Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 10. januar 2018.

Hronika

BEOGRAD:

Uhapšen osumnjičeni za likvidaciju

Vladimira Zreleca

Deset dana od udesa kod Berana

Šaranović u pritvoru

zbog ubistva advokata

Mladić iz Plava je

podlegao povredama

Hajrulahaju

određeno

zadržavanje

PODGORICA

-Vladimir Ša-

ranović (41), osumnjičeni za

ubistvoadvokataVladimira

Zreleca (50), uhapšen jekod

Zrenjanina, saopšteno je iz

MUP-aSrbije. Šaranović,

kojemjeViši sud ranije

odrediopritvor, sproveden

je jučeucentralni zatvor.

Na poznatog beogradskog ad-

vokata pucano je 1. decembra

2015. godine, kodHrama Sve-

togSavenaVračaru, ubrzona-

konštojesjeouvozilo.Izauto-

mobila u pokretu ispaljeno je

šest hitaca. Zrelec je operisan,

ali je zbog komplikacija pre-

minuo 24dana kasnije.

U novembru prošle godine

Vladimir Šaranović javno je

doveden u vezu sa ubistvom

Zrelecakadajepolicijaopkoli-

la zgradunaKanarevombrdu,

gdje stanuje osumnjičeni.

I pored velikog broja policaja-

caŠaranović jeuspiodapobje-

gne, ali je uhapšena njegova

supruga Nataša. Ona se sum-

njiči za dilovanje marihuane,

koja je nađena u njihovomza-

jedničkom stanu. Negirala je

da je droga njena, rekavši da

nije ni znala da se nalazi u sta-

nu.

Motiv ubistva Zreleca do da-

nas je nepoznat.

Istražitelji ispituju dva pravca

– da je žrtva sukoba porodica

Bojović i Šaranović ili da je

ubijen zbog duga prema Slo-

bodanu Šaranoviću, kojeg je

zastupaoupostupcimazaubi-

stvo Nikole Bojovića i Miloša

Vidakovića.

Rat Šaranovića i Bojovića po-

čeo je 2009. godine, kada je

nestao Baranin Slobodan Ra-

donjić, kum Branislava Šara-

novića.

Šaranović je tada ponudio

milion eura nagradu za

informaciju o njemu i došao

do obavještenja da je posljed-

nji put viđen sa ljudima koji su

bliski Luki Bojoviću. Ubrzo

nakon toga Branislav Šarano-

vićjeubijen,atijeloSlobodana

Radonjića nikada nije prona-

đeno. Ubijen je i Radonjićev

otac –Danilo, a kasnijimobra-

čunomstradali su i NikolaBo-

jović i SlobodanŠaranović.

C.H.

PODGORICA

–Dvadeset

jednogodišnjiMensudMr-

kulić izPlavapodlegao je

povredamauponedjeljak

večeuKliničkomcentru,

koje je zadobiou saobraćaj-

noj nesreći krajemdecem-

brakodBerana. To jepotvr-

đenoPobjedi uKliničkom

centru.

Mrkulić je 30. decembra ,,pa-

satom“ karavan išao iz Plava

prema Beranama, kada je iz

suprotnog pravca naišao džip

andrijevičkih registarskih

oznaka u beranskom naselju

Buče. Vozač džipa zadobio je

lakšepovrede. Istragomćebiti

utvrđenokako jedošlodo sao-

braćajne nesreće.

C.H.

Predsjednik Advokatske komore saopštio da ta ustanova podržavamlade

Begović: Prošle godine

upisano 70 advokata

PODGORICA

–Advokatska

komora trenutnobroji 985

advokata. Prošle godineure-

gistar jeupisano70branilaca

i veliki broj pripravnika. Naj-

više ih jeuPodgorici, anajma-

njeu sjevernimgradovima.

Predsjednik Advokatske ko-

more Zdravko Begović za Po-

bjedu kaže da od kada je on na

čelu te institucije, uposljednjih

devet godina, upisano je oko

500 advokata.

Trend

Prema njegovim riječima, po-

stoji trendrastaupisanovihad-

vokata i u većini slučajeva su to

mladi ljudi.

- Svi oni su nakon odrađenog

pripravničkog staža kod advo-

kata,Tužilaštvuilisudupoloži-

li pravosudni ispit, pa nijesu

imali priliku da budu izabrani i

onda supoafinitetima, željama

ili nijesu imali drugog izbora

upisani u imenik advokata - ka-

zao jeBegović.

