Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

Utorak, 9. januar 2018.

Zašto se tokomblagih dana javlja osjećaj depresivnosti i kako ga tumačiti

PODGORICA

Osimprenagla-

šenog radovanja, pratećenera-

cionalnepotrošnjepa jadikova-

nja tokomostatka januara,

„najdužegmjesecaugodini“,

praznikenerijetkoprate i pro-

mjeneuraspoloženju.

Psihološkinja Adriana Pejaković

kažedaupravopraznici nosebre-

me, osjećaj „obaveze radovanja“,

sa kojim se ljudi manje ili više

uspješno nose, odnosno slabo

snalaze. Te osjećaje, smatra ona,

ne treba neminovno doživljavati

kaološe,akoihpostavimoupravi-

lankontekst i akonamposluže da

na osnovu njih „posložimo stvari

u životu“.

Depresija idepresivnost

- Vrijeme je praznika i slavlja i

mnogi od nas se raduju provođe-

nju vremena sa porodicom, prak-

tikovanju običaja vezanih za pra-

znike, darivanju i primanju

poklona ili prosto uživanju u od-

moru. Ipak, nije rijetkoda se

nekiljuditokomprazni-

kaosjećaju loše, čak i

kadane znaju tač-

no zašto – ističe

Pejaković u

razgovoru za

Pobjedu.

Prema nje-

nim riječi-

ma, nekada

ćemo čut i

ljude kako

Svađe, prepirke

i suočavanje

sa sobom

Pejaković pojašnjava da se

depresivnost javlja i zbog toga

što tokompraznika nemamo

onu strukturu dana koju imamo

tokom radne nedjelje, pa se

možemo součiti sa problemima

koje smo potiskivali jer smo bili

zauzeti drugim stvarima.

- Primjera radi, muž i žena koji

se svađaju tokompraznika,

neprijatna osjećanja koja nismo

u tolikoj mjeri osjećali kada smo

bili zauzeti obavezama, problemi

koje gomilamo a nismo ih riješili,

mogu da se pojave tokompra-

znika i da nas iznenade svojim

intenzitetom. Tada bi bilo dobro

da damo sebi vremena da se

odmorimo, ali i da odredimo vri-

jeme koje će nambiti potrebno

da probleme riješimo. Problemi

koje inače potiskujemo se poja-

ve kada se opustimo – upozora-

va Pejaković.

kažu da se „osjećaju depresivno to-

kompraznika“.

Ona ističe da moramo upozoriti da

depresija nije isto što i osjećanje de-

presivnostikojepovremenosvi isku-

simo.

- Depresija je poremećaj raspolože-

nja koji jepotrebnopsihoterapijski a

nekada i medikamentno tretirati, a

takođe i sama depresija se može po-

goršati tokompraznika. Onda je po-

trebno razgovarati sa svojim psiho-

terapeutom i potražiti razloge.

Depresivnost, sa druge strane, je

osjećanje pada raspoloženja, koje se

povremeno javlja i samo po sebi nije

indikator depresije. Neki ljudi, a ve-

ćinanaspovremeno, znada seosjeća

deprimirano u nekim situcijama, a

ponekaditokomprazničneatmosfe-

re –kaže sagovornica.

„Moranje“

Ona objašnjava zašto je to tako.

- Praznici su vrijeme kada se raduje-

mo,međutimnekada senaša uvjere-

nja da se „moramo radovati“, da „se

svidrugiradujupraznicima“čine

kao pretjerani zahtjevi koji

se stavljaju pred poje-

dinca. Možda smo

umorni ili ljuti ili

imamo neki pro-

blem, a insistira-

nje na radovanju

moženampogor-

šati raspolože-

nje. Posebno

ako pred sebe

postavimo

Praznici nam

šalju signale

Važno je da znamo da se nemoramo radovati i prisiljavati sebe da se radujemo

tokompraznika više nego štomožemo, da budemo blagi prema sebi, da se ne

poredimo sa drugim ljudima i upadamo u pretjerane generalizacije da je svima

odlično, jer to nije ni realno ni tako – ističe Adriana Pejaković

Ako se osjećamousa-

mljeno tokompraznika

važno je daotkrijemo

zašto je to tako.Možda

namfale ljudi, amožda

smookruženi ljudima sa

kojima se ne razumije-

monajbolje

zahtjevdasepošto-potomoramora-

dovati tokompraznika. Još ako vidi-

mo, putem društvenih mreža, da

drugi ljudi kače slike sa slavlja, sa zi-

movanja, egzotičnih destinacija na

koje bismo i mi željeli da odemo ali

nismo u mogućnosti. To onda proi-

zvodi zaključak „da je svima lijepo

sem meni“, „da svi drugi mogu da

ostvare svoježeljeosimmene“– isti-

čePejaković.

