Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 9. januar 2018.

Američki analitičar Januš Bugajski upozorava da ćeMoskva

iskoristiti svaki bilateralni spor da izazove sukob u regionu

PODGORICA

Moskva će

nastaviti da stvara tenzije iz-

međuCrneGore i Srbije i

svih susjedauzpropagandu i

konstantneprovokacije - ka-

že zaPobjeduamerički ana-

litičar JanušBugajski. Istra-

živač vašingtonskogCentra

za analizuevropskepolitike

upozoravada ćeMoskvapo-

kušati daod svihbilateral-

nih sporovauzemljamaJu-

goistočneEvropenapravi

latentni sukob.

- Da bi se države regiona su-

protstavilePutinovojstrategiji

„zavadi pa vladaj“ i izbjegle

zamkeMoskve, sve vladeu re-

gionu bi trebalo da sprovedu

tri politike. Prvo, moraju da

podignusvijest javnostiopoli-

tičkim i informacionim napa-

dima Kremlja. Drugo, moraju

dauspostavebilateralneradne

grupe sa susjednimdržavama

sastavljene od naučnika i

stručnjaka za sajber propa-

gandu kako bi se odbranile od

napada. I kao treće, sva isku-

stva sa propagandomKremlja

morajuda dijele kakobi razvi-

li regionalne inicijative, po-

sebno u informacionoj sferi.

Ovo može uključivati sarad-

nju sa medijima, IT okrugle

stolove, sajber bezbjednost,

kulturnu razmjenu i obrazov-

ne programe. Iako dugogodiš-

nji bilateralni sporovi neće

nestatiprekonoći, svakodruš-

tvo u najmanju ruku ne smije

dozvoliti da te sukobe treća

strana okrene u svoju korist -

poručuje američki analitičar.

Bugajski kaže da je strategija

kojomMoskva podriva svoje

susjede i zemlje Juogistočne

Evrope primjer klasične car-

ske politike - zavadi pa vladaj.

- Huškanjem komšija jednih

protiv drugih Moskva može

dobro ojačati svoju poziciju i

na Balkanu i u centralnoj

Evropi - poručuje američki

analitičar Januš Bugajski.

Miješanjeuizbore

IstičedaćeseMoskvamiješati

usve izbore, adazaSrbijumo-

že da se predvidi isti scenario

kao i onaj koji seprošle godine

uoči izboradesiouCrnojGori.

- Crnogorska i sve ostale vlade

u regionu moraju blisko sara-

đivati sa SAD i Evropskom

unijom kroz efikasne regio-

nalne strategije u okviru kojih

obavještajci moraju sarađivati

i dijeliti informacije, zajednič-

ki raditi u domenu sajber be-

zbjednosti, borbi protiv koru-

cije i kontroli bankovnih

računa. Institucije moraju od

razotkritipartije,firme,nevla-

dine organizacije i medije koji

blisko sarađuju sa Kremljom -

poručujeBugajski.

Američki analitičar poručuje

da se etničke tenzije moraju

kontrolisati.

- Ne smijemo pustiti Bosnu da

sklizne u opasne vode, mislim

da jenovi rat vrlomoguć, jer je

etničko pitanje ponovo na

agendi. Moskva će se miješati

u sve izbore u regionu, amože

pokušati i nešto slično u Beo-

gradu što je pokušala na proš-

lim izborima u Crnoj Gori -

upozoravaBugajski.

On navodi da se integracija

regiona u EU i NATO može

postićiunarednihdesetgodi-

na.

-EUmoždanije idealna struk-

tura za one koji su već članovi,

ali za države aspirante obe-

zbjeđujeekonomski i politički

prosperitet.Tvrdimdazaregi-

on na zapadnomBalkanu ovaj

putnemaalternative.Alterna-

tiva je izolacionizam, još veća

nesigurnost i sukobi - kaže

američki analitičar.

Podjele

Prema njegovimriječima, pro-

jekatEvropeuvišebrzinajejoš

jedan u nizu projekata kojim

Kremlj može da manipuliše,

jer to može da zakoči zemlje

centralne i istočneEvropekoje

i sada zaostaju za zapadnim

evropskimzemljama.

- Varšava, Budimpešta i ostali

uovomdijeluEvrope jasno su

stavili do znanja da ne žele da

uđu u neku sivu zoni i donji

sloj Unije. Takođe, bilateralni

aranžmani sa Vašingtonom

mogu osnažiti ove podjele. Ia-

ko Sjedinjene Države treba da

se fokusiraju na jačanje NA-

TO-a, obnavljanje jakihdiplo-

matskih veza, i širenje eko-

n o m s k i h o d n o s a s a

centralnom i istočnom Evro-

pom, vlade ovih zemalja mo-

raju istovremeno izvršavati

sve svoje obaveze prema tran-

satlantskimintegracijama.Ni

-

jedna vlada ne može da brani

svoj nacionalni suverenitet

ukoliko odlučno ne brani svo-

ju nacionalnu bezbjednost.

