Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Svijet

BEOGRAD

-VladikaKača-

venda, koji jeprije četiri go-

dinepenzionisanzbogumi-

ješanosti upodvođenje

maloljetnika, naBožić je slu-

žio liturgijuumanastiru

SvetaPetkauBijeljini.

Penzionisani vladika Kača-

venda uspio je, kako piše beo-

gradski Blic, bar na kratko da

se vrati u crkveni život, i to na

najveći hrišćanski praznik.

Uprkos optužbama za mon-

struozna djela, on je u mana-

stiruuBijeljini pred više stoti-

na vjernika održao besjedu, u

kojoj je govorioomiru, ljubavi

i rađanjudjece.

- Mira nema bez Božje pomo-

ći, ljubavi nema bez čistog sr-

ca, plemenitosti bez dobrih

namjera, pravoga života bez

hrišćanskog i života bez drža-

nja deset božjih zapovijesti -

poručio jeKačavenda.

On je, kakonavodi Blic, rekao i

kako se danas „umjesto mira i

mirisa tamjana osjeća smrad

baruta,kaoidasenasvestrane

zvekće oružjem“.

- Silnici ovog svijeta dižu se na

male narode i zaboravljaju da

je snaga kod boga, a ne kod sil-

nogčovjeka.Trebadagradimo

mir i slogu, jedinstvo, svi sa

svima - objašnjavao je penzio-

nisani vladnika.

OKačavendinimbludnimrad-

njama javnost je upoznata ka-

da su objavljeni snimci tele-

fonskih razgovora, iz kojih se,

između ostalog, čuje da jedan

svešteniknagovaramladićada

se vidi sa vladikom u jednom

hotelu. Takođe, na jednom od

snimaka čuje se i sam Kača-

venda, koji govori kako mu je

drago što je mladiću bilo „ek-

stra“.

Potom je isplivao i video-sni-

makna komseu toku seksual-

nog čina videKačavenda ima-

loljetni dječak.

Blicnavodikakoječak40mla-

dića imalo slično iskustvo sa

Kačavendom i o tome progo-

vorilo pred Sinodom, a o slu-

čaju bludnog vladike bio je

obaviješten i sam patrijarh.

Dokazi supostojali i u vidu fo-

tografija. Ipak, crkvene vlasti

reagovale su tek kada je cio

slučaj dospiou javnost.

Osvemu jeobaviještena i poli-

cija i samvrhdržave, alipome-

nuti vladikanikadanijeproce-

suiran. Uprava kriminalističe

policije MUP-a RS privela je

samo sveštenika koji je Kača-

vendi podvodio dječake i to u

sklopu istrage o švercu kokai-

na. Blic je bezuspješno poku-

šao da sazna kako je Kačaven-

da nakon svega dobio priliku

da služi liturgijuuBijeljini.

- Postoji pravilo da penzioni-

sani sveštenik može da održi

službu, ali samo uz odobrenje

vladikesatogprostora-nezva-

nično jeBlicurekao jedansve-

štenik SPC.

KvalitetživotaKačavendenije

mnogo izgubio kada su detalji

o njegovomživotu izašli u jav-

nost i kadaga jeSPCpenzioni-

sala. Provodio jedaneu luksu-

znom kompleksu, tačnije

dvoru, od pet spratova u Bije-

ljini, čiji je jedini stanovnikbio

on uz još nekoliko monahinja

koje subrinule onjemu.

Taj kompleks smatra se najve-

lelepnijim zdanjem u svim

srpskim eparhijama, a riječ je

o raskošnoj građevini sa po-

zlaćenim kupolama koja pod-

sjeća na luksuzne hotele na

plažamaEgipta.

BANJALUKA

-Republika

Srpskaobilježava9. januar,

Danrepublike, apredsjed-

nikMiloradDodikodlikova-

ćedanas timpovodompred-

sjednikaNacionalnog

savjeta zakoordinaciju sa-

radnje saRuskomFederaci-

jomiNRKinomi bivšeg

predsjednikaSrbijeTomi-

slavaNikolića.

Kako je saopšteno iz Nacio-

nalnog savjeta, Orden Repu-

blike Srpske na lenti Nikoliću

će biti dodijeljen za naročite

zasluge u razvijanju i učvršći-

vanju saradnje i političkih od-

nosa Republike Srbije, Repu-

blike Srpske i drugih država,

kao i za izuzetan doprinos od

šireg značaja u afirmaciji i po-

slijeratnomrazvojuRepublike

Srpske.

A uoči svečanosti povodom 9.

januara predsjednik Republi-

ke SrpskeMiloradDodik izja-

viojekakoje jednaodambasa-

dorki u Bosni i Hercegovini

uputila pismo u kojemnavodi

da RS treba da odustane od

obilježavanja dana RS, što je,

po njegovoj ocjeni, neprihvat-

ljivo.

