Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

6, 7. i 8. januar 2018.

akcije, pravni timCrnogorske

pravoslavne crkve krajem

2017. godine, prvo se obratio a

zatimiimaosastanaksanajod-

govornijimuUpravi zanekret-

nineCrneGore.Na

sastanku je

pravni tim ukazao i predočio

da jeogromna imovinauCrnoj

Gori protivno zakonu, bez va-

ljanih dokumenata i isprava,

čak i bez podnijetog zahtjeva

za upis, uknjižena na Srpsku

crkvu i o tome su dostavljeni i

valjani dokazi. Tada je predlo-

ženo da se formira nezavisna

stručnakomisijakojaćeizvrši-

tiuvidusveupiseSrpskecrkve

u Crnoj Gori i uknjižbu na ne-

pokrenostima na način što će

sačiniti hronologiju svih upisa

isaizvještajemupoznatiMini-

starstvo finansija i Vladu Crne

Gore.OdUpravezanekretnine

dobilismopismoukomeističu

da su saglasni sa našimprijed-

logomu vezi formiranja neza-

visne stručne komisije, koja bi

izvršila uvid u sve uknjižbe

Srpske crkve. Naravno da će-

mo sa pažnjompratiti rezulta-

tenašihrazgovorasaUpravom

za nekretnine, insistirati da se

dogovoreno realizuje i biti

uporniiistrajnipredsvimnad-

ležnim državnim organima

Crne Gore da se ovo pitanje ri-

ješi na zakonit, pravni i pravi-

čannačin.

POBJEDA:

Da li jepitanjecr-

nogorske crkve najvažnije

identitetsko pitanje u Crnoj

Gori? Bez rješavanja ovog pi-

tanja neće biti zaokružena

crnogorska suverenost. Ima

li država volju da riješi ovaj

problem?

MIHAILO:

Bez rješenja pita-

nja Crnogorske pravoslavne

crkve nema potpunog crno-

gorskog suvereniteta. Jedno

važno identitetsko pitanje je

riješeno, a to je pitanje crno-

gorskog jezika koji jemeđuna-

rodnopriznat i štomi pričinja-

va posebno zadovoljstvo.

Ukoliko država Crna Gora ima

volju da riješi ovo pitanje po-

stoji jedini pravi put, a to jepod

hitno donošenje – usvajanje u

Skupštini Crne Gore Zakona o

slobodi vjeroispovijesti.

Pritommislim,nenausvajanje

bilo kakvog zakona, već isklju-

čivo zakona u skladu sameđu-

narodnimstandardima ipravi-

l i m a . Z a š t o n a o v o m

insistiram? Zakon o slobodi

vjeroispovijesti rješava funda-

mentalna pitanja i to pitanja

registracije,jednakostiiimovi-

ne svih vjerskih organizacija u

Crnoj Gori. Takav zakon mi

podržavamo i zalagaćemo se

za njegovo usvajanje. Donoše-

nje jednogmodernogzakonao

slobodi vjeroispovijesti takođe

će doprinijeti da se razotkriju

sve manipulacije i mitovi koji-

ma se trujugrađani CrneGore,

pri tom prije svega mislim na

manipulacije i falsifikate koji-

ma su bili izloženi prilikom

javne rasprave o Nacrtu zako-

na o slobodi vjeroispovijesti.

Kad je u pitanju Crnogorska

crkva, primijenjene su sveme-

tode, prije svega nasilne, da se

onemogućimo da javno izne-

semo stav o Nacrtu zakona. U

svemu tome je prednjačila

Srpska crkva u Crnoj Gori,

uporno ističući da je na taj na-

čin „ugroženo njeno hiljadu-

godišnje postojanje u Crnoj

Gori“. Međutim, ta tvrdnja

SPC,sastanovištaistorije,nau-

ke provjerljiva je i očigledno je

da je notorna neistina, jer ta

crkva u istorijskom i pravnom

smislu postoji u Crnoj Gori od

1920. odnosnood 1929. godine,

donošenjem Zakona o SPC,

nakon nasilno ukinute crno-

gorske države i Crnogorske

pravoslavne crkve.

