Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Društvo

INTERVJU:

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović

Spremni za

otvaranje

poglavlja 27

Intenzivno

se bavimo

pitanjem

Solane

POBJEDA:

Da li nam

možete reći dokle se sti-

glou rješavanju statusa

Solane? Takođe, hoće li

ona uskorodobiti neki

vid zaštite i hoće li početi

proizvodnja soli?

VOJINOVIĆ:

Kao što je

javnost i informisana, Vlada

Crne Gore, odnosno Mini-

starstvo održivog razvoja i

turizma, u skladu sa svojim

nadležnostima intenziv-

no se i posvećeno bavi

pitanjem Solane. Krajem

novembra 2017. sredstvima

iz EU fondova završena je

sveobuhvatna Studija zašti-

te Ulcinjske solane u kojoj

su obrađena sva pitanja

od značaja za ovaj lokalitet

(biodiverzitet, razvijeni

su scenariji pokretanja

proizvodnje soli i modeli

održivog razvoja na loka-

litetu, modeli upravljanja,

itd.). Posebno je važno što

su svi relevantni subjekti

za rješavanje složenog

pitanja Ulcinjske solane dali

mišljenje o studiji (nadležna

ministarstva, opština Ulcinj,

NVO CZIP, JPNP, Privredni

sud, Eurofond). Na bazi

studije i stavova pomenutih

subjekata, u predstojećem

kratkom roku biće doni-

jete dalje odluke, a sve u

skladu sa: zakonima Crne

Gore (koji su relevantni

za problematiku Solane),

potvrđenimmeđunarod-

nimugovorima, usvojenim

planskimdokumentima i sl.

Ovomprilikompodsjećam

da je Vlada u februaru 2017.

usvojila PUP za opštinu

Ulcinj koji predviđa progla-

šenje Solane parkompriro-

de, kao i da je do avgusta

2018. privremeni upravljač

Solane JPNP.

PODGORICA

–Otvaranjepo-

glavlja 27 – životna sredina i

klimatske promjene biće naj-

važniji cilj uovoj godini –rekla

jePobjedi generalnadirektori-

ca Direktorata za životnu sre-

dinu Ivana Vojinović. Kako je

dodala, uperiodukoji je ispred

naspotrebno jenapraviti orga-

nizovani sistem upravljanja

otpadom,dasesanirajuneure-

đena odlagališta otpada, uspo-

stavi sistemselekcije, ponovne

upotrebe i reciklaže, poveća

priključenost stanovništva na

kanalizacionumrežu,poboljša

upravljanje zaštićenim po-

dručjima...

POBJEDA:

Uskoronas oče-

kujeotvaranjepoglavlja 27o

životnoj sredini i klimat-

skimpromjenama. Jesmo li

spremni da ispunimo sve za-

htjeve izovognajkomplek-

snijeg i najskupljegpoglav-

lja?

VOJINOVIĆ:

Ispunjavanje

obaveza iznajzahtjevnijegpo-

glavlja 27 je dugoročan proces

koji, shodno iskustvima iz ra-

nijihtalasaproširenjaEU,pre-

lazi projektovani datum ula-

ska u EU. Primjera radi, neke

novedržave članice (Rumuni-

ja, Bugarska i Hrvatska) koje

su se pridružile EU 2007, od-

nosno 2013, još uvijek realizu-

ju obaveze iz ovog poglavlja u

dodijeljenim tranzicionimro-

kovima (npr. u oblasti otpad-

nih voda, otpada, klimatskih

promjena i slično). Prema na-

šim projekcijama, Crnoj Gori

će biti potreban period do

2035. godine da u potpunosti

ima usklađen sistemsa evrop-

skim standardima, prije svega

vezano za izgradnju infra-

strukture u oblasti otpadnih

voda i otpada, što povlači po-

trebu obezbjeđivanja značaj-

nijihfinansijskihsredstava, ali

i duže vrijeme realizacije ka-

pitalne investicije.

