Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–NiRusija,ni-

ti bilo koja druga država ne

mogu uticati na izbornu volju

građana Crne Gore i bilo bi

plodotvorno za ozdravljenje

naših međudržavnih odnosa

daMoskva odustane odmije-

šanja u unutrašnja crnogor-

ska pitanja – kazao je u inter-

vjuu Pobjedi Andrija Nikolić,

predsjednik skupštinskog

Odbora za međunarodne od-

nose i iseljenike.

Odgovarajući na pitanje

očekuje li da će Rusija

pokušatidaseumiješa

u predsjedničke iz-

bore u Crnoj Gori,

odnosnodaćepoku-

šati preko DF-a da

nametne proru-

skog kandidata,

kako se spekuliše

u pojedinim za-

padnim krugo-

vima,Nikolić je

rekao da će „o

tome ko će biti

preds j edn i k

odlučivati is-

ključivo građani

CrneGore“.

- Njihova dokazana politička

mudrost najbolji je garant da

će predsjednička funkcija biti

opredijeljena kandidatu koji

se, prije svega, afirmisao kao

bespogovorno lojalan nacio-

nalnimi državniminteresima

CrneGore – rekao jeNikolić.

POBJEDA:

Može li seoče-

kivati nešto sličnoonome

što sedesilouoči oktobar-

skih izbora 2016?

NIKOLIĆ:

Mi senemiješamo

u izborne procese u drugim

državama, niti za to imamo

moći i želje, ali još su nam

svježa sjećanja od oktobar-

skih izbora, gdje se dogodilo

obratno, i to je danas predmet

pažnje crnogorskog pravo-

sudnog sistema. Zato i dalje

držimo oči širom otvorene i

ne zaboravljamo da je uoči

prethodnih parlamentarnih

izbora crnogorska opozicija

imala nedvosmislenu podrš-

ku ruske politike. Sjetićete se

dasugotovosvi glavni organi-

zatori uličnih protesta u Cr-

noj Gori tokom predizborne

kampanje više boravili uMo-

skvi nego u Podgorici, da su

dočekivani na visokomnivou

od čelnika ruske Dume do li-

dera stranaka bliskih Kre-

mlju. Sa tih susreta slali su

poruke građanima Crne Gore

kako ihRusija podržava u nji-

hovoj namjeri da zaustave

članstvo Crne Gore u NATO.

Podsjetiću vaše čitaoce da su

političke nevolje počele još

tokom aprila 2014, za vrijeme

posjete bivšeg crnogorskog

premijera Mila Đukanovića

Bijeloj kući, i njegovog jasno

saopštenog stava da Crna Go-

ra treba što prije da bude pri-

mljena uNATO. To je bila ini-

cijalna kapisla da se prvi put

oštro oglasi Ministarstvo

vanjskih poslova Rusije, koje

je izjave bivšeg premijeraĐu-

kanovićaocijeniloneprijatelj-

skim.Kadvamšefdiplomatije

jedne tako velike sile poruči

da ste izdali njegovu zemlju,

onda znate na komste terenu,

jer je valjda svakom jasno da

državnici jedne države mogu

daizdajusamosvojudržavu,a

ne neku drugu. Crna Gora ni-

kadausvojoj hiljadugodišnjoj

istorijinikoganijeizdala,alije

kao država poučena negativ-

nimistorijskimiskustvompo-

čela da sazrijeva i uči da štiti

sopstvene interese. Istorijski

gledano, odnosi Rusije i Crne

Gore bili su tradicionalno do-

bri i sa poštovanjem se odno-

simo prema toj činjenici. Mi-

slimo da je sadašnji odnos

Rusije prema našoj državi

posljedica narastanja tenzija

izmeđuRusije i Zapada, i sto-

ga želimo da se nadamo da je

toprolazno,tedaćemoizbjeći

opasnost od dugoročnog ne-

razumijevanja. Prema tome,

ukoliko bude novog uplitanja

ususretpredsjedničkimizbo-

rima, znaćemo da smo na sta-

rom terenu, ukoliko ga ne bu-

de, to će biti signal da se

krećemo u pravcu popravlja-

nja našihodnosa.

POBJEDA:

Kako tumačite

to štopredstavnici pojedi-

nihpartija izRusije, bliskih

Putinu, dolazeuCrnuGoru

dadajupodrškuDF-u?

NIKOLIĆ:

Primijetićete da

Rusija danas komunicira sa-

mo sa predstavnicima opozi-

cionih političkih partija, koji

se javno deklarišu kao protiv-

nici crnogorske države, i to

nije dobro. Istovremeno, na-

stavlja se inferiorna taktika

crnogorske opozicije koja u

borbi za vlast čeka instrukcije

i pomoć sa strane. Nekad je to

bioBeograd,danasjeMoskva.