To je, kako kaže, dodatni povod koji

može dovesti do osjećanja depresiv-

nosti i nezadovoljstva.

-Važnojedaznamodasenemoramo

radovati iprisiljavati sebedaseradu-

jemo tokom praznika više nego što

možemo, dabudemoblagi premase-

bi, da se ne poredimo sa drugim lju-

dimaiupadamoupretjeranegenera-

lizacijeda je svimaodlično jer tonije

ni realnoni tako– ističePejaković.

Prema njenim riječima, zapravo

mnogi ljudi u ovom trenutku nijesu

nemogudaproslavljajupraznike,

niti imaju tu privilegiju. Mi ih

prosto ne vidimo, ili nam ni-

jesu primjetni koliko ljudi

koji imaju finansijskih i

drugihmogućnostizala-

godan život i proslava-

nje praznika u velikom

stilu.Riječjeosoci-

jalnoj vidljivosti

i nevidljivosti

o d r e đ e n i h

ka t egor i j a

ljudi. Dakle,

b u d i m o

prema sebi

blagi, ra-

dujmo se i

radovanju

drugih, a

ako ikako možemo pomognimo ne-

komekonijeuprilicidaproslavipra-

znike, a imamnogo takvih ljudi i dje-

ce – ističe sagovornica.

Potražitiodgovor

Prema njenim riječima, nekada mo-

žemopripadati i onoj grupi ljudi koji

se ne osjećaju dobro kada bi trebalo

daseodmorejerimaju,često,nesvje-

sna uvjerenja da moraju mnogo da

rade, da ne bi trebalo da se raduju

ili odmaraju itd.

-Onda je važnoda tokomsavjeto-

vanja ili psihoterapije otkrijemo

kojisutouzrocizbogkojihseosje-

ćaju loše onda kada bi trebalo da

se osjećaju dobro. Na primjer

„moram da radim da bih bio OK

osoba“, „ne smijemse radovati jer

ću poslije plakati“. Obično su

uzroci ovihuvjerenjauprimarnoj

porodici i našim ranim, dječjim

zaključcima o sebi i svijetu.

Nemojmo sebe osuđivati već

istražimo razloge svog nezado-

voljstva. Ako ne možemo sami,

moći ćemo tokom psihoterapij-

skog procesa sa dobrim stručnja-

kom– ističePejaković.

Pravilnotumačenje

Onanaglašavadajevažnoznatida

susvanaša, pa i neprijatnaosjeća-

nja validna i važna jer nam daju

šansu da tumačimo signale koje

namšalju.

- Ako se osjećamo usamljeno to-

kompraznika važno je da otkrije-

mo zašto je to tako. Možda nam

fale ljudi, a možda smo okruženi

ljudima sa kojima se ne razumije-

mo najbolje. Možemo potražiti

sebi slične.

Problem može ići u obrnutom

smjeru, neki ljudi imaju problem

da nakon praznika ponovo uđu u

svakodnevne obaveze. I tu semo-

žemo zapitati zašto nam obaveze

teško padaju, kako da pomogne-

mo sebi, kako da olakšamo sebi i

šta je ono što bi nas radovalo kao

nagrada nakon dana ispunjenog

obavezama –kaže ona.

Pejakovićzaključujeda su istraži-

vanjapokazaladaupravopoveza-

nost sa drugima, pomaganje dru-

gima u nevolji, osjetno smanjuju

naša osjećanja nezadovoljstva,

tuge i praznine.

-Važno je imati tonaumu.Volimo

sebe i druge. Nekad je i mali gest

veliki....

IgorPERIĆ

Adriana

Pejaković