Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

6, 7. i 8. januar 2018.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić očekujemilijardu od turizma

Uspjeli da produže sezonu

PODGORICA

Zanovogo-

dišnjepraznikekapaciteti

većine turističkihcentara

subili popunjeni, štogovori

da je turistička godinado-

bropočela i da ćemood tu-

rizma imatimilijardueura

prometa, najavila jedirekto-

ricaNacionalne turističke

organizacijeŽeljkaRadak-

Kukavičić.

Ekspanzija

-Turizamjekodnasuekspan-

ziji i postao je jedna od najbr-

že rastućih privrednih grana.

Imajući u vidu kako fizičke

tako i finansijske pokazatelje

2017. je nadmašila prethodnu

godinu,auspjelismodaostva-

rimo jedan od naših glavnih

ciljeva, a to je produženje se-

zone, takodakrupnimkoraci-

maidemokatomedapostane-

mo cjelogodišnja turistička

destinacija - kazala je Radak-

Kukavičić.

Prema podacima Centralne

banke za devet mjeseci prošle

godine ukupni prihodi ostva-

reni u turizmu procjenjuju se

Više

manifestacija

Ove godine kako je najavila

Radak-Kukavičić biće više

manifestacija.

- Na Žabljaku će biti orga-

nizovana takmičenja u

alpskom skijanju - ski kup

,,Zlatni orao Durmitora“

krajem februara, a od 1. do

8. marta i prvi snow kite

festival u Evropi, koji će

okupiti 250 ljubitelja ove

sportske aktivnosti, uglav-

nom iz Zapadne Evrope.

U Kolašinu su planirana

dva maratona - Bjelasički

i preko Sinjavine, kao i IV

zimske avanturističke trke

Bjelasica 2018“ 23. i 24.

februara - najavila je Željka

Radak -Kukavičić.

Nacionalni parkovi

sve posjećeniji

Ukupan broj ostvarenih noćenja zaključno sa oktobromproš-

le godine iznosi 11,5 miliona što je rast 3,8 odsto, od čega su

strani turisti ostvarili 11 miliona (rast 6,3 odsto) noćenja.

- Da su nacionalni parkovi sve interesantniji govori i podatak

da ih je tokomprvih deset mjeseci posjetilo 323.692 turista.

Povećanje broja turista je posljedica i poboljšane avio pove-

zanosti Crne Gore, o čemu govori podatak da je na aero-

dromima ove godine oboren rekord sa više od dva miliona

putnika za devet mjeseci - kazala je Radak-Kukavičić.

na 860miliona eura što je rast

od 7,3 odsto u odnosu na proš-

lu godinu.

Dubrovčani

U toku je zimska sezona i ka-

ko ističe naša sagovornica,

NTO intenzivno promoviše

ponudezimskihcentaraure-

gionu, prvenstveno u Srbiji,

Albaniji,Hrvatskoj tj.Dubro-

vačko-neretvanskoj županiji

i BiH.

- Iza nas je uspješan „Ski ope-

ning“ u ski centru Kolašin

1450, a slični događaji sa DJ

žurkama i animacijom za dje-

cu planirani su i na Žabljaku i

Vučju - kazala jeRadak-Kuka-

vičić i podsjetila da su otvore-

na i skijališta Lokve u Berana-

ma i Hajla na Turjaku u

Rožajama. Ski centri su, kaže,

formirali pristupačne cijene, a

u Kolašinu i Savinom kuku su

otvoreni avanturistički parko-

vi koji rade cijele godine. U

Kolašinu, kakododaje, trenut-

noboravi veliki broj domaćih i

gostiju iz regiona, ali i izBelgi-

je,FrancuskeiTurske.Opove-

ćanominteresovanjuturistaiz

Francuske govori i podatak da

ćeboravitiuKolašinuurotaci-

jama na sedamdana i planira-

no je da grupe dolaze sve do

kraja marta, a pored hotela

Bjankapune i kapacitetehote-

la ,,For points“ iz Šeraton gru-

pe.

