Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

6, 7. i 8. januar 2018.

Čak 222 pacijenta

pogrešnozakazana

PODGORICA-

UCentruza

nuklearnumedicinuKlinič-

kog centraod stupanjana

snaguelektronskog zakazi-

vanja 222pacijentapogreš-

no suzakazana, a 169 senije

pojavilouodgovarajućem

terminu–kazao je zaPobje-

dunačelnikovogCentradr

MlađenObradović.

Prema njegovim riječima, sve

to proizvelo je velike troškove

jerjepripremljenimaterijalza

obradu pacijenata u najvećem

broju propao, odnosno nije

mogao biti iskorišćen.

Problemi

Obradović upozorava da je

elektronsko zakazivanje u

oblasti nuklearne medicine

uvedeno ad hok, te da je osim

uvećanih troškova dovelo i do

većegčekanjanegošto je tobi-

lo ranije.

- Kada je u pitanju nuklearna

medicina, elektronskozakazi-

vanje ne funkcioniše ni u Hr-

vatskoj, Srbiji, Sloveniji … i to

zbog brojnih specifičnosti. Za

pacijente koji se prijave na

scintigrafijuvodesespiskovi.I

mi smo ih ranije pravili u zavi-

snosti od toga koja je metoda

prioritetnija, gdje su veće gu-

žve i gdje imamo više materi-

jala koji semože iskoristiti. Na

taj načinsmomaksimalnošte-

djeli na materijalu i prema

mommišljenju bolje raspore-

đivali metode – kazao je dr

Obradović.

On objašnjava da 14 metoda

rade samona jednomaparatu,

te da zbog toga moraju napra-

viti dobar plan gdje će što da

urade,,,jerutokujednoggene-

ratora (neophodnogmaterija-

la) koji im traje dvije sedmice

imajudeset radnihdana“.

- Ranije smo u slučaju da smo

planirali da radimo recimo

scintigrafiju pluća a ne pojavi

sedovoljnotihpacijenataima-

li mogućnost da to promijeni-

mo i da radimo neku drugu

metodu - na primjer štitne žli-

jezde. Sada to ne postoji, jer

moramo da dostavimo plan

radamjesec dana unarijed ka-

ko bi se elektronski zakazalo

iako ne možemo sada da zna-

mo gdje će biti najveća fre-

kvenca pacijenata – naveo je

drObradović.

Preporuka

Kako kaže jedanmaterijal ko-

riste uglavnom za šest pacije-

nata, asadaakosepojavi jedan

za scintigrafiju pluća oni ga

moraju iskoristiti samozanje-

ga štopravi velike troškove.

Uprkos svimpoteškoćamako-

je im je napravio novi sistem

zakazivanja, Obradović kaže

da zahvaljujući velikimnapo-

rima osoblja nekakao uspije-

vajuda funkcionišu.

- Nijesmo negativno nastroje-

ni prema elektronskom zaka-

zivanju, ali smatramo da nije

dobar uovoj oblasti, jer ambu-

lanta nuklearnemedicine nije

isto što i ona za kožne bolesti

–rekao jedrObradović, nagla-

sivši da ih niko prije uvođenja

ovog sistema nije kontaktirao

da vidi koje su njihove potre-

be.

Sl.R.

Najviše se rade scintigrafije

kostiju i štitaste žlijezde

Obradović navodi da je tokomprošle godine u Ambulanti za

nuklearnumedicinu urađeno 2.017 pregleda (prvih i kontrol-

nih), a u drugoj polovini godine, kada su dobili ultrazvučni

aparat i 182 ultrazvučna pregleda vrata (štitaste žlijezde,

paraštitaste žlijezde i LN) kao i ultrazvučno vođenih punkcija

štitaste žlijezde.

- Tokom 2017. urađeno je 1.779 scintigrafskih pregleda pri

čemu više od polovine otpada na scintigrafije kostiju 856 i

scintigrafije štitaste žlijezde 359 – naveo je Obradović.

Centar zanuklearnumedicinu

PODGORICA-

Naše crkve i

manastiri okupirani sugoto-

vočitavvijekod srpskemi-

tropolijeuCrnoj Gori i unji-

ma senevidiHristosGospod

od srpskih svetitelja:Nema-

nje, Save,Milutina, Lazara i

drugih - kažeu intervjuuPo-

bjedimitropolitCrnogorske

pravoslavne crkveMihailo.

