Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Politika

PODGORICA

– Izborni pro-

gramkoalicijeDPS-a, SDi

BS i podrška građanakoju

već imamogarantujuda će-

mobiti novavlast uBerana-

ma, a cilj namjeda zaustavi-

mopropadanjenašeopštine

–kaže zaPobjeduBogdan

Fatić, šef beranskogDPS-a.

- DPS Berana i ja, kao njen

predsjednik, učinićemosveda

kampanja i izborni dan prote-

knuudemokratskoj atmosferi

– rekao jeFatić.

On je istakao da će koalicija

„Da pobijedi Berane – Milo

Đukanović – DPS, SD, BS“

obezbijediti brži ekonomski

razvoj i unaprijediti životni

standard građana.

- Aktuelna beranska vlast u

proteklečetirigodinenijeura-

dilaništa, osimšto je nastavila

projekte koje je DPS počela.

To dobro vide i građani Bera-

na. Zato će namdati punu po-

dršku na izborima – rekao je

Fatić.

Prema njegovim riječima, ko-

alicijaDPS-SD-BSbićeposve-

ćena zaštiti multietničkog i

multikonfesionalnog sklada, i

promociji zajedničkih multi-

kulturalnih i antifašističkih

vrijednosti Berana.

- Ovo je pobjednička koalicija

koja će od februara preuzeti

sudbinu grada u svoje ruke, na

zadovoljstvo svih građana –

istakao je Fatić, poručujući da

je izborni program DPS-SD-

BS konkretan, te da ponuđeni

projekti direktno utiču na po-

boljšanje standarda.

- Projekti koje nudimo su za-

vršetak regionalnog puta Be-

rane-Lubnice-Jelovica-Kola-

šin, kao i regionalnog puta

Berane-Polica-Petnjica,zatim

izgradnjadruge faze obilazni-

ce domosta „Niko Strugar“ sa

kružnim tokom, rekonstruk-

cijaputaDonjeZaostro-Brza-

va, zatim Trga „21. jul“; kao i

putaManastirĐurđevi stupo-

vi-regionalniput, kućaDeleti-

ća, zaštita i valorizacija aero-

dromske piste, izgradnja

kružnih tokova kod „Agro-

kombinata“ i „Nišavića peka-

re“, izgradnja mostova, obila-

znica-Donja Ržanica, Stari

Grad-Hareme, Jadranskama-

gistrala-Manastir Šudikova,

rekonstrukcija Gradske kape-

le, završetak vodovoda na Po-

lici, obezbjeđivanje kvalitet-

nog snabdijevanja vodom sa

Merića vrela i sanacija vodo-

vodne mreže u gradu... – ka-

zao jeFatić.

On je najavio da će se raditi na

revitalizaciji Biznis zone Ru-

deš, otvaranju kancelarije

IRF-a, prilagođavanju visine

nadoknada za uređenje pro-

stora ekonomskomambijentu

Berana.

-Nastavićemoradovenaregu-

laciji koritaLima, urediti kori-

ta Bistrice i Sušice, gradsku

plažu,Jaskovačkipark,Njego-

šev trg, formirati regionalnu

stočnupijacu,logističkicentar

za poljoprivredne proizvođa-

če… Razvijaćemo planinski,

izletnički, sportski, kulturni,

vjerskiiekoturizam,valorizo-

vaćemo turistički Bjelasicu i

Smiljevicu, otvoriti info-pun-

kt TOB i specijalizovane rad-

nje i suvenirnice, organizovati

turističkemanifestacije… - ka-

zao jeFatić.

Najavio je rekonstrukciju

zgrade Centra za kulturu,

Spomen-kuće „Gavra Vukovi-

ća“, izgradnju ljetnje pozorni-

ce, formiranje ustanove „Spo-

men-kuća Gavro Vuković“; te

regionalne institucije kulture

Polimski muzej. Inoviraćemo,

dodao je, manifestaciju „Dani

rodoljublja“, proširiti manife-

staciju „Polimske književne

staze“, obezbijediti ateljee za

mlade slikare, uraditi sportski

teren na Talumu, u saradnji sa

FSCG, završiti natkrivanje za-

padne tribine i reflektore na

Gradskom stadionu, stipendi-

rati najboljeučenike, studente

i sportiste, obezbijediti Dom

starih, teDnevni centar za sta-

rije –dodao jeFatić.

I.K.

PODGORICA

-ČlanPred-

sjedništvaSocijaldemokrat-

skepartije IvanVujovićoci-

jenio jeu intervjuuzaPortal

Analitikada sunerealne

predsjedničke ambicijepo-

jedinihopozicionih lidera

doveledokrizeuopoziciji.

- Mnogo puta se dogodilo da

nečije nerealne ambicije – u

ovom slučaju predsjedničke –

budu prepreka stvaranju pro-

duktivne političke ponude

koju građani priželjkuju. Tre-

barealnopriznati:uCrnojGo-

ri ne postoje samo politička

kriza i kriza vlasti, već i kriza

opozicije, kazao je Vujović

Portalu Analitika odgovaraju-

ći na pitanje da li najavljeno

savezništvo Ure i Demokrata

znači kraj zajedničkog djelo-

vanja partija tzv. građanske

opozicije.