- Ugovoreni su i sedmodnevni

aranžmani sa turistima iz

Izraelaodpolovine januarado

kraja marta, kao i značajan

broj grupa iz Belgije, Njemač-

ke, Austrije. Na Žabljaku tre-

nutno boravi najviše domaćih

i gostijuizregiona iUkrajine, a

tokom novogodišnjih prazni-

ka svi kapaciteti su bili popu-

njeni - kazala je Radak- Kuka-

vičić.

N.KOVAČEVIĆ

U toku je promocija ponude naših zimskih

centara u Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj i BiH,

najavila Radak - Kukavičić

Tragompromjene odluke o izvještavanju

Centralne banke o platnomprometu

Elektronski novac

mora u izvještaje

PODGORICA

Poredbana-

kaod sada ćeCentralnoj

banci izvještajeoplatnom

prometumorati da šalju

platne institucije i institucije

za elektronski novac sa sje-

dištemuCrnoj Gori, rečeno

jePobjedi izCentralneban-

ke.

To je novina odluke o izvješta-

jima koji se dostavljaju Cen-

tralnoj banci o platnom pro-

metu koju je ovaj regulator

nedavno usvojio i uskladio sa

Uredbom EU br. 1409/2013

Evropske centralne banke o

statistici platnog prometa.

Brojke

Podsjetimo da posljednji po-

datak o platnom prometu po-

kazuje da je u novembru bio

2,78 milijardi eura, a mjesec

ranije2,86milijardi, useptem-

bru 2,87 milijardi. Najmanji je

bio u januaru prošle godine

2,14milijarde, u februaru 2,42,

martu 2,78, aprilu 2,32, maju

2,77 a julu 2,98 milijardi eura.

Najveći promet je bio u julu i

avgustu - trimiliarde i 3,05mi-

lijardi eura.

Da li će nova odluka promije-

niti cifre o platnom prometu

vidjeće se već nakon prvog iz-

vještavanja na kraju januara.

Nijesmo došli do podatka koje

su registrovane institucije za

elektronski novac sa sjedištem

u Crnoj Gori, jer je registar na

sajtuCBCGprazan.

U registru platnih institucija i

njihovih agenata na sajtu

CBCG nalaze se Montenegro

transfers Podgorica, Kapital

transfer MNE Podgorica i Di-

ners klub international Mon-

tenegro Podgorica. Prve dvije

imaju odobrenje za izvršava-

nje novčanih doznaka a treća

za izdavanje i/ili prihvatanje

platnih instrumenata.

Podaci

Centralna banka je dosad pri-

kupljala i obrađivala podatke

vezane za ukupni unutarban-

karski platni promet koji se re-

alizuje u okviru iste banke na

dnevnom i mjesečnom nivou,

kao i podatke o poslovanju

platnim karticama na godiš-

njemnivou.

-NovomOdlukomće sepriku-

pljati i obrađivati podaci u

sklopu šireg statističkog izvje-

štajnog okvira, na kvartalnom

nivou. Propisano jedapružao-

ci platnih usluga, odnosno iz-

davaoci elektronskog novca

dostavljaju podatke raščlanje-

ne po određenim vrstama

usluga, odnosno kategorijama

na utvrđenim obrascima. Po-

daci koji će se prikupljati i

obrađivati novom odlukom, a

koji sedosadnijesuprikupljali

i obrađivali su: broj korisnika i

računa po vrstama određenih

platnih usluga i neotplaćena

vrijednost na pohraniteljima

elektronskog novca, broj i vri-

jednost platnih transakcija

prema određenoj vrsti platne

usluge i broj i vrijednost plat-

nih transakcija realizovanih

beznaloga

zaplaćanje.Na

tom

spisku je i broj izdatih platnih

kartica i broj uređaja za njiho-

vo prihvatanje i broj i vrijed-

nost platnih transakcija izvr-

šenihkarticamaielektronskim

novcem i platnim transakcija-

ma izvršenih platnim kartica-

ma po vrsti terminala - obja-

snili su izCentralne banke.

