Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Hronika

Izrečena presuda po tužbi advokata protiv države, Osnovnog i Specijalnog tužilaštva

Novi detalji u istrazi ubistva Kotoranina

Bojiću da plate 2.000

zbog povrede ugleda

Pištolj koji je policajka

bacila nije Baltićev

NIKŠIĆ

–Osnovno i Specijal-

no tužilaštvo suadvokatu

VladanuBojićupovrijedili

pravonaprivatnost, navodi

seupresudi koju je izrekla

sutkinjaOsnovnog sudau

NikšićuSanjaNikić.

Sud je djelimično usvojio tuž-

beni zahtjev advokata Bojića i

obavezaodržavuCrnuGoruda

muisplati 2.000od100.000eu-

ra koliko je tražio na ime priči-

njene nemjerljive nematerijal-

ne štete zbog povrede ugleda i

časti.

Bojićeva tužba uslijedila je na-

konšto jeglavni specijalni tuži-

lac Milivoje Katnić novembra

prošlegodineprotivnjegapod-

nio krivičnu prijavu, koja ga te-

reti da je povrijedio tajnost po-

stupka kada je u dva navrata

razgovarao sa Jelenom Rađe-

nović,suprugomtadanjegovog

klijentaLazaraRađenovića.

-Objavljivanjemprivatnograz-

govora advokata Bojića sa kli-

jentom, citiranjem tog razgo-

vora na televiziji od strane

specijalnog tužioca, gdje on

iznosi svoje vrijednosne stavo-

ve o drugim osobama koristeći

metafore nanijeta je šteta

advokatu Bojiću – navodi se u

presudi.

Sutkinja Nikić pojašnjava da je

na ovaj način advokatu Bojiću

povrijeđena čast i ugled i da je

sud našao uzročnu vezu izme-

đu zakonitog i nepravilnog ra-

daOsnovnog državnog tužilaš-

tva i Specijalnog državnog

tužilaštva i prouzrokovane šte-

te.

Sud je mišljenja i da je u kon-

kretnom slučaju povrijeđena

Evropska konvencija o ljud-

skimpravima.

- Evropski sud za ljudska prava

je prihvatio da telefonska ko-

VladanBojić

Presuda se

temelji na

evropskim

standardima

Advokat Vladan Bojić kazao

je da se presuda Osnovnog

suda u Nikšiću temelji na

usvojenim evropsko prav-

nimprosvećenim standardi-

ma i praksi Evropskog suda

u Strazburu. Odluka, kako je

dodao, sama po sebi govori

dovoljno o svemu.

munikacija predstavlja aspekt

,,privatnogživota“i,,prepiske“,

te presretanje telefonske

komunikacije, kome pribjegne

nek i organ j avne v l ast i ,

predstavlja oblik miješanja u

pravo na poštovanje nečije

prepiske.

P r ema t ome , s n ima n j e

telefonskih razgovora za

potrebe istrage u krivičnom

postupkupredstavljamiješanje

upravonaprepisku,amiješanje

nastaje onda kada se snimljeni

t e l e f o n s k i r a z g o v o r i

objelodane javnosti, što se u

konkretnom slučaju i desilo –

navodi se u obrazloženju

presude.

Pozivajući senaEvropskukon-

venciju, sutkinja Nikić zaklju-

čuje da razgovor između advo-

k a t a B o j i ć a i n j e g o v e

klijentkinje nije mogao da

ugrozi nacionalnu i javnu be-

zbjednost, ekonomsku dobro-

bit zemlje, zdravlje i moral kao

ni zaštituprava i sloboda.

Upresudi se navodi da privatni

razgovor advokata Bojića sa

klijentom koji se našao u dru-

gom dijelu optužnog predloga

Specijalnog tužilaštva nema

veze sa optužbama za krimi-

nalne radnje protiv Bojića i da

objavljivanje tih činjenica nije

bilo od javnog interesa.