POBJEDA:

Mitropolit Amfi-

lohije godinama vrijeđa i ni-

podaštava sve crnogorsko.

Još nema adekvatne i snažne

reakcijedržavnihorgana.Vaš

komentar?

MIHAILO:

Poreduvreda i kle-

veta, negacija i nipodaštavanja

svega što je crnogorsko, o če-

mu smo već komentarisali,

Amfilohije se služi kletvom,

neistinama o crnogorskoj dr-

žavi, naciji, crkvi, istoriji, jezi-

ku, himni, grbu, kulturi, zasta-

vi, umjetnosti, običajima,

moralu, tradiciji i svimdrugim

vrijednostima i osobenostima.

Cilj takvog njegovog višedece-

nijskog djelovanja je zalaganje

za nestanak Crne Gore, Crno-

goraca, CPC i svih identitet-

skih vrijednosti. Zadojen be-

skrajnom mržnjom on širi

epidemiju mizantropije po

Crnoj Gori. Da bi ostvario svoj

nečasni naum, devastirao je

brojne crnogorske crkve i ma-

nastire, pretvarajući ih u spo-

menike svetosavske srpske

asimilacije.

Širi mitsku svijest o srpskom

karakteru Crne Gore i ideolo-

giju svetosavlja i kosovskog

mita. Za njega postoji samo

svetosrpstvokojeonuzdižena

tron najekstremnijeg naciona-

lizma. On urušava vrijednosti

hrišćanstvakao religije, pravo-

slavlja kao vjere i hrišćanskog

morala. Obesrećuje svetinje,

pretvarajući ih u profane stva-

ri. Čestice Svetog Vasilija

Ostroškog dao je tuzlanskom

episkopu Kačavendi, bratu u

Hristu. Na česticama moštiju

ovog svetitelja SPC je izgradila

crkvunaBežanijskojkosiuBe-

ogradu. U Argentini prevodi

katoličkogpopaupravoslavlje.

I da bi taj marifetluk uspio po-

mazuje ga svetim mirom iz

moštiju SvetogVasilijaOstroš-

kog i „cara“ Lazara. Pravoslav-

ni hrišćani ne znaju da je pote-

klo miro iz ovih svetitelja kao

što teče iz Svetog Nemanje –

Simeuna Mirotočivog. Slično

slučajuuArgentini,Amfilohije

jedno lice islamske vjeroispo-

vijesti je preveo u svetosavlje i

rukopoložio za sveštenika.

Služi sa vladikom Joanikijem

koji je u poodmaklim godina-

makrštenuMakedoniji odmi-

tropolitaPetra.Poredsvihovih

nepočinstava on SPC pretvara

u klasičnu političku i pseudo-

političku organizaciju, koja

plašeći se izbornog poraza

izbjegava da se uključi u izbor-

ni proces uCrnoj Gori.

Osnovna odlika njegovog an-

ticrnogorskog i protivhrišćan-

skog misionarenja je vjernost

kleronacionalizmu i svetosav-

sko-pravoslavnom (vjersko –

nacionalnom) fundamentaliz-

mu. Davao je utočište i hranio

optužene zapokušaj državnog

udara i organizovanje ubistva

premijera Đukanovića okto-

bra 2016. godine, pri čemu je

imao projektovanu ulogu jed-

nog od predvodnika narodnog

protesta sa jedinim ciljem iza-

zivanja sukoba i nasilnog ula-

ska u crnogorski parlament.

Posebno poglavlje njegove de-

strukcije prema Crnoj Gori je

pod njegovim rukovodstvom

djelovanje neregistrovane

SPC u našoj zemlji, koja izbje-

gava plaćanje poreskih obave-

za nanoseći državi veliku ma-

terijalnu štetu ovakvim

djelovanjem, koje povlači kri-

vičnuodgovornost.

