-

vanuHercegNovom“.

- Moguće je da je to mjera

uspjeha ili standarda organi-

zatora-Turističkeorganizaci-

je i opštine. Međutim, opšta

ocjena u jednoj riječi svih koji

su na bilo koji način bili dio

programadočeka2018.godine

je razočaranje – navode iz

DPS.

Prema statistici Turističke or-

ganizacije, tokom praznika je

više od 7.000 ljudi prošlo kroz

park „Boka“, gdje su bila glav-

na događanja.

- Voljeli bismo da su podaci

tačni, ali pribojavamo sedani-

jesu. Demantuju ih zatvoreni

hoteli. Sve jezapravo frizirano

iz pres-lonca organizatora i

manipulatoraizlokalnesamo-

uprave, da se zamaštraka pra-

va slika tužne hercegnovske

bajke.PamtićegrađaniHerceg

Novog doček 2018. po nevje-

rovatnoj istini da je park ,,Bo-

ka“ uništen zbog dvodnevnog

događaja.Nema ribica, sadani

trave, ani novcakoji supodije-

lili svojim „prijateljima“ – na-

vedeno je pored ostalog u sa-

opštenjuOODPS.

Ž.K.

Novska opozicija o efektima novogodišnjeg programa

Georgievu namještaju

plaćene koncerte

Po ocjeni DPS, programdočeka Nove godine pokazao je da

lokalna vlast organizaciju dočeka koristi za vraćanje dugova

podržavaocima partija na vlasti.

- Po ko zna koji put angažuje se izvjesni Georgiev koga su

Novljani ljetos mogli slušati dva puta, da su htjeli. To je isti

Georgiev koji je pred izbore u oktobru ,,častio Demokratski

front“ i njihove pristalice ijasko koncertomna trgu na koji

skoro niko nije došao. Sada mu se, nakon uvlačenja u vlast,

namještaju plaćeni koncerti u Herceg Novom i u Budvi. Izgle-

da da neke sveznajuće nevladine organizacije ne dobijaju

novac iz inostranstva da istražuju vezu isplativihmuzičkih

nastupa i partija na vlasti u Novom i Budvi. Za njih i njihove

inansijere tu nema korupcije, nepotizma, partijskog odluči-

vanja... – piše u saopštenju DPS.

Organizatori tvrde da je tokompraznika

više od 7.000 ljudi prošlo kroz park, a iz

DPS da zatvoreni hoteli šalju drugačiju sliku

ORGANIZATORITVRDEDA

JEBILOSPEKTAKULARNO:

Georgievnastupauparku ,,Boka“

Rožaje: Na Birou rada 3.748 nezaposlenih osoba, žene brojnije

ROŽAJE

- Problemnezapo-

slenosti veoma je izraženu

rožajskoj opštini. Na eviden-

ciji Biroa rada je 3.748neza-

poslenihosoba, gotovo svih

struka i zanimanjaodčega je

2.110žena, štoproblemuda-

jeveću težinu jer togovori

da su suženemogućnosti za

zapošljavanjepraktičnou

svimoblastima - kazao je ru-

kovodilac teustanoveHa-

midKujević.

On dodaje da je spisak neza-

poslenih drastično povećan

nakon ukidanja naknada že-

namasatrojeivišedjece,jersu

se vratile naBiro.

Žene

– Najviše je nekvalifikovane

radne snage i lica bez zanima-

nja, kojih imaukupno2.140od

čega žene čine više od polovi-

nu, odnosno 1.381. Na spisku

polukvalifikovanih je 27 oso-

ba, od čega su pet žene. Sa za-

vršenim trećim stepenom

srednje stručne škole, na evi-

denciji nezaposlinih je 714 od

čega 267 žena, dok sa sred-

njomstručnomškolomna po-

sao čekaju 443 osobe, od čega

Od 2.140 nekvali kovanih osoba žena je 1.381, a od 375 visoko obrazovanih

190. Posredovali smo u obukama i zapošljavanju osoba sa invaliditetom –

kaže rukovodilac Biroa Hamid Kujević

SUŽENEMOGUĆNOSTIZAZAPOŠLJAVANJE:

Rožaje

osoba sa invaliditetom i

umanjenomradnom

sposobnošćunalazi

se na Birou rada

770

su240žene.Na

spiskuvisoko-

kvalifikovanih se nalaze četiri

nezaposlene osobe, sa vi-

šomškolomjenjih29aodtoga

su 14 žena, dok visoko obrazo-

vanih imaukupno375, odčega

je 190 žena. Takođe, na spisku

nezaposlenih se nalazi 16 ma-

gistarameđukojima je11žena.

Najviše nezaposlenih među

visokoškolcima su diplomira-

ni ekonomisti, kojih je 80, po-

tom imamo dosta diplomira-

nih pravnika i profesora

svihprofila –kazao jeKujević.

Projekti

Među nezaposlenima je oko

770 osoba sa invaliditetom i

umanjenom radnom sposob-

nošću. Biro je posredovao u

realizaciji nekoliko projekata,

čiji je cilj njihovo brže zapo-

šljavanje.

– U prošloj godini realizovali

smovišeprogramameđukoji-

ma su, ,,Javni rad“ kroz koji

smo uposlili tri osobe, 15 je bi-

lo zaposleno posredstvom

NVOOlakšajmo život djeci sa

posebnimpotrebama, četvoro

je bilo zaposleno na projekti-

ma koje je sprovodila NVO

Amanet tradicija, pet ih je an-

gažovano u NVO Multiple-

sklerozaa četvorouNVONje-

ga starih–kazao je Kujević.

Posao je obavljalo još 10 žena,

posredstvomNVO Ikre, kroz

rad na pružanju pomoći sta-

rimi iznemoglim.

– Takođe, kroz naše projekte

je radilo 10 asistenata u Dnev-

nom centru, a posao je za još

dva mjeseca bio produžen za

sedam osoba koje su radile u

NVOOlakšajmo život djeci sa

posebnimpotrebama, te dvije

osobe kod NVOMultipleskle-

roza kao i četiri kod NVO

Amanet tradicija. Imali smo i

programe stručnog osposo-

bljavanja za samostalan rad i

za rad kod poslodavca, što

je trajalo četiri mjeseca – ka-

zao jeKujević.

Angažovani su, dodaje on, bili

iprilikomsezonskogzapošlja-

vanja.

- Na sezonskim poslovima za-

poslili smo 377 ljudi. Na odre-

đeno radno vrijeme bilo je za-

posleno 228 radnika, dok smo

na neodređeno zaposlili 63

osobe. Na poslovima javnih

radova bilo je uključeno 45

građana –kazao je Kujević.

Obuka

On je apelovao na poslodavce

da iskoriste benefite koji mo-

gu ostvariti kroz zapošljava-

nje osoba sa invaliditetom.

- Drvoprerađivački klaster je

osposobio 10 osoba sa invali-

ditetom, Bošnjački savjet šest

s obavezom da zaposli dvije,

dok će još četiri od šest dobiti

posao kod d.o.o. Isan, a jedna

osoba će dobiti posao u RTV

Rožaje. Kroz taj program rad-

no mjesto dobiće četiri osobe

na frizerskim poslovima koje

je obučila firma Zorana Vuk-

čevićaizPodgorice,dokćeCa-

zas osposobiti sedam invalid-

nih osoba sa naše evidencije

za poslove konobara i kuvara

–kazao jeKujević.

F.KALIĆ

Posao traži i

11magistarki