Naš sagovornik ističe da u Ad-

vokatskoj komori smatraju da

se mladim ljudima mora dati

šansa, posebno, kako je naveo,

jer nije lakonaći posao.

- Dali smo imšansu da se upišu

i da plate na rate obaveznuupi-

sninu koja je 2.500 eura. Novi

advokat jeste veća konkurenci-

Amnestija ne smije biti

diskriminatorska

Advokat Begović je istakao da ako se amnestija donese ne

smije biti diskriminatorska i da pojedina lica lica imaju pravo

na to, a druga ne.

- Ne smije biti da neko ko je osuđen na manju zatvorsku

kaznu bude amnestiran, a onaj ko je za teško krivično djelo

dobio visoku kaznu ne. Ukoliko amnestija bude donešena,

mora se svakomdati jednaka šansa - kazao je Begović.

ja na crnogorskom tržištu. Cr-

naGora je relativnomaladrža-

va i veliki broj branilaca stvara

ozbiljnu i jasnu konkurenciju,

ali svako ima pravo na to ko is-

punjava zakonske uslove. Oko

20 odsto u Komori su žene ad-

vokati,kojesuvrloprofesional-

ne u svomposlu i na jedan kva-

l i t e t an na č i n ob av l j a j u

advokatsku djelatnost i kao

predsjednik sam vrlo ponosan

na to - dodao jeBegović.

Osvrćući se na disciplinske po-

stupkekoji suvođeni protivad-

vokata, Begović je kazao da je u

godini koja je za nama bilo oko

50klijenata koji subili nezado-

voljni radomsvog branioca.

- Naš disciplinski tužilac je po-

Ulcinjanin se tereti za ranjavanje sugrađanina

ULCINJ

-Taksista IlirHaj-

rulahaj izUlcinja zadržan je

zbog sumnjeda jepucaona

sugrađaninaElvisaPaljevića

ispredkafića ,,Sat kula“na

početkubulevaraTeuta.

Hajrulahaju se stavlja na teret

teško ubistvo u pokušaju i kri-

vično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnih

materija.

- I. H. je, kako se sumnja, ispa-

lio jedanhitac izpištoljakoji je

pogodio staklo od vozila na

mjestuvozača, kojimjeuprav-

ljao E. P. Kako se sumnja, I. H.

je drugi hitac ispalio u vazduh

nakon čega se udaljio u nepo-

znatompravcu - saopštili su iz

policije.

M.L.

POBJEDASAZNAJE:

Novi detalji u istrazi za pokušaj terorizma potvrđ

Slavko i Ana

razmijenili 1

PODGORICA

Porukekoje

subivši srpski operativac

SlavkoNikić i službeni pre-

vodilacDFAnanijeNinoNi-

kić razmijenili sedammjese-

ci prijeplaniranih

terorističkihnapadapotvr-

đuju specijalni angažmancr-

nogorskogdržavljaninau

operaciji koja je trebaloda se

odigra 16. oktobra 2016. go-

dinenakonglasanjanapar-

lamentarnimizborima.

Analiza telefonskih listinga

pokazala je da su se bivši ope-

rativac i službeni prevodilac

DF čuli nakon 3. marta, poslije

susretau tržnomcentrunaVi-

dikovcu u Beogradu, a o tome

postoje dokazi – deset SMS

poruka koje su razmijenili.

U okviru istrage pokušaja te-

rorizma, na saslušanju pred

beogradskim tužiocima, Slav-

koNikić je ispričaodaga jeNi-

no Nikić, čovjek blizak sa jed-

nim od lidera Demokratskog

fronta Andrijom Mandićem,

zvao u martu 2016. godine i

tražio da ispuni „zadatak za

njega i prijatelje izRusije“.

Poziv

Preciznije, ispričao jedamu je

nuđeno da učestvuje u pripre-

manju terorističkih napada

ali, kakonavodi, on je to odbio.

Srpskiobavještajackazaojeda

jeAnanijeNinoNikić kod nje-

ga došao sa jednim Rusom i

nudio mu ulogu glavnog ope-

rativca.

Inače, osumnjičeni prevodilac

DF-aAnanijeNikićupravojeu

fokus interesovanja istražite-

ljadospionakonšto je– janua-

ra2017. godine -SlavkoNikiću

intervjuu srpskom novinaru

MilomiruMariću otkrio deta-

lje ponude.