- To bi bilo isto kao kada bih ja

napisao u njenoj zemlji da oni

trebadaodustanuodobilježa-

vanja svog dana - rekao je Do-

diknovinarima, prenosi Fena.

Dodik je naveo da nije riječ o

ambasadorki SAD, ali nije že-

lio da precizira o kome se radi

jer će se, kako je naveo, o tome

kasnije voditi polemika.

NJUJORK

–UTrampovoj

kuli uNjujorku izbio je juče

požarukome supovrijeđe-

nedvijeosobe, odkojih je

jedna zadobila težepovre-

de.

- Iako je prvobitno javljeno da

nema povrijeđenih, jedna

osoba je zadobila lakše, a dru-

ga ozbiljne povrede, opasne

poživot–navodiagencijaRoj-

ters.

Vidi se dimkoji kulja sa krova

zgrade koja ima 58 spratova.

Televizijska kuća ABC njuz

javlja da je požar izbio na kro-

vukulekoja ima58spratova, a

da su ga izazvale neispravne

električne instalacije.

Vatrogasne službe su saopšti-

ledajevatraizbilajučeujutru,

malo poslije sedam sati po lo-

kalnomvremenu,tedaugaše-

nju požara učestvuju 84 va-

trogasca. Vijest opožarubrzo

se proširila društvenimmre-

žama. Korisnici su objavili

snimke na kojima se vidi gust

dimkoji izbija sa vrha zgrade.

Trampova kula u Njujorku

istovremeno je poslovna i

stambena zgrada.

RIM

–Najmanje64migrantautopila su

seubrodolomukoji sedogodiou subotu

nedalekood libijskeobale, saopštila je

Međunarodnaorganizacija zamigracije.

Portparol te organizacije Flavio di Đako-

mo napisao je na Tviteru da su preživjeli

prevezeni u Italiju.

Italijanska obalna straža stigla je u kata-

nijsku luku u nedjelju uveče sa 86 preži-

vjelih i osamtijela.

Flavio di Đakomo je rekao da je nedosta-

jalo 56migranata i da se smatra da su oni

smrtno stradali.

Ovo je prva nesreća ove godine u kojoj su

stradalimigranti uSredozemlju.

Međunarodna organizacija za migracije

ranije je objavila kako se broj migranata

koji suu2017. godini stigliuEvropupreko

mora gotovo prepolovio u odnosu na

2016. godinu.

Organizacija je ocijenila da sumjere pre-

duzete u svrhu smanjenja krijumčarenja

ljudi opasnommorskom rutom iz Libije

do Italije dale rezultata.

Dvije godine nakon što je više od milion

ljudi ušlo u Evropsku uniju, uglavnom

bježeći od rata na Bliskom istoku i siro-

maštva u Africi, Međunarodna organiza-

cija za migracije registrovala je 171.635

dolazaka čamcemu 2017. godini. Godinu

ranije broj dolazaka iznosio je 363.504.

ANTANANARIVO

- Najmanje šest osoba je poginulo, dok je

troje povrijeđeno u ciklonu koji je tokom vikenda pogodio

istočni Madagaskar. Riječ je o tropskom ciklonu „Ava“ koji je

upetak i subotuprošaokroz tuostrvskuzemlju i najvišepogo-

dio istočnu obalu vjetrovima brzine između 140 i 190 kilome-

tara na sat. Zbog nevremana je 13.000 iseljeno iz domova.

U ciklonu koji je umartu prošle godine pogodioMadagaskar,

stradalo je 50 osoba, a velika šteta je napravljena na plantaža-

ma vanile.

Vladika SPC, koji je penzionisan zbog podvođenjamaloljetnika, služio božićnu liturgiju u Bijeljini

Kačavenda besjedio o

pravimvrijednostima

VladikaKačavenda

OKačavendinimbludnim radnjama javnost je upoznata kada su objavljeni snimci telefonskih razgovora, iz kojih

se, između ostalog, čuje da jedan sveštenik nagovaramladića da se vidi sa vladikomu jednomhotelu. Takođe, na

jednomod snimaka čuje se i samKačavenda, koji govori kakomu je drago što jemladiću bilo „ekstra“

Republika Srpska danas obilježava Dan republike

Milorad Dodik: Jedna

ambasadorka tražila da

se odustane od proslave

Požar u Trampovoj kuli, teško

povrijeđena jedna osoba

U brodolomu kod libijske

obale nastradala 64migranta

Priredila:

ĐurđicaĆoriĆ

Tropski ciklon

naMadagaskaru

odnio šest života

Milorad

Dodik