Iako je poglavlje 27 jedno od

najtežih u pregovaračkom

procesu, Crna Gora je spre-

mna da otvori pregovore sa

Evropskom komisijom, te

shodno prioritetima nastavi

dapostepenorješavaotvorena

pitanjauovojoblasti.Podsjeti-

ću da je ispunjavanjempočet-

nog mjerila za otvaranje po-

glavlja 27, još u julu2016, Crna

Gora izradila precizan plan

aktivnosti na sprovođenju za-

konodavstva u oblasti životne

sredine, koji je prihvaćen od

EU. Taj plan je detaljno razra-

đen i u Pregovaračkoj poziciji

za poglavlje 27. U pitanju je

plan koji definiše aktivnosti

koje treba sprovesti, nosioce

njihove realizacije, rokove re-

alizacije, potrebna finansijska

sredstva i sl, i on znači poste-

peno i fazno ispunjavanje

standarda u svim oblastima,

uz paralelnu izgradnju admi-

nistrativnihkapaciteta.

POBJEDA:

Da li su sredstva

ubudžetudovoljna za funk-

cionisanje sistemauoblasti

životne sredine?

VOJINOVIĆ:

Budžet je samo

jedan od izvora finansiranja

politike životne sredine. Ipak,

samo u dijelu kapitalnog

budžeta Ministarstva održi-

vog razvoja i turizma za 2018.

na ime projekata očuvanja ži-

votne sredine i kofinansiranja

IPAprojekataobezbijeđenoje

9,9 miliona eura. U budžet se

uplaćuju i eko naknade od za-

gađivača,tećeupredstojećem

periodu ta sredstva, zajedno

sa potencijalno dodatnim fi-

nansijskim izvorima, kroz

funkcionisanje Eko fonda biti

usmjerena jedino i isključivo

ka finansiranju programa i

projekata u oblasti životne

sredine.

Ipak, kako ova oblast podra-

zumijeva brojne kapitalne in-

vesticije u infrastrukturu ot-

pada i o t padn i h voda ,

unapređenjetehnološkihpro-

cesauindustriji, i sl, dominan-

tni finansijski izvori supovolj-

ni kreditni aranžmani, EU

grantovi, donacije, aupretpri-

stupnom procesu veoma je

važan IPA instrument. Finan-

sijskim sporazumom Vlade

Crne Gore i Evropske komisi-

je koji je potpisanudecembru

2017. za Akcioni program za

2016, uokviru IPA II perspek-

tive (2014-2020), opredijelje-

no je16milionaeuraIPAsred-

stava za životnu sredinu. U

ovommomentu pripremljena

je tenderska dokumentacija

za tri projekta, a u toku su pri-

preme tenderskedokumenta-

cije za još dva. Objavljivanje

tendera za tri od pet velikih

projekata očekuje se u toku

2018, a početak implementa-

cije ovih projekata u prvoj po-

lovini 2019, imajući uviduslo-

žene tenderske procedure po

pravilimaEU.Nekeodnajvaž-

nijih aktivnosti koje će se

sprovesti u okviru ovih pet

projekata iz Godišnjeg akcio-

nog programa IPA 2016 su:

uspostavljanje nacionalnog

EIONET mehanizma za mo-

nitoring životne sredine, na-

stavak aktivnosti na unapre-

đenju kvaliteta vazduha koje

se sprovode kroz projekat u

IPA 2014, izrada planova

upravljanjarizicimaodpopla-

va, izrada strategije za razvoj

niskokarbonske ekonomije,

nastavak aktivnosti na uspo-

stavljanjuNatura2000mreže,

kao i kupovina opreme za ra-

zličite oblasti (upravljanje ot-

padom, zaštitamarinskog po-

dručja – kupovina broda sa

opremom za istraživanje,

unapređenje kvaliteta vazdu-

ha, oprema za mjerenje buke,

itd.).

Pored navedenog, zbog priro-

de određenih obaveza iz po-

glavlja 27, neke aktivnosti fi-

nansira privatni sektor (npr.

kompanijeuoblasti industrije

i energetike), i prema projek-

cijama ova ulaganja su proci-

jenjena na nivou od oko 130

miliona eura. Konačno, sa

članstvomu EUCrna Gora će

postati korisnica strukturnih

fondova,kojisumnogovećiod

sadaraspoloživihIPAsredsta-

va.

POBJEDA:

Šta sveplanirate

u2018. godini uoblasti zašti-

te životne sredine?

