Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 9. januar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Savezudru-

ženjapenzioneraCrneGore

ugodini zanamadobio jepo-

moćod skoro trimiliona eu-

raodVlade za gradnju sta-

nova, humanitarnupomoć,

zimnicu i rekreaciju i od-

mor – rekao je zaPobje-

dupredsjednik teorga-

nizacije Branko

Vešović.

Kako jekazao, Savezudru-

ženja penzionera je sa 24

opštinska i 277 mjesnih

udruženja ostvario zacrtani

plan i programu2017. godini.

Pomoć

- Penzije subile redovne, aVla-

da je prekoMinistarstva rada i

socijalnog staranja i Ministar-

stva finansija, kao i preko Fon-

dazapenzijsko i invalidskoosi-

guranje participirala između

30i40odstokakobipenzioneri

imali pune penzije. Obezbije-

đene su i subvencije za odmor i

rekreaciju koje su na godiš-

njem nivou iznosile 456.000

eura - precizirao jeVešović.

Kako je rekao, za zimnicu je

izdvojeno 350.000 eura, a

penzioneri su jagnjeće meso

mogli da kupena osamratapo

cijeni od 4,20 eura po kilogra-

mu uz subvenciju Vlade od

1,10 eura.

-Dobili smo i 300.000 eura za

humanitarnu pomoć. Za ovu

namjenu, Savez odvaja 35 od-

sto od članarine pa je u godini

za nama pomoć dobilo

150.000 crnogorskih penzio-

nera - kazao jeVešović.

Za stambenu gradnju je pre-

ma riječima našeg sagovorni-

ka izdvojeno 1.610.000 eura.

- Zgrada na Cetinju, u kojoj je

30 stanova za penzionere, a či-

ja je vrijednost 200.000 eura,

biće najvjerovatnije završena

krajem maja ove godine. U

Podgorici se radi 88 stanova,

Vlada je donirala već 560.000

eura, a preostaje još 120.000

eura, kako bi se radovi završili

-pojasniojeVešovićzanašlist.

On je rekao i daćeuPljevljima

početi da gradnja zgrade i da

je projektna dokumentacija u

završnoj fazi.

- Vlada je preko Fonda PIO

uplatila 300.000 eura za 20

stanovautomgradu. Završava

se i gradnja75stanovauNikši-

ću, za koje je izdvojeno oko

550.000 eura. U Baru će do

kraja godine Udruženje pen-

zionera dobiti lokaciju za

zgradu uz dovođenje infra-

strukturedo iviceplaca - naja-

vio jeVešović.

Novine

Kakojedodao,Vladajebudže-

tomzaovugodinupredvidjela

i sredstva za podizanje sprata

uodmaralištuzapenzionereu

Ulcinju.

-Ovegodinebićeraspisanten-

der za izvođača radova, pa se

nadamo da će sprat biti zavr-

šen sredinom novembra ove

godine, kada penzioneri ne

borave u tom objektu. Poseb-

no bih pohvalio inicijativu

glavnog grada da izgradi dom

za stare, a investicija od 12mi-

liona eura je za svakopoštova-

nje - istakao jeVešović.

Utomdomubimoglodabora-

vi njih270, radilobi oko 70za-

poslenih, a rok za izgradnju je

dvije i po godine.

- Uspjeli smo da socijalnom

zaštitom opslužimo čak

50.000 crnogorskih penzio-

nera, a dragocjenu pomoć u

informisanju svih njih kao i

šire javnosti o onome što radi-

mo pruža nam list „Glasnik

penzionera Crne Gore“ koji

izlazi četiri puta godišnje - na-

glasio jeVešović.

On je naveo da će ove godine

organizacija na čijem je čelu

raditi dodatno kako bi priori-

tet dala zaštiti materijalnog

položaja crnogorskih penzio-

nera .

K.JANKOVIĆ

Savez udruženja penzionera Crne Gore dostigao sve ciljeve u prethodnoj godini

Vešović: Prioritet je zaštita

materijalnog položaja

Vlada je

budžetom za ovu

godinu predvidjela i

sredstva za podizanje sprata

u odmaralištu za penzionere

u Ulcinju, pa se nadamo da

će to biti završeno sredinom

novembra ove godine - rekao

je predsjednik Saveza

udruženja penzionera

Branko Vešović

Rekreacija i

takmičenja

Penzioneri su u godini za

nama imali završni susret

u Ulcinju gdje je, kako je

kazao Vešović, učestvova-

lo 270 takmičara.

