Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Skraćenica

OKCupolicijskimimedij-

skimkrugovima sinonimje

za centarukoji se slivaju in-

formacijeo stanjubezbjed-

nosti udržavi.

Bez znanja operativaca u tom

sektoru Uprave policije nema

brze akcije u dnevnom odgo-

voru na izazove bezbjednosti

ili narušavanja javnog reda i

mira. Ujedno, tu su da ubrzaju

procedure, povežu spasilačke

službe ili koordiniraju potjere

za kriminalcima...

Stalnobudni

Praćenje i registrovanje be-

zbjednosno interesantnih do-

gađaja, procjenjivanje stepena

njihovog značaja, preduzima-

njehitnihiobimnijihoperativ-

nih mjera i radnji, informisa-

nje starješina, koordinacija

dežurnih službi, samo su dio

poslovakojeslužbeniciOpera-

tivno-komunikacionog centra

(OKC) Uprave policije obav-

ljajuu smjeni dodvanaest sati.

Ekipa Pobjede posjetila je ovu

organizacionu jedinicu Upra-

ve policije prošle nedjelje. U

dvočasovnomdruženjusaeki-

pom OKC-a nije bilo mnogo

intervencija, mada se to uovoj

službi, kako su nam pojasnili,

nikadne zna.

Šef operativne smjene OKC-a

i viši policijski inspektor Lju-

bišaBulatovićkažezaPobjedu

da njihova služba radi 24 sata

dnevno, sedamdanaunedjelji

i da se nikad ne zna koliko će

posla imati tokomsmjene.

-Upravo prije nego ste vi došli

imali smo poziv iz Šavnika.

Zvala je žena koja se sa kćer-

komizgubilanekolikokilome-

tara od grada. Brzom inter-

vencijom policije i Službe

spasavanja, one su pronađene

i prebačene kući - objašnjava

Bulatović.

Potrage iblokade

On nam je pojasnio da u hit-

nimslučajevimaOKCraspisu-

je i objavljuje potrage za odre-

đenim osobama, vozilima ili

nekimpredmetima.

-Toseuglavnomodnosinapo-

tragu nakon izvršenih teških

krivičnih djela, kada u veoma

kratkom roku obavještavamo

sve službe centara i odjeljenja

bezbjednosti. U konkretnom

slučaju ,,Tetra“ sistem nam je

dodatno unaprijedio efika-

snost rada, tako da smo umo-

gućnostidabukvalnounekoli-

ko sekundi obavijestimo

dežurne službe na lokalnom

nivou o eventualnimpotraga-

ma ili da naredimo postavlja-

nje blokade saobraćaja na

određenim pravcima – kaže

Bulatović.

Kako nam je kazao, ,,Tetra“ si-

stemom je trenutno pokriven

južni i centralni dio Crne Go-

re, kompletno primorje, Ceti-

nje, Podgorica, Danilovgrad,

Nikšić, kao i sjeverni gradovi.

Naš razgovor prekida zvono

dežurnog telefona. Bulatović

se javlja.

-OKC, izvolite... Vjerovatno je

u pitanju nekamanja nezgoda

u kojoj nema povrijeđenih, pa

ništa nije evidentirano. Ukoli-

ko se ispostavi da je neštodru-

go u pitanju, odnosno da ima

povrijeđenih, bićemo u kon-

taktu, naravno - odgovara Bu-

latović.

Objašnjava namda je zvao ko-

lega iz medija kako bi provje-

rioda li je bioneki udes uglav-

nomgradu.

Prijavezakorupciju

Nastavljamo razgovor o radu

OKC-a, koji je na usluzi svim

građanima svakodnevno.

Bulatović nam kaže da odre-

đeni policajciOKC-adistribu-

iraju i poštu koja je označena

stepenomhitnostimeđuorga-

nizacionim jedinicama Mini-

starstva unutrašnjih poslova i

Uprave policije.