Nikić je21. januarau intervjuu

Televiziji Hepi ispričao da ga

je krajem proljeća pozvao čo-

vjek koji se predstavio kao Ni-

no Nikić iz Podgorice i nudio

SlavkoNikić

mu da ga poveže sa „velikim

prijateljima iz Rusije“, jer za

njega imaju zadatak.

Nakon što je pristao na susret,

Nikić im je dao adresu kance-

larijeUdruženja srpskih vete-

rana i dobrovoljaca u tržnom

centrunaVidikovcuuBeogra-

du, gdje su se susreli pola sata

nakon telefonskog razgovora.

Prema njegovim riječima,

došli su Ananije Nino Nikić i

jedan čovjek ,,udobi 35, 36 go-

dina“, kojeg su predstavili kao

Rusa iz FSB-a (ruska obavje-

štajna služba).

- Nino me pitao da li bihmo-

gaoda napravimneštona teri-

torijiCrneGore,alinedasamo

čuje široki auditorijum, nego

da odjekne na neki način i da

uznemiri - ispričao je bivši

obavještajac. Saopštio imje da

to ,,može mnogo da uradi i u

Srbiji koja imaznatnoviše sta-

novnika,aneuCrnojGorikoja

imapetstohiljada ljudi“, ali im

je i saopštio da ne želi da uče-

stvuje u tome.

Provjere

Telefonski listinzi pokazali su

da je komunikacija između

AnanijaNikića i SlavkaNikića

nastavljena i nakon neuspješ-

nog sastanka.

Interesantan je podatak da se

upravo bivši šef srpske žan-

darmerije Bratislav Dikić sa-

mo šest dana nakon susreta na

Vidikovcu - 9. marta - uključio

u provjeru Nikićevih sposob-

nosti.

Po čijem je nalogu bivši šef

srpskežandarmerijeprovjera-

vaopouzdanostSlavkaNikića,

Branioci okrivljenih za poku-

šaj terorističkog napada okto-

bra 2016. godine danas će u

sudnici podgoričkog Višeg

suda početi sa davanjem

komentara na iskaz svjedoka

saradnika Aleksandra Sinđe-

lića.

Ključni svjedok tužilaštva, Sin-

đelić je pred vijećem, kojim

predsjedava sutkinja Suzana

Mugoša, optužio političare

Demokratskog fronta da su

nosioci organizacije planira-

nih protesta ispred Skupštine

Crne Gore na kojimbi pre-

uzeli vlast od Demokratske

partije socijalista.

Sinđelić je izjavio da je prvo-

optuženi, kojem se sudi u

odsustvu, ruski državljanin

Eduard Šišmakov tražio likvi-

daciju Mila Đukanovića, kao i

da je on imao samo sporednu

ulogu, te da sumu nadređeni

bili Rusi i ljudi iz Demokrat-

skog fronta.

Danas komentari na iskaz Sinđelića

ZdravkoBegović

krenuo i niz postupaka protiv

advokata koji nijesu izmirivali

obaveze. Imamo jednog advo-

kata koji je izbrisan iz Komore

zbog povrede kodeksa profesi-

onalne etike jer je pravosnažno

osuđen na zatvorsku kaznu.

Jedan branilac je privremeno

isključeniizrečenamujemjera

privremeno brisanje iz Komo-

re - pojasnio jeBegović.

Kršenjeetike

Naš sagovornik ističe da je za-

kon jasan kada advokat prekrši

kodeks profesionalne etike i

kada se odlučuje o disciplin-

skim mjerama ne postoji su-

bjektivizam.

- Disciplinski tužilac i njegov

zamjenikvrlopredanoradesva-

ki put kad dobijemo prijavu i tu

smooprezni-istakaojeBegović.

Komentarišući kažnjavanje

advokatanasuđenjuzapokušaj

terorizma, Begović navodi da

svaki advokat u sudnici mora

da vodi računa o kodeksu pro-

fesionalne etike i o svom lič-

nomkredibilitetu.

- On zaista brani interes svog

klijenta, ali čuva i svoju čast.

Sudnica jemjestogdje sepone-

kad desi neki incident i branio-

ci znaju da reaguju. Sud je taj

koji treba da odredi da li je ad-

vokat prešaomjeruukusa i da li

jepovrijedioprocesnudiscipli-

nu ili ne. U ovom procesu za

pokušaj terorizma ima i novča-

nih kazni i to nijesumale. Poje-

dini su kažnjeni sa 1.000 ili

2.000 i advokat treba puno da

radizatajiznos-zaključujeBe-

gović.

M.LAZAREVIĆ

Ulcinj

SahapšenjaosumnjičenogŠaranovića