Tome ne treba dodatnog tu-

mačenja,jersupreciznoiden-

tifikovani ključni akteri nedo-

stojnogposla, uslužbi tuđih, a

protiv interesa svoje države,

kao i njihovi pomagači iz

ostatka opozicije, koji su sve

vrijeme glasno ćutali i relati-

vizovaliopasnenamjeredoju-

čerasnjih saboraca.

Tačno je da je Crna Gora član-

stvom u NATO ojačala imuni

sistemuodnosunasvakieven-

tualni pokušaj destabilizacije,

poput onoga sa oktobarskih

izbora,međutim,danasseine-

ke od najuticajnijih članica

Alijanse suočavaju sa jakom

spoljašnjom propagandom,

sajber napadima, obavještaj-

nom i finansijskompodrškom

antizapadnim partijama. To

teško možete spriječiti, ali je

važno da se kao država efika-

sno odbranite od takvih nasr-

taja.

POBJEDA:

Da li ćeulazak

CrneGoreuNATOubrzati

evropske integracijenaše

države?

NIKOLIĆ:

Crna Gora je za 11

godina, koliko je prošlo od ob-

nove njenog međunarodnog

priznanja, postala članica klu-

banajmoćnijihzemalja svijeta

okupljenih u NATO-u i biće

izvjesno prva naredna zemlja

koja ceući u EU. Naš državno-

politički uspjeh još je veći kad

seuzmeuobzirdaseufinalnoj

fazi pristupanja NATO-u ni-

jedna druga zemlja nije suo-

čila sa tako snažnom de-

strukcijom spoljnog

faktora. Između ostalog

i zbog togaštosuusvim

prethodnim ciklusima

proširenja NATO-a,

od pada berlinskog zi-

da i završetka Hlad-

nog rata, Alijansi pri-

stupa l e i sk l juč i vo

grupezemalja.Nacrno-

gorskom primjeru jasno

seprepoznajeda sustabil-

nost i evropska perspektiva

Zapadnog Balkana opipljivi i

dostižni. Mi smo danas lider

među kandidatima za član-

stvo u EU, sa 30 otvorenih i tri

zatvorena poglavlja. Pokazalo

se da je integracija kao temelj

crnogorske državne politike

najbolji okvir za sazrijevanje i

razvoj našeg društva, a isprav-

nost uvjerenja da se do evrop-

skog kvaliteta života dolazi

usvajanjem evropskih vrijed-

nosti, na svim izbornim pro-

vjerama ovjaravaju građani

CrneGore.Zatojepoputevro-

atlanskog, nezaustavljiv i naš

evropski put.

Ne treba, međutim, prenebre-

gnuti okolnost da su prve stra-

nice rukopisa velikih evrop-

skih i svjetskih konflikata

ispisane upravo na Balkanu,

koji je i danas poligon za preli-

vanje različitih geostrateških

interesa, ali i nesofisticiranih i

opasnihmetoda u pokušajima

njihovog ostvarivanja. Zato je

nužno da u saradnji sa EU

snažnije promovišemo ideju

evropske integracije ne bi li je

učinili agilnijomi aktuelnijom.

Nova energija u politici proši-

renja, ključ je za dugoročnu

održivost evropskog jedinstva,

ali prije svega za podizanje in-

tegracionog entuzijazma ze-

maljaZapadnogBalkana.

CrnaGoraće, bezsumnje, do-

vršiti počete reforme i sve

obaveze izevropskog integra-

cionog procesa, ali je i za nas i

za naše susjede važno da EU

pojača ekonomsko prisustvo

u regionu, jer je to nužan

uslov njegovog nezaustavlji-

vog evropskoghoda.

I.KOPRIVICA

INTERVJU:

Andrija Nikolić, predsjednik Odbora zameđunarodne odnose i iseljenike

Ko će biti predsjednik

Crne Gore odlučivaće

isključivo njeni građani

Odbor

snažna

poluga

državne

diplomatije

POBJEDA:

Kakvi supla-

novi za narednugodinu

odbora kojimrukovodite?

NIKOLIĆ:

Na prvoj nared-

noj sjednici odbora pred-

ložićemo plan rada kojim

ćemo inicirati tematske

sjednice o aktuelnimpitanji-

ma iz oblasti vanjske politi-

ke. Aktuelizovaćemo ideju

o organizaciji Cetinjskog

parlamentarnog foruma na

temu uspostavljanja najbo-

ljih praksi u saradnji i komu-

nikaciji države Crne Gore sa

njenim iseljenicima.