-Takođe,usaradnjisastarješi-

nama Sektora obezbjeđenja

ličnostiiobjekataUpravepoli-

cije, organizujemo i koordini-

ramo bezbjednosne eskorte

domaćih i stranih ličnosti. U

OKC-u rade i policijski služ-

benici koji su, između ostalog,

adekvatno obučeni za prima-

njeprijavagrađanazakrivična

djelasaelementimakorupcije.

Prijave seprimajuputemtele-

fona020/415-265iliimejlapo-

[email protected]

navodi Bulatović, dodajući da

građani korupcijumoguprija-

viti i anonimno.

Onnamje pojasnio da uOKC-

ufunkcionišeitelefon067449

000 i mejl gradjanin.prituz-

[email protected],

a koji su na-

mijenjeni zažalbenapostupa-

njeslužbenikapolicije.Navodi

da ih je 2017. godine bilo 23 i

većinomsubile neosnovane.

Veoma često, kako ističe Bula-

tović, komuniciraju sa OKC

centrima susjednih država, a

sve radi razmjene informacija

obezbjednosnointeresantnim

događajima, kada je neophod-

no hitno postupanje, a to naj-

češće kada su u pitanju nena-

javljeni dolasci u državu ili

prolasci kroz našu teritoriju.

- Imamo odličnu saradnju sa

operativnim centrom Vojske

Crne Gore i OKC-om 112 Di-

rektorata za vanredne situaci-

jeMUP-a –navodi on.

Lažnedojave

Kako dodaje, događaju se i

anonimne prijave, a najviše je

bilo lažnih koje su se odnosile

na postavljanje eksplozivne

naprave.

- Po svakoj prijavi smo postu-

pili, jer je tonaravnonašaduž-

nost i obaveza. Na kraju se is-

postavilo da prijave nisu bile

tačne odnosno da su događaji

lažnoprijavljeni - kazao jeBu-

latović.

On objašnjava da građani naj-

češće na 122 prijavljuju doga-

đajekoji seodnosena različita

krivična djela iz oblasti imo-

vinskih delikata, narkotika,

saobraćajnenezgode, nasiljeu

porodici,nestanaklicaislično.

- Napomenuću da je policija

dužnadaunajkraćemrokupo-

stupi po svakoj prijavi i izađe

na mjesto događaja, o tome

obavijesti dežurnu službu i sa-

čini izvještaj o eventualnom

postupanju, dok mi to sve u

OKC-upratimouelektronskoj

formi, a po potrebi ostvaruje-

mo direktnu komunikaciju sa

terena – zaključujeBulatović.

M.LAZAREVIĆ

U posjeti Operativno-komunikacionomcentruMUP-a Uprave policije

Koordiniranje brzog odgovora na svako narušavanje javnog reda i mira, prikupljanje

i razmjena informacija sa policijama drugih država, prikupljanje prijava za

korupciju ali i pritužbi na rad policije, samo je dio svakodnevnog posla OKC-a

BUDVA

–Policija je jučeoko

14 sati pretreslaMilićaMi-

njuŠakovića izPodgorice i

MarkaLjubišuKana, Đura

Ivanovića, braćuOgnjena i

MladenaKažanegru izBud-

ve, pišeportal CdM.

Kako prenosi ovaj portal, Ša-

ković, Kan, Ivanović i braća

Kažanegra, koji prema evi-

denciji policije slove za be-

zbjednosno interesantne oso-

be, pretreseni su u restoranu

hotela ,,Maestral“. Pretresom

nije pronađen nijedan nedo-

zvoljeni predmet.

Kontrolisano je i nekoliko

osoba koje obezbjeđuju Šako-

vića, Kana i ostale, kao i auto-

mobili koje svi oni koriste.

C.H.

PODGORICA

– Uakciji kon-

trolebezbjednosno intere-

santnihosobapolicija jeod

Nikšićana I. K. (27) iM. B.

(27) oduzela revolver,muni-

ciju i kokain.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, 6. januara su kontrolisali

vozilo ,,mercedes“ bez regi-

starskih oznaka kojim je

upravljao V. C. iz Nikšića, dok

suse sanjimuvozilunalazili I.