VOJINOVIĆ:

Najprije, spre-

mni smo za formalno otvara-

njepoglavlja27zapregovoreu

2018, a tokom kojih ćemo po-

kušati da ispregovaramo naj-

povoljnije uslove za Crnu Go-

ru, usmjerene ka podizanju

standarda u životnoj sredini, a

sve sa krajnjim ciljem da novi

procesi u ovoj oblasti unapri-

jede kvalitet života građana

CrneGore.Nezavisnood toga,

planiramo nastavak već zapo-

četih aktivnosti, ali i početak

novih.

U oblasti zagađenja vazduha,

prije svega u Pljevljima, kon-

s t antno će se rad i t i na

rekonstrukciji postojeće i

izgradnji nove sekundarne

mreže za potrebe toplifikacije

kao trajnog rješenja sanacije

zagađenja vazduha. U oblasti

u p r a v l j a n j a o t p a d om ,

nastaviće se aktivnosti na

uspostavljanju sistema koji se

bazirana: selekciji, prevenciji,

reciklaži i ponovnoj upotrebi

otpada. Takođe, nastaviće se

izgradnja transfer stanica,

reciklažnih dvorišta i ostale

prateće infrastrukture u svim

crnogorskim opštinama, a

očekujemo i završetak izgrad-

nje postrojenja za prečišćava-

njeotpadnihvodauPljevljima

i Beranama, i ubrzanje i poče-

tak radovana izgradnji sličnih

sistema u ostalim opštinama.

Pored nabavke opreme po-

trebne za sakupljanje materi-

jala za reciklažu, radiće se i na

jačanju svijesti građana. Veo-

ma važna aktivnost jeste i sa-

nacija većih neuređanih odla-

g a l i š t a , t e o č e k u j emo

završetak kompletne sanacije

deponije Vasove vode u Bera-

nama, Ćafe u Baru, radove na

Vrtijeljci naCetinju, itd.

Uprvojpolovini2018.započe-

će radovi na sanaciji otpadnog

grita na lokaciji brodogradili-

šta, a do kraja 2018. sanacija

jalovištaGradac u okviru rud-

nika „Šuplja stijena“. Očekuje

se da se tokom2018. urade sve

potrebneaktivnostinaosnovu

kojih će 2019. započeti i fazna

rekultivacija deponije Malje-

vac u sklopu TE Pljevlja. Ove

aktivnosti na sanaciji indu-

strijskog zagađenja finansira-

ju se iz kreditnih sredstava u

sklopu projekta sa Svjetskom

bankom. Završetkom ovog

projekta, u Crnoj Gori biće ri-

ješen višedecenijski problem

industrijskog zagađenja.

Naglasila bih da ćemo tokom

2018. nastaviti terenska istra-

živanja Crne Gore radi mapi-

ranjastaništa i vrstakojećemo

kandidovati za NATURA

2000 mrežu, što je jedan od

preduslova za zatvaranje po-

glavlja27.Istiperiodobilježiće

iozbiljninaporidasvazaštiće-

na područja imaju imenova-

nogupravljača, aradiobezbje-

đenja održivog upravljanja

vrijednimekosistemima.

POBJEDA:

Šta suglavni

problemi CrneGoreuovoj

oblasti i šta jepovamaprio-

ritet da seuradi?

VOJINOVIĆ:

Na rješavanju

svih problema intenzivno se

radi i svakaaktivnost kojusam

pomenulauodgovorunapret-

hodno pitanje i koja je ušla u

planradaza2018.igodinekoje

slijede, ima visok stepen prio-

riteta kod nadležnih. Naš je

cilj da se u periodu koji je

ispred nas u Crnoj Gori uspo-

stavi dobro organizovani si-

stemupravljanja otpadom, da

se saniraju neuređena odlaga-

lišta otpada, uspostavi sistem

selekcije, ponovne upotrebe i

reciklaže, poveća priključe-

nost stanovništva na kanaliza-

cionu mrežu, poboljša uprav-

ljanje zaštićenimpodručjima,

itd. Sve su ovo složene aktiv-

nosti kojezahtijevaju finansij-

skasredstva i vrijeme, ali bitno

je da postoji dinamički plan

njihove realizacije, te vjeru-

jem da će u godinama koje su

pred nama ključne aktivnosti

biti blagovremeno i kvalitetno

završene.

N.KOVAČEVIĆ

IvanaVojinović