Obaveze svih ovih zemalja

prema NATO saveznicima se

moraju izvršavati. Da bi ove

zemlje bile vidljive za Vašin-

gtonmoraju finansijski da do-

prinose NATO-u u skladu sa

svojim obavezama, proširuju

svoje energetske zalihe i po-

boljšaju investicionu klimu za

američke investitore. Oni tre-

ba da dopru do Vašingtona sa

novim inicijativama koje do-

nose korist za obje strane, bez

obzira da li u ekonomskom

planu ili na širokomfrontube-

zbjednosti. Sve u svemu, obje

obale Atlantika moraju da po-

kažu solidarnost i posveće-

nost, ili ćemo rizikovati da do-

živimonovodobanesigurnosti

uEvropi - poručujeBugajski.

M.JOVIĆEVIĆ

Kremlj

pokušava

da zavadi

CrnuGoru

i Srbiju

U susret lokalnim izborima u Ulcinju

Poruka iz kabineta predsjednika

Evropske komisije Žan Klod Junkera

DPS prva predala listu,

LjoroNrekić na čelu

Nove članice uEU

pojedinačno, po zasluzi

PODGORICA

IzOpštinske

izbornekomisijeuUlcinju

saopšteno jedanajmanje 158

osoba sapravomglasa treba

dapodrži izbornu listukako

bi onabilaverifikovana. Na-

vodi se i da jekrajnji rokza

njihovodostavljanje 25dana

prijeodržavanja izbora, od-

nosno 10. januar.

Izbornu listu juče je Opštin-

skoj izbornoj komisiji predao

Opštinski odborDemokratske

partije socijalista Ulcinj. Od-

borničku listu „Ulcinj pobje-

đuje –Ulqini fitonMiloĐuka-

nović“nakojojsu33kandidata

predvodi Ljoro Nrekić. Listu

„Ulcinj pobjeđuje – Ulqini fi-

ton –Milo Đukanović“ potpi-

som podržalo je 819 građana

Ulcinja, a DPS je prva partija

koja je predala odborničku li-

stuOIK-u.

Bečićeve Demokrate odlučile

su da nosilac izborne liste u

UlcinjubudeMilošKopitović.

Krivokapićeva Socijaldemo-

kratska partija na lokalnim iz-

borima u Ulcinju nastupiće

samostalno, a listu će predvo-

ditipredsjednikulcinjskogod-

bora SDP-a Naser Resulbego-

vić, saopšteno je iz te partije.

SDP će nastupiti pod sloga-

nom„Da oživi Ulcinj“ čime se,

sugeriše teško stanje u kojem

senalaziUlcinjusvimaspekti-

ma društvenog života, koje je

rezultat neodgovornog odno-

sa vlasti prema gradu.

SNP iDFnastupićeukoaliciji i

u Ulcinju, odlučio je sinoć IO

ove partije. Rok za predaju iz-

bornih listi za lokalne izbore u

Ulcinju, zakazane za 4. febru-

ar, trajaće do utorka, odnosno

9. januara u ponoć. OIK će

zbirnu izbornu listu objaviti

najdalje do 20. januara.

Birački spisak biće zaključen

deset dana uoči održavanja iz-

bora, odnosno 24. januara.

Do tog roka, birači mogu pod-

nijeti MUP-u zahtjev za upis,

brisanje, izmjenu, dopunu ili

ispravkubiračkog spiska.

Z.D.

PODGORICA

Evropska

komisija stavila je jučedo

znanjada ćenove članice sa

ZapadnogBalkanauEvrop-

skuunijuući pojedinačno

pozaslugama, ali da se svim

zapadnobalkanskimpartne-

rimapružapodrškaurefor-

mama i naporimadauđuu

EU.

PredstavnikzaštampuEvrop-

ske komisijeMargaritis Šinas

naredovnombrifingurekaoje

da je to ponovio predsjednik

Komisije Žan-Klod Junker

prilikom nedavnog susreta s

makedonskim premijerom

Zoranom Zaevim, kao i da će

Junker i evrokomesari o tome

u petak u Sofiji razgovarati s

čelnicima bugarskog pred-

sjedništvaEU.

Šinas je time odgovorio na pi-

tanje da li Evropska komisija

dijeli zabrinutost, koju su

izvori bugarskog predsjedniš-

tva EU prenijeli novinarima,

da jenjava proces približava-

nja zapadnobalkanskih zema-

ljaUniji i da li Evropska komi-

sija ima u vidu vrijeme kad bi

moglodoći doulaskauEUno-

vih članica Crne Gore i Srbije.