Jedna od najvažnijih ideja

koju ćemo kandidovati za

ovu godinu biće kreiranje

posebnog formata pove-

zivanja Odbora za vanjske

poslove zemalja regiona

Zapadnog Balkana, što bi

u suštini predstavljalo par-

lamentarnu dimenziju Ber-

linskog procesa, a u svrhu

ubrzanja procesa evropskih

integracija.

Odbor je tokomprve

godine mandata posebnu

pažnju posvetio korišćenju

mehanizama parlamen-

tarne kontrole izvršne

vlasti. Podsjećanja radi,

od konstituisanja održali

smo 25 sjednica, od čega

jedno kontrolno i šest

konsultativnih saslušanja.

Kao predsjednik odbora,

u saradnji sa kolegama,

organizovao sam sastanke

sa ukupno 28 ambasadora

i drugih diplomatskih pred-

stavnika u Crnoj Gori, uz 23

odvojena susreta koje smo

održali sa drugim visokim

zvaničnicima stranih drža-

va, u zemlji i inostranstvu.

Od brojnihmeđunarodnih

aktivnosti, kao najvažnije

izdvajaju se zvanične posje-

te italijanskom i belgijskom

senatu, hrvatskom saboru,

učešće na sastanku šefova

odbora za vanjske poslove

Višegradske četvorke u

Mađarskoj, zatimna samitu

predsjednika spoljnopolitic-

kih odbora EU i Zapadnog

Balkana u Estoniji, te posje-

te našim iseljeničkimudru-

ženjima u Njemackoj i na

Kosovu. Ono štomogu da

obećam je da ćemo zadrža-

ti proaktivan pristup, te da

će odbor i dalje biti snažna

poluga državne diplomatije

Crne Gore i važan konsti-

tuent svih uspjeha naše

države na međunarodnom

planu.

PODGORICA

– Izjavami-

tropolita crnogorsko-pri-

morskogSPCAmfilohijada

seboji ,,dapolitikapred-

sjednikaSrbijeAleksandra

Vučićavodi izdaji Srbije i

Kosova“, izazvala jeburne

reakcije zvaničnikaVlade

Srbije.

Tako je generalni sekretar

predsjednika Srbije Nikola

Selakovićkazaoda jeAmfilo-

hije čovjek „koji je živomVu-

čićudvaput održao opelo“.

- Šta da očekujete. Nije osu-

dio Vučića na osnovu nečega

što je on učinio, on se bavi

vradžbinama. Govorio je o

neizvjesnim stvarima - rekao

je Selaković zaRTS.

On je naveo i kako postoji

istorija, od SlobodanMiloše-

vića,prekoMilaĐukanovićai

„Amfilohijeve politike zate-

zanja i postepenog popušta-

nja, i nakon toga sve manjeg

broja Srba uCrnoj Gori“.

OsimSelakovića, reagovali su

direktor kancelarije zaKoso-

vo Marko Đurić, te ministri

ZoranaMihajlović i Aleksan-

darVulin.

Ministar odbrane Aleksan-

darVulinjekazaodaodkletvi

Amfilohija Radovića ni jedan

Srbin na Kosovu i Metohiji

nijeojačao, ali da jeodnapora

Aleksandra Vučića kosovska

nezavisnost postala mnogo

slabija.

S druge strane, u reagovanju

Mitropolije crnogorsko-pri-

morske SPC ističu da nijesu

iznenađeni ,,božićnom me-

dijskomhajkom“namitropo-

litaAmfilohija.

Oni kažuda jeAmfilohije sta-

vom o odnosu prema ,,Koso-

vuiMetohiji rekaoistinukoja

je razjarila Aleksandra Vuči-

ća“.

- Sigurni smo damitropolito-

va riječ od koje se kao od gro-

ma trese politički vrh Srbije

nijeninaručena,niti jeopozi-

ciona, ani politikantska, nego

je isključivo pastirska riječ

egzarha sveštenog trona peć-

kog – navedeno je u reagova-

nju koje su potpisali arhije-

rejski protoprezviteri.

Podsjetilisudajejoštežerije-

či o izdaji Amfilohije uputio

Milu Đukanoviću poslije od-

luke Vlade Crne Gore da pri-

zna Kosovo, i da je zbog toga,

kako su naveli, sveštenstvo u

Podgorici bilo podvrgnuto

sličnoj ,,medijskoj hajki.“

-Zatonasdanaszabrinjava to

što su, kako se vidi, i čelnici

Srbije krenuli da sprovode

dukljansko-montenegrinski

pristup Kosovu i Metohiji –

navode u reagovanju.

R.P.

Selaković: Amfilohije se bavi vradžbinama

Oštre reakcije zvaničnika u Srbiji na optužbemitropolita SPC u Crnoj Gori da će Vučić izdati Kosovo

NikolaSelaković

AndrijaNikolić