Odmjeravajući visinunaknade,

sutkinja Nikić navodi da je vo-

đeno računa da naknada bude

izraz priznanja ličnosti tužioca

(advokata Vladana Bojića) i sa-

tisfakcija unekomsmislu.

- Sud je tužiocudosudionovča-

nu naknadu u visini 2.000 eura

imajući u vidu dosadašnju

praksu kod dosuđivanja ovih

vidova nematerijalne štete –

navodi se upresudi.

Tokom suđenja, branilac Boji-

ća, advokat Mitar Perović je

istakao da čak 56 od 58 tran-

skripata prisluškivanih tele-

fonskih razgovora advokata

Bojića ne predstavljaju krivič-

no djelo povrede tajnosti po-

stupka.

- Svjesno i zlonamjerno supro-

težirali optužni predlog kojim

jenedvosmislenopočinjenadi-

famacija tužioca – ocijenio je

advokat Perović.

B.R.

BEOGRAD

-Viši suduBeo-

graduodbio jeprijedlog tu-

žilaštva zaodređivanjepri-

tvorapolicijskoj službenici

M. N., koja jebilaudruštvu

DavorinaBaltića, kada je 1.

januarauvečernjimsatima

ubijenukolimanaVračaru,

pišeportal RTS.

Iako jeprotivnjenajprijepod-

nijeta krivična prijava zbog

krivičnog djela ometanje

pravde,onanijebilauhapšena,

anekolikodana kasnije je ipak

zadržana po nalogu Višeg jav-

nog tužilaštva zbog sumnje da

je izvršilakrivičnodjelonedo-

DavorinBaltić

zvoljeno držanje i nošenje

oružja.

- Sudija za prethodni postu-

pak nije prihvatio prijedlog

tužilaštva za određivanje pri-

tvora, ali je osumnjičenoj

odredio mjeru zabrane prila-

ženja, sastajanja ikomunicira-

nja sa svjedocima - rekla je

portparolka Višeg suda Boja-

na Stanković zaTanjug.

Osumnjičena je upozorena da

će joj, akoprekrši zabranu, biti

određenpritvor.

U njenom slučaju, tužilaštvo

planira da ispita tri svjedoka,

dok se istraga za ubistvoBalti-

ća nastavlja u posebnom po-

stupku.

- Kako je prvobitno saopšteno

izMUP-a, M. N. se sumnjičila

da je uklonila Baltićev pištolj

nakon njegovog ubistva, ali

budući da sada odgovara za

drugo - teže krivično djelo,

pretpostavlja se da je riječ o

njenom pištolju – prenosi

RTS.

Baltić je državljanin Crne Go-

re koji se povezuje sa ,,kavač-

kim klanom“, a ubijen je 1. ja-

nuara na Vračaru ispred kuće

u kojoj se pretpostavlja da je

boravio.

Kako sumediji prenijeli,M.N.

je ,,kuma Baltićeve supruge i

išla je kod njih da im čestita

Novu godinu“.

Protiv nje je u MUP-u pokre-

nut disciplinski postupak i

suspendovana je sa posla.

C.H.

PODGORICA

–Unoći između su-

bote i nedjelje izbila je tučau lokalu

„Cepelin“uNjegoševoj ulici, ukojoj

jeučestvovao radnikobezbjeđenja

M. Ć. koji jebioakter tuče i prije tri

nedjelje.

O tuči je obaviještena policija, a oko

2.30 sati ispred objekta bili su Inter-

ventni vod i Posebna jedinica.

Prema riječima očevidaca, M. Ć. se

posvađao sa gostom, nakon čega je

došlo do fizičkog obračuna, o čemu je

obaviještena policija.

M. Ć. j e po l i ca j ac Spec i j a lne

antiterorističke jedinice, a radi kao

obezbjeđenje u lokalu „Cepelin“.