Podaci koji se prikupljaju i

obrađujuu skladu sa ovomod-

lukom koristiće se, dodaju iz

regulatora, u statističke svrhe,

radi praćenja razvoja platnog

prometa i korišćenja platnih

instrumenata u Crnoj Gori.

Podsjetimo da platni promet

obuhvata sva plaćanja, goto-

vinska i bezgotovinska, koja se

vrše između pravnih lica, pre-

duzetnikaigrađana.Nacional-

ni platni promet obuhvata sva

plaćanja bezgotovinska izvr-

šena između učesnika uRTGS

i DNS sistemu i interni platni

promet - bezgotovinski i goto-

vinski - koji obuhvata sva pla-

ćanjapravnihlica,preduzetni-

ka i fizičkih lica izvšena u

okviru iste banke.

CBCG pomjesecima objavlju-

je podatke o obimu i vrijedno-

sti platnog prometa u RTGS i

DNS sistemu.

M.P.M.

U prošloj godini najveći platni promet bio

je u julu i avgustu - tri i 3,05milijardi eura,

a najmanji u januaru 2,14milijarde eura

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić najavila da će držav

Otkup a

će ući u

ime države otkupi akcije, a ne

prema A2A.

- Razliku u odnosu na put

opciju čini činjenica da država

odmah postaje vlasnik svih 41,7

odsto akcija, a ne povećava

svoj vlasnički udio proporci-

onalno otplaćenim ratama

tokom sedamgodina. To znači

i automatski izlazak Italijana iz

EPCG – rekla je Sekulić i podvu-

kla da je Vlada u tekstualnom

dijelu budžeta za ovu godinu

ostavila prostor za formulisanje

tačnog iznosa za otkup akcija,

koji će kao prijedlog biti unešen

kad se donese konačna odluka

o načinu otkupa akcija, što će

biti poslato parlamentu na raz-

matranje.

POBJEDA:

Da li jeVlada i

dalje pri stavuda nam je

neophodandrugi blok ter-

moelektrane nakon raskida

saradnje sa kompanijom

Škoda Praha?

SEKULIĆ:

Raskid sa češkom

kompanijomdonio je potpuno

novi pristup realizaciji ovog

projekta, ali naš suštinski i stra-

teški cilj ostaje isti. Potreban

nam je novi, veći proizvodni

objekat, ali i postojeći blok TE u

punom kapacitetu. Prvi koraci

nakon prekida saradnje sa Ško-

Pregovaramo sa nansijskim

institucijama da način otplate akcija A2A

ostane isti, samo što bi država plaćala

instituciji koju angažuje da u njeno ime

otkupi akcije. U tom slučaju Italijani

odmah odlaze, a država preuzima njihov

udio - kaže Dragica Sekulić

PODGORICA

Cilj razgovora

koje Ministarstvo ekonomije

vodi sa nekoliko inansijskih

institucija je da u kraćem roku

nego što to predviđa put opcija

vrati akcije italijanske kompa-

nije A2A u Elektroprivredi u

državno vlasništvo - kazala je

u intervjuu Pobjedi ministarka

ekonomije Dragica Sekulić i

podsjetila da je timugovo-

romprecizirano da država

za akcije plati 250miliona

eura u sedamgodišnjih

rata. U slučaju angažo-

vanja inansijske insti-

tucije, istakla je, način

otplate bi bio isti

kao onaj de inisan

važećimugovo-

rom, samo što

bi tu obavezu

država imala

prema insti-

tuciji koju

angažuje

i koja u

Željka

Radak-

Kukavičić

USD 1.20450

JPY 136.45000

GBP 0.88883

Kursna lista

CHF

1.17570

AUD

1.53610

CAD 1.50680