Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

CrnomGorom

Samoda je ovako

svaki dan...

KOLAŠIN

- Ko voli skijanje a

juče nije došao na Bjelasicu

i skijalište na Jezerinama da

proba dobro pripremljene staze,

i te kako ima za čimda žali.

Direktorica Ski-centra Kolašin

1450, Anđela Vuković, potvrđu-

je da je petak bio skoro savršen

turistički dan na Bjelasici i da su

sve to na pravi način propratili

gosti koji su došli u velikom

broju.

- Odličan početak sezone je

nastavljen i možemo reći da

smo imali jedan od skijaških

dana koji će obilježiti ovogodiš-

nju turističku zimu. Funkcioni-

sale su sve dobro pripremljene

staze osimone na Ključu,

koja će biti uskoro dostupna.

Zadovoljni smo posjetom i

utiscima gostiju, a svemu tome,

uz povoljne vremenske prilike,

doprinos su dali naši radnici

koji od novembra pripremaju

staze. Imamo pravo da kažemo

da je skijaška i turistička sezona

dobro počela i da možemo oče-

kivati prava skijaška uživanja

na Bjelasici - kazala je Anđela

Vuković.

Na Bjelasici je juče bilo gostiju

iz Albanije, Rusije, Velike Brita-

nije, kao i ljubitelja planine iz

Podgorice, s primorja, susjednih

gradova. Iako dosadašnji dio

zime nije donio previše snijež-

nih dana i padavina u regionu,

skoro svih 18 kilometara ski-

jaških staza na Bjelasici imaju

dovoljno utabanog snijega.

Sredinomdecembra je počelo

skijanje, a da su staze dobro pri-

premljene potvrdile su i među-

narodne skijaške FIS trke koje

su održane krajemdecembra.

D.DRAŠKOVIĆ

Slikom i riječju

sa Bjelasice

Odluka hercegnovske komunalne policije

Ukloniti plakate

iz Starog grada

HERCEGNOVI

- Službako-

munalnepolicijedonijela je

rješenjekojimjenaloženo

N.N. osobi daukloni infor-

mativne tablekoje sunaviše

lokacijauStaromgradupo-

stavljenepočetkomdecem-

braprošle godine, bezodo-

brenja.

Prema riječima načelniceMa-

rije Andrić, službenici komu-

nalne policije stalno obilaze

trgove, parkove i lokalne ulice.

- Obilaskom Karače i Starog

grada utvrđeno je da je na ra-

znim lokacijama postavljeno

šest informativnih tabli, koje

su postavilaN.N. lica, bez odo-

brenjanadležnogsekretarijata

opštine Herceg Novi. Nakon

izvršenog inspekcijskog nad-

zoradonijelismorješenjakoji-

ma je N.N. licu naloženo ukla-

njanje tabli. Rok za uklanjanje

tabli je jadan dana, a ako se to

ne učini slijedi administrativ-

no izvršenje i izvršnaslužbaće

ukloniti table - kazala je An-

drić zaRadioHercegNovi.

Sugrađani su negodovali zbog

togaštosutablepostavljeneuz

zidprivatnekućeadavlasniko

tome nije obaviješten, kao što

nije bila obaviještena ni Upra-

va za zaštitu kulturnihdobara,

iako je Stari grad zaštićena ur-

banasredina.Premaocjenina-

ših sugrađana, table su gloma-

zne, nevezane zaHercegNovi,

atekstovineprimjerenizaova-

kavtippostavke i samnoštvom

netačnihpodataka.

C.G.

POSTAVLJENEBEZDOZVOLE:

Sporni plakat

Nije važno da li je

krompir ili kronpir

KOLAŠIN

– Slovo ,,n“

gdje mu, po pravopisu, nije

mjesto primijetiće jezički

čistunci. No, ono im sigurno

neće smetati da uživaju u

ukusu nadaleko poznatog

krompira iz Trebaljeva.

Kronpir ili krompir,

važno je da je pravi.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Jučena

Jezerinama

Foto-bilješka

iz Kolašina

DR. DRAŠKOVIĆ