Upozorava da je poglavar Srp-

ske crkve u našoj zemlji –Am-

filohije,„sanesrećnim Srbocr-

nogorcima iz Crne Gore,

Srbima iz Bosne i Srbije, for-

mirao, drugi put sedmi bata-

ljon sa kojim prijeti Crnogor-

cima i Crnoj Gori“.

POBJEDA:

Ukakvimuslovi-

ma i u kakvom položaju Cr-

nogorska pravoslavna crkva

dočekujeBožić?

MIHAILO:

CPCdočekuje Bo-

žić, kao i ranijihgodina, ukraj-

njenepovoljnomi diskrimina-

torskom položaju. Zakon o

vjerskim zajednicama i slobo-

di vjeroispovijesti još nije do-

nešen. Pitanje imovine nije ri-

ješeno, što povlači za sobom

ugrožavanje vjerskih prava i

slobodaCPC i njenihvjernika.

IovogaputaCPCćeuvišegra-

dova slaviti Božićne praznike

pod vedrim nebom, dok će

vjernici i pristalice okupator-

skeSPCslaviti unašim–crno-

gorskim crkvama i manastiri-

ma. Ovakav slučaj ne postoji

niđe u hrišćanskom svijetu.

Trenutna situacija je neodrži-

va, a sazrelo je vrijeme da se

konačnonapravedan i zakonit

način riješi crnogorsko pravo-

slavno crkveno pitanje. Kori-

jeni diskriminatorskog polo-

žaja CPC datiraju još od

vremena nelegalne, anticrno-

gorske i nelegitimne Podgo-

ričke skupštine i nasilnog i ne-

kanon s kog uk i dan j a i

prisajedinjenja CPC Srpskoj

pravoslavnoj crkvi. Uskoro će

100 godina od tog tragičnog

istorijskog događaja, pa je

nužno da obnovljena cr-

nogorska država radi

vlastitog budućeg op-

stanka i razvoja po-

svećeno i odgovor-

no riješi položaj i

status CPC, kao

istorijskog, tra-

dicionalnog, dr-

žavotvornog i

patriotskog su-

b j e k t a s v o j e

prošlosti, sadaš-

njosti i budućno-

sti, kao jednog od

stubova vlastite mi-

lenijumskedržavnosti.

Naš položaj karakteriše

okolnost da su naše crkve i

manastiri okupirani evo goto-

vo čitav jedan vijek od srpske

mitropolijeuCrnojGoriidase

u njima ne vidi Hristos Gos-

pod od srpskih svetitelja: Ne-

manje,Save,Milutina,Lazarai

drugih. A njihov vođa Amfilo-

hije, sa nesrećnim srbocrno-

gorcima iz Crne Gore, Srbima

iz Bosne i Srbije, formirao je

drugiputsedmibataljonsako-

jim prijeti Crnogorcima i Cr-

noj Gori. On proklinje CPC i

gospodinaĐukanovića, za čije

stavove ističe da su gori odHi-

tlerovih i Staljinovih. Srpski

nadpop Amfilohije podržava

neke poslanike iz crnogorske

Skupštine koji negiraju sve što

je crnogorsko i predvodi ih u

akciji udaljavanja odCrneGo-

re„kaomafijaškedržaveilegla

kriminalaikorupcije“,kakoon

i njegovi istomišljenici tvrde.

Ne samo poslanici, Radovića

potpomažu čak i pojedine vi-

soke političke adrese i pred-

sjednici nekih crnogorskih

opština, kao i čelnici pojedinih

crnogorskih institucija.

Srpska

crkva iznad

države

POBJEDA:

Kako komen-

tarišete status Srpske

crkve uCrnoj Gori?

MIHAIO:

SPC se u Crnoj

Gori ponaša kao država u

državi. I ne samo to, ponaša

se kao naddržavna vlast,

koja u svojoj destrukciji

prorokuje, države su pro-

lazne a crkva je vječna.

U prijevodu ovo znači,

Crna Gora je prolazna, a

SPC vječna. I pored svega

ovoga Amfilohije je zao-

biđen od teške krivične

odgovornosti i nije do sada

adekvatno procesuiran

sem za neke sitne i bezna-

čajne prekršaje, iako zaslu-

žuje zakonske sankcije

zbog širenja vjerske, rasne

i nacionalne mržnje kao

najtežeg oblika krivičnog

djela čemu se pridružuje

i njegova odgovornost iz

špekulativnih aktivnosti

nezakonitog finansijskog

poslovanja.

