Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 9. januar 2018.

PODGORICA

Poreski in-

spektori suza 11mjeseci

prošle godine izvršili

2.220paket kontrola i

utvrdili korekcijeu iznosu

odpreko56miliona eura,

unajvećemdijelupoosno-

vuporeza i doprinosana

zarade i PDV, kazao jeu in-

tervjuuPobjedi direktor

PoreskeupraveMiomir

M.Mugoša.

- Naravno, svi poreski obve-

znici imaju pravo žalbe na

rješenje poreskog inspekto-

ra, odnosno da se u drugo-

stepenom postupku utvrdi

osnovanostobračunadodat-

nihporeskihobaveza. Tako-

đe,zaključnosanovembrom

prošle godine izvršili smo

preko 15.000 provjera regu-

larnostiposlovanjaporeskih

obveznika i izdali prekršaj-

ne naloge u ukupnoj novča-

noj vrijednosti od skoro dva

miliona eura.

Inspekcijski nadzor pore-

skih obveznika vršimo na

osnovugodišnjegplanakon-

trola i različitih drugih fak-

tora koji se nemogu unapri-

jed planirati, kao što su

koordinisane akcije sa dru-

gim organima, analiza do-

stavljenih prijava i finansij-

skih iskaza, ali i operativna

saznanja i inicijative građa-

na i drugih zainteresovanih.

Osnovi za kontrolu su razli-

čiti – od redovne kontrole

kojom se analizira sveobu-

hvatno poslovanje obvezni-

ka, preko provjere osnova-

nosti poreskog kredita i

zahtjeva za povraćaj, do te-

renskih brzinskih provjera

kojima se prati regularnost

poslovanjaudijeluevidenti-

ranja prometa preko pore-

skih registar kasa, zapošlja-

van j a radn i ka , up l a t e

dnevnih pazara i poštovanja

pravila blagajničkog maksi-

muma - kažeMugoša.

POBJEDA:

Koliko je uči-

njenouprošlojgodini,ako-

liko u ovoj namjeravate da

naplatiteporeskogduga?

MUGOŠA:

Do 20. decem-

bra 2017. naplaćeno je

22.626.367 eura poreskog

duga, pri čemu je 14.907.325

eura naplaćeno po osnovu

j ednokra tne up l a t e, a

7.719.042 eura po osnovu

mjesečnih rata.

Posmatrajući plan otplate

poreskogduga kodporeskih

obveznika koji su u repro-

gramu, i kod kojih su rješe-

nja još na snazi, tokom 12

mjeseci 2018. dospjeće za

naplatu poreski dug u izno-

su od oko 24 miliona eura.

Poreska uprava će ulagati

maksimalne napore da taj

iznos u najvećoj mogućoj

mjeri i naplati.

Svakako da treba imati u vi-

du da će naplata planiranog

iznosa zavisiti od dinamike

izmirivanja obaveza pore-

skih obveznika. Ne može se

predvidjeti koliko će pore-

skih obveznika nastaviti da

poštuje rješenja o reprogra-

mu, akoliko će zbogneizmi-

rivanjaobavezabiti ukinuta.

POBJEDA:

Kako ste zado-

voljni poštovanjemobave-

za iz reprograma?

MUGOŠA:

Kod određenog

broja poreskih obveznika

primijećenojemanjeiliveće

kašnjenje u izmirivanju do-

spjelihmjesečnih rata. Ima-

jući u vidu da zakon predvi-

đa da će se rješenje o

reprogramu ukinuti, izme-

đu ostalog, u slučaju da po-

reski obveznik ne uplati tri

mjesečne rate, u Poreskoj

„Namakli“ još

56miliona eura

doprinosa i PDV

upravi svakodnevno se anali-

zira uplata za svakog pore-

skog obveznika. Tako će se i

kod obveznika koji kasne, u

skladu sa odredbama zakona,

u narednom periodu ukidati

rješenja o reprogramu.

POBJEDA:

Koje od srednjih

i većih firmi ne poštuju re-

program, koliki je ukupni

njihov dug i na koji način će

Poreskauprava reagovati?

