Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

6, 7. i 8. januar 2018.

Od kredita kupili dva broda

PODGORICA

Turistička

agencija Una iz Tivta tre-

nutno ima šest brodova

od kojih je dva kupila uz

pomoć kredne podrške

Investiciono razvojnog

fonda.

Ova agencija posluje pod

okriljem kompanje “Una”

DOO koja je osnovana 1988

i danas se bavi proizvod-

njom i prodajomopreme za

more- konopa, pluta i mreža

I, kako kažu, neprekidno

radi na usavršavanju rad-

nika i unapređenjumašina.

Početni asortiman Une bio

je oprema za lov i ribolov,

kao i ronilačka oprema. U

okviru kompanije umaju

1994. otvoren je i prvi malo-

prodajni objekat „Sipa“.

Agencija “Una” je sektor

Boka- u okviru koje obilazimo

srce Boke kotorske- Perast i

Kotor. Druga tura nosi naziv

: Biznis tura, gdje zaintere-

sovane vodimo u obilazak

svih strateških i kapitalnih

Realizacija projekata uz pomoć Investiciono razvojnog fonda

projekata kao što su Luštica

bej, Porto Novi i Porto Mon-

tenegro. Treća, nezaobila-

zna uključuje Plavu špilju i

Mamulu – objašnjavaju u

ovoj agenciji.

Finansijski podstrek Investi-

ciono razvojnog fonda, kažu

u Uni, bio je presudan za

pokretanje ovog projekta.

- Uslovima kreditne podrške

IRF-a smo veoma zadovoljni,

i nadamo se daljoj saradnji

jer ideja ne manjka- ističu oni.

U ovoj agenciji rade dva

stalno zaposlena radnika, a

zbog prirode posla, sezonski

zapošljavaju još četiri.

- U poslovanju nam je impe-

rativ poštovanje poslovne

etike, i lojalna konkurencija.

Možemo se pohvaliti savr-

šenom saradnjom sa svima

koji u bokokotorskom akva-

torijumu a i šire rade u ovoj

djelatnosti. Zajedno dopri-

nosimo da se ova privredna

grana razvija, i na toj ideji

zasnivamo svoje poslovanje

– ističu u ovoj agenciji.

I u ovomposlu, kažu oni, ima

biznis barijera.

-Jedna od ključnih biznis

barijera je zakonska regula-

tiva sa kojom svi poslenici

pomorskog turizma imaju

muke. Prije svega se radi o

odredbi koja reguliše izdava-

nje brodova preko pet meta-

ra sa motoristom i upravite-

ljem čamca. Ova barijera je

očiti previd zakonodavca, ali

predstavlja nepremostivu

prepreku s obziromda su

lučke vlasti u obavljanju

redovnih i korektnih kontro-

la prinuđeni da pišu kazne.

Zato apelujemo na nadležne

u Ministarstvu pomorstva

da se ova barijera za sve pri-

vrednike i ljude koji planiraju

da razvijaju biznis u ovom

sektoru i otkloni - objašnja-

vaju u agenciji Una.

M.P.M.

Agencija Una projektovala je tri ture

- obilazak Perasta i Kotora; obilazak

strateških projekata Luštica bej, Porto

Novi i PortoMontenegro i obilazak

Plave špilje i Mamule

svog programa, agencija na

iznajmljivanje nudi šest bro-

dova. U poslovanju nam je

naročito bila korisna saradnja

sa Investiciono razvojnim

fondom. Kredit dobijen od

IRF-a smo utrošili za nabavku

dva broda, koja su namijenje-

na turističkom razgledanju

Bokokotorskog zaliva.

Projektovali smo

tri ture Prva

je tura

kompanije koji je pokrenut

prije dvije godine.

- Primarna djelatnost agenci-

je je posredništvo u turizmu,

i renta brodova. U sklopu

Kredit od EBRDKontroli letjenja Srbije i Crne Gore

Za srpske

aerodrome

35miliona

PODGORICA

Evropska

banka zaobnovu i razvoj je

Kontroli letjenjaSrbije i Cr-

neGore (SMATSA) obezbi-

jedila zajamod35miliona

eura zaunapređenjeusluga

uvazdušnoj plovidbi, saop-

šteno je izEBRD-a.