M. Ć. je u noći između 23. i 24. decem-

bra polomio nos gostu lokala B. K. koji

jehtiodauđe, anakontoga, utučiuko-

joj je učestvovalo više osoba, polo-

mljen je i njemunos.

A.G.

Ponovo tuča u lokalu

„Cepelin“ u Podgorici

NIKŠIĆ

- ProtivBaraninaV.

R. (19) policija jepodnijela

prijavuzbog sumnjeda je

31. decembraprijavioda jeu

kafiću„Montenegropab“u

Nikšićupostavljenabomba.

Kako jesaopštilaUpravapoli-

cije, 3. januara su identifiko-

vali V. R. koji je, kako se sum-

nja, 31. decembra prošle

godine oko 23.50 sati izKoto-

ra sa telefonskog broja koji

koristi pozvao dežurnu služ-

bu Centra bezbjednosti Nik-

šić i prijavio da je uugostitelj-

skom objektu „Montenegro

pab“, gdje je organizovan do-

ček Nove godine, postavljena

ručna bomba.

Policija je istenoći utvrdilada

je prijava lažna i da u kafiću

nije postavljena bomba.

Nakon što je osumnjičeni

identifikovan, od njega je pri-

vremeno oduzeta mobilna

kartica sakoje jeupućena laž-

na prijava. U konsultaciji sa

tužiocemuOsnovnomdržav-

nom tužilaštvu u Nikšiću,

protiv osumnjičenog je pod-

nijeta krivična prijava.

S.D.

ju iskaz bivšeg srpskog operativca

ijeNikić

poruka

Ananije Nikić

bićejasnokadausudniciVišeg

suda budu predočeni dokazi i

razgovori koje su okrivljeni

vodili u tomperiodu.

Zanimljivo je da se, provjera-

vajući Nikića, u čitav proces

Dikić uključio ili bio uključen,

znatno ranijenego što jeopla-

nu operacije upoznat Alek-

sandar Saša Sinđelić, kojem je

bila dodijeljena uloga glavnog

operativca.

Na osnovu svih detalja koji su

objelodanjeni o „operaciji 16.

oktobar“ jasno jeda suorgani-

zatori Eduard Šišmakov i Vla-

dimir Popov još na proljeće

2016. godine tražili ,,pogod-

nog čovjeka“ koji će rukovodi-

ti akcijom, što govori o ozbilj-

nosti sa kojom su pristupili

izvođenju monstruozne akci-

je.

OsimŠišmakova i Popova, ko-

jima se sudi uodsustvu, naop-

tužnici Specijalnog tužilaštva

je još 12 osoba.

Za pokušaj terorizma odgova-

rajuBratislavDikić, lideri DF-

aAndrijaMandić,MilanKne-

žević, njihov vozač Mihailo

Čađenović i još osam srpskih

državljana.

Ključni svjedok Tužilaštva

Aleksandar Sinđelić je pred

vijećem, kojim predsjedava

sutkinja Suzana Mugoša, op-

tužio političare Demokrat-

skog frontada sunosioci orga-

nizacije planiranih protesta

ispred Skupštine Crne Gore

na kojimje bilopredviđenoda

preuzmu vlast od Demokrat-

ske partije socijalista.

B.R.

NIKŠIĆ:

Krivična prijava protiv Baranina

Prijavio da je u kafiću

postavljena bomba

Oduzet pištolj

BAR

–OdV. R. (30) izSuto-

moraoduzet jepištolj koji je

pronađenunjegovomstanu.

Kako senavodi u saopštenju

policije, pronađen jepištolj

M57kal. 7,62msaokviromi

šest komadamunicije.

Pištolj ćebitiupućenuForen-

zički centar radi vještačenja.

Nakon konsultacija sa tužio-

cem, protiv V. R. je podnijeta

krivičnaprijava zbogosnova-

ne sumnje da je počinio kri-

vično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnih

materija.

C.H.

Baranin se tereti za nedozvoljeno držanje oružja