MarijaJOVIĆEVIĆ

Pratiti međunarodno pravo

POBJEDA:

Zašto insistirate na donošenju zakona o slobodi

vjeroispovijesti?

MIHAILO:

Zato što će taj zakon biti usklađen sa međunarod-

nimpravom, pri čemu ćemo se zalagati da niti jedna jedina

odredba ne ugrožava unutrašnje, autonomno pravo bilo koje

crkve ili vjerske zajednice. Umeđuvremenu, u CPC se razma-

tra i mogućnost da se radi zaštite vjerskih sloboda u odnosu

na SPC zatraži i međunarodna stručna i pravnička pomoć i

saradnja. Ipak, vjerujemda država Crna Gora ima i znanje i

stručnost, ima instrumente da odoli pritiscima ili političkim

ustupcima i spriječi bezvlašće u ovom izuzetno osjetljivom i

značajnompitanju.

Božićna poslanicamitropolitaMihaila

Božićna poslanica Amfilohija

Bez Crnogorske crkve

neće biti ni naše države

Poruka ženama da je

abortus čedomorstvo

CETINJE

Hristos je oprostio uvrede i grije-

hove grešnicima, ali i ostavio poruku da ne

prašta grijehove farisejima, domaćimodrodi-

ma i zakletimneprijateljima naše Crnogorske

pravoslavne crkve i države Crne Gore - poru-

čio je mitropolit Mihailo.

On se u božićnoj poslanici osvrnuo i na aktu-

elnu temu o selektivnim abortusima.

- Živimo u izuzetno složenom i izazovnom

vremenu kada se preispituju sve vrijednosti,

čojstvo i junaštvo, pa i sam čovjek. Vremenu

kada kroz iskušenja ne prolazi samo naša

crkva i društvo, nego i svaki brak i porodica,

kada i oni kojima je zadatak da obezbijede

sigurnost, postojanost, jasnoću u važnim

nacionalnimpitanjima pokazuju svojevrsno

nesnalaženje i nedoraslost istorijskom trenut-

ku. U crnogorskomdruštvu i ovoga Božića još

tražimo rješenja pitanja siromaštva brojnih

naših sugrađana, slušamo žalosne izvještaje o

napuštanju domovine, s nevjericompratimo

negativne demografske pokazatelje i selek-

tivne abortuse, a blago rečeno, zgorženi smo

kad u naše vrijeme čujemo najgore pogrde i

psovke upravo na račun žene, na računmaj-

činstva – naveo je mitropolit.

Kako je dodao, kao što nema Božića bez

majke, tako namnema ni budućnosti bez

majki.

- Gledajući istorijski, potpuno je jasno da slav-

ljenje Božića, tajne rođenja Isusa Hrista, nema

bez Bogomajke, bez Preneporočne i Presvete

Bogorodice, Djeve Marije. Tek u tajni Božića,

otkirva se tajna života, da se Bog odlučio za

spasenje, za život, za majčinstvo, za rađanje,

a ne za osudu i ne za smrt. U toj čudesnoj

ljubavi Boga za palog čovjeka, u svom spaso-

nosnomplanu predvidio je posebnomjesto

ženi ili još bolje majci. Zato joj dajmo i mi

pravomjesto u društvu i našimporodicama,

da naše društvo doživi prosperitet - rekao je

mitropolit.

Kako je poručio, potrebno je da Crnogorci i

Crnogorke više nego ikad čuju njegov vapaj

da se ujedine oko svete Crnogorske crkve.