Kako je dodao, to se od građa-

na ne smije kriti, a sve i kad bi

neko htio – to nijemoguće, jer

je to očigledno.

- Parcijalne, providne i sitne

kalkulacije s isključivim ci-

ljem da se pokuša slabljenje

partnera u opoziciji – a da ne

dođe do političkih promjena

– kratkovida su logika koja se

njenimprotagonistima uvijek

vraćakaobumerang.Većviđe-

no, aposljedice će i ovogaputa

biti iste. SDP ima svoj put koji

će graditi u novim okolnosti-

ma, a iskrena, zrela ipouzdana

partnerstva,zarazlikuodonih

drugih, uvijek će biti dobro-

došla, kazao jeVujović.

R.P.

PODGORICA

- LiberalnapartijaCrne

Gore ćenapredstojećimlokalnimizbori-

manastupiti samostalno, ali ne isključuje

saradnju sa srodnimstrankama, saopštio

jeportparol tepartije i predsjednikMla-

dih liberalaAmarBorančić.

On je, u intervjuu za PR centar, rekao da

su liberali kroz nekoliko izbornih ciklusa

„učili na sopstvenimgreškama“.

- To što ih prepoznajemo i otvoreno uka-

zujemo na njih, garantuje da ćemo semi-

jenjati na bolje i garantuje dugoročan

uspjeh i održivost rastanašihrezultata.U

Beranama je formiransjajantimkojemse

pridružilo mnogo novih i mladih ljudi.

Beranećebiti prvi indikatoruspjehanaše

politike posvećene svakom čovjeku i

stvarnom poboljšanju uslova života sva-

kog čovjeka, naveo jeBorančić.

IntencijaLPCG,jekakojepojasnio,dana-

stupa samostalno i izmjeri koliko uspješ-

noispunjavazadatkekojejeobećalaljudi-

ma.

- No, mjesto za saradnju sa srodnimopci-

jama uvijek postoji, ukoliko zajedno mo-

žemo više i bolje, dodao jeBorančić.

R.P.

Član Predsjedništva SDP-a indirektno prozvao

GP Ura i Demokrate zbog najavljene koalicije

Ivan Vujović: Nerealne

predsjedničke ambicije

dovele do krize u opoziciji

LP na lokalnim izborima samostalno

Šef beranskog DPS-a uvjeren u pobjedu njegove koalicije u toj opštini

Fatić: Osvojićemo

vlast i spriječiti

propadanje Berana

Organi DPS-a odlučiće ko

će rukovoditi opštinom

Predsjednik opštine Berane od

februara će sasvim sigurno biti iz

DPS-a, a organi naše partije odluči-

će ko će to biti – kaže Bogdan Fatić.

- Siguran samda će naš novi

predsjednik opštine biti potpuno

posvećen ekonomskom, kulturnom

i sveukupnom razvoju Berana, kao i

otvaranju novih radnihmjesta u real-

nom sektoru, te da će, u saradnji sa

Vladom, učiniti sve da Berane

budu prosperitetna sredi-

na – dodao je Fatić.

PODGORICA

-Peti jun, da-

tumkada jeCrnaGoraposta-

la 29. članicaNATO-a, upisan

jeucrnogorskoj istoriji i to

je, prema riječimaministra

odbranePredragaBoškovi-

ća,možda i najveći civiliza-

cijski iskoraknašedržave.

On kaže da je dovoljno reći da

smo dio najvećeg vojno poli-

tičkog saveza i najrazvijenijih

demokratija svijeta.

-Onikonkretnibenefitikojebi

trebalo da primijeti svaki gra-

đanin,viđenisuiljetoskadasu

bili veliki požari, a NATO rea-

govao u manje od 24 sata, sti-

gla je pomoć NATO partner-

skihzemalja-članicaNATO-a,

kaošto jeBugarska iHrvatska,

i uspjeli smo da se izborimo sa

tom stravičnom nepogodom

bez ljudskihžrtava i bezvelike

materijalne štete - istakao

jeBošković zaTVCG.

ČlanstvouNATO-uiekonom-

ski znači mnogo, „jer investi-

tori Crnu Goru doživljavaju

kaozemljuukojoj jevladavina

prava zagarantovana i u kojoj

se vlasti odlučno bore protiv

organizovanog kriminala i ko-

rupcije“. On tvrdi da smo ima-

li priliku da prve ekonomske

rezultate vidimo u godini za

nama, te da ćemo ih gledati i

ubuduće.

Na daljoj afirmaciji CrneGore

radiće i diplomatsko-vojni

predstavnici.

-Tamogdje imamo i određene

jedinice slaćemo i komanda

lica, a što se tiče samih vojno-

diplomatskihpredstavništava,

nećemo mnogo širiti mrežu.

Trenutno imamo svoje misije

u Berlinu, Beču, Briselu i Va-

šingtonu. Na tome ćemo za

sadaostati.Razmišljamomož-

daunarednomperiodudapo-

šaljemo nekoga i u Veliku Bri-

taniju - kazao je ministar

odbraneBošković.

R.P.

Ministar odbrane ocijenio prošlu godinu uspješnom

Bošković: Već smo

osjetili prve benefite

članstva u NATO

IvanVujović

PredragBošković

Bogdan

Fatić