Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijalistič-

kanarodnapartija će, ukoli-

konedođedounutaropozi-

cionogdogovora, na

predsjedničkimizborima

imati svogkandidata, kazao

jepotpredsjednik te stranke

DragoslavŠćekić, dodajući

da ipakvjerujeurazumi ve-

liku šansukojuopozicija ima

sa jednimpredstavnikom.

Šćekić je agencijiMinaka-

zaoda je stavSNP-aprema

tompitanju jasan.

- Jedinstveni opozicioni kan-

didat imao bi ogromne šanse

da pobijedi i pokrene neopho-

dan lanac promjena i, ukoliko

se postigne opozicioni kon-

senzus, spremni smo da podr-

žimo tog kandidata, kazao je

Šćekić.

Poslanik Evropskog parlamenta pozvao ostatak opozicije da se vrati u Skupštinu

KUKAN:

Bijte

političke bitke

u parlamentu,

a ne na ulici

Potpredsjednik Socijalističke narodne partije o predsjedničkim izborima

Šćekić: SNP će imati svog kandidata

ako ne dođe do dogovora opozicije

Sa druge strane, kako jenaveo,

već figuriraju pojedina imena

iz određenih političkih parti-

ja.

- Biću jasan i konkretan–uko-

liko se ne napravi unutaropo-

zicioni dogovor, SNP će imati

svog predsjedničkog kandida-

ta. Ipak, vjerujemo u razum i

veliku šansu koju nam pruža

nastup sa samo jednim pred-

stavnikom, istakao je Šćekić.

Na pitanje da li je SNP razma-

traokakoćenastupitina lokal-

nimizborimanarednegodine,

on je odgovorio da je ogroman

značaj i politički ulog na tim

izborima, i da od toga umno-

gome zavisi i dalji put Crne

Gore.

Uspjeh opozicije bi, smatra

Šćekić, sa jedne strane donio

toliko nužne promjene, a isto-

vremeno trasirao put demo-

kratizaciji i evropskomputu, u

pravomsmislu te riječi.

-Izovihrazlogaimamoobave-

zu da vrlo oprezno povlačimo

poteze. Nijesam pristalica is-

hitrenosti u ovim turbulen-

tnimvremenima. Upravo zato

smatram preranim već sada

donositi gotova rješenja, ka-

zao je Šćekić.

Prema njegovim riječima,

SNP je ozbiljna partija, „i ne-

ćemoprekonoći i prekokolje-

na donositi bilo kakve odluke,

posebno ako se uzme u obzir

raznolikost političkihpozicija

u gradovima u kojima se odr-

žavaju izbori“.

R.P.

Članstvo

Crne Gore

u Alijansi je bio

važan korak naprijed

za regionalnu

stabilnost i

sigurnost, ističe

Kukan

Postoje strana uplitanja,

nadamse da ćete biti spremni

za predsjedničke izbore

Govoreći o ruskommiješanju u unutrašnja pitanja država

zapadnog Balkana, Kukan kaže da su 2016. i 2017. godina

pokazale da države sa obje strane Atlantika moraju biti svje-

sne da postoji strano uplitanje.

- Ipak vjerujemda jake i otporne demokratije imaju načine da

se izbore sa ovakvimpritiscima i miješanjima u unutrašnja

pitanja zemalja. Nadam se da će i Crna Gora biti spremna za

predstojeće predsjedničke izbore, pažljivo učeći i koristeći

sopstvena iskustva sa izbora iz oktobra 2016. godine, kaže

Kukan.

PODGORICA

- Poslanik

Evropskog parlamenta

Eduard Kukan pozvao je

ostatak opozicije da se vrati

u parlament. Komentarišući

opozicioni bojkot ali i povra-

tak dijela opozicionih partija

u poslaničke klupe, Kukan

ističe da bojkot parlamenta

nije političko rješenje.

- Ako želite da bijete vaše

političke bitke sa protiv-

nicima, onda to treba da

učinite u parlamentu, a ne

na ulicama Podgorice. Ljudi

su vamna izborima dali glas

i njih treba da zastupate. U

tom smislu, osuđujem svaki

bojkot rada parlamenta u

bilo kojoj modernoj demo-

kratiji, u bilo kojoj zemlji

regiona. Moj savjet poslani-

cima crnogorske skupštine,

mislimna one koji je i dalje

bojkotuju, je da se vrate na

svoja mjesta u parlamentu.