- Zajamće biti iskorišćen za fi-

nansiranje nadgradnje har-

dvera i softvera sistema za

kontrolu letjenja i sistema za

obradupodataka, kao i zauna-

pređenje sistema vazduho-

plovne fiksne telekomunika-

cione mreže i sistema za

razmjenu poruka u vazduho-

plovstvu-kažeseusaopštenju

te finansijske institucije.

Ovo će, kako se navodi, biti

ključni elementusveobuhvat-

nomprogramumodernizacije

kompanije, koji uključujepro-

širenje postojeće zgrade u Be-

ogradu, nove tornjeve kontro-

le letjenja na aerodromima u

Beogradu i Nišu, kao i centar

za potrebe održavanja konti-

nuiteta pružanja usluga u slu-

čaju katastrofičnih situacija u

Nišu.

-Ovajprojekatjedioširegpro-

grama ,,Jedinstveno evropsko

nebo“, koji za cilj ima unapre-

đenjebezbjednosti,povećanje

kapaciteta i efikasnosti vaz-

dušnog saobraćaja - piše u sa-

opštenju.

,,Jedinstveno evropsko nebo“

je inicijativa kojom rukovodi

Evropska komisija kako bi

usaglasila modernizaciju

evropske infrastrukture za

upravljanje vazdušnim sao-

braćajem.Ovopodrazumijeva

nadgradnju u zemljama EU

kao i u susjednim zemljama,

što će dovesti do pouzdanije

komunikacije među sistemi-

ma.

- Smatsin sveobuhvatni pro-

grammodernizacije je u skla-

du sa procesomharmonizaci-

je zajedničkog evropskog

vazduhoplovnog područja,

koji će usluge vazdušnog sao-

braćaja širom Evrope učiniti

dostupnijim i efikasnijim, od

čega će na kraju koristi imati

putnici i drugi korsinici vaz-

dušnog prostora - navodi se u

saopštenju.

Podsjeća seda suEBRDi Smat-

sa sarađivali u2005. godini, ka-

da je banka obezbijedila zajam

od 33,5 miliona eura za pro-

grammodernizacije.

S.P.

do kraja godine imati 98,7 odsto kapitala u Elektroprivredi

cija odA2A

ebalans

domPraha su već napravljeni.

EPCG je raspisala tender za

izradu idejnog projekta ekološ-

ke rekonstrukcije postojećeg

bloka, ali i krenula u konačno

formulsanje prijedloga alter-

nativnog rješenja za izgradnju

drugog bloka, koji će Vladi

dostaviti do kraja ovogmjese-

ca. Dakle, radimo na ekološkoj

rekonstrukciji prvog bloka

kako bi u naredne tri godine

Pljevlja bila topli ikovana i imala

TE po ekološkim standardima,

a Crna Gora još 20 godina sta-

bilan izvor energije. To znači da

će novi blok raditi paralelno sa

postojećim i garantovati sigur-

nosti snabdijevanja i stabilnost

elektroenergetskog sistema.

POBJEDA:

Da li će do kraja

ove godine biti završen ener-

getski kabl do Italije?

SEKULIĆ:

Kako CGES i Terna

rade u skladu sa planiranim

rokovima, kraj ove godine je

optimalni termin za završetak

ovog kompleksnog i značajnog

projekta. Realizuje se fazno, a

završetak trafostanice i dale-

kovoda do Čeva planiran je za

drugu polovinu ove godine.

Izgradnja kabla podrazumijeva

građevinski zahtjevnu infra-

strukturu na našoj teritoriji.

Samo dalekovod od Lastve do

Pljevalja je dug oko 194 kilo-

metra i ima 670 stubova i dio

je transbalkanskog koridora

koji će spojiti Crnu Goru, Srbiju

i Rumuniju, kako bi se obezbije-

dilo spajanje tržišta Zapadnog

Balkana sa ZapadnomEvro-

pom.