- Na nivou Saveza udruže-

nja penzionera imali smo

susrete u Ulcinju gdje smo

održali takmičenje u šahu

i pikadu, u Podgorici smo

se takmičili u streljaštvu, u

Budvi u ribolovu, a samo

na završnom susretu uče-

stvovalo je 270 takmičara

- rekao je Vešović.

BrankoVešović

Obilježene godišnjice Božićnog ustanka i stradanja dobrovoljaca kodMedove

Bez ustanka 1919. ne bi bilo

ni moderne Crne Gore

CETINJE

-GodišnjiceBo-

žićnogustanka i stradanja

crnogorskihdobrovoljacau

Medovskomzalivuobilje-

žene supolaganjemvijena-

canaobelisknaBajicama i

spomenikLovćenskavila.

Vijence na spomenikuBajica-

ma podignut u slavu ustanika

iz januara 1919. godine protiv

degradacije Crne Gore odlu-

kama Podgoričke skupštine

položili suLazar Čelebić, Ste-

van Radunović i Ana Kavaja.

Ispred spomenika Lovćenska

vilavijencesupoložiliRadivo-

je Vujović, dr Milovan Janko-

vić i dr Milutin Vukić, u slavu

crnogorskih iseljenika koji su

kaodobrovoljci hitali upomoć

CrnojGoriuPrvomsvjetskom

ratu1916. godine. Put je sprije-

čila mina koja je razorila brod

kodMedove.

Počast

Obraćajući seu imeUBNOR-a

i antifašista Cetinja ispred

obeliska na Bajicama, Predrag

Vušurović je naglasio da odaje

počast vitezovima ovjekovje-

čenimu ovomkamenu koji su

izmučene sa tri rata stigli da se

suoče sa težom, podmuklijom

i krvavijom okupacijom doju-

čerašnjih saveznika i braće...

Kako je kazao, među ustanici-

ma, uz ognjeve oko Cetinja,

neponovljivimsjajem lojalno-

sti domovini, kruni i svemu

svome sijali su najbolji ko-

mandirski i kapetanski grbovi

KraljevineCrneGore.

- I bili su tu, da ginu i ginuli

pred i sa njima, da izađu na cr-

tu srpskim i francuskimđene-

ralima i pregovaraju, umjesto

nekih pozvanijih i izvikanih, i

riješeonudilemuiz„Gorskoga

vijenca“, kao i glavni junaci –

Neka bude što biti nemože!

Pucanjuzablude

Premanjegovimriječima,prvi

put jeCrnogoracvjeranzakle-

tvi na svojoj teritoriji, podsvo-

jimkrstašemkrenuo da pravo,

čast i sloboduCrneGore brani

„od istovjernog dojučerašnjeg

nabijeđenogbrata,bliskekrvii

jezika, osviješten brutalnim

gaženjem svojih prava, očima

rođenim spoznavši, sad izbli-

za, koliko je i zaštodrugačiji“.

- Ovi pucnjevi ipak su pogodili

cilj–odnjihovihzrnobojinana-

prsle su zablude o bratstvu i žr-

tvovanju za preče od sebe sa-

mih, svojega doma i Crne Gore,

srušile su se krvave zablude o

vječnim bratstvima i crnogor-

skim saveznicima i počele se,

makar i u daljini nazirati isklju-

čivo jasni i čisti crnogorski inte-

resi, do kojih smo evo teturali

maltene vijek – kazao je Vušu-

rović.

Bez „moskovke“ na Badnji

dan,premanjegovimriječima,

nikad ne bi došli do olovke za

21.maj.

- Zakasnili su taj dan ustanici

na svoj badnjak. Ali su stigli da

budupolaznicinovoj crnogor-

skoj slobodi, vrativši joj snagu

primjera, i čast i pravo. I biće,

svakogaBožića, dok jebude. A

da je bude, na nama je - poru-

čio je, između ostalogVušuro-

vić.

J.ĐUKANOVIĆ

PolaganjevijenacanaobelisknaBajicama

Vijence supoložili LazarČelebić, AnaKavaja i StevanRadunović