Uostalom, izabrani ste za to,

rekao je Kukan u intervjuu za

Pobjedu.

Zatvaranjepoglavlja

Evropski poslanik smatra da

je Crna Gora lider u evrop-

skim integracijama, što je,

kako navodi, dokazala i

napretkomu pregovorima

sa EU. Kukan kaže da je slje-

deći važan zadatak za Crnu

Goru ubrzavanje zatvaranja

poglavlja.

- Crna Gora je otvorila skoro

sva poglavlja, 30 od 35, i

nadam se da će za vrijeme

predstojećeg bugarskog

predsjedavanja EU uspijeti

da otvori još poglavlja u ovih

šest mjeseci. Sljedeća stvar

koja je postavljena kao iza-

zov pred vašu zemlju je ubr-

zavanje zatvaranja poglavlja.

To će osigurati položaj Crne

Gore kao lidera u ovompro-

cesu - rekao je Kukan.

Vjeruje i da bi dobre vijesti iz

procesa pridruživanja treba-

lo da imaju pozitivan uticaj

na sve susjede koji pregova-

raju o pristupanju EU. Uspjeh

jednogmože da ohrabri

druge, smatra on.

- Štaviše, razmjena najboljih

praksi i znanja među regio-

nalnimpartnerima takođe je

dio procesa. Sa velikim inte-

resovanjem samprimijetio

da u regionu postoji mnogo

komunikacije na različitim

nivoima, i dragomi je da se

to dešava - kaže sagovornik

Pobjede.

Govoreći o crnogorskompri-

stupanju NATO, kao važnom

dijelu integracionog puta,

Kukan ističe da je članstvo

naše zemlje u Alijansi učvrsti-

lo cijelu jadransku obalu.

- Članstvo Crne Gore u

Alijansi je bio važan korak

naprijed za regionalnu sta-

bilnost i sigurnost. Pregova-

ranje o pristupanju NATO je

težak proces i lekcije koje ste

u tomperiod naučili mogu

samo pozitivno pomoći u

procesu pridruživanja EU -

ističe Kukan.

ZnačajčlanstvauNATO

Članstvo u NATO, dodaje,

takođe pomaže Crnoj Gori da

se približava spoljnopolitič-

kimpoglavljima.

- Ono štomogu da kažem

jeste da je u Briselu visoko

cijenjena posvećenost Crne

Gore u CFSP (Zajednička

vanjska i sigurnosna politika)

u EU od 100 odsto. To su

visoko cijenili i oni koji su čla-

novi EU i NATO, i siguran sam

da će podržati Crnu Goru u

daljimpregovorima o pridru-

živanju, ocijenio je Kukan.

On nije želio da precizira

konkretan datum kada

bi moglo doći do novog

proširenja EU, ali vjeruje da

onda kada Crna Gora bude

spremna da postane članica,

pridružiće se, bez ikakvog

odlaganja.

- Kada se stvore svi uslovi i

završe pregovori, Crna Gora

će postati članica EU. U tom

smislu, kredibilitet Unije će

takođe biti potvrđen - kaže

poslanik EP.

Odgovarajući na pitanje o

ideji zajedničkog pristupanja

EU koje je najavio predsjed-

nik EK Žan Klod Junker,

Kukan ističe da napredak

svake zemlje kandidata

treba procijeniti prema nje-

nim sopstvenim zaslugama

u procesu integracija.

- Govor predsjednika Jun-

kera u septembru 2017. bio

je jasan signal da proces

integracije napreduje i da

postoje konkretni planovi

kako da se proces unaprijedi

u narednimmjesecima. Sa

nestrpljenjem svi čekamo

objavljivanje strategije

Evropske komisije, koja će

biti od koristi u narednoj fazi

pridruživanja za Crnu Goru,

zaključio je Kukan.

J.ĐURIŠIĆ

EduardKukan

DragoslavŠćekić