Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Radovi na

adaptaciji hotelaUlcinjske

rivijerebiće završeni uro-

ku, takoda ćenovi hotelski

kompleks „HolidayVillage

Montenegro“ zasijati uno-

vomruhuvećumaju - ka-

zao jePobjedi direktor za

razvoj hotelske grupacije

Karismahoteli i rizorti, Ne-

manjaKostić.

Rokovi

Kako je najavio, u skladu da

poslovnom politikom i nači-

nomposlovanja hotelske gru-

pacije ,,Karisma Hotels & Re-

sorts“,svipreuzetidogovoreni

rokovi biće ispoštovani i prve

turistećeugostitiumaju, kako

je i planirano.

-Savelikimzadovoljstvommo-

žemo da kažemo da i sve pred-

viđene aktivnosti vezano za

realizaciju projekta idu plani-

ranomdinamikom.Većpripre-

mamo i realizaciju druge faze

kompletnog projekta, koja ot-

počinje u novembru ove i biće

završena u maju 2019. godine.

Ova faza će pored dodatnih sa-

držaja povećati kapacitet „Ho-

liday Village Montenegro“ za

još 100 soba - istakao jeKostić.

Kompanija Karisma sarađuje

Radovi na adaptaciji hotela Ulcinjske rivijere biće završeni u roku

Prvi gosti već umaju

U 2018. godini očekujemo popunjenost kapaciteta više od 90

odsto, zaključno sa oktobrom. Sezona će trajati šest mjeseci,

znatno duže od dosadašnjeg prosjeka boravka gostiju u

ovomdijelu primorja - najavio je direktor za razvoj hotelske

grupacije Karisma hoteli i rizorti Nemanja Kostić

sa najvećimsvjetskim turope-

ratoromTUI, štogovori okva-

litetukojemteže i kojipostižu.

- U 2018. godini očekujemo

popunjenost kapaciteta više

od90odsto,zaključnosaokto-

brom. Sezona će trajati šest

mjeseci, znatno duže od dosa-

dašnjeg prosjeka boravka go-

stiju u ovom dijelu primorja.

Dodatno, naši gosti su domi-

nantno iz zemalja Zapadne

Evrope i ovoće imbiti prvi put

da posjećuju Crnu Goru. Ovo

smatramopravimnačinomra-

zvoja crnogorskog turizma i

ovime Karisma daje svoj do-

prinos tome - kazao jeKostić.

Kao investitor, nekih biznis

barijera iproblema, kakokaže,

nema, i iz dosadašnjeg isku-

stvaposlovniambijentuCrnoj

Gori ocjenjuje pozitivinim.

- Svako tržište na kome poslu-

jemo ima svoje specifičnosti i

izazove. UCrnoj Gori smo na-

išli, sazadovoljstvommoguda

kažem, na jedno veliko razu-

mijevanje svih predstavnika i

činilaca koji su uključeni u re-

alizaciju ovog projekta, i na

tome smo svakom ponaosob

zahvalni. Nadamo se da će se

taj trendnastaviti, a sveu inte-

resu razvoja turizma, pobolj-

šanja kvaliteta usluge i zajed-

ničkestrategijepozicioniranja

Crne Gore na evropskoj i

svjetskoj turističkoj mapi, a

sve s ciljem otvaranja novih

radnih mjesta - kazao je Ko-

stić.

Međunarodnahotelska grupa-

cija Karisma hoteli i rizorti je

odmah nakon potpisivanja

ugovora počela rekonstrukciju

i podizanje nivoa standarda

objekata na ulcinjskoj Velikoj

plaži. U pitanju su bivši hoteli

„Belvi“ i „Olimpik“, koji su od

države Crne Gore i kompanije

Ulcinjskarivijerauzetiudugo-

ročni, 30-godišnji zakup. Ovi

hoteli sada postaju dio hotel-

skog kompleksa „Holiday Vi-

llage Montenegro“, kojim će

upravljati Karisma. Sada se ra-

di u tri smjene na objektu biv-

šeg hotela „Belvi“, koji će na-

kon rekons t rukc i j e b i t i

kategorizovan sa četiri zvjez-

dice. Holiday Village je prepo-

znat kao uspješan porodični

koncept, i u sklopu njega će,

pored smještajnih kapaciteta

biti izgrađen zanimljivi dodat-

ni sadržaj poput avanturistič-

kog parka, bazena i sportskih

igrališta. Karisma koncept ra-

zvija sa svojim strateškimpar-

tnerom, najvećim turoperato-

rom na svijetu, kompanijom

TUI. Cjelokupan kompleks bi-

će realizovan u tri razvojne fa-

ze, a planovi grupacije jesu da

prva faza projekta bude zavr-

šena do maja naredne godine.

„HolidayVillageMontenegro“

će, kada bude kompletiran, što

se predviđa za maj 2020. godi-

ne, imati 257 soba, 4 bazena, 4

restorana, 4 bara i spa centra,

sportske terene i avanturistič-

ke parkove za djecu.

Novi standardi

Karisma je jedna od vodećih

grupacija u svijetu u oblasti

hotelskog menadžmenta.

Uspješno posluje i poznata je

po inovativnom pristupu, jer

postavljanovestandardeupo-

nudi odmora sa fokusom na

kompletanugođaj gostiju. Ka-

rismausvomportfolijuima29

hotela i pored Crne Gore po-

sluje i u Hrvatskoj, Srbiji,

Meksiku, Dominikanskoj Re-

publici, Jamajci i Kolumbiji.

Karisma ima poslovnu strate-

giju i filozofiju potpuno ori-

jentisanu na svoje goste i ino-

vativnim konceptima se

izdvaja od konkurencije, o če-

musvjedoče i brojnenagrade i

priznanja poput prestižne

AAA4Diamonds.Takođe, ho-

teli grupacije su redovno na

najcjenjenijim listama poput

Forbsove liste top 10 hotela,

zatimlistamaCondeNastTra-

veller, Trip Advisor, Wine

Spectator Award of Excellen-

ce, a ključnu snagu Karisme

čini njeni zaposleni, što je

vrednovano činjenicom da je

grupacijaseritifikovanainala-

zi se na listi „Great Place to

Work“. U oblasti održivog ra-

zvoja Karisma se ponosi inici-

jativama koje realizuje, čemu

svjedoče nagrade i sertifikati

poput Green Globe, Travelife

GoldAward i brojni drugi.

N.KOvačević

Ada Bojana

biće u fokusu

- Nije nepoznato crnogor-

skoj javnosti i građanima

Ulcinja da smo o Velikoj

plaži i Adi Bojani u više

navrata razgovarali i izno-

sili naše ambicije u javnost.

Da ponovim, Adu Bojanu

i Veliku plažu smatramo

jednimod najvećih poten-

cijala za razvoj turizma,

uopšte u Evropi. U tom

smislu Ada Bojana i Velika

plaža će kako u bližoj,

tako i u daljoj budućnosti,

i te kako biti naš razvojni

fokus - naglasio je Kostić.

NemanjaKostić

Ambiciozankoncept predviđaulaganjeu tri faze

Do2019. kapaciteti ćebiti

uvećani za 100soba