MUGOŠA:

Onoštonamjebi-

lo izuzetno bitno pri sprovo-

đenju Javnog poziva Mini-

s t a r s t v a f i n a n s i j a z a

reprogramporeskog potraži-

vanja bilo je upravo to što su

se za izmirenje poreskog du-

ga prijavili brojni veliki duž-

nici, koji se nalaze na našim

crnim listama i od kojih je do

sada bilo jako teško naplatiti

poreski dug. Tako su za re-

program aplicirala 103

najveća poreska dužni-

ka, sa iznosom duga

odgotovo104milio-

na eura. Zahtjevi

nekih od njih, kao

što je Montene-

gro erlajnz, od-

bijeni su zbog

neispunjavanja

k r i t e r i j um a

propisanih za-

konom, a kod

nekih su rješenja

o reprog ramu

ukinuta zbog neiz-

mirenjajednokratne

uplateupredviđenom

roku. Tako je do sada

ukinutooko600 rješenja o

reprogramu duga pravnih li-

ca, a među njima su najveći

dužnici - Montenegro sekju-

r i t i s e r v i s Pod g o r i c a ,

Vorkfajnder Podgorica, Ko-

merc Keka Bar, Put Bar, Mer-

kurBudva,DekorRožaje,Eko

Meduza Bijelo Polje, Hidro-

mont Merkur Budva i „Ra-

denko“ Podgorica.

POBJEDA:

Od početka re-

programa do sada koliko je

pokrenuto stečajeva i pri-

nudnihnaplata?

MUGOŠA:

Poreska uprava je

do sada podnijela prijedloge

za pokretanje stečajnog po-

stupka za četiri poreska obve-

znika kojima je izbog neizmi-

renja jednokratne uplate

donijeto rješenje o ukidanju

rješenja o reprogramu.

Poreska uprava preduzima

mjere prinudne naplate pre-

masvimporeskimobveznici-

ma kojima su rješenja o re-

programu ukinuta, od kojih

su većina pravna lica. Prijed-

lozi za pokretanje stečajanog

postupka podnijeće se Pri-

vrednomsuduza sve one kod

kojihmjereprinudnenaplate

ne dovedu do naplate potra-

živanja u skladu sa zakon-

skimpreduslovima (propisa-

nim Zakonom o stečaju i

Zakonomo poreskoj admini-

straciji), pri čemu se najprije

kod poreskog obveznika vrši

analiza posjedovanja imovi-

ne, od koje zavisi i svrsishod-

nost iniciranja stečaja za

eventualnunaplatuporeskog

duga kroz njega.

POBJEDA:

Da li je zaustav-

ljeno gomilanje, odnosno

povećavanje duga iz novih

obaveza. Da li se IOPPD

obrasci dostavljaju na vri-

jeme?

MUGOŠA

: Sprečavanje

akumuliranja novog pore-

skog duga, uz naplatu što ve-

ćeg dijela već stvorenog du-

ga, predstavlja zaista

najveći prioritet Poreske

uprave i u tomsmislupredu-

zimamo sve moguće mjere

da ne dozvolimo da poreski

obveznici kasne s izmiriva-

njem tekućih poreskih oba-

veza. Naravno, postoje pore-

ski obveznici, koji zbog

očiglednih poteškoća u po-

slovanju, nijesu umogućno-

sti izmiriti ni dobrovoljno ni

prinudno poreske obaveze,

tekodkojihnimjereprinud-

ne naplate ne daju rezultat.

Kod takvih poreskih obve-

znika,nakondetaljnoizvrše-

ne analize, predlagaćemo

otpočinjanje stečajnog po-

stupka, kao krajnje mjere za

obezbjeđenje poreskih po-

traživanja i sprečavanje

stvaranja novog duga.

Kada su u pitanju IOPPD

obrasci, odredbe vezane za

obavezu prijavljivanja i pla-

ćanja poreza i doprinosa na

zarade zaposlenih trenutno

ostavljaju mogućnost pore-

skim obveznicima za razli-

čitezloupotrebeuovojobla-

sti, pri čemu se samo

postupkom inspekcijskog

nadzoramože utvriti da li je

od posljednjeg predatog

IOPPD obrasca eventualno

došlo do isplate zarada za-

poslenima u neto iznosu, a

tada je vrlo često i kasno za

preduzimanjebilokojemje-

re kojom bi se efikasno na-

platile obaveze, jer poreski

obveznik nije umogućnosti

da izmiri obaveze koje se

evidentiraju podnošenjem

IOPPDobrazaca za više po-

reskih perioda – nekada čak

i do 12 mjeseci odjednom.

