Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 52 Next Page
Page Background

26

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 24, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, broj 80/05 i „Sl. list CG“, br.

40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i

uređenjeprostora i zaštituživotnesredineGlavnoggradaPodgo-

rica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“

d.o.o., iz Podgorice, donijeto Rješenje broj: UP.08-353/17-234/5

od 29. decembra 2017. godine, kojim je data saglasnost na Ela-

borat procjene uticaja za izgradnju saobraćajnice radnog naziva

''Jugozapadna obilaznica'', na životnu sredinu, u zahvatu DUP-a

''Industrijska zona KAP-a – koridor južne obilaznice'' – izmjene i

dopune i DUP-a ''Donja Gorica – koridor južne obilaznice i cetinj-

skog puta'' – izmjene i dopune, u Podgorici.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića 41, kancelarija 2, u vremenu od 12

h-15 h, u vremenskom okviru od petnaest (15) dana od dana

objavljivanja obavještenja.

Na osnovu člana 24, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, broj 80/05 i „Sl. list CG“, br.

40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i

uređenjeprostora i zaštituživotnesredineGlavnoggradaPodgo-

rica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, ‘’Vujačić Company’’ d.o.o., iz Podgorice,

donijeto Rješenje broj: UP.08-353/17-237/5 od 29. decembra

2017. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uti-

cajaza izgradnjuobjektaza tehnički pregled i servisiranje teretnih

motornih vozila, na životnu sredinu, koji će biti lociran na urbani-

stičkoj parceli broj 170, Zona ‘’A’’, u zahvatu DUP-a ‘’Mahala’’, u

Podgorici.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića 41, kancelarija 2, u vremenu od 12

h-15 h, u vremenskom okviru od petnaest (15) dana od dana

objavljivanja obavještenja.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list

RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Glavnog grada – Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta ’’Telenor’’ d.o.o., iz Podgorice, podnio zahtjev za

davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, ba-

zne stanice mobilne telefonije ’’Balšića’’, koji će biti lociran na dijelu kata-

starske parcele broj 4019 KOPodgorica II, u Podgorici.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom o planiranom objektu biće dostu-

pan javnosti u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

i zaštitu životne sredine – Sektor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj,

ul. Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, svakog radnog dana u ter-

minu od 12 do 15 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog

organa, kao i na e-mail

[email protected]

.

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se 16. januara 2018.

godine, u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i

zaštitu životne sredine, sala za sastanke, I sprat, sa početkom u 10.00

časova.

Mali oglasi

NekretNiNe

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja.

Hitno 10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

UslUge

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no. Vukcević. Tel. 069/991-999,

067/000-008, 068/654-474

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije el.

sajlom, zamjena dotrajalih

cijevi, sve sitne poprav-

ke Podgorica - Primorje.

Tel.069/269-550,

067/579-709

KLIMEMišković prodajamonta-

za, servis, nove, polovne dezin-

fencija čišćenje, opravka, otkup

polovnih.

Tel, 067/358-100

VODOINSTALATER – insta-

lacija, adaptacije kupatila,

sve vrste popravki.Garancija.

Tel.069/286-359

PEREMO peglamo stolnjake

restoranima,kaficima…

Tel.067/627-743

raZNo

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofonske

ploče, umjetničke slike i druge

starine.

Tel.069/019-698,067/455-713

Firma CMC Group d.o.o. Her-

ceg Novi oglašava potrebu za

angažovanjem radnika i to:

4 električara -SSS i

2 vodoinstalatera -SSS.

(oba profila moraju imati barem

5 godina radnog iskustva) na

terenskimposlovima na odre-

đeno vrijeme od 6mjeseci.

Kontakt telefon 077 273 980

Informativni razgovori će se

obavljati u prethodno zakaza-

nim terminima u prostorijama

CMC Group, Sutorina bb, Igalo.