Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Trebadase

oslobađamovulgarnogpoli-

tičkogduha, adarazvijamo

duhstvaralaštva, inovativno-

sti ipreduzetništva. Samo

stvaralačkiduh, anenacional-

noorijentisanipolitičkimože

oblikovatinaš identitet ipre-

poznatljivostuokviruglobal-

nemreže.Ovoposebnovaži

zamalezemljekaošto jeCrna

Gora, kazao jeprof. drVeselin

VukotićnaotvaranjuBožić-

nihraspravaoekonomijipod

nazivom„Stvaralaštvo, pre-

duzetništvo, razvoj“kojesu

održanenaUniverzitetuDo-

njaGorica.

- Naš identitet je naš razvoj.

Izvor i nosioci identiteta nijesu

ni nacije, ni teritorije, ni vojska,

nizastava.Tosuljudi-stvaraoci,

kreativci i preduzetnici. Stvara-

oci su nosioci svakog identiteta

pa i nacionalnog, budućnosti

svijeta, pogonska energija ra-

zvoja. To su lekcije iz istorije a

sve više i iz budućnosti. Upravo

jestvaranjevezaizmeđuprošlo-

stiibudućnosti-kazaojerektor.

Vukotić se upitao da li živimo u

vremenu, kako jesvojevremeno

predvidioMarks, gdje je čovjek

postao privezakmašine i ocije-

nioda jeanestezijaduhana sce-

ni.

On je pohvalio Pobjedu uRadio

CrneGorekojisu,kakojekazao,

dali poseban doprinos širenju

porukasaBožićnihraspravako-

je se na badnje veče održavaju

26godina.

Vukotić je podsjetio na klicu ra-

sprava koja je nastala 70-ih go-

dina prošlog vijeka na okuplja-

nju kod profesora Boška

Gluščevića, dok su „ljudi u kož-

nimmantilima evidentirali ko

tamodolazi“.

Megatrendovi

Dr Vladimir Gligorov sa Beč-

kog instituta za međunarod-

neekonomske studijekažeda

mi više znamo o budućnosti

nego oprošlosti.

-NaBalkanujeprocesizgradnje

država biomnogo važniji od ra-

zvojapreduzetništva.Idržavaje

imala dominantnu ulogu u

ekonomiji, a preduzetnički sloj

se nikada nije valjano formirao.

Ovajregionkonstantnozaostaje

za Evropom iz tog razloga. A u

posljednjih40godinapraktično

propada jer je najviši nivo ra-

zvoja dostignut 1979 - kazao je

Janjić i dodao da u svijetu nije

čest taj tipzaostajanja.

Onjekazaodajeekonomskasli-

ka zemalja u ovomregionu slič-

na - potrošnja je jednaka BDP a

investicije stižu iz inostranstva.

- Nacionalna, ne privatna, šted-

njajeizuzetnomala,ilijeinema.

To znači da imamo veliki dis-

kontnabudućnost,ivelikoosje-

ćanje neizvjesnosti koje tjera

ljude da žive za danas. To nije

jednostavno promijeniti - upo-

zorio jeGligorov.

Dr Dušan Janjić sa Instituta

društvenih nauka iz Beograda

kaže da u okolnostima u kojima

bi mnogi digli ruke, kreativni i

inovativni ljudi naprave dobru

stvar.

- Dva svjetska megatrenda po-

gađaju i nas i oblikuju uslove u

kojima živimo i poslujemo. Prvi

je tranzicija i identitet, odnosno

buđenje etniciteta, kriza identi-

teta i jačanje religioznosti, uk-

ljučujući ekstremna shvatanja

religioznosti i identiteta. Drugi

trend je transformacija nacije -

državeukontekstuglobalizacije

-kazao jeonidodaoda jeregion

nestabilan i da nam treba puno

kreativnostidasenebiponovile

devedesete.

Janjić je ocijenio da sada nema

stabilnih struktura i ko ima no-

vac i informacijemožedapreko

noći pokrene građane i osvoji

vlast.

Privatnibiznis

Vlasnik Volija Dragan Bokan

objasnio je kako je ova kompa-

nija od firme sa deset radnika i

prometom od 96.000 dinara

1996. izrasla u trgovački lanac

kojidanaszapošljava2.200lju-

di, a u 2016. imao je promet od

240miliona eura.

Onjemladimljudimapreporu-

čio da obavezno idu u privatni

biznis.

- Ne idite na gusto naseljeno

ostrvo kao što je društveni sek-

tor jer veomamalo ljudi - ispod

jedanodstou tomsektoru i po-

litici uspije - kazao jeBokan.

On je mladim ljudima poručio

da samo upornim radom, hra-

brošću, preuzimanjem rizika i

hodom stepenicu po stepeni-

cu…mogu naprijed. Otvoreno

im je poručio da moraju raču-

nati i na konkurenciju ali i na

„niske udarce“ koje je on, kaže,

osjetio kada je konkurencija iz

Hrvatske preko nekih lobija

htjela da osujeti ulazak EBRD

u Voli. Danas EBRD ima 15,7

odsto kapitalaVolija.