Pojedini državni velikodostoj-

nici kada se nalaze van Crne

Gore govore o toleranciji reli-

gija u Crnoj Gori. Stejt Depar-

tment je objavio u Vašingtonu

dokument ovjerskimsloboda-

ma u kome se navodi da se iz-

među dvije crkve uCrnoj Gori

- CPC i SPC, nastavljaju nesu-

glasice i vjerska netolerancija

kojima doprinose vjerska i po-

litička lica.

Očekujemo da će crnogorska

vlast stati na put SPC, kao kri-

minalnoj i okupatorskoj orga-

nizacijioličenojuBeogradskoj

patrijaršiji.

POBJEDA:

Ima li pomaka u

rješavanjuimovinskihsporo-

vaSPC i CPC?

MIHAILO:

Izuzetnovažnopi-

tanje koje zaslužuje posebnu

pažnju. Odmah da istaknem,

pomaka nema, a najava rješa-

vanja imovinskih sporova ima.

No, i tu moramo biti oprezni i

uzdržani jer nas na to opomi-

nje prošlost. Vama i javnosti

Crne Gore je

poznato da već

n i z g o d i n a ,

uporno ukazu-

jemodajestotine

vjerskihobjekata i

stotine hiljada me-

tara kvadratnih ze-

mljišta, protivno zako-

nu, upisano na Srpsku

pravoslavnucrkvu.Naročito je

u periodu od kraja 80-ih do

2000. godine došlo do otuđe-

nja, bolje rečeno do upisa vla-

sništva na SPC na preko 600

vjerskih objekata. Mnogi od

tih objekata su istovremeno i

spomenici kulture i do togmo-

mentabilisuupisaninadržavu

CrnuGoru.Dakle,imamositu-

aciju da jedan državni organ –

Upravazanekretnine,državnu

imovinu i objekteodposebnog

značaja za Crnu Goru upisuje

na Srpsku pravoslavnu crkvu

– dokazanog neprijatelja i cr-

nogorskedržaveicrnogorskog

naroda.

U periodu kad se bespravno

imovina Crne Gore upisuje na

Mitropoliju crnogorsko-pri-

morsku, ta Mitropolija nije ni

registrovana u Crnoj Gori kod

bilo kojeg državnog organa, pa

nije mogla učestvovati u po-

stupcima pred državnimorga-

nima niti u pravnomprometu.

No, tonije spriječiloUpravuza

nekretnineda izvrši nezakoni-

ti upis nepokretnosti na SPC.

Po Ustavu Srpske pravoslavne

crkve, Mitropolija crnogor-

sko-primorska je samo jedna

od eparhija Srpske crkve ali to,

nažalost i na odgovornost dr-

žavnih organa Crne Gore, nije

bila smetnja da joj podare

ogromnu imovinu vlasništva

Crne Gore. Kako tu imovinu

čine i vjerskiobjektikoji sutra-

govi crnogorskog identiteta,

Srpska crkva na timobjektima

izvodi građevinske radove na

enterijeru i eksterijeru, mije-

nja se autentičnost tih objeka-

ta, unose se elementi u građe-

nju strani ovim prostorima i

ambijentu, a sve sa ciljem i na-

mjerom da se unište tragovi

crnogorskog postojanja. Kada

se tome doda da oko vjerskih

objekata niču konaci, hoteli,

poslovniobjekti,podignutibez

odobrenja državnih organa,

dobijamocjelovituslikunedje-

la Srpske crkve u Crnoj Gori i

to na očigled onih koji moraju

da je spriječe u tome.

Svjesni činjenice da na naše

apele i tvrdnje nema prave re-

Mlađen Obradović upozorava da je

elektronsko zakazivanje u oblasti

nuklearnemedicine uvedeno ad hok, te

da je osimuvećanih troškova dovelo i do

većeg čekanja nego što je to bilo ranije

DrMlađenObradović

I ovoga puta

CPC će u više gradova

slaviti Božićne praznike

pod vedrimnebom, dok će

vjernici i pristalice okupatorske

SPC slaviti u našim – crnogorskim

crkvama i manastirima.

Ovakav slučaj ne postoji niđe

u hrišćanskom svijetu -

poručujemitropolit

Mihailo

OsnovnaodlikaAmfi-

lohijevoganticrnogor-

skogmisionarenja je

vjernost kleronaciona-

lizmu i svetosavsko-

pravoslavnomfunda-

mentalizmu

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkveMihailo

SPC potire sv

crnogorskog

unašimsvet

INTERVJU

Upozorenje Centra za nukleranumedicinu