K. iM. B. Takođe izNikšića.

- Kontrolom policija je pro-

našlakod I.K. revolver„zasta-

va magnum“ kalibra 357, sa

šest metaka odgovarajućeg

kalibra, u ilegalnom posjedu.

M.B. jeutrenutkukontroleod

sebeodbaciopvcpakovanje sa

sadržajem praškaste materije

bijele boje za koju se sumnja

da je opojna droga kokain - sa-

opštili su iz policije.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, odogađaju je obavije-

šten državni tužilac u Osnov-

nom državnom tužilaštvu

Nikšiću, a oružje će biti odni-

jetonavještačenjeuForenzič-

ki centar nakon čega slijedi

podnošenje krivične prijave.

Povodom pronađene droge

obaviješten je državni tužilac

u Višem državnom tužilaštvu

u Podgorici koji je naložio da

se materija uputi na vještače-

nje u Forenzički centar i da se

protivM.B. podneseprekršaj-

na prijava iz oblasti Zakona o

sprečavanju zloupotrebe dro-

ga.

Uakciji policije učestvovali su

službenici Uprave policije

MUP-a – Odsjeka za borbu

protiv droge u sadejstvu sa

službenicimaCentrabezbjed-

nosti Nikšić.

C.H.

ULCINJ

-Taksista IlirHaj-

rulahaj izUlcinjauhapšen

je sinoć zbog sumnjeda je

pucaona sugrađaninaElvi-

saPaljevića ispredkafića

,,Sat kula“napočetkubule-

varaTeuta.

Prema saznanjima Pobjede,

pucnjavi je prethodila svađa

njihdvojice.

Hajrulahajusena teret stavlja

da je počinio krivično djelo

ubistvo u pokušaju i krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmateri-

ja.

- I.H. je, kako se sumnja, ispa-

lio jedan hitac iz pištolja koji

je pogodio staklo od vozila na

mjestu vozača, kojim je

upravljao E. P. Kako se sum-

nja, I. H. je drugi hitac ispalio

u vazduh nakon čega se uda-

ljiounepoznatompravcu-sa-

opštili su iz policije. O doga-

đaju je obaviješten državni

tužilac u Višem državnom

tužilaštvu u Podgorici kojem

će Hajrulahaj biti priveden

zbog sumnjeda jepočiniona-

vedena krivična djela.

M.L.

DANILOVGRAD

-

Dvoipogodišnja D. V.

pronađena je pola sata

nakon što je nestala

juče ujutru u Dani-

lovgradu.

Prema nezvaničnm

saznanjima, djevojčica

je pronađena u stanu

nedaleko od njene

kuće.

U potragu su bili uklju-

čeni policija, vatrogasci,

građani.

C.H.

Za godinu 45.000 prijava

Tokom 2017. godine evidentirano je 45.000 događaja i osta-

lih aktivnosti. Najveći dio se odnosio na CB Podgorica i to 30

odsto, što je i logično jer je CB Podgorica, u odnosu na druge

centre bezbjednosti, organizaciona jedinica koja pokriva naj-

veću teritoriju i broj stanovnika.

OKC jemozak svake

uspješne operacije

OKCunekoliko sekundi

može daobavijesti de-

žurne službe na lokal-

nomnivouoeventual-

nimpotragama ili da

naredi postavljanje

blokade saobraćaja

UOKC-u suadekvatnoobučeni i zaprimanjeprijava

građana za krivičnadjela sa elementima korupcije.

Prijave se primajuputemtelefona020/415-265 ili

mejla

[email protected]

Kontrolisano nekoliko

osoba u Budvi

Pretreseni

Šaković i Kan

Akcija policije u Nikšiću

Zaplijenjen pištolj i kokain

Potraga uspješno

okončana

Djevojčica

pronađena

nedaleko

od kuće

Pucnjava na Bulevaru Teuta u Ulcinju

Nakon svađe ispalio

hitac na sugrađanina

Bulatovićnadežurstvusakolegama

M.BABOVIĆ

ILUSTRACIJA