POBJEDA:

Da li ste zadovolj-

ni radomželjezare, KAP-a i

Rudnika boksita nakon ste-

čaja?

SEKULIĆ:

Željezara Toščelik,

KAP i Rudnici boksita danas

posluju samostalno, ne traže

pomoć od države i redovno

plaćaju porez. Dakle, iz kom-

panija koje ne bi mogle opstati

da nije bilo državne pomoći,

zahvaljujući dobrimprivatnim

investicijama pretvorile su

se u kompanije koje donose

prihode državi. U prilog nave-

denomdovoljno je reći da su u

prošloj godini u strukturi izvoza

dominirali aluminijum i boksiti,

a proizvodnja u rudarstvu je

povećana 147 posto. Brojke,

dakle, potvrđuju da su ove tri

kompanije stale na svoje noge

i da možemo očekivati veće

investicije u ovim sektorima,

što znači i veće zapošljavanje i

veće prihode državi.

POBJEDA:

Da li će se u 2018.

nastaviti sa podrškomprivre-

di? Kakvi su efekti te podrške

bili u 2017?

SEKULIĆ:

Ministarstvo ekono-

mije će nastaviti realizaciju

programa podrške privred-

nicima, i to u većoj mjeri

nego lani. Budžetom za ovu

godinu opredijeljeno je dva

miliona eura za tu namjenu,

što je pola miliona više nego

u 2017. To znači da smo

pojedinačne budžete svakog

programa povećali za 50 do

100 posto, vođeni prošlo-

godišnjim interesovanjem

privrednika i odličnom isko-

rišćenošću budžeta svakog

od njih. Lani smo podržali

60 preduzeća, a ove godine

očekujemda će ih biti više.

Nastavićemo Biznis karavan

i posjetiti preostalih devet

opština u kojima nije bilo u

prošloj godini. Nezavisno od

tog projekta, Ministarstvo

ekonomije uvijek je na ras-

polaganju privrednicima, a

rad ćemo unaprijediti kroz

novoformirani Direktorat

za investicije, razvoj malih i

srednjih preduzeća i upravlja-

nje EU fondovima, koji će na

jednommjestu generisati svu

tehničku i inansijsku podrš-

ku preduzećima.

S. POPOVIĆ

POBJEDA:

Kad ćete realizovati najavu da

ćete obezbijediti bolju vidljivost domaćih

proizvoda u trgovinskim lancima?

SEKULIĆ:

Slušajući privrednike tokomBiznis

karavana prepoznali smo da je najčešći

problem, naročitomikro preduzeća i predu-

zetnika, plasman proizvoda, odnosno njihova

mala vidljivost usljed velike konkurencije.

Pošto država, zbog poštovanja pravila tržišne

konkurentnosti ne može da favorizuje proi-

zvođače, može da kroz dodatna zalaganja i

inicijative doprinese njihovompozicioniranju

na tržištu i podizanju svijesti potrošača o

domaćimproizvodima i uslugama. Zato smo

odlučili da, u saradnji sa UNDP-ompokrene-

mo projekat promocije domaćih proizvoda.

Trenutno pripremamo bazu podataka proi-

zvođača iz svih opština, a nakon toga ćemo

uraditi model na osnovu kojeg će se birati

proizvodi koji će biti podržani projektom.

Jedna od ideja je da se u najvećim trgovin-

skim lancima obezbijedi posebna pozicija

gdje će svi domaći proizvodi biti pozicioni-

rani na jednommjestu i obilježeni oznakom

nacionalnog brenda. U tom slučaju ne samo

da će biti više dostupni potrošačima, već će

uticati i na njihovu svijest da treba da kupu-

jemo domaće.

Kupujte domaće

NEMAPROŠIRENJA OBJEKATAUCRNOJGORI:

KontrolaletauPodgorici

TurekrozBoku