Novinar „Novog magazina“ iz

BeogradaMišaBrkić objašnja-

vao jekakosupočinjali vlasnici

velikihkompanija.

- Za ulazak u biznis je važna

ideja, ali i da preduzetnik zna

ono što ne zna. Kao novinar

sam istraživao kako nastaje bi-

znis.UAmericisamvidioogro-

mnu državnu infrastrukturu

inkubatora kojima se njeguju

ideje.Iznjihsusesredinomde-

vedesetih izlijegali biznisi. Ka-

snije je nastala nova struktura

akceleratora, odnosno„anđeo-

skih investitora“ - ljudi koji su

spremni daveliki novacriziku-

ju i ulože u početničke kompa-

nije. Danas je zahvaljujući glo-

balizaciji ideju veoma brzo

moguće učiniti globalnom i

prikupitikapitalzanjenureali-

zaciju i obezbijediti joj tržište.

Ali to ne mora da znači dugo-

ročni uspjeh - kazao jeBrkić.

Kulturadijaloga

Dekan Ekonomskog fakulteta

u Podgorici dr Nikola Milović

jeocijeniodasurazmjenaideja

i znanja kojima se promoviše

filozofija preduzetničkog po-

gleda na svijet uz njegovanje

kulturedijaloga temelj buduć-

nosti CrneGore.

- Slobodu smo skupo platili vi-

šedecenijskim zaostajanjem u

razvojuzaEvropomi svijetom.

Izgleda da je najteže i najsku-

plje biti slobodan. Iako većina

ljudi govori da želi slobodu,

ipak nijesu spremni da je pri-

hvate. Sloboda donosi dilemu

kuda sada i primorava nas da

sami izaberemo. Kako je to

Erih From rekao - u pukušaju

da izbjegnu odgovornost, mili-

oni ljudi svakodnevno pokuša-

vaju da pobjegnu od slobode.

Više se obrazujemo, putujemo,

usavršavamose,govorimojezi-

ke, informaciono smo pismeni

za razlikuodnašihpredaka, ali

nam je manjak preduzetničke

svijesti zajednički. Nažalost,

najteže mijenjamo našu pre-

duzetničku svijest. Kako tada

tako i danas, Crnogorci su za-

gledani u državu kao rješenje

svihproblema - kazao jeMilo-

vić.

M.P.M.

Na UDG održane 26. Božićne rasprave o ekonomiji - Stvaralaštvo, preduzetništvo, razvoj

UEvropu vuče

preduzetnički, a

ne politički duh

EU tržište zamjenjuje

teritorijalne probleme

Dr Vladimir Gligorov je podsjetio da EU članice košta jedan

odsto nacionalnog BDP, što je „džabe u odnosu na ono što

obezbjeđuje“.

- EU obezbjeđuje da tržištem zamijenite teritorijalne pro-

bleme koji su dominantni u ovom regionu i koje je izuzetno

teško rješavati. U EU čak i u slučajevima kad imate otcjeplje-

nje ili pokušaj kao u Kataloniji nemate teritorijalni problem,

nego iskalni, monetarni, trgovinski... Jer i Katalonija ostaje u

EU - ocijenio je Gligorov.

Dr Dušan Janjić je kazao da se raduje ulasku Srbije u EU.

- Ali, šta ako ne bude. Pošto je vjerovatnoća visoka da Crna

Gora opet kao i u NATO uđe 2025. u EU, a Srbija ostane malo

čekajući voz, ili voz prođe a mi ga ne vidimo, pa da čekamo

2030. Ali pošto je zadatak isti, ušao ne ušao 2025. na zapad-

nomBalkanu će se od sadašnjih nedovršenih i nefunkcional-

nih država morati pokušati da se stvore funkcionalne drža-

ve, koje stvaraju uslove za poslovanje i kreativnost - kazao je

Janjić.

Savremeni trend globalizacije, pa i drama EU sastoji se u jača-

nju subregionalizma - kakvi god da smo, jedni bez drugih ne

možemo.

- Ova igra moći između Njemačke i Francuske, a ranije je bila

i Britanija, očigledno nije dala rezultate. Ali i ako bude zajed-

nice evropskih država a i ako je ne bude, mi na zapadnom

Balkanumoramo sarađivati - ocijenio je Janjić.

Bokan: Ko je završio i sa

sedmicomhoće uministre

Vlasnik Volija Dragan Bokan kazao je da mu se iz iskustva sa

mladim ljudima čini da i oni koji su završili studije sa sedmi-

com žele da buduministri.

- U startu žele da budu pomoćnici ministra, a ministri u roku

od 24 do 36mjeseci. Da rade u Vladi i čekaju iduću izbornu

godinu da postanu premijeri - kazao je on i dodao da je toliko

mali procenat onih koji u tome uspiju, da o tome ne treba ni

razmišljati.

Detalj sapredavanja