- Jer ni države Crne Gore ne bi bilo bez njene

crkve. Davno su naši stari govorili, kome je

Bog otac, tome je i crkva majka. Zato upam-

tite dobro, dragi moji Crnogorci i Crnogorke,

ukoliko se državi Crnoj Gori i crnogorskom

narodu ne vrate u vlasništvo crkve i manastiri,

onda nema ni države Crne Gore. Ovogodišnji

Božić slavimo u vrijeme neslavnog i poraznog

jubileja - 100 godina od takozvane Podgo-

ričke skupštine kada je crnogorski narod

na podmukao način izgubio svoju državu i

crkvu. Crna Gora je obnovila državnost 21.

maja 2006. godine, kodi ikovan je crnogorski

jezik u Vašingtonu kao samostalni svjetski

jezik, imamo zastavu, grb i druga crnogorska

identitetska obilježja. Crna Gora je postala

članica NATO saveza i približava se Evropskoj

uniji. Međutim, ako se ne riješi crkveno pitanje

i ne zaokuruži naš nacionalni identitet, svi ovi

naši rezultati i dometi mogu biti dezavuisani i

osujećeni – upozorio je Mihailo.

J.Đ.

CETINJE

Savremeni čovjek u opasnosti je

da Božić, koji „potresa nebo i zemlju i kojim

se otkriva najdublji smisao svega postojećeg,

a posebno čovjeka i čovječanstva, pretvori u

komercijalni običaj“ – upozorio je u Božićnoj

poslanici poglavar Srpske pravoslavne crkve

u Crnoj Gori Am ilohije.

- Onoga koga je dublje i zdravo ljudsko pam-

ćenje zapamtilo kao Božić Batu, kao Boga koji

je postao naš bata, brat i vječni sabrat, poda-

rivši čovjekovoj prirodi, kao bogočovjek, ne

samo čovještvo, nego vječno bogočovještvo

kaomjeru čovjekovog savršenstva, pretvara

u Djeda Mraza. Tvorac i darodavac vječnoga

života pretvara se u starčića koji dijeli djeci

obične darove… Predvječni Bog koji rođe-

njemod djeve postaje dijete mlado, obdaruju-

ći time ne samo djecu nego svo čovječanstvo

- vječnommladošću, svodi se na trgovčića i

zabavnika dječijeg – kazao je Am ilohije.

On je poručio da se proslavljanjemNove

godine, takođe, vezane od samog početka za

Božić, Hristovo rođenje, koji „sve čini novim“,

darivanjemnovog vječnog života i vječne

radosti, svodi na prolazno zadovoljstvo i

radost, bezvremeni čovjek postaje rob vre-

mena i ništavila, hljeba i igara…

I Am ilohije se osvrnuo na abortuse i kazao

da je „svaki abortus – čedomorstvo“ i da

predstavlja, ne samo čovjekoubistvo, nego i

hristoubistvo, bogoubistvo.

- Zato nije slučajno da je čedomorstvo oza-

konjeno upravo u vremenima ateizacije

ljudskog roda. Otuda nije čudo da se u tim

istim vremenima praznik majke zamjenjuje

praznovanjem „žene“ (Danom žena), to jeste

nečimbezličnim. Materinstvom, pak kao

bogomaterinstvomPresvete djeve, i samBog

postaje naš „Božić bata“, a kroz njega i svako

dijete naš brat i vječni sabrat. Uništavanjem

prirode oko nas - lišavamo je njenog bogoda-

nog smisla; ubijanjem začete djece, materina

utroba se pretvara u radionicu smrti - kazao

je poglavar SPC u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima nije nimalo slučajno,

što su obezbožene ubice nebeskog očinstva

u XX vijeku postale oceubice, materoubice i

djeteubice.

- Tako i današnji humanizam koji se temelji na

razovaploćenju Boga Logosa, na njegovom

svođenju na „deda mraza“, na odricanju od

njega kao „Božić bate“, darodavca vječne

bogočovječne mladosti, obogotvoruje djete-

ubistvo, materoubistvo i oceubistvo, stremeći

da uništi ovo sveto trojstvo, to jeste dijete,

majku i oca, koje je slika i obraz nebeskog

Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga –

kazao je Am ilohije.

J.Đ.

MitropolitMihailopozvaonamir

MitropolitMihailo

Poglavar SrpskecrkveuCrnoj Gori Am lohije

ki trag

dentiteta

njama