Zbog toga smo inicirali iz-

mjene zakonskih propisa u

ovoj oblasti, kakoseobaveza

prijavljivanja i plaćanjaoba-

veza ne bi vezivala za mo-

ment isplatezarada, aštobi i

Poreskoj upravi i Upravi za

inspekcijske poslove dalo

više prostora za pravovre-

meno djelovanje na suz-

bijanjusiveekonomijena

tržištu rada.

MiraPOPOVIĆ

MILOVIĆ

Poreska

uprava preduzima sve

mogućemjere da ne dozvoli

da poreski obveznici kasne s

izmirivanjem tekućih obaveza.

Do sada ukinuto oko 600 rješenja o

reprogramu duga pravnih lica, među

kojima su najveći Montenegro

sekjuriti servis, Vorkfajnder,

Komerc Keka, Put Bar, Merkur,

Dekor, EkoMeduza,

Hidromont Merkur...

Zapošljavanje 58 radnika privodi se kraju

POBJEDA:

Kada će biti završeno

popunjavanje radnihmjesta i o

kojimpro ilima se radi?

MUGOŠA:

Oglas za popunjavanje

58 radnihmesta raspisan je krajem

decembra 2017, a postupak regru-

tacije se ovih dana privodi kraju u

Upravi za kadrove. Ovimoglasom

biće popunjena radna mjesta u cen-

trali i područnim jedinicama Poreske

uprave, u prvom redu u dijelu pore-

ske inspekcije, koja će biti ojačana za

osam inspektora, ali i zbog formiranja

novih organizacionih cjelina, kao što

su sektor za ljudske resurse, odjelje-

nje za upravljanje rizicima, za planira-

nje, izvještavanje i razvojne projekte,

područna jedinica Kotor...

Uz ovo veliko kadrovsko jačanje

smatramda ćemo biti spremni da

se suočimo sa svim izazovima pred

kojima ćemo se naći u ovoj godini,

od sprovođenja međunarodnih

projekata, preko potrebe za intenziv-

nijomborbomprotiv sive ekonomije,

do snažnije naplate poreskih priho-

da, a posebno imajući u vidu da plan

naplate za ovu godinu premašuje

milijardu eura.

U Poreskoj upravi trenutno je zapo-

sleno 155 poreskih inspektora, a

sistematizovano je 175 mjesta na

ovimpozicijama. Postojeći kapaciteti

maksimalno su iskorišćeni kako bi se

obezbijedilo praćenje poreskih obve-

znika na cjelokupnoj teritoriji države.

Međutim, ako imamo u vidu da ovaj

broj inspektora treba da iskontroliše

preko 40.000 poreskih obveznika,

te da najbolja praksa ukazuje na

potrebu kontrole poreskih obveznika

najmanje jednomu pet godina, kao

i da se jedan dio poreskih obveznika

nalazi na terenu na dvadesetče-

tvoročasonovoj osnovi, to govori o

kompleksnosti zadatka pred kojim

se nalaze poreski inspektori i izazovu

koji oni imaju da obezbijede pravo-

vremeno djelovanje i sankcionisanje

neregularnog rada svih poreskih

obveznika.

Imajući u vidu težinu angažmana

poreskih inspektora, kapacitete koji-

ma sada raspolažemo nastojimo da

ojačamo angažovanjemnovih služ-

benika, uz kontinuiranu edukaciju

na nacionalnom i međunarodnom

nivou.

Poreska policija je imala

samo pomoćnika direktora

POBJEDA:

Da li je de initivno određeno šta će biti sa sekto-

romporeske policije?

MUGOŠA:

Sektor poreske policije nije obuhvaćen Pravilni-

komo unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnihmjesta

Ministarstva inansija, pa više ne postoji u Poreskoj upravi.

Ovaj sektor nikada nije ni bio formiran, te osimpomoćnika

direktora nije imao nijednog zaposlenog, upravo zbog činje-

nice koja je opredijelila da se ne predvidi novimpravilnikom,

a to je nemogućnost poreskih policajaca da djeluju u većem

opsegu nego što to čine poreski inspektori, zbog toga što

nadležnosti nijesu propisane kroz postojeću legislativu.

Intervju:

Miomir M. Mugoša, direktor Poreske uprave

MiomirM.Mugoša

miliona eura

poreskog duga plani-

ra da naplati Poreska

uprava uovoj godini

24