On je rekao da će Evropska

komisijaiEUuidućihosamdo

devet mjeseci odlučiti „kako

ćepostupiti uodnosunasvaku

od tih (zapadnobalkanskih)

zemalja pojedinačno“.

R.P.

Sekretar Ministarstva evropskih poslovaMiodrag Radović o Junkerovimporukama

Ni Vlada ni EUnikadnijesu

razmatrale regionalni pristup

PODGORICA

Porukepred-

sjednikaEvropskekomisije

Žan-KlodJunkeraoZapad-

nomBalkanuohrabrujuće

su, jerukazujuna todauna-

rednomperiodumožemo

očekivati posvećenijuulogu

EKi EUkad jeupitanjupoli-

tikaproširenja i pristupanje

novihdržavaovomsavezu,

kažeMiodragRadović, se-

kretarMinistarstva evrop-

skihposlova.

UrazgovoruzaPobjedu,Rado-

vić dodaje i da je za CrnuGoru

posebno važno što je politika

proširenja vraćena u fokus pa-

žnjeEU.

- Uvjereni sam da će veće pri-

sustvo EU u regionu i sprovo-

đenje najavljene strategije za

uspješno članstvo ubrzati di-

namiku pregovaračkog proce-

sa i naš put prema članstvu.

Veće prisustvo EU znači i dis-

otišao korak dalje, eksplicitno

i jasno naglasivši svoju viziju

politikeproširenjainjenepro-

jekcije u narednom periodu -

naveo jeRadović.

Odgovarajući na pitanja o tzv.

paket pristupu EU, sagovornik

Pobjede kaže da ni Vlada Crne

Gore ni Evropska unija nijesu

nikadrazmatrale takozvani re-

gionalni pristup.

- Solunskaagenda je i daljena

snazi promovišući individu-

alnipristupunapredovanju

prema članstvu u EU. Op-

šte je poznato da se i EU

zalaže za napredovanje u

skladu s pojedinačnim po-

stignućima svakeoddržava. U

tom kontekstu i strategiju EK

za uspješno članstvo treba po-

smatrati kao mehanizam za

štokvalitetnije, brže i efikasni-

jeispunjavanjepreostalihoba-

veza na evropskom putu, a ne

kao zalaganje za zajedničko

pristupanje Crne Gore i Srbije

- rekao je on.

Naš sagovornik kaže da ćeVla-

da uraditi sve kako bi u aktuel-

nommandatu ispunili obaveze

iz pregovaračkog procesa i bili

spremni za članstvo.

- Već u narednoj godini očeku-

jemo otvaranje preostala tri

poglavlja. Posvećeni smo i is-

punjavanju završnih mjerila,

pasevećunarednojgodinimo-

tanciranje od navodnih alter-

nativa daljoj evropeizaciji Za-

padnog Balkana, te smanjuje

mogućnost negativnog uticaja

trećih strana kakve smo imali

prilike da vidimo - rekao jeRa-

dović. On ističe i da se radi o

izuzetno dobroj poruci i kori-

snomscenariju zaCrnuGoru.

- Zato što je, nakon dosta vre-

mena, data jasna perspektiva

članstva s vremenskim ro-

kompristupanjaEU.Zarazli-

ku od prošlogodišnjeg obra-

ćanja kada je predsjednik EK

Junker ukazao na potrebu da

se zemljama na Balkanu ne

smije oduzeti evropska per-

spektiva, u ovogodišnjem je

že očekivati dalji napredak na

tompolju, jednakokao i uobla-

sti vladavine prava gdje smo

već sproveli intenzivne refor-

me - rekao jeRadović.

Onsmatradaotvaranjepoglav-

lja, ipak, predstavlja tek poče-

tak opsežnih reformi, koje su

unutrašnja potreba Crne Gore

i vode unapređenju sveopšteg

kvaliteta života građana.

-Mi smou tomprocesuvećpet

godina i u njemu su svi djelovi

društva uložili značajne napo-

re i pokazali spremnost da bu-

du aktivni učesnici reformskih

procesa. Potvrde da smo na

pravomputu stižu namgotovo

svakodnevno sa relevantnih

evropskih adresa, sa kojih se

ukazuje da smo postigli znača-

jannapredaknaplanuzakono-

davnih reformi, izgradnje in-

stitucija, jačanja kapaciteta i

postizanjuinicijalnihrezultata

u borbi protiv korupcije i orga-

nizovanogkriminala,istakaoje

Radović

J.ĐURIŠIĆ

MiodragRadović

JanušBugajski

Huškanjemkomšija jednih

protiv drugih Rusijamože dobro

ojačati svoju poziciju na Balkanu

Putinovom taktikom zavadi pa